Doktorandské štúdium


Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii – doktorandské štúdium


Rada pre študijný program:

 • predseda RŠP: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
 • členka: doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD.
 • člen: prof. Oleh Vladimirovič Tyschenko, DrSc.
 • zástupca študentov: Bc. Samuel Žeňuch
 • zástupca študentov: Mgr. Tamara Mujkošová
 • zástupca externého prostredia ‒ absolvent: Mgr. Linda Hospodárová
 • zástupca externého prostredia ‒ zamestnávateľ: doc. Dmitrij Vaščenko, PhD.

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

 • prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

 • prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. – funkčné miesto profesora
 • prof. Oleh Tyshchenko, DrSc. – funkčné miesto profesora
 • doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD. – funkčné miesto docentky
 • doc. PhDr. Lukáš Gajarský, PhD. – funkčné miesto docenta
 • Mgr. Olga Iermachkova, PhD. – funkčné miesto docentky


Profil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov študijného programu – doktorandský stupeň štúdiaProfil absolventa a ciele vzdelávania

Doktorandské štúdium v programe Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii pripravuje svojich absolventov ako špecialistov-rusistov dostatočne vybavených pre samostatnú odbornú prax, a to v oblasti lingvisticky, historicky, kultúrne či sociálnovedne orientovaného vedeckého výskumu, ale aj ako špecialistov, ktorí sú vďaka svojim znalostiam schopní pracovať na poli pedagogickej praxe, v kultúrnych inštitúciách, priemyselných podnikoch, v turistickom ruchu, ako prekladatelia, tlmočníci, prípadne aj v publicistike či v diplomatických službách. Vzhľadom na to sú po skončení doktorandského štúdia vybavení rozsiahlym komplexom vedomostí, zručností a profesijných kompetencií, ktoré po celé obdobie doktorandského štúdia organicky rozvíjajú vedomosti, zručnosti a profesijné kompetencie získané počas štúdia v 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia. 


Výstupy vzdelávania v kategóriách:


1. Vedomosti:

Vedomostný profil absolventa doktorandského študijného programu Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii je založený na širokom spoločnom základe a na užšej špecializácii, ktorej sa študent venuje predovšetkým v 2. a 3. ročníku štúdia a v rámci ktorej píše svoju dizertačnú prácu.

Do základných vedomostných kompetencií absolventa doktorandského štúdia tohto programu patrí vynikajúca znalosť ruského jazyka slovom aj písmom. Absolvent disponuje širokou slovnou zásobou v oblasti humanitných vied, ovláda odbornú terminológiu, je schopný vystupovať na odbornom fóre, publikovať odborne orientované texty (recenzie, články, monografie atď.), je schopný prekladať a tlmočiť na najvyššej odbornej úrovni a je súčasne schopný priebežne si dopĺňať odbornú slovnú zásobu. Okrem toho je absolvent vybavený širokou znalostnou bázou z oblasti reálií Ruska a východných Slovanov vôbec (Ukrajina, Bielorusko), a to predovšetkým reáliami z oblasti geografie, histórie, kultúry, priemyslu a slovensko-ruských kontaktov v ich historickom vývine.

Absolvent doktorandského študijného programu Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii disponuje znalosťami z oblasti metodológie vedeckého výskumu, ktoré vie uplatňovať aj vo všeobecnej rovine ako aj v jednej z dvoch špecializácií: buď v užšej lingvistickej orientácii, alebo v  literárnovednej a kultúrnej  orientácii. V prípade orientácie na užšiu lingvistickú rovinu je absolvent vybavený vysoko odbornými znalosťami z ruskej gramatiky, predovšetkým z morfológie, syntaxe, lexikológie, frazeológie a mediálnej lingvistiky. V tejto oblasti zvláda odbornú terminológiu, pozná súčasné trendy vedeckého výskumu, a to v ruskom, slovenskom aj medzinárodnom kontexte. Absolvent doktorandského štúdia tohto programu smerujúci k literárnovednej a kultúrnej  orientácii je špecialistom v dejinách a teórii ruskej literatúry, má širokú znalostnú bázu zameranú na ruské kultúrne dejiny (hudba, maliarstvo, sochárstvo, folklór, ...), na ruské dejiny, a to v kontexte s dejinami Slovenska a slovanských krajín, ako aj s európskymi dejinami. Absolventi oboch špecializácií sú v svojich znalostiach orientovaní interkultúrne, sú pripravení k samostatnej odbornej práci, k tímovým odborným projektom vo fáze ich prípravy i riešenia a disponujú dostatočnými znalosťami predurčujúcimi ich k popularizácii odbornej práce a jej výsledkov.


2. Zručnosti:

Absolvent doktorandského štúdia programu Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii je odborníkom v interkultúrnej komunikácii, a to v jej synchrónnom aj diachrónnom aspekte. K jeho základným zručnostiam patrí schopnosť rozlišovať špecifiká ruskej národnej mentality, citlivo a so znalosťou týchto špecifík pristupovať k odborným komparatívnym štúdiám, schopnosť využívať svoje hlboké vedomosti k identifikácii fenoménov, ktoré by mohli posilňovať, alebo, naopak, sťažiť či celkom znemožniť interkultúrnu komunikáciu. Vo svojej odbornej činnosti je absolvent doktorandského štúdia tohto programu schopný aktívne spájať poznatky o ruských reáliách so slovenským a európskym kontextom a dynamicky ich konfrontovať s reáliami materskej kultúry, spolupôsobiť pri rozvíjaní slovensko-ruských kontaktov, samostatne ich nadväzovať a udržiavať, pri tom je schopný pôsobiť aj na svoje okolie a na verejnosť. O svoje vedomosti je absolvent schopný a ochotný deliť sa s ostatnými, vie byť dobrým organizátorom interkultúrnych podujatí a aktívne sa podieľať na rozvíjaní najmä slovensko-ruských vedeckých, kultúrnych a obchodných vzťahov. V rámci svojej činnosti aktívne sleduje odborný, kultúrny a jazykový vývoj v ruskojazyčnom prostredí, sprostredkúva ho širšej verejnosti a je schopný pri tom pôsobiť aj ako tlmočník, prekladateľ a recenzent. Ako odborník je absolvent doktorandského štúdia programu Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii schopný rozvíjať získané odborné vedomosti vlastnými výskumnými aktivitami, podieľať sa na komparatívnych výskumoch a sám ich inicializovať. Svoje vedomosti a výsledky svojej odbornej práce je absolvent tohto programu schopný prenášať do pedagogickej a širšej vzdelávacej práce.


3. Profesijné kompetencie

Absolvent doktorandského štúdia programu Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii je na vysokej odbornej úrovni pripravený k samostatnej pedagogickej a vedecko-publikačnej činnosti. Môže byť členom riešiteľského tímu vedeckých projektov (národných aj medzinárodných), ale aj ich hlavným riešiteľom. Samostatne prezentuje dosiahnuté výsledky svojej vedecko-publikačnej práce na konferenciách, fórach, seminároch a sympóziách.


4. Prenositeľné kompetencie

Absolvent doktorandského štúdia programu Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii je pripravený(-á) pracovať v tíme a odovzdávať svoje znalosti, zručnosti a skúsenosti ostatným členom tímu, vie prezentovať, argumentovať a dobre vystupovať v diskusii, má schopnosť pracovať v interkultúrnom prostredí, vie vyhľadávať potrebné informácie v internetovom priestore a využívať ich pre vlastný profesijný rozvoj. Absolvent doktorandského štúdia tohto programu má tiež schopnosť tvorivého a pružného myslenia a konania.Uplatniteľnosť absolventov doktorandského stupňa štúdia

Široký vedomostný profil a nadobudnuté zručnosti vytvárajú dobré podmienky na to, aby absolvent III. stupňa študijného programu Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii mohol úspešne pôsobiť ako

 • vysokoškolský pedagóg
 • stredoškolský pedagóg
 • odborný/výskumný pracovník vedeckých inštitúcií
 • pracovník v diplomatických službách/diplomat
 • pracovník špecializovaných medzinárodných inštitúcií (UNESCO, ...)
 • pracovník či manažér inštitúcií sprostredkujúcich kontakty SR s ruskojazyčnými štátmi (SAIA, ...)
 • špecializovaný, vysoko profesionálny tlmočník/prekladateľ (právo, veda, umelecká literatúra, ...)
 • súdny tlmočník/prekladateľ
 • pracovník či manažér v kultúrnych inštitúciách národného či medzinárodného charakteru (múzeá, zahraničné kultúrne strediská, ...)
 • pracovník či manažér v medzinárodnom obchode
 • pracovník či manažér v personálnej oblasti (rekrutácia a starostlivosť o zahraničných pracovníkov z ruskojazyčných oblastí) pracovník či manažér v oblasti turizmu
 • vysokokvalifikovaný sprievodca
 • spolupracovník či manažér neziskových organizácií
 • kurátor výstav múzeí, galérií, ...
 • publicista
 • politológ
 • odborný komentátor, reportér vo verejnoprávnych alebo súkromných médiách.Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: 

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov FF UCM.


V rámci hodnotenia spokojnosti absolventov so štúdiom na Katedre rusistiky FF UCM sme za študijný program Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii získali spätnú väzbu – dve najvyššie hodnotenia „veľmi dobrá“ a „skôr dobrá“. Žiaden absolvent, ktorý sa zúčastnil prieskumu, nevyjadril nespokojnosť so štúdiom na našej katedre. Na otázku Zamestnali ste sa v odbore, ktorý ste študovali? až 52,9% absolventov študijného programu Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii odpovedalo kladne, zamestnali sa v prekrývajúcom odbore, a takmer 12% sa zamestnalo výlučne v študovanom odbore. Na otázku, či im pomohlo štúdium odboru v pripravenosti v zamestnaní takmer 30% odpovedalo jednoznačne “áno“ a 35,3% „skôr áno“. Na otázku, či bol ich zamestnávateľ spokojný s ich kvalitou pripravenosti v začiatkoch ich pôsobenia, až 70,6% absolventov odpovedalo jednoznačne „áno“ a takmer 18% „skôr áno“, čo svedčí o vysokej kvalite pripravenosti študentov Katedry rusistiky FF UCM pre ich budúce povolanie. Až 47,1% absolventov si našlo prácu za menej ako 3 mesiace po úspešnom ukončení štúdia na našej katedre.  Ak zhrnieme hodnotenie spokojnosti zamestnávateľov s pripravenosťou absolventov študijného programu Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii, môžeme konštatovať, že až 89% odpovedí obsahovalo hodnotenie v najvyšších dvoch stupňoch, z toho 70,6% v najvyššom stupni spokojnosti. Na základe uvedeného možno predpokladať, že aj súčasní a budúci absolventi doktorandského študijného programu Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii budú napĺňať predpokladané uplatnenie.Súbory na stiahnutie:

Infolisty pre denné doktorandské štúdium

Infolisty pre externé doktorandské štúdium

Odporúčaný študijný plán pre denné doktorandské štúdium

Odporúčaný študijný plán pre externé doktorandské štúdium

Aktuálne témy dizertačných prác 2024/2025Aktuality
Harmonogram slávnostných promócií absolventiek a absolventov Filozofickej fakulty UCM v Trnave
Katedra rusistiky podporuje otvorený list ministrovi školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR 
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Kontakt
 • Katedra rusistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete