Učiteľstvo ruského jazyka (Bc.)


Učiteľský kombinačný študijný program pozostávajúci z dvoch predmetov, z ktorého jeden je ruský jazyk a literatúra – bakalárske štúdium


Rada pre študijný program

 • predsedníčka RŠP: doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., mim. prof.
 • člen RŠP: doc. PhDr. Lukáš Gajarský, PhD.
 • študentka: Bc. Henrieta Kolníková (1. roč. Mgr. ANRU)
 • zástupkyňa z externého prostredia – absolventka: Mgr. Lenka Terpáková (pedagogička, Gymnázium Alberta Einsteina, Bratislava)
 • zástupca z externého prostredia – zamestnávateľ: Ing. Jozef Bača, M.Phil., PhD. (Slovensko-ruská základná škola)


Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

 • za aprobáciu ruský jazyk a literatúra: prof. Oleh Tyshchenko, DrSc.
 • za učiteľský základ: doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., mim. prof.


Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:


za aprobáciu ruský jazyk a literatúra:

 • prof. Oleh Tyshchenko, DrSc. – funkčné miesto profesora
 • prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. - funkčné miesto profesora
 • doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD. – funkčné miesto docentky
 • doc. PhDr. Lukáš Gajarský, PhD. – funkčné miesto docenta
 • Mgr. Olga Iermachková, PhD. - funkčné miesto docentky

za učiteľský základ:
Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii):

Absolvent je v prvom rade pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na II. stupni vysokoškolského vzdelávania. Je dobre zorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie a širších súvislostiach pedagogiky, výchovy a vzdelávania, má osvojenú informačnú gramotnosť i komunikačné kompetencie. Taktiež je schopný orientovať sa v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania na Slovensku, preto dokáže pôsobiť najmä v podporných zložkách inštitucionálneho vzdelávania.


Výstupy vzdelávania:

1. vedomosti: absolvent disponuje slovnou zásobou študovaného jazyka postačujúcou k porozumeniu a aktívnej komunikácii na úrovni všeobecných tém, získa kľúčový pojmový aparát a základné teoretické poznatky z lingvistiky a literárnej vedy, aby mohol bez ťažkostí vnímať terminológiu a špecializované výklady v ďalších rokoch štúdia. Oboznámi sa s históriou ruskej literatúry v kontexte európskej i svetovej. Pozná základné reálie Ruskej federácie z oblasti geografie, histórie, kultúry a umenia, získa všeobecné poznatky o problematike interkultúrnej komunikácie (iná hodnotová orientácia, iné tradície, ...);


2. zručnosti: absolvent sa orientuje v spôsobe myslenia zodpovedajúcom ruskej mentalite, vie interpretovať a hodnotiť kultúrne determinované fakty spojené so súčasným i historickým, spoločenským vývojom Rusi, Sovietskeho zväzu a Ruskej federácie, vie identifikovať fenomény, ktoré by mohli sťažiť alebo celkom znemožniť interkultúrnu komunikáciu, dokáže spájať poznatky o ruských reáliách so slovenským a európskym kontextom a dynamicky ich konfrontovať s reáliami materskej kultúry, dokáže efektívne využívať získané poznatky na prekonávanie jazykovej a kultúrnej bariéry, vie identifikovať a verbalizovať kultúrne špecifiká, resp. kultúrne podmienené neverbálne správanie nositeľa ruskej kultúry, ovláda základné informačné technológie a vie ich efektívne využívať v praxi, ovláda základné zručnosti v oblasti odborného prekladu a tlmočenia všeobecných a základných odborných tém, ovláda základné prvky obchodnej korešpondencie;


3. profesijné kompetencie: absolvent rozumie ruskému komunikátu na základe audiálnej prezentácie a vie aktívne reagovať, číta originálne texty a rozumie čítanému ruskému textu strednej obťažnosti. Ústne sa vyjadruje bez zjavných problémov v rovine komunikatívnej dostatočnosti, písomne sa vyjadruje v rámci bežnej všeobecnej a odbornej komunikácie. Zvláda zručnosti späté so sociálnou komunikáciou v bežných životných a obchodných situáciách. Dokáže využívať teoretické poznatky, vrátane vedomostí z ruskej literatúry a kultúry, v edukačnom procese. Zvláda prípravu prezentácie, vie argumentovať a dobre vystupovať v diskusii so študentmi. Vie vyhľadávať potrebné informácie v internetovom priestore a využívať ich pre vlastný profesijný rozvoj. Vďaka odbornej kvalifikácii vie rozlíšiť relevantné informácie od nerelevantných a od tzv. fake news;


4. prenositeľné kompetencie: absolvent sa zdokonalí v komunikačných zručnostiacnielen v študovanom ale aj materinskom jazyku, a to v písomnom i ústnom prejave, nadobudne zručnosti práce so slovníkovými a kodifikačnými príručkami, vie efektívne komunikovať na úrovni pracovného tímu ako aj na úrovni žiackych/študentských skupín. Zdokonalí si svoje prezentačné a rétorické schopnosti. Prostredníctvom vlastnej čitateľskej skúsenosti a komparatívneho prístupu k literárnemu textu získa konfrontačný recepčný postoj k národnej literatúre a k inonárodným literatúram. Poznaním a interpretáciou umeleckých textov ruskej proveniencie bude študent kompetentný k nej pristupovať ako k jednej z dôležitých zložiek svetovej literatúry, čo môže prispieť k utváraniu vlastného hodnotového systému i hodnotovému systému žiakov v praxi výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Absolventi získajú organizačné zručnosti, digitálne zručnosti, zdokonalia si svoje kreatívne myslenie.Uplatniteľnosť absolventov bakalárskeho stupňa štúdia

Po ukončení bakalárskeho vzdelávania je absolvent pripravený na výkon povolania pedagogický asistent podľa Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Absolvent bakalárskeho študijného programu je pripravený na pokračovanie v nadväzujúcom magisterskom stupni vzdelávania.Všetky vyššie opísané vedomosti a zručnosti umožňujú absolventovi/ke, aby sa úspešne uplatnil aj ako:

 • pedagogický/á pracovník/čka pre mimoškolské záujmové činnosti detí,
 • pracovník/čka štátnej správy pre príslušnú oblasť,
 • školský/á administratívno-metodický/á pracovník/čka (spravovanie školskej knižnice, vedenie školských časopisov),
 • kultúrny/a a osvetový/á pracovník/čka,
 • pracovník/čka školského úradu,
 • pracovník/čka v školských inšpekčných centrách.


Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov FF UCM v Trnave.

Uplatniteľnosť absolventov učiteľských kombinačných študijných programov je podľa zrealizovaného dotazníka posudzovaná v týchto kategóriách:

 • Spokojnosť so štúdiom na FF UCM v intenciách uplatniteľnosti absolventov – v tejto kategórii odpovedalo 39,1% absolventov na škále veľmi dobrá, 45.3% skôr dobrá, 15,6% priemerná a na škále skôr zlá a zlá nebolo zaznamenané žiadne hodnotenie. Pozitívom je až 84,4% absolventov je spokojných s kvalitou prípravy na výkon svojej profesie.
 • Zamestnanosť v odbore, ktorý absolventi študovali – spokojnosť absolventov to potvrdzuje aj ďalšia kategória, v ktorej 60,9% absolventov uviedlo, že sa zamestnali v študovanom odbore, 21,9% v čiastočne sa prekrývajúcom odbore a iba 17,2% v inom ako študovanom odbore.
 • Prospešnosť štúdia odboru v pripravenosti na výkon povolania - v tejto kategórii 25% absolventov uviedlo áno, že im štúdium pomohlo v pripravenosti v zamestnaní, 53,1% uviedlo skôr áno a 20,3%, skôr nie 1,6% nie. Negatívne odpovede vychádzajú z faktu, že nie všetci absolventi sa uplatnili v zamestnaní na ktoré ich pripravovalo štúdium.
 • Spokojnosť zamestnávateľa s kvalitou pripravenosti absolventov - v tejto kategórii je pozitívne, že až 45,3% absolventov sa vyjadrilo, na škále áno skôr že ich zamestnávateľ je spokojný s kvalitou ich pripravenosti, 46,9% absolventov uviedlo škálu áno, 6,3% neviem posúdiť a iba 1,6% skôr nie, 0% nie. 
 • Z uvedeného vyplýva, že štúdium v kombinačných učiteľských študijných programoch kvalitne pripravuje absolventov na výkon povolania. Rozvoj prenositeľných kompetencií a aj mnohých profesijných umožňuje absolventom úspešne sa zamestnať aj mimo vzdelávacích inštitúcií.Súbory na stiahnutie:

Infolisty pre denné bakalárske štúdium

Infolisty pre externé bakalárske štúdium

Odporúčaný študijný plán pre denné bakalárske štúdium

Odporúčaný študijný plán pre externé bakalárske štúdium


Aktuality
Harmonogram slávnostných promócií absolventiek a absolventov Filozofickej fakulty UCM v Trnave
Katedra rusistiky podporuje otvorený list ministrovi školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR 
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Kontakt
 • Katedra rusistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete