ŠVOČ


Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) predstavuje súťažné podujatie, na ktorom sa prezentujú výsledky samostatnej vedeckej a odbornej práce študentov. ŠVOČ preveruje úroveň obsahového spracovania prác študentov a ich zručnosť pri obhajobe odbornej problematiky. Súťaže ŠVOČ sa môžu zúčastniť denní aj externí študenti.


Fakultné kolo v jednotlivých sekciách sa uskutoční: apríl 2024


Formálna úprava prác ŠVOČ

 • elektronická verzia práce vo formáte doc alebo docx
 • okraje 2,5, zarovnanie do bloku, písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5
 • citovanie a poznámkový aparát formou horného indexu alebo skráteného bibliografického zápisu (autor, rok vydania, strana)
 • spôsob uvádzania literatúry a citovania podľa Prílohy č. 7 Smernice rektora o základných náležitostiach záverečných prác 
 • rozsah: 18 000 až 36 000 znakov (vrátane medzier) vrátane použitej literatúry a poznámkového aparátu
 • použité obrázky, tabuľky a grafy musia byť očíslované (napr. Tab. 1., Obr. 1 atď) a v minimálnom rozlíšení 300 dpi.

Prezentácia práce v sekcii

 • v trvaní 10 až maximálne 15 minút s následnou diskusiou s členmi komisie a divákmi;
 • štandardne je k dispozícii dataprojektor umožňujúci prezentáciu v programe PowerPoint, v prípade potreby inej techniky (video, magnetofón a pod.) včas upozornite na túto skutočnosť katedrového koordinátora.

Hodnotiaca komisia:

doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD. – predsedníčka hodnotiacej komisie

prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. – člen hodnotiacej komisie

prof. Oleh Tyshchenko, DrSc. – člen hodnotiacej komisie

doc. PhDr. Lukáš Gajarský, PhD. – člen hodnotiacej komisie

PaedDr. Marianna Figedyová, PhD. – členka hodnotiacej komisie

Mgr. Olga Iermachkova, PhD. – členka hodnotiacej komisie

Mgr. Andrea Spišiaková, PhD. – členka hodnotiacej komisie


V prípade záujmu sa so svojimi otázkami môžete obrátiť na katedrového koordinátora pre ŠVOČ, ktorým je Mgr. Olga Iermachkova, PhD. (olga.iermachkova(zav.)ucm.sk).

Aktuality
Harmonogram slávnostných promócií absolventiek a absolventov Filozofickej fakulty UCM v Trnave
Katedra rusistiky podporuje otvorený list ministrovi školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR 
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Kontakt
 • Katedra rusistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete