Učiteľstvo ruského jazyka (Mgr.)


Učiteľský kombinačný študijný program pozostávajúci z dvoch predmetov, z ktorého jeden je ruský jazyk a literatúra – magisterské štúdium


Rada pre študijný program

 • predsedníčka RŠP: doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., mim. prof.
 • člen RŠP: doc. PhDr. Lukáš Gajarský, PhD.
 • študentka: Bc. Henrieta Kolníková (1. roč. Mgr. ANRU)
 • zástupkyňa z externého prostredia – absolventka: Mgr. Lenka Terpáková (pedagogička, Gymnázium Alberta Einsteina, Bratislava)
 • zástupca z externého prostredia – zamestnávateľ: Ing. Jozef Bača, M. Phil., PhD. (Slovensko-ruská základná škola)


Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

 • za aprobáciu ruský jazyk a literatúra: prof. Oleh Tyshchenko, DrSc.
 • za učiteľský základ: doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., mim. prof.


Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:


za aprobáciu ruský jazyk a literatúra:


 • prof. Oleh Tyshchenko, DrSc. – funkčné miesto profesora
 • prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. - funkčné miesto profesora
 • doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD. – funkčné miesto docentky
 • doc. PhDr. Lukáš Gajarský, PhD. – funkčné miesto docenta
 • Mgr. Olga Iermachkova, PhD. - funkčné miesto docentky

za učiteľský základ:


 • doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD. – funkčné miesto profesorky
 • PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD. – funkčné miesto docentky
 • prof. dr. hab. Krzysztof Mariusz Rubacha – funkčné miesto profesoraProfil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov študijného programu – magisterský stupeň štúdiaProfil absolventa a ciele vzdelávania

Cieľom magisterského vzdelávania v kombinačných učiteľských študijných programoch je kvalitne pripraviť absolventa na výkon povolania pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) a pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy).Výstupy vzdelávania v kategóriách:

1. vedomosti: absolvent disponuje vysokou úrovňou slovnej zásoby študovaného jazyka, dokáže bez problémov komunikovať v ruskom jazyku a ovláda kľúčový pojmový aparát z lingvistiky a literárnej vedy. Vedomosti z lingvistiky upevňuje v prvom rade v rámci predmetov frazeológia ruského jazyka, štylistika, na ktorých získava prehľad o funkčných štýloch, expresívnych a štylistických prostriedkoch a štylistickej analýze textu. Chápe súvislosti vývinu ruského jazyka od začiatkov jeho formovania až po súčasnosť. V rámci literárnej vedy sa dobre orientuje vo vývine ruskej literatúry počnúc prvými písomnými pamiatkami až po súčasnú ruskú literatúru. Prostredníctvom literárno-interpretačných seminárov si cibrí svoje kritické myslenie a argumentačné schopnosti;


2. zručnosti: absolvent sa orientuje v spôsobe myslenia zodpovedajúcom ruskej mentalite, vie interpretovať a hodnotiť kultúrne determinované fakty spojené so súčasným i historickým, spoločenským vývojom Rusi, Sovietskeho zväzu a Ruskej federácie, vie identifikovať fenomény, ktoré by mohli sťažiť alebo celkom znemožniť interkultúrnu komunikáciu, dokáže spájať poznatky o ruských reáliách so slovenským a európskym kontextom a dynamicky ich konfrontovať s reáliami materskej kultúry, dokáže efektívne využívať získané poznatky na prekonávanie jazykovej a kultúrnej bariéry, vie identifikovať a verbalizovať kultúrne špecifiká, resp. kultúrne podmienené neverbálne správanie nositeľa ruskej kultúry, ovláda základné informačné technológie a vie ich efektívne využívať v praxi, disponuje základnými zručnosťami v oblasti odborného prekladu a tlmočenia všeobecných a základných odborných tém;


3. profesijné kompetencie: absolvent veľmi dobre rozumie ruskému komunikátu na základe audiálnej prezentácie a vie aktívne reagovať, číta originálne texty a rozumie čítanému ruskému textu vysokej obťažnosti. Ústne sa vyjadruje bez problémov, písomne sa vyjadruje v rámci bežnej všeobecnej a odbornej komunikácie. Zvláda zručnosti späté so sociálnou komunikáciou v bežných životných situáciách, ale aj situáciách spojených so školským prostredím. Dokáže aplikovať teoretické poznatky z ruskej jazykovedy, literatúry a kultúry v edukačnom procese. Zvláda prípravu prezentácie, vie argumentovať a dobre vystupovať v diskusii so študentmi. Vie vyhľadávať potrebné informácie v internetovom priestore a využívať ich pre vlastný profesijný rozvoj. Vďaka odbornej kvalifikácii vie rozlíšiť relevantné informácie od nerelevantných a od tzv. fake news;


4. prenositeľné kompetencie: absolvent sa zdokonalí v komunikačných zručnostiach nielen v študovanom ale aj materinskom jazyku, a to v písomnom i ústnom prejave, nadobudne zručnosti práce so slovníkovými a kodifikačnými príručkami, vie efektívne komunikovať na úrovni pracovného tímu, ako aj na úrovni žiackych/študentských skupín. Zdokonalí si svoje prezentačné a rétorické schopnosti. Prostredníctvom vlastnej čitateľskej skúsenosti a komparatívneho prístupu k literárnemu textu získa konfrontačný recepčný postoj k národnej literatúre a k inonárodným literatúram. Poznaním a interpretáciou umeleckých textov ruskej proveniencie bude študent kompetentný k nej pristupovať ako k jednej z dôležitých zložiek svetovej literatúry, čo môže prispieť k utváraniu vlastného hodnotového systému i hodnotovému systému žiakov v praxi výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Absolventi získajú organizačné zručnosti, digitálne zručnosti, zdokonalia si svoje kreatívne myslenie.Uplatniteľnosť absolventov magisterského stupňa štúdia

Po ukončení magisterského vzdelávania je absolvent pripravený na výkon povolania - učiteľ - podľa kategorizácie pedagogických zamestnancov § 19 Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všetky vyššie opísané vedomosti a zručnosti umožňujú absolventovi/ke, aby sa úspešne uplatnil aj ako:

 • učiteľ/ka ruského jazyka a literatúry na úrovni nižšieho vzdelávania (II. stupeň ZŠ),
 • učiteľ/ka ruského jazyka a literatúry na úrovni vyššieho vzdelávania (všetky typy SŠ a gymnáziá),
 • odborný/á pracovník/čka v oblasti doplňte aprobáciu vo výskumných inštitúciách SAV a na vysokých školách,
 • pracovník/čka štátnej správy pre príslušnú oblasť,
 • pracovník/čka v školských a mimoškolských zariadeniach,
 • pracovník/čka školského úradu,
 • odborný/á referent/ka vzdelávacích inštitúciách,
 • pracovník/čka v školských inšpekčných centrách.

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov FF UCM v Trnave

Uplatniteľnosť absolventov učiteľských kombinačných študijných programoch je podľa zrealizovaného dotazníka posudzovaná v týchto kategóriách:

 • Spokojnosť so štúdiom na FF UCM v intenciách uplatniteľnosti absolventov – v tejto kategórii odpovedalo 39,1% absolventov na škále veľmi dobrá, 45.3% skôr dobrá, 15,6% priemerná a na škále skôr zlá a zlá nebolo zaznamenané žiadne hodnotenie. Pozitívom je až 84,4% absolventov je spokojných s kvalitou prípravy na výkon svojej profesie.
 • Zamestnanosť v odbore, ktorý absolventi študovali – spokojnosť absolventov to potvrdzuje aj ďalšia kategória, v ktorej 60,9% absolventov uviedlo, že sa zamestnali v študovanom odbore, 21,9% v čiastočne sa prekrývajúcom odbore a iba 17,2% v inom ako študovanom odbore.
 • Prospešnosť štúdia odboru v pripravenosti na výkon povolania – v tejto kategórii 25% absolventov uviedlo áno, že im štúdium pomohlo v pripravenosti v zamestnaní, 53,1% uviedlo skôr áno a 20,3%, skôr nie 1,6% nie. Negatívne odpovede vychádzajú z faktu, že nie všetci absolventi sa uplatnili v zamestnaní na ktoré ich pripravovalo štúdium.
 • Spokojnosť zamestnávateľa s kvalitou pripravenosti absolventov – v tejto kategórii je pozitívne, že až 45,3% absolventov sa vyjadrilo, na škále áno skôr že ich zamestnávateľ je spokojný s kvalitou ich pripravenosti, 46,9% absolventov uviedlo škálu áno, 6,3% neviem posúdiť a iba 1,6% skôr nie, 0% nie. 
 • Z uvedeného vyplýva, že štúdium v kombinačných učiteľských študijných programoch kvalitne pripravuje absolventov na výkon povolania. Rozvoj prenositeľných kompetencií a aj mnohých profesijných umožňuje absolventom úspešne sa zamestnať aj mimo vzdelávacích inštitúcií.

Súbory na stiahnutie:

Infolisty pre denné magisterské štúdium

Infolisty pre externé magisterské štúdium

Odporúčaný študijný plán pre denné magisterské štúdium

Odporúčaný študijný plán pre externé magisterské štúdium

Aktuality
Harmonogram slávnostných promócií absolventiek a absolventov Filozofickej fakulty UCM v Trnave
Katedra rusistiky podporuje otvorený list ministrovi školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR 
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Kontakt
 • Katedra rusistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete