Doktorandské štúdium

Študijný odbor: Filológia

Študijný program: Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii


Profil absolventa

 • absolvent disponuje širokou bázou najaktuálnejších vedeckých poznatkov v oblasti ruského jazyka a kultúry v odbornej komunikácii;
 • na vysokej úrovni ovláda metódy vedeckého výskumu;
 • orientuje sa vo vedeckej literatúre;
 • dokáže kriticky myslieť a systematizovať nadobudnuté poznatky, prinášať vlastné závery a pohľady;
 • je schopný samostatne tvorivo vedecky pracovať a prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti formou publikačných výstupov vo vedeckých zborníkoch a periodikách a účasťou na konferenciách;
 • dokáže viesť alebo aktívne participovať na grantových projektoch;
 • môže samostatne viesť pedagogickú činnosť na vysokých školách.


Uplatnenie absolventa

 • absolvent má predpoklady uplatniť sa na univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách.


Podmienky prijatia na doktorandské štúdium

 • absolvovanie totožného alebo príbuzného študijného odboru a programu druhého stupňa vysokoškolského štúdia na domácich a zahraničných univerzitách;
 • podanie prihlášky, s uvedením vybranej témy dizertačnej práce a zvolenej formy doktorandského štúdia;
 • súčasťou prihlášky je overená kópia diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške, dodatku k diplomu, životopis v slovenskom jazyku, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, zoznam publikovaných odborných a vedeckých prác súvisiacich s odborom, rámcový projekt k téme dizertačnej práce, súhlas školiteľa s vybranou témou;
 • u uchádzačov, ktorí sú absolventmi UCM sa nevyžadujú overené kópie vysokoškolského diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške, kópie môžu byť aj neoverené.


Prijímacia skúška

 • prezentácia rámcového projektu dizertačnej práce.


Termín prijímacieho konania: jún – august 2021


Aktuálne témy dizertačných prác 2021/2022


Viac informácií nájdete na: https://ff.ucm.sk/sk/doktorandske-studium/


V prípade záujmu sa so svojimi otázkami môžete obrátiť na katedrového koordinátora pre doktorandské štúdium, ktorým je Mgr. Olga Iermachkova, PhD. (olga.iermachkova(zav.)ucm.sk).


Aktuality
Dôležitý oznam o začiatku výučby na Katedre rusistiky 
Rozvrh hodín – zimný semester AR 2021/22 
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Kontakt
 • Katedra rusistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete