Aktivity katedry


K začiatku nového akademického roka 2020/2021 dostala Katedra rusistiky FF UCM knižný dar od Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike. Získané knihy rozšíria čoraz obsiahlejšiu katedrovú knižnicu, ktorá študentom rusistiky ponúka cenné zdroje informácií i podklady pre rôzne druhy prác, od seminárnych až po záverečné (bakalárske, diplomové, dizertačné,...). Knižný dar nezískala Katedra rusistiky po prvýkrát. V roku 2016 sa na pôde Filozofickej fakulty uskutočnilo slávnostné odovzdávanie 300 kníh, ktoré katedra získala v rámci programu Knižnej pomoci Domu ruského zahraničia Alexandra Solženicyna v Moskve. V poradí druhý knižný dar je tak dôkazom, že vďaka činnosti zamestnancov Katedry rusistiky sa dostávajú k študentom najnovšie odborné knižné zdroje, čo zabezpečuje perspektívny rozvoj do budúcnosti. 

Zdroj: Igor Cintula 

6. februára 2020 sa študenti a členovia Katedry rusistiky FF UCM zúčastnili na predpremiére divadelného predstavenia Les. Túto kultovú hru Alexandra Nikolajeviča Ostrovského sme mali možnosť uvidieť vo vydarenej adaptácii predstaviteľov Divadla Jána Palárika v Trnave ako prvé premierované predstavenie v roku 2020, ktorý bol vyhlásený za Rok slovenského divadla. S radosťou môžeme konštatovať, že zaujímavý titul sprevádzala správa voľba umeleckého kolektívu, ktorý korunoval režisér Vladimír Strnisko. Chamtivosť kupeckej Moskvy, rodinné intrigy a manipulácia s ľuďmi si našli prostredníctvom predstavenia svoje zrkadlá v prežívaní dnešných divákov. 

Zdroj: Marianna Figedyová


Dňa 12. februára 2020 sa na Filozofickej fakulte našej Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnil Deň otvorených dverí. Od 9:00 do 13:00 sa mohli záujemcovia o štúdium ruského jazyka na našej univerzite zastaviť pri prezentačnom stánku Katedry rusistiky FF UCM, pri ktorom im boli poskytnuté všetky základné informácie o  možnostiach štúdia ruského jazyka na našej katedre. V rámci Dňa otvorených dverí bol okrem iného záujemcom predstavený aj nový program Dva diplomy, do ktorého sa majú možnosť zapojiť študenti magisterského stupňa štúdia. Tento program, ktorý Katedra rusistiky FF UCM v Trnave ponúka ako jediná rusistická katedra na Slovensku v spolupráci s Belgorodskou štátnou národnou výskumnou univerzitou, umožňuje študentom získať súbežne slovenský a ruský diplom o absolvovaní magisterského štúdia.

DOD FF UCM 2020 poskytol, tak ako je už tradíciou, množstvo informácii o štúdiu ruštiny na našej univerzite a my pevne veríme, že tohtoročným maturantom uľahčil rozhodovanie vo výbere tej správnej vysokej školy.

Zdroj: Igor Cintula


10. decembra 2019 prvýkrát navštívili našu katedru pedagógovia a študenti z troch ukrajinských univerzít, a to Ľvovskej štátnej univerzity bezpečnosti, Ľvovskej štátnej univerzity I. Franka a Rivnenskej štátnej humanitárnej univerzity. Podujatie odštartovala exkurzia po vianočnej Trnave, po ktorej naši aj zahraniční študenti prezentovali svoje univerzity, možnosti štúdia či súčasný život jednotlivých katedier. O umelecký program sa postarali naši hostia, ktorí zaspievali niekoľko ukrajinských ľudových piesní a predstavili nám aj vlastné, vtipne ladené skladby o frazeológii a lexikológii. Stretnutie sa nieslo v priateľskej atmosfére. Študenti aj pedagógovia sa mali možnosť zoznámiť a diskutovať o nových možnostiach spolupráce na medzinárodnej úrovni. V závere dnešného stretnutia odznela prezentácia o Kamčatke, ktorú nedávno navštívil profesor J. Dohnal a podelil sa s prítomnými o svoje zážitky a dojmy z tejto cesty. Veríme, že dnešné stretnutie je prvým krokom k perspektívnej spolupráci našej katedry s ukrajinskými univerzitami J 

Zdroj: Andrea Grominová


V dňoch 7. – 10. novembra 2019 sa v priestoroch bratislavskej Incheby konal medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka. Na účastníkov čakal pestrý program: okrem zakúpenia zaujímavých knižných titulov si mohli vypočuť pútavé literárne prednášky a besedy, stretnúť sa s obľúbenými spisovateľmi a zúčastniť sa na krstoch kníh. Bibliotéku navštívili aj doktorandi Katedry rusistiky – Zina Špačeková, Linda Krajčovičová a Igor Cintula.

Zdroj: Linda Krajčovičová 

V dňoch 23. – 27. októbra 2019 sa Mgr. Oľga Iermachkova, PhD. zúčastnila medzinárodnej vedeckej konferencie Rusistika v XXI. storočí, ktorá sa uskutočnila na Jerevanskej štátnej univerzite. Témou príspevku boli Anglicizmy ako zdroj slangu v súčasnej ruštine. Počas konferencie boli nadviazané kontakty s Fakultou ruskej filológie Jerevanskej univerzity, s ktorou plánuje Katedra rusistiky FF UCM v budúcnosti spolupracovať.

Zdroj: Olga Iermachkova 

Pri príležitosti 76. výročia povstania v nacistickom vyhladzovacom tábore Sobibor sa 16. októbra 2019 v aule UCM uskutočnilo projekcia ruského filmu Sobibor. V rámci programu WATCH and THINK ho zorganizovalo vedenie Fakulty sociálnych vied UCM a občianske združenie Naše mesto s podporou Ruského centra vedy a kultúry. Premietania filmu sa zúčastnili doktorandi, študenti a členovia Katedry rusistiky. 

Zdroj: Linda Krajčovičová   

20. – 21. septembra 2019 sa v Inštitúte A. S. Puškina Ruského kultúrno-duchovného centra v Paríži uskutočnil medzinárodný vedecký seminár s názvom Európska škola autorov učebníc ruského jazyka. Hlavnými organizátormi podujatia bol Štátny inštitút A.S. Puškina v Moskve a Asociácia rusistov Slovenska. Účastníci z deviatich krajín sveta (vrátane Švédska a Írska) horlivo diskutovali o názve celého projektu,vyučovaní ruského jazyka, myšlienke jednoty jazyka a kultúry, no najmä prezentovali svoje učebnice ruskej kultúry, ruského jazyka. Mnohí vystupujúci o. i. venovali pozornosť otázkam digitálnych učebníc a učebných pomôcok. Súčasťou seminára bola aj výstava o I.S. Turgenevovi, južnom pobreží Krymu či Cárskom Sídle. Za našu katedru rusistiky sa stala členkou Európskej školy docentka Andrea Grominová, ktorá bola zo strany Štátneho inštitútu A.S. Puškina v Moskve oslovená s cieľom uzavrieť zmluvu v rámci Erasmus+. Veríme, že toto podujatie prinesie v budúcnosti katedre, jej členom i študentom svoje ovocie J

Zdroj: Andrea Grominová

Vo štvrtok 9. mája 2019 sa v Bratislave uskutočnili oslavy ruského štátneho sviatku Dňa Víťazstva. Na vojenskom cintoríne Slavín prebehlo v rámci spomienkových osláv venovaných 74. výročiu víťazstva v druhej svetovej vojne pietne kladenie vencov k spoločnému hrobu sovietskych vojakov, ktorí položili svoje životy pri oslobodzovaní našej krajiny. Pietneho aktu sa zúčastnili členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov  a Moskovskej rady veteránov, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, starostovia obcí a primátori miest, zástupcovia diplomatických misií Ruska, Kazachstanu, Bieloruska, Ukrajiny, Arménska, Azerbajdžanu, Českej republiky a ostatných krajín, ako aj obyvatelia Bratislavy a ďalších miest na Slovensku.

Na Veľvyslanectve Ruskej Federácie v Slovenskej republike sa pri tejto príležitosti konala slávnostná recepcia, kde so svojimi prejavmi venovanými pamiatke padlých vojakov vystúpil mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej Federácie v Slovenskej republike Alexej L. Fedotov, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Bieloruskej republiky na Slovensku Igor A. Leščeňa a minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák. V rámci sprievodného kultúrneho programu zaznela známa pieseň Michaila V. Isakovského Kaťuša.

Slávnostnej recepcie sa zúčastnili aj vojnoví veteráni, bývalý prezident SR Ivan Gašparovič, členovia Národnej rady, štátni tajomníci, vedúci predstavitelia miest a obcí, zástupcovia politických strán.

V mene Katedry rusistiky UCM v Trnave prijala účasť vedúca Katedry rusistiky FF UCM doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD., Mgr. Oľga Iermachkova, PhD. a doktorandi Mgr. Linda KrajčovičováMgr. Igor Cintula. 

Zdroj: Igor Cintula

V dňoch 13. – 19. mája 2019 sa v rámci programu Erasmus+ členovia katedry rusistiky (doc. Andrea Grominová, prof. Josef Dohnal, PaedDr. Marianna Figedyová, Dr. Olga Iermachkova) zúčastnili prednáškového pobytu na Daugavpilskej univerzite v Lotyšsku.

Docentka A. Grominová vo svojich prednáškach koncentrovala pozornosť na dekódovanie systému obraznosti a umeleckého modelu sveta v ruskej poézii počnúc 19. a končiac 21. storočím. Študenti sa mali možnosť oboznámiť s relatívne novou básnickou školou – „metarealizmom“, ktorej predstavitelia ako umeleckú metódu využívajú neobarok, čím vedúca katedry detailne odprezentovala výsledky výskumu svojej habilitačnej práce.

Témy prednášok pána profesora J. Dohnala boli nasledovné: Ruská literatúra konca 19. – začiatku 20 storočia; Účasť L. Andrejeva  v politickom živote Ruska na konci prvej svetovej vojny; V. Briusov ako spisovateľ krátkych poviedok a Zvyšovanie schopnosti študentov vysokých škôl interpretovať literárne texty a iné.

Doktorka M. Figedyová oboznámila lotyšských študentov s vybranými témami súčasnej ruskej literatúry. Prednášala aj o rusko-slovenských literárnych vzťahoch, kultúrnych dialógoch,  zobrazovaní hudby v ruskej literatúre či stave súčasnej ruskej literatúry na Slovensku.

Prednášky doktorky O. Iermachkovej boli venované súčasnému ruskému jazyku, jeho dynamickým  zmenám; mediálnemu jazyku a jeho vplyvu na náš život; jazykovej hre ako trendu v slovanských jazykoch či slangu.

Všetci členovia rusistickej katedry Daugavpilskej univerzity našu delegáciu srdečne prijali. Okrem prednášok sa diskutovalo aj o nových možnostiach spolupráce, výmenných pobytoch študentov oboch univerzít a tiež o grantových výzvach. Pevne veríme, že naša, už „zabehnutá“ spolupráca sa bude aj naďalej priaznivo vyvíjať.


Zdroj: Olga Iermachkova

29. apríla – 4. mája 2019 sa v hlavnom meste Kazachstanu Nur-Sultane konal 14. kongres Medzinárodnej asociácie učiteľov ruského jazyka a literatúry s názvom Русское слово в многоязычном мире. Vedúca katedry doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD. mala možnosť prezentovať výsledky svojej habilitačnej práce a diskutovať o nich s vynikajúcimi odborníkmi z celého sveta, ktorí sa tejto téme venovali vo vedecko-výskumnej oblasti alebo v preklade. Okrem toho sa pani docentke podarilo nadviazať nové kontakty s viacerými rusistickými pracoviskami svetového meradla, s ktorými môže katedra participovať na spoločných vedecko-výskumných projektoch, vedeckých štúdiách v renomovaných časopisoch či spoluorganizovať medzinárodné vedecké konferencie, workshopy či festivaly.

Zdroj: Andrea Grominová


12-13 апреля 2019 г. в Университете им. Коменского в Братиславе состоялась конференция с интригующим названием "Percepcia nadprirodzena vo frazeológii". Доклады участников конференции касались таких интересных тем как: сверхъестественное в русской народной фразеологии, демонологические представления в славянской фразеологии, концепт "Высшая сила", нечистые животные во фразеологии, суеверия и социальные конвенции и многое другое. На конференции выступили сотрудники нашей кафедры: проф. Л. Степанова и д-р Л. Гаярски  -  с докладом "Единицы измерения как источник загадочного в русской, чешской и словацкой фразеологии", а проф. О. Тищенко - с докладом "Номинация русских народных игр в жмурки в сравнительно-типологическом освещении". В рамках конференции состоялось заседание Фразеологической комиссии Международного комитета славистов, в котором приняли участие секретарь комиссии проф. Л. Степанова и проф. О. Тищенко. 

Zdroj: проф. Л. Степанова


Ve dnech 4.-7. 3. 2019 proběhl v rámci programu ERASMUS+ přednáškový pobyt prof. PhDr. Josefa Dohnala, CSc., na Fakultě moderních jazyků Univerzity sv. Cyrila a Metoda Veliko Turnovo, tedy v jednom z nejstarších bulharských měst. Součástí pobytu byly jak přednášky o ruské literatuře 19. a 20. století pro studenty bakalářského a magisterského programu, tak setkání s vedoucím tamní katedry rusistiky doc. Vladimirem Chantovem a jeho kolegy. Přednášky proběhly v Ruském centru, katedrovém komplexu určeném pouze pro výuku a další aktivity studentů i pedagogů-rusistů a sloužícím současně jako knihovna. Výměna zkušeností i osobní kontakty poslouží k hledání možností pro užší spolupráci – vždyť naše univerzity nesou jméno stejných patronů. 

Zdroj: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.

V utorok 2. apríla 2019 sa na Katedre rusistiky uskutočnila konferencia ŠVOČ. Svoje práce odprezentovali študenti končiacich ročníkov: Diana Nováková Igor Cintula. Všetci prítomní si vypočuli zaujímavé prezentácie. Diana Nováková, ktorá sa umiestnila na 1. mieste, hovorila o genderových stereotypoch v paremiologickom obraze sveta Rusov a Slovákov. Stereotypy, ako aj genderové otázky, patria k veľmi aktuálnym témam dnešnej doby. Igor Cintula, ktorý zaujal druhé miesto, analyzoval významné dielo starej ruskej literatúry – Slovo o pluku Igorovom. Skúmal v ňom ideu jednoty a  svoju pozornosť venoval aj teóriám pôvodu a miestu Slova o pluku Igorovom v kontexte svetovej literatúry, s akcentom na japonské kultúrne prostredie. Vystúpenia oboch účastníkov boli pre všetkých zúčastnených veľmi inšpirantívnymi. Ďakujeme študentom za prejavený záujem a prajeme veľa úspechov v dalšom bádaní J


Zdroj: Olga Iermachkova   


11. decembra 2018 sa na Katedre rusistiky FF UCM konalo predvianočné stretnutie študentov a pedagógov s názvom Ruská večerinka. Do zaujímavého kvízu na témy Vianočné tradície a Vianočný stôl sa aktívne zapojili poslucháči 3. ročníka bakalárskeho a 2. ročníka magisterského štúdia. Študenti prejavili svoje tvorivé schopnosti aj v ďalších kreatívnych súťažiach s vianočnou tematikou. Víťazi boli odmenení suvenírmi z Ruska. Príjemnú atmosféru dotvoril spev vianočných piesní a novoročné priania všetkých zúčastnených, ale aj pitie čaju či rôzne tradičné sladkosti z ruskej proveniencie.

Katedra rusistiky FF UCM Vám praje príjemné, veselé a šťastné Vianoce. Študentom veľa úspechov, elánu a šťastia počas skúškového obdobia. Nech Nový rok 2019 prinesie šťastie všetkým!  


Пусть принесёт вам Дед Мороз

Мешок здоровья, счастья воз,

Другой мешок – со смехом,

А третий пусть – с большим успехом!


Zdroj: Oľga Iermachkova5. a 6. 11. 2018 sa na Katedre rusistiky FF UCM, v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, konali dve zaujímavé prednášky. Tie si pre pedagógov a študentov rusistiky pripravila Mgr. Iermačková, PhD. a doc. Verinová, ktorá navštívila našu fakultu z Bieloruskej štátnej univerzity. Prednáška Mgr. Iermachkovej, PhD. bola venovaná významným ruským vedcom. Svoje vedomosti z rôznych oblastí Ruska a ruskej kultúry si študenti mohli otestovať v krátkom kvíze. Na prvom mieste sa umiestnilo hneď niekoľko skupín s rovnakým počtom bodov. Statočne sa držali aj prváci, ktorí sa nenechali zahanbiť a umiestnili sa na druhom mieste. Mgr. Oľga Iermačková, PhD. ocenila úspešných študentov drobnými darčekmi z Ruska, z ktorých boli milo prekvapení.  Počas poslednej časti prednášky sa študenti oboznámili aj s Transsibírskou magistrálou.
    V krátkom dokumente sa dozvedeli rôzne zaujímavosti o jej výstavbe a v neposlednom rade sa o svoje zážitky so študentmi podelila aj samotná Mgr. Iermačková, PhD., ktorá už cestu po Transsibírskej magistrále absolvovala.
    Doc. Verinová študentom zase rozšírila vedomosti o súčasnej ruskej poézii. Otázky, ktoré boli počas diskusie položené, veľmi ochotne zodpovedala. Katedre, ako darček, odovzdala svoju publikáciu, ktorú si študenti, rovnako ako aj iní členovia katedry, môžu s radosťou zapožičať a prečítať. 


Zdroj: Miroslava Kubičková  


15. mája 2018 na Katedre rusistiky prebiehali štátne skúšky poslucháčov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia a tiež obhajoby bakalárskych a diplomových prác. Všetkým úspešným absolventom srdečne blahoželáme a na tých, ktorí sa rozhodnú pokračovať v magisterskom alebo doktorandskom štúdiu na našej katedre, sa už teraz veľmi tešíme J


10. – 11. mája 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty UCM v Trnave konala medzinárodná vedecká konferencia Vymedzenie špecifík modelu „ruského sveta“ v ruskom jazyku, literatúre a kultúre, ktorú organizovala Katedra rusistiky FF UCM v Trnave spolu s Katedrou ruského jazyka a literatúry Belgorodskej štátnej národnej výskumnej univerzity v rámci projektu KEGA č. 013UCM-4/2017 Vymedzenie špecifík modelu „ruského sveta“ v ruskom jazyku, literatúre a kultúre. Podujatie slávnostne otvorila vedúca Katedry rusistiky FF UCM, PhDr. Andrea Grominová, PhD., spolu s dekankou FF UCM v Trnave, doc. Mgr. Katarínou Slobodovou Novákovou, PhD. Následne odzneli príhovory rektora Belgorodskej štátnej národnej výskumnej univerzity, prof. Olega Nikolajeviča Poluchina, DrSc., a zástupcu Katedry ruského jazyka a literatúry Belgorodskej univerzity, prof. Nikolaja Fiodoroviča Alefirenka, DrSc. V závere oficiálnej časti vystúpila aj zástupkyňa Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave, Tatiana Dronská, ktorá odovzdala Katedre rusistiky FF UCM vzácny knižný dar. Podujatie sa konalo s podporou Trnavského samosprávneho kraja a mesta Trnava, vďaka ktorej naši hostia dostali knižné dary, brožúry a iné propagačné materiály o našom kraji.

Po slávnostnom zahájení nasledovala prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti a tvorivá diskusia účastníkov konferencie z Ruska (Belgorodu, Moskvy, Jekaterinburgu, Lipecka a Orenburga), Bulharska, Veľkej Británie, Česka a, samozrejme, Slovenska. Na podujatí aktívne participovali aj študenti Katedry rusistiky FF UCM, ktorí sprevádzali účastníkov konferencie po historickom centre mesta Trnavy, a tiež ich oboznamovali s centrami slovenského vinárstva – Modrou a Pezinkom.

V závere konferencie účastníci dostali aj zborník príspevkov, ktorý je zároveň prvou spoločnou knižnou publikáciou Katedry rusistiky FF UCM a Katedry ruského jazyka a literatúry Belgorodskej univerzity. Veríme, že toto podujatie bolo podnetným stretnutím kolegov – rusistov z celého sveta a prispeje k rozvoju ďalšej vedecko-výskumnej spolupráce medzi našou katedrou a ďalšími rusistickými pracoviskami vo svetovom kontexte. 


Zdroj: Andrea Grominová


16. február 2018 sa na Filozofickej fakulte našej Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave niesol v duchu Dňa otvorených dverí. Od 8:30 do 13:00 sa mohli záujemcovia o štúdium ruského jazyka na našej univerzite zastaviť pri prezentačnom stánku Katedry rusistiky FF UCM. Na tomto mieste sa mohli dozvedieť všetky základné informácie o tom, ako funguje naša katedra. Prítomní boli naši študenti, s ktorými mohli záujemcovia diskutovať o možnostiach, aké ruský jazyk ponúka dnes, aké majú oni svoje dojmy z prebiehajúceho štúdia a vyhliadky do budúcnosti.

Najväčší záujem bol o možnosti zahraničnej stáže, aké vyučovacie predmety navštevujú naši študenti a taktiež o miere uplatnenia našich absolventov. Okrem rôznych suvenírov z Katedry rusistiky si mohli záujemcovia vyplniť krátky test, v ktorom si overili svoje znalosti ruštiny alebo na pripravených kartách spoznávať nové významné miesta a budovy hlavného mesta Ruskej federácie – Moskvy. DOD FF UCM 2018 poskytol, tak ako je už tradíciou, množstvo informácií o štúdiu ruštiny na našej univerzite a my pevne veríme, že tohtoročným maturantom uľahčil rozhodovanie vo výbere tej správnej vysokej školy.

Zdroj: Bc. Igor Cintula Na Inštitúte slavistiky Humboldtovej univerzity v Berlíne odznela 18. januára 2018 pozvaná prednáška PhDr. Andrey Grominovej, PhD. na tému Vymedzovanie špecifík modelu slovanského sveta na materiáli frazeologizmov a ustálených slovných spojení s komponentom „biely“ a „čierny“ (slovensko-ruská komparácia). Do diskusie okrem študentov slovanských jazykov, ktorým bola prednáška primárne určená, prispeli aj pedagógovia slavistického inštitútu. Veríme, že prednáška bola obohacujúcou a otvorila možnosti ďalšej spolupráce na medzinárodnej úrovni J

Zdroj: Andrea GrominováČlánky o Univerzite sv. Cyrila a Metoda sa objavili v časopise Lipeckej štátnej technickej univerzity Politechnik (№ 8, október 2017)


Rektor Lipeckej štátnej technickej univerzity, s ktorou katedra rusistiky FF UCM aktívne spolupracuje, doktor A.K. Pogodajev poblahoželal Univerzite sv. Cyrila a Metoda k dvadsiatemu jubileu. Blahoželanie odovzdala docentka Marina Stanislavovna Matycina z katedry cudzích jazykov, ktorá sa stretla s rektorom UCM doc. Dr.h.c. Ing. Jozefom Matúšom, CSc., prorektorkou pre zahraničné styky doc. PhDr. Ruženou Kozmovou, CSc., prorektorom pre vedecko-výskumnú činnosť prof. Ing. Jozefom Lehotayom, DrSc. a dekankou FF UCM doc. Mgr. Katarínou Slobodovou Novákovou, PhD. Na stretnutí sa diskutovalo o otázkach ďalšej spolupráce, konkrétne o otázke mobility študentov a vyučujúcich, o plánoch spoločných vzdelávacích programov, účasti na grantoch, ktoré organizujú akademické mobility, o publikácií vedeckých článkov v časopisoch a mnohom inom. Slávnostného programu jubilea sa zúčastnil aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej Federácie v Slovenskej republike pán L.A. Fedotov.

V spomínanom časopise Politechnik bol uverejnený aj článok študenta Katedry rusistiky Igora Cintulu, ktorý absolvoval študijný pobyt na Lipeckej štátnej technickej univerzite už po tretíkrát. Igor Cintula píše o možnostiach štúdia na tejto univerzite a hlavne o prínose zahraničného pobytu pre každého študenta, ktorý využije možnosti pobytov, ktoré ponúka Katedra rusistiky FF UCM.


Zdroj: Andrea Spišiaková


5.  decembra 2017 mali študenti Katedry rusistiky FF UCM možnosť zúčastniť sa na zaujímavej prednáške Dr. Joanny Dziedzic z Ústavu východoslovanskej filológie Filozofickej fakulty Univerzity v Bialystoku, venovanej F. I. Ťutčevovi. Prednáška zachytávala nie len samotné literárne dielo významného predstaviteľa ruskej poézie, ale i spoločensko-historickú situáciu v súvekom Rusku s presahmi na tematický kontext inonárodných literatúr. Na základe biografických a historických údajov zostavila Dr. Dziedzic orientačnú hodnotovú štruktúru diel, ktorú ilustrovala konkrétnymi úryvkami básní. Dr. Ewa Pańkowska z toho istého ústavu si pripravila prednášku o súčasnom ruskom spisovateľovi Viktorovi Pelevinovi, o jeho tvorbe a s vecným a precízne podaným komentárom. Obe prednášky nemalou mierou prispeli k tomu, aby študenti mohli vnímať F. I. Ťutčeva v rámci 19. storočia a V. Pelevina v rámci 20. a 21. storočia nie len ako konvenčné heslá v slovníkoch spisovateľov, ale ako plastické tvorivé osobnosti svojej doby.

Zdroj: Marianna Figedyová 

Dňa 4. decembra 2017 prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vymenoval 30 nových profesorov a profesoriek vysokých škôl. Titul "profesor" udelil aj členovi našej katedry – pánovi doc. PhDr. Josefovi Dohnalovi, CSc., za oblasť cudzie jazyky a kultúry. Viac informácií si môžete prečítať tu: https://www.prezident.sk/article/prezident-vymenoval-30-profesorov-apeloval-na-kvalitu-skolstva/

Nášmu novému profesorovi srdečne gratulujeme a želáme veľa tvorivých síl a úspechov :)

Foto: portál prezident.sk

Zdroj: Andrea Grominová

Dňa 23. 11. 2017 sa v Prešove uskutočnil metodický deň učiteľov ruského jazyka pod názvom Klett konferencia učiteľov ruštiny. Záštitu nad podujatím prijalo vydavateľstvo Klett orientujúce sa na vydávanie učebných materiálov z anglického, nemeckého, ruského, francúzskeho a španielskeho jazyka. Na konferencii odzneli mnohé zaujímavé príspevky venujúce sa aktuálnym problémom vo výučbe ruského jazyka. Katedru rusistiky FF UCM reprezentovala PaedDr. Marianna Figedyová, PhD. s príspevkom Postkomunikatívne učenie – učenie pomocou kultúry. Konferencia sa stretla s veľkým záujmom učiteľov ruského jazyka a zdá sa, že novovzniknutá tradícia sa bude úspešne rozvíjať i ďalej. 

Zdroj: Marianna Figedyová

Členovia a študenti Katedry rusistiky FF UCM sú už pravidelnými účastníkmi podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku. V rámci neho si ani tento rok nenechali ujsť podujatie Bibliotéka 2017, ktoré sa konalo 9. – 12. novembra 2017 tradične v bratislavskej Inchebe. Okrem bohatého zdroja kníh, slovníkov a učebníc ruskej proveniencie, premietania ruského filmu, zaujímavých prednášok a diskusií s ruskými spisovateľmi, básnikmi, vydavateľmi a tiež s významným prekladateľom ruskej literatúry na Slovensku – Jánom Štrasserom. V neposlednom rade si študenti mali možnosť precvičiť svoju ruštinu v rusky hovoriacom prostredí.

         V rámci Týždňa vedy a techniky, a zároveň pri príležitosti stého výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie, sa Inštitút rusistiky Prešovskej univerzity v Prešove rozhodol v dňoch 9. a 10. novembra 2017 zorganizovať vedeckú konferenciu s názvom Hľadanie ekvivalentnosti IX. 1917 – rok – ľudia – revolúcie – dôsledky. Po zahájení konferencie Ľ. Guzim (Prešov), ktorý pripomenul priebeh októbrovej revolúcie a jej význam, nasledovali vystúpenia ďalších účastníkov konferencie ako napr. J. Sipka (Prešov), V. Lyashuk (Banská Bystrica), I. Dulebovej (Bratislava) a mnohých iných. Príspevky boli zamerané na reflexiu revolúcie a taktiež na zmeny, ktoré revolúcia priniesla do ruského jazyka. Člen Katedry rusistiky FF UCM, prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc., svoj príspevok venoval B. V. Savinkovovi a jeho próze „Kůň bledý“. Konferencia bola zavŕšená spoločenským večerom a diskusným stretnutím. 

Zdroj: Andrea Grominová, Andrea Spišiaková 

   

Obľúbené katedrové podujatie Večer ruského divadla sa v tomto akademickom roku uskutočnilo 8. novembra 2017 v Divadle Jána Palárika v Trnave. V jedinečnej smutnohre Dimitrij Samozvanec sa režisér Viktor Kollár pokúsil priblížiť okolnosti nástupu cára Lžedmitrija I. na ruský trón "v novom šate". Dej sa odohráva na pozadí rusko-poľských vzťahov prelomu 16. a 17. storočia, v tzv. období Smuty. Detailný opis cesty Lžedmitrija I., ktorý je na začiatku plný ideálov, a na konci sa znižuje k nehanebným skutkom s cieľom za každú cenu si udržať moc, čím si na seba zvrháva hnev ľudu, je výsledkom novodobej interpretácie, prinášajúcej slovenskému divákovi pečať nadčasovosti. Boj o moc a manipulácia davu sú chápané ako dve oblasti, ktoré sú pertraktovanou problematikou aj v súčasnom globalizovanom svete.

Viac informácií o divadelnej hre si môžete prečítať tu: http://www.djp.sk/press/dimitrij-samozvanec   

Zdroj: Pavlína Tkáč 

      

19. októbra 2017 na Filozofickej fakulte UKF v Nitre odznel cyklus prednášok doc. PhDr. Josefa Dohnala, CSc. na tému Проза Леонида Андреева как отражение дилемм рубежа XIX – XX вв. V ten istý deň sa okrem toho uskutočnila aj mimoriadna prednáška pána docenta s názvom Literární dílo jako  disipativní struktura – pokus o hledání analogie, opierajúca sa o teóriu tzv. disipatívnych štruktúr pre oblasť „nelineárnej“ termodynamiky, ktorú rozpracoval nositeľ Nobelovej ceny – Ilya Prigogine. Prednáška predstavovala aplikáciu poznatkov z exaktných vied do oblasti literárnej vedy.

Zdroj: Andrea Spišiaková


V dňoch 6. až 8. októbra 2017 sa v bulharskej Sofii pod záštitou Ministerstva školstva RF uskutočnil festival Живая азбука, ktorý bol venovaný otázkam ruskej detskej literatúry v slovanských krajinách. Na festivale vládla činorodá a tvorivá atmosféra vo viacerých sekciách vystúpili účastníci z Ruska, Bieloruska, Bulharska a Slovenska. Odzneli mnohé zaujímavé tézy o smerovaní detskej literatúry, jej východiskách a hodnotových orientáciách, ale i otázky prekladu a prepojenosti súčasnej ruskej detskej literatúry a ostatných slovanských literatúr. Katedru rusistiky FF UCM reprezentovala PaedDr. Marianna Figedyová, PhD. s príspevkom Переводы русской литературы для детей в круге чтения словацких школьников. Umeleckým zážitkom pre všetkých zúčastnených boli básne, hádanky a jazykové hry známeho ruského spisovateľa, redaktora a prekladateľa Michaila Jasnova, s ktorého dielom sa mohli naši študenti zoznámiť i naknižnom veľtrhu – Bibliotéka 2017. 

Zdroj: Marianna Figedyová 


4. októbra 2017 sa konali oslavy 20. výročia založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v rámci ktorých rektor univerzity, Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof., udelil ocenenie za dlhoročnú spoluprácu v oblasti pedagogickej i vedeckej činnosti našej pani doc. PhDr. Tatiane Grigorjanovej, CSc. Čestnými hosťami pána rektora boli aj naši kolegovia z partnerskej Belgorodskej štátnej národnej výskumnej univerzity a tiež Lipeckej štátnej technickej univerzity, ktorí sa zúčastnili na slávnostnom programe a následne ich prijal aj veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku, Alexej Leonidovič Fedotov.

Zdroj: Andrea Grominová


   

16. – 23. júna 2017 PhDr. Andrea Grominová, PhD. navštívila archívy a knižničné fondy Ruskej štátnej knižnice v Moskve a Vedeckej knižnice Moskovskej štátnej univerzity M. V.  Lomonosova za účelom zberu a excerpcie materiálu pre napísanie kľúčových kapitol habilitačnej práce. Tá bude zameraná na ruskú poéziu metarealizmu/neobaroka a v slovenskom literárno-kultúrnom kontexte bude predstavovať „prvú lastovičku“ vedeckého pohľadu slovenského rusistu na tento moderný ruský fenomén. Dr. Grominová sa okrem iného stretla aj s laureátom ceny Básnikom roka 2017, šéfredaktorom ruského vydavateľstva OGI, a zároveň s jedným z kľúčových predstaviteľov súčasnej ruskej literatúry, resp. poézie, Maximom Amelinom. Služobná cesta bola realizovaná s podporou Fondu na podporu výskumu UCM. 

Zdroj: Andrea Grominová

       

V máji a júni 2017 sa na Katedre rusistiky konali štátne skúšky poslucháčov bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia. Všetkým úspešným absolventom gratulujeme a želáme im veľa šťastia a ešte viac možností uplatňovania nadobudnutých poznatkov v praxi :) 

Zdroj: Andrea Grominová 

15. – 19. mája 2017 po prvýkrát odznel na Daugavpilskej univerzite v Lotyšsku cyklus prednášok člena Katedry rusistiky FF UCM v Trnave, a to PhDr. Andrey Grominovej, PhD., ktorý bol venovaný umeleckému modelu sveta v ruskej literatúre, počnúc 19. až po 21. storočie. Vo svojich prednáškach pre poslucháčov bakalárskeho i magisterského stupňa štúdia slovenská rusistka koncentrovala pozornosť na neustále sa meniaci umelecký model sveta najmä v poézii ruského postromantizmu až po súčasnú ruskú poéziu, v ktorej sa prelínajú verše s fotografiou. Okrem prednášok mala dr. Grominová možnosť diskutovať aj o mobilite študentov a pedagógov oboch univerzít či o otázkach rozvoja vzájomnej vedecko-výskumnej spolupráce v rámci programu Erasmus+. V ďalšom akademickom roku budú študovať na našej katedre „historicky“ prvýkrát aj študenti Daugavpilskej univerzity. Už teraz sa na nich tešíme J

Zdroj: Andrea Grominová  

Aj v tomto akademickom roku bol pán doc. PhDr. Josef Dohnal, PhD. čestným hosťom Samarskej štátnej sociálno-pedagogickej univerzity, o čom svedčí týždenný (14. - 19. mája 2017) cyklus prednášok a seminárov pre študentov magisterského programu, venovaný interpretácii literárnych diel ruskej literatúry, zasadených nie len do ruského, ale aj európskeho kontextu. Podobný prednáškový cyklus by sa mal uskutočniť aj v roku 2018. 

Zdroj: Josef Dohnal

    

28. – 29. októbra 2016 sa konal dvojdňový rusistický festival s prvkami náučnej školy Veselé meno: Puškin s podporou grantu Ministerstva školstva Ruskej federácie č. РЯ-Д16-Л2-319 s názvom Realizácia kongresov a výstav, prezentačnej činnosti, určenej na propagáciu ruského jazyka, vzdelávania, vedy, histórie a kultúry Ruska. Hlavným organizátorom podujatia bola profesorka Nina Vladimirovna Barkovská z Jekaterinburskej štátnej pedagogickej univerzity, ktorá sa postarala o príjemnú atmosféru počas oboch dní.

Prvý deň festivalu prebiehal na pôde Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a mal naozaj veľmi bohatý program. Odzneli zaujímavé odborné príspevky kolegov-rusistov z Ruska, Bieloruska, Ukrajiny, Bulharska, Poľska, Česka a Slovenska, ktoré boli venované otázkam analýzy a interpretácie literárnych diel A. S. Puškina, ich reminiscenciám v súčasnej ruskej lyrike a dráme, okolnostiam súboja a smrti básnika, prezentáciám kníh a študijných materiálov a i. Diskutovalo sa aj o nových pedagogických technológiách, využívaných na hodinách ruskej literatúry. Spestrením celého dňa boli videonahrávky rozhovorov so študentmi Jekaterinburgu, Minska, Odesy a Trnavy, študentské eseje a prezentácie fotografií, spojených s menom Puškina.

Druhý deň prebiehal v priestoroch Slovanského múzea A.S. Puškina v Brodzanoch, kde žila autorova švagriná, Alexandra Gončarovová-Friesenhoff, ktorú často navštevovala jeho manželka Natália Gončarovová s deťmi po jeho smrti. Po návšteve kaplnky, v ktorej sú pochovaní príbuzní Puškina, a obhliadky múzea s podrobným výkladom nasledoval okrúhly stôl s pertraktovanou variabilitou tém: počnúc literárnymi múzeami, cez najlepšie eseje žiakov o motívoch Puškinovej tvorby, dramatizácie niektorých Puškinových diel v podaní rusky hovoriacich študentov či prezentáciu fotografií, spojených s menom Puškina, až po typologické súvislosti slovenskej a uralskej prírody. „Čerešničkou na torte“ bola recitácia puškinských veršov v ich prekladoch do rôznych jazykov, ktorej sa aktívne zúčastnili aj študenti našej katedry. 

Možno teda konštatovať, že festival splnil svoj hlavný cieľ a poukázal na spojitosť Puškina nie len s ruským, ale aj slovenským literárno-kultúrnym kontextom. Všetci zúčastnení tak mali možnosť pozrieť sa na tvorbu či osobnosť autora aj z iného uhla pohľadu, čo prispelo k obohateniu ich vedomostí o tejto významnej osobnosti 19. storočia a poukázalo na skutočnosť, že meno Puškina je naozaj radostné, veselé J


Videozáznam z festivalu si môžete pozrieť na webovej stránke: https://www.youtube.com/watch?v=U-UjaCXfQDc&feature=youtu.be


Zdroj: Andrea GrominováС 16 по 23 июля 2016 года в Университете Юрия Добрилы в г. Пула (Хорватия) прошли Международная конференция и Международный научно-практический семинар Многоязычие и межкультурная коммуникация: вызовы XXI века. Мероприятие было проведено благодаря Университету г. Пула (Хорватия), ФГАОУ ВО Елабужского института Казанского федерального университета (Россия), ФГБОУ ВО Череповецкого государственного университета (Россия) и Балтийской международной академии (Латвия). На пленарном заседании прошло награждение победителей II Международного бренд-конкурса «BeBiLin.RU 2016» по нескольким номинациям, в рамках которых вместе с Еленой Малеевой, доктором наук, лектором Университета прикладных наук БФИ в Вене профессор Елена Маркова, доктор наук, преподаватель Университета им. Св. Кирилла и Мефодия в г. Трнаве, получили награждение Лучший педагог года. Победителей поздравляем и желаем им удачи и хороших студентов!


Zdroj: Andrea Grominová

     

24. mája 2016 na pôde Katedry rusistiky prebiehali obhajoby diplomových prác a štátne skúšky poslucháčov magisterského stupňa štúdia špecializácie Ruský jazyk v odbornej komunikácii. Obhájenie záverečných prác a úspešné absolvovanie štátnych skúšok poslucháčov bakalárskeho stupňa štúdia špecializácií Ruský jazyk v odbornej komunikácii a Učiteľstvo akademických predmetov: ruský jazyk – anglický jazyk  prebiehalo 7. júna. Všetkým „čerstvým“ bakalárom a magistrom srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov!


Zdroj: Andrea Grominová


Doc. PhDr. J. Dohnal, PhD. bol čestným hosťom Samarskej štátnej sociálno-pedagogickej univerzity a v máji 2016 pre pedagógov Filologickej fakulty a Fakulty cudzích jazykov prednášal na tému Ruská literatúra prelomu 19. a 20. storočia v kontexte výskumu európskych modelov sveta. Pán docent predstavil prehľadne vypracovanú typológiu a charakteristiku modelov sveta v literárnych dielach, svojráznosť zobrazenia vnútorného a vonkajšieho sveta literárnymi hrdinami, vzájomné súvislosti ruskej a európskej literatúry. Poslucháči magisterského stupňa štúdia sa mali možnosť zúčastniť prednášok a seminárov pána docenta z disciplíny Zahraničná rusistika o ruskej literatúre. Študenti so záujmom diskutovali o dielach (a publicistike) L. Andrejeva, V. Briusova, L. Tolstého či A. Arcybaševa.


Videozáznam prednášky pána docenta J. Dohnala si môžete pozrieť tu.


Zdroj: Josef Dohnal.

5. – 6. mája 2016 sa na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave konala medzinárodná vedecká konferencia Ruský jazyk v slovanskom a neslovanskom svete: lingvodidaktický aspekt, ktorú organizovala Katedra rusistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave v rámci projektu KEGA č. 025UCM-4/2014 Zvyšovanie efektivity edukačného procesu v rusko-slovenskej komparácii. Podujatie slávnostne otvorila vedúca katedry, doc. PhDr. Tatjana Grigorjanová, CSc., ktorá všetkých zúčastnených srdečne privítala a predstavila. Nasledovali slávnostné príhovory oficiálnych hostí: pána rektora UCM v Trnave, Dr.h.c. doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc., mim. prof., dekanky Filozofickej fakulty UCM v Trnave, doc. Mgr. Kataríny Novákovej, PhD. a predsedu Trnavského samosprávneho kraja, Ing. Tibora Mikuša, PhD., pod záštitou ktorého sa celé podujatie konalo. Slávnostný priebeh konferencie umocnilo vystúpenie slovenského dámskeho komorného orchestra The Ladies Ensemble.

Po oficiálnom zahájení podujatia nasledovalo plenárne zasadnutie, ktoré bolo sprevádzané praktickými ukážkami odbornej zručnosti pod vedením popredných metodistov. V rámci nich odzneli zaujímavé postrehy zamerané na kultúrne hodnoty, rétoriku, kognitívne taktiky či využitie rozhlasového vysielania o ruskom jazyku a kultúre Ruska pri výučbe ruského jazyka atď., ktoré boli zavŕšené podnetnou diskusiou. Druhý deň konferencie sa niesol v znamení piatich sekcií, v ktorých viac než šesťdesiat kolegov – rusistov z vyše dvanástich krajín sveta diskutovalo o problémoch pri výučbe ruského jazyka u slovanských a neslovanských poslucháčov, meraní efektivity vzdelávacieho procesu vo výučbe ruštiny ako cudzieho jazyka, testovaní znalostí ruského jazyka ako cudzieho, zabezpečení procesu výučby ruštiny ako cudzieho jazyka (o programoch, učebniciach a ďalších pomôckach), profesionálnej príprave učiteľov, tlmočníkov a prekladateľov ruského jazyka či o literatúre a kultúre Ruska vo výučbe ruštiny ako cudzieho jazyka.

Po tvorivých diskusiách v každej sekcii nasledovalo odovzdanie certifikátov všetkým aktívnym účastníkom a záverečné slovo vedúcej Katedry rusistiky, ako aj hostí konferencie, ktorí vyjadrili veľkú spokojnosť s odbornou úrovňou a organizačnou prípravou konferencie. Pre všetkých účastníkov bola zorganizovaná exkurzia po historickom centre Trnavy, prehliadka kaštieľa vo Sv. Antone, ktorý sa stal národnou kultúrnou pamiatkou od roku 1985 a zlatým klincom exkurzie bola obhliadka historického centra banského mestečka Banská Štiavnica, ktoré je dnes spolu s okolím zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Veríme, že sa toto podujatie stane tradíciou a nasledujúce konferencie, organizované Katedrou rusistiky FF UCM v Trnave, budú podnetným stretnutím filológov z mnohých krajín a budú prínosom pre rozvoj ďalšej vedecko-výskumnej či pedagogickej spolupráce
na medzinárodnej úrovni. 


Ohlasy na našu konferenciu môžete nájsť tu


Zdroj: Tatjana Grigorjanová, Andrea Grominová


13. apríla 2016 prebiehalo katedrové kolo Študentskej vedeckej odbornej konferencie, na ktorom sa pokúsili prezentovať výsledky svojej vedeckej činnosti poslucháči Katedry rusistiky FF UCM v Trnave. Po dôslednom zvážení sa komisia rozhodla udeliť nasledovné tri miesta: prvé miesto obsadila Bc. Kristína Ondrušová, ktorá vystúpila s témou Interpretácia novely V. Briusova „V zrkadle“ (školiteľ: doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc.). Ako druhá sa umiestnila Bc. Katarína Valovičová prezentujúca príspevok Echo ideológie a vojnových udalostí v zranenej ľudskej duši (školiteľ: doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc.). Čestné tretie miesto získala Bc. Paulína Fraštiová s prácou zameranou na charakteristiku postáv vo vybranom diele V. Rasputina (školiteľka: Mgr. Andrea Grominová, PhD.). Oceneným študentkám blahoželáme a tešíme sa na účasť ďalších poslucháčov katedry v novom akademickom roku J     


Zdroj: Andrea Grominová 

5. apríla 2016 Katedra rusistiky FF UCM zorganizovala exkurziu Po stopách Alexandra Sergejeviča Puškina na Slovensku do Brodzian, kde sa nachádza Múzeum A. S. Puškina. Jeho expozícia je venovaná významným šľachtickým rodom okolia Prievidze, ktoré boli pokrvne spríbuznené s týmto ruským klasikom.

Podrobný výklad vedúcej múzea umožnil študentom rusistiky nahliadnuť do života Puškinových potomkov, autentickejšie sa zoznámiť so spisovateľom ako s „obyčajným“ človekom, prezrieť si exponáty dennej potreby jeho príbuzných. Z množstva spoznaného pripomíname rukopisnú báseň zakladateľa ruského romantizmu V. A. Žukovského Motýlik a kvety, výtlačky dobových časopisov, rodinné albumy, tematické cestovateľské herbáre, denníky a listy. V časti z literárneho výkladu mali študenti možnosť zorientovať sa v okruhu Puškinových spolupracovníkov, literárnych kritikov, učiteľov, spolužiakov, predchodcov a nasledovníkov. Múzeum A. S. Puškina však nevníma spisovateľovo dielo len ako relikviu ustrnutú v čase, ale vidí jej prínos a pokračovanie i do dnešných dní. Jasným príkladom tohto pohľadu je komplexné predstavenie prekladateľov A. S. Puškina do slovenčiny od prvopočiatkov až po súčasnú prekladateľskú generáciu zastúpenú J. Štrasserom.

Krásny slnečný deň ponúkol účastníkom exkurzie i príjemnú prechádzku v priľahlom parku Brodzianskeho kaštieľa a návštevu blízkych jarných Bojníc. Sme veľmi radi, že na exkurzii sme mohli privítať i vzácnych hostí z ostatných katedier a spoločne si vychutnať radosť zo zážitkového učenia.


Zdroj: Marianna Figedyová

С 30 марта по 1 апреля в Ружомберке проходил форум словацких русистов: В центре внимания – учитель, в котором приняла участие профессор кафедры русистики UCM Елена Маркова. В форуме приняли участие ведущие специалисты по русскому языку как иностранному из Москвы (РУДН), Санкт-Петербурга, Венгрии, Австрии, Германии, Великобритании и, конечно, разных университетов и школ Словакии, в том числе из Братиславы, Прешова, Банской Быстрицы и других центров. Организаторами форума были Государственный педагогический институт в Братиславе, Ассоциация русистов Словакии во главе с Эвой Колларовой, Посольство Российской Федерации в Словакии, Российский Центр науки и культуры в Братиславе, Католический университет в Ружомберке. Целью форума было обобщение теоретического и практического опыта преподавания русского языка как иностранного и и поиск эффективных путей решения проблем иноязычного образования. Обсуждение этих проблем проходило в рамках трех круглых столов: 1) начальная  и основная школа, 2) средняя школа, 3) высшая школа, на которых обсуждались темы содержания и форм иноязычного образования, национальных учебников, тестирования, государственных экзаменов. По мнению всех участников, форум прошел плодотворно и эффективно, став значительным этапом объединения сил русистов в Словакии (на разных ступенях преподавания русского языка) и за рубежом.

Zdroj: Elena Michajlovna Marková

1. marca 2016 na našej katedre prebiehalo kolokvium záverečných prác, na ktorom poslucháči bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia prezentovali doterajší stav svojich záverečných prác. Po oznámení všetkých prítomných so štruktúrou, metódami, cieľmi, teoretickými a praktickými časťami svojich prác nasledovala diskusia o koncepcii či problémoch, s ktorými sa študenti stretli pri spracovaní daných tém. Veríme, že kolokvium bolo užitočnou platformou a predpokladom pre úspešnú obhajobu bakalárskych i diplomových prác.


Zdroj: Andrea Grominová  


Katedra rusistiky FF UCM v Trnave 23. februára 2016 uskutočnila slávnostné odovzdávanie 300 kníh, ktoré v rámci programu Knižnej pomoci Dom ruského zahraničia Alexandra Solženicyna v Moskve daroval Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Slávnostné otvorenie výstavy sa konalo za účasti pána rektora UCM v Trnave, Dr.h.c. doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc., mim. prof., kultúrneho atašé Ruskej federácie na Slovensku, Vladislava Kulikova, zástupcu Domu ruského zahraničia Alexandra Solženicyna, Vladimira Sergejeviča Ugarova, riaditeľa Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Sergeja Žiganova, predstaviteľov akademickej obce a študentov UCM v Trnave.

Po otvorení výstavy sa premietal krátky dokumentárny film o histórii založenia a činnosti Domu ruského zahraničia Alexandra Solženicyna s názvom Veľvyslanectvo na Taganskom pahorku, ktorý natočil slávny ruský režisér, laureát ceny Zlatý orol – Sergej Zajcev. „Zlatým klincom“ podujatia bolo stretnutie so známym ruským spisovateľom, profesorom Alexejom Varlamovom, rektorom Literárneho inštitútu Maxima Gorkého v Moskve, ktorý na Katedre rusistiky FF UCM pôsobil v rokoch 2004–2005 ako garant štúdia.

Vzhľadom na to, že Dom ruského zahraničia Alexandra Solženicyna v Moskve je dnes najväčším svetovým centrom, v ktorom sú uložené jedinečné materiály literárneho, historického, filozofického a umeleckého dedičstva, knižný dar bude slúžiť ako bohatý zdroj informácií nielen pre študentov i pedagógov Katedry rusistiky, ale aj pre ostatných študentov a pedagógov Filozofickej fakulty a Univerzity sv. Cyrila a Metoda vôbec a všetkých záujemcov o ruskú kultúru.

Reportáž z tohto významného podujatia si môžete pozrieť na stránkach Mestskej televízie Trnava (od 2:47): http://www.mtt.sk/up/trnavsky-magazin/Trnavsky-magazin-26-02-2016Interview s hosťami si budete môcť vypočuť v archíve RTVS. 


Zdroj: Andrea Grominová  

12-14 февраля в Белградском университете проходила 54-я встреча сербских славистов, в которой приняли участие известные слависты не только Сербии, но и Чехии, Болгарии, России, Словакии, Македонии. В числе участников была и профессор кафедры русистики UCM Маркова Елена Михайловна. Она выступила на пленарном заседании с докладом "Тенденции развития славянских языков в условиях глобализации". Материалы форума будут опубликованы в журнале "Славистика", издаваемом Белградским университетом.

   

Zdroj: Elena Michajlovna Marková 

Pod záštitou Varšavskej univerzity, francúzskej Univerzity v Lausanne a Inštitútu regionálnej kultúry a literárnych štúdií F. Karpinského sa 28. – 29. januára 2016 v poľskom meste Sedlica konal medzinárodný vedecký seminár Terminológia literárnej vedy 21. storočia.  Rusisti z Poľska, Ukrajiny, Francúzska si za cieľ si stanovili prediskutovať nové termíny a pojmy z literárnej vedy, resp. literárnej teórie, ktoré by sa ukázali ako funkčné v ďalšom pomenúvaní nových javov a fenoménov v ruskej literatúre. Katedru rusistiky FF UCM či Slovenskú republiku vôbec reprezentovala Mgr. Andrea Grominová, PhD., ktorá vystúpila s príspevkom Metarealizmus/neobarok: vplyv národnej kultúrnej tradície na výber terminológie, a PaedDr. Marianna Figedyová, PhD., prezentujúca tému Terminológia v sfére subjektnej organizácie diela (medzinárodný aspekt). Prof. Nina Vladimirovna Barkovská, DrSc., ktorá je na vedecko-výskumnej stáži na našej katedre, predniesla príspevok na tému Regionálne literárne zoskupenia: termíny a pojmy. Všetky materiály konferencie budú v najbližšej dobe publikované v knižnej podobe.  

Okrem aktívnej účasti na tomto aktuálnom a dôležitom literárnovednom podujatí členky katedry nadviazali nové kontakty v rámci ďalšej vedeckej spolupráce na medzinárodnej úrovni, čoho výsledkom bolo pozvanie účastníkov seminára na konferenciu, ktorú Katedra rusistiky organizuje v máji 2016, a tiež možnosť uzavrieť dohodu medzi Varšavskou univerzitou a Katedrou rusistiky FF UCM v rámci programu mobilít Erazmus +. Veríme, že toto podujatie bolo skvelou príležitosťou na reprezentáciu Katedry, FF či UCM, ale aj ďalšou výzvou k medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráci.  


Zdroj: Andrea Grominová

    

15. decembra 2015 sa pri príležitosti Roku literatúry v Rusku prvýkrát na pôde Katedry rusistiky FF UCM v Trnave uskutočnil okrúhly stôl cez skype pod vedením profesorky N. V. Barkovskej, DrSc., ktorá je momentálne na vedecko-výskumnom pobyte na našej Katedre. Jej študenti z Uralskej štátnej pedagogickej univerzity v Jekaterinburgu diskutovali s našimi poslucháčmi o knižných novinkách, vydaných v Rusku i na Slovensku, o svojich dojmoch z prečítaného a tiež o otázkach, ktoré môžu potenciálne vzniknúť pri oboznamovaní sa s literatúrou svetovej proveniencie. „Čerešničkou na torte“ bolo skype-stretnutie so súčasnou ruskou spisovateľkou Annou Matvejevovou. Autorka románov a poviedok a laureátka ceny Veľká kniha 2015 rozprávala o inšpirácii vo svojej tvorbe a s radosťou odpovedala na pestrú škálu otázok študentov i vyučujúcich. Tešíme sa na ďalšie stretnutie tohto typu :) 

Zdroj: Andrea Grominová 

С 30 ноября по 5 декабря в Германии проходила Неделя русского языка, в которой приняла участие профессор кафедры русистики UCM Елена Маркова. Основные мероприятия проходили в Русском доме в Берлине, в университетах Магдебурга и Гамбурга. Для преподавателей РКИ были организованы лекции, мастер-классы ведущих специалистов в области преподавания русского языка и литературы, выставка-продажа книг издательства "Русский язык. Курсы", представленная главным редактором издательства С. Н. Ремизовой. Профессор Е. Маркова выступила в Русском доме в Берлине с лекцией-презентацией на тему "Основные тенденции в русском языке в свете современных глобализационных процессов", которая вызвала живейший интерес и много положительных откликов. Темой мастер-класса проф. Е. Марковой в Магдебурге стала проблема обучения иностранцев русской речи, формирования речевых навыков и механизмов, которая была представлена в презентации "Обучение коммуникации на русском языке". Большой интерес у слушателей вызвали рекомендации по обучению фонетической стороне речи, различные лексические игры: с мячом, картинное лото, домино и др. 


Zdroj: Elena Michajlovna Marková


21-23 ноября 2015 г. в Испании, в г. Лейда проходила международная конференция Перевод как средство обогащения мировой культуры, организованная Школой перевода МГУ и Ассоциацией преподавателей русского языка в Испании. На конференции были представлены два направления исследований: в аспекте переводческой деятельности и в методическом аспекте. Для участия в этой конференции в качестве модератора секции методики преподавания РКИ  и проведения мастер-класса для преподавателей русского языка на языковых курсах в Испании была приглашена профессор кафедры русистики UCM Елена Маркова. Мастер-класс профессора Марковой, продолжавшийся почти два часа, вызвал живейший интерес со стороны преподавателей русского языка как иностранного и как родного, которые испытывают большую потребность в методической помощи для работы с детьми в смешанных семьях, желающих сохранить русский язык и русскую культуру в условиях иноязычия. Следующая конференция, которую готовит Школа перевода МГУ состоится в Салониках (Греция). 

Zdroj: Elena Michajlovna Marková

12. novembra 2015 sa členky Katedry rusistiky – PaedDr. M. Figedyová, PhD. a Mgr. A. Grominová, PhD., zúčastnili prezentácie a zároveň krstu knihy Кофе с Бахом, чай с Шопеном (Káva s Bachom, čaj s Chopinom), prostredníctvom ktorej prekladateľka N. Šuľginová, oboznamuje ruskú čitateľskú verejnosť s tvorbou šiestich slovenských prozaičiek – E. Maliti-Fraňovej, E. Farkašovej, M. Bátorovej, V. Švenkovej, H. Dvořákovej a v neposlednom rade O. Feldekovej. Preklad šiestich poviedok do ruského jazyka vyšiel v moskovskom vydavateľstve Forum. Na podujatí v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave si všetci zúčastnení mohli vypočuť texty v origináli i preklade ako „ochutnávku“ z tejto vzácnej antológie. 

Zdroj: Andrea Grominová 

V rámci celoslovenského podujatia Týždeň vedy a techniky 2015 9. novembra 2015 Katedra rusistiky zorganizovala pre všetkých študentov Filozofickej fakulty UCM v Trnave veľmi aktuálnu prednášku prof. M. Parzulovovej, DrSc. na tému Jazyk masmediálnej komunikácie v dobe globalizácie. Prednáška predstavovala bohatý zdroj informácií, ktoré môžu (nielen) poslucháči Katedry rusistiky zužitkovať na viacerých disciplínach v rámci svojho študijného odboru. Ich záujem o túto tému sa odzrkadlil aj v plodnej diskusii, venovanej otázkam funkčnosti a miery vplyvu súčasných masovokomunikačných prostriedkov.   

Zdroj: Andrea Grominová 

6. novembra 2015 sa v rámci 23. ročníka knižného veľtrhu BIBLIOTÉKA v bratislavskej Inchebe konala medzinárodná konferencia rusistov a slovenských i ruských pedagógov ruského jazyka a literatúry s názvom K roku literatúry v Rusku. Spoznajme Rusko cez jeho jazyk a literatúru. Na konferencii vystúpil o. i. predseda Zväzu spisovateľov Sankt-Peterburgu V. Popov, hlavná redaktorka vydavateľstva Zlatoust A. Golubevová, slovenská prekladateľka ruskej literatúry R. Maliti, ruský veľvyslanec na Slovensku A. L. Fedotov či slovenský expremiér J. Čarnogurský a i. Do diskusie prispeli i členky našej Katedry – Mgr. A. Grominová, PhD. a PaedDr. M. Figedyová, PhD., ktoré sa následne zúčastnili aj prezentácie nových kníh ruskej proveniencie. 

Zdroj: Andrea Grominová 

5. novembra 2015 sa na pôde Katedry ruských a východoeurópskych štúdií FF Univerzity Komenského v Bratislave konala vedecká rozprava o prekladaní ruskej a slovanských literatúr s názvom Podoba Ruska – včera, dnes, zajtra. Rozpravy sa zúčastnili zástupcovia Slovanského ústavu Ruskej akadémie vied a jej novovytvoreného Prekladateľského ústavu, profesorka A. G. Mašková, DrSc. z Katedry slovanských filológií MGU v Moskve, slovenskí prekladatelia ruskej literatúry – prof. PhDr. J. Zambor, CSc. a J. Štrasser, a tiež pedagógovia všetkých rusistických pracovísk na Slovensku. Našu Katedru reprezentovala Mgr. Andrea Grominová, PhD., ktorá v rámci diskusie vystúpila s príspevkom Ruská poézia v slovenskej kultúre v prvých rokoch nového tisícročia

Zdroj: Andrea Grominová 

 21-28 октября 2015 г. в Москве, в Доме русского зарубежья им. А. И. Солженицына проходил заключительный этап Международного конкурса "Лучший учитель русской словесности зарубежья". В жюри конкурса принимала участие профессор кафедры русистики UCM Е. Маркова. Этот конкурс проходил в несколько этапов в течение года, в конкурсе участвовали многие преподаватели школ, гимназий, университетов из разных стран мира, в результате чего к заключительному этапу были отобраны 8 лучших преподавателей, ими оказались представители Болгарии, Испании, Австрии, Китая, Казахстана, Молдовы, Беларуси, Таджикистана. Испанию представлял член Президиума МАПРЯЛ проф. Рафаэль Гусман, который победил в одной из номинаций. Участники представляли на суд жюри презентацию о своих учениках и достижениях по обучению русскому языку, а на следующий день давали урок русской литературы. Абсолютными победителями конкурса в этом году стали представители Китая, Молдовы и Беларуси. Этот конкурс проводится ежегодно и мы надеемся, что когда-нибудь в числе победителей окажутся и преподаватели русского языка из Словакии. 

Zdroj: Elena Michajlovna Marková

20 октября 2015 г. в Московском государственном областном университете (МГОУ) состоялась научно-практическая конференция Теоретические и методологические проблемы обучения русскому языку, в которой приняла участие профессор кафедры русистики UCM Е. Маркова. В конференции приняли участие учителя школ Москвы и Подмосковья, ученые-русисты. Профессор Маркова выступила на пленарном заседании с докладом Специфика обучения русскому языку нерусских.

Zdroj: Elena Michajlovna Marková

13.–20. septembra 2015 prebiehal v španielskej Granade 13. kongres Medzinárodnej asociácie učiteľov ruského jazyka a literatúry (MAPRJAL) s názvom Ruský jazyk a literatúra v priestore svetovej kultúry (Русский язык и литература в пространстве мировой культуры) s podporou Granadskej univerzity, fondu Russkij mir a pod záštitou španielskej i andalúzskej vlády i predstaviteľov samotného mesta Granada a jej univerzity, ktorá v tomto roku oslavuje 50. výročie výučby ruského jazyka a literatúry. Na kongrese, ktorý bol reprezentatívnym podujatím, so svojimi príspevkami s jazykovednou, literárnovednou či kulturologickou tematikou vystúpilo takmer 1200 účastníkov zo 60 krajín sveta v štrnástich sekciách, medzi nimi aj členovia Katedry rusistiky FF UCM v Trnave – doc. PhDr. T. Grigorjanová, CSc., prof. E. Marková, DrSc., doc. PhDr. J. Dohnal, CSc. a Mgr. A. Grominová, PhD.

     Program kongresu sprevádzali okrem iného koncerty, výstavy a exkurzie, predaj odborných kníh a učebníc z produkcie predovšetkým ruských vydavateľstiev, a, samozrejme, mnoho osobných stretnutí, nadväzovanie nových kontaktov a upevňovanie kontaktov z minulosti, výmena skúseností ako aj návrhy na budúcu spoluprácu. Veľmi dôležitým a tiež praktickým výstupom kongresu je 15-zväzkový zborník, s ohľadom na svoj úctyhodný objem (celkovo na šesťtisíc strán, a to aj napriek organizátormi obmedzenému rozsahu publikovaných príspevkov) vydaný na CD. 


Zdroj: Andrea Grominová 

V dňoch 22. – 24. júna 2015 na Katedre rusistiky prebiehali štátne skúšky poslucháčov študijných odborov: ruský jazyk v odbornej komunikácii a učiteľstvo akademických predmetov: ruský jazyk – anglický jazyk. Úspešným absolventom bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia gratulujeme a želáme im veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote. 

Zdroj: Andrea Grominová 

25. mája – 6. júna 2015 sa uskutočnila realizácia projektu Ruská humanitná expedícia v Španielsku, na ktorom našu katedru reprezentovala prof. Elena Michajlova Marková, DrSc. Expedícia prebiehala v šiestich španielskych mestách (v Madride, Barcelone, Malage, Alicante, Valencii, Tarragone), v ktorých sa uskutočnilo množstvo kultúrnych a vzdelávacích podujatí pre všetkých záujemcov a milovníkov ruskej kultúry a jazyka. Vzhľadom na to, že od roku 2002 sa v Španielsku zvýšil záujem o výučbu ruského jazyka, cieľom tejto expedície je podporovať vzájomné rusko-španielske vzťahy prostredníctvom jazykových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít a vytvárať vhodné podmienky pre vedeckú a metodickú platformu v oblasti slovanskej filológie.

Zdroj: Elena Michajlovna Marková

Prof. Elena Michajlovna Marková, DrSc. vystúpila v televízii Lobačevského štátnej univerzity v Nižnom Novgorode. Svojou prednáškou na tému Kultúrny komponent lexikálnej sémantiky prispela k cyklu prednášok o súčasnom ruskom jazyku. Celú prednášku pani profesorky Markovej si môžete pozrieť tu.    


Zdroj: Elena Michajlovna Marková

Poslucháči oboch študijných odborov KRUS pravidelne absolvujú zahraničné stáže a prostredníctvom správ a fotografií, ktorými prispievajú k tvorbe webovej stránky KRUS, odovzdávajú ostatným študentom svoje zážitky, dojmy či odporúčania. Správy o absolvovaní stáží študentov KRUS sa dokonca objavujú v zahraničných univerzitných časopisoch ako napr. správy zo stáže študentov RJOK na Lipeckej štátnej univerzite, ktorú si môžete prečítať na stránkach: file:///C:/Users/A/Downloads/%E2%84%965%20%281%29.pdf (s. 6 – 7) či file:///C:/Users/A/Downloads/%E2%84%96%208.pdf (s. 4). 

Zdroj: Andrea Grominová

PaedDr. Lenka Čemová a Mgr. Andrea Grominová, PhD. sa 18. marca 2015 ako členky poroty zúčastnili semifinále súťaže Jazykový kvet 2015. Svoje recitačné schopnosti a talent tvoriť vlastné lyrické, prozaické a dramatické diela v cudzích jazykoch (ruskom, anglickom i nemeckom) sa pokúsili prezentovať žiaci a študenti základných i (verejných či súkromných) stredných škôl Trnavského kraja. Akreditovaná súťaž sa konala pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a podporuje multilingvalizmus a prezentáciu jazykových zručností mládeže v cudzích jazykoch. 

Zdroj: Andrea Grominová

Študenti Katedry rusistiky sa aj tento rok aktívne zúčastnili Študentskej vedeckej odbornej činnosti, ktorá sa konala 10. marca 2015 na pôde FF UCM. Prvé miesto zaujala študentka Katarína Valovičová, ktorá prezentovala prácu Kreutzerova sonáta L. N. Tolstého verzus Hriech J. G. Tajovského (konzultant: doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc.). Na druhom mieste sa umiestnil študent Adam Kukuča, ktorý vystúpil s prácou Symbolika ruského väzenského tetovania (konzultantka: Mgr. Andrea Grominová, PhD.). Tretie miesto obsadila Jana Polášová s referátom na tému Zoznámte sa, Ľudmila Ulická (konzultantka: PaedDr. Marianna Figedyová, PhD.). Všetkým študentom ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník ŠVOČ 2015/2016 :)

Zdroj: Andrea Grominová

9. februára 2015 sa na pôde Katedry rusistiky uskutočnilo kolokvium záverečných prác, na ktorom poslucháči bakalárskeho i magisterského stupňa štúdia prezentovali svoje "doterajšie" zistenia a stav rozpracovanosti bakalárskych a diplomových prác. Všetkým želáme veľa tvorivých síl pri ich dokončení a úspešnú obhajobu :) 

Zdroj: Andrea Grominová

Z iniciatívy študentov Katedry rusistiky sa 11. decembra 2014 uskutočnila prvá katedrová „večerinka“, teda neformálne stretnutie poslucháčov všetkých študijných programov a členov katedry. Celý večer sa niesol v znamení inscenácií rôznych rolí, vtipných situácií, rečňovaniek či iných hier. Nechýbala nám dobrá nálada a skvelá zábava. "Zlatým klincom" podujatia bol večer ruských filmov. Veríme, že sa toto podujatie stane obľúbenou katedrovou tradíciou J

Zdroj: Andrea Grominová 


Katedra rusistiky FF UCM sa aj v tomto kalendárnom roku aktívne zapojila do celoslovenského podujatia Týždeň vedy a techniky 2014. Vo štvrtok,13.11.2014, zorganizovala tri zaujímavé rusistické akcie. Prvou bola prednáška vedúcej katedry doc. PhDr. T. Grigorjanovej, CSc. Praví a falošní priatelia prekladateľa, o ktorú prejavili záujem nielen poslucháči Katedry rusistiky, ale aj študenti iných prekladateľských odborov FF UCM. Po prednáške nasledovala prezentácia docentky Mariny Matycinovovej z Lipeckej štátnej univerzity, ktorá oboznámila všetkých zúčastnených s možnosťami štúdia, stáží a študijných pobytov na ich univerzite v rámci programu Erasmus+. „Čerešničkou na torte“ bol pre študentov Večer ruských filmov, kde si prišli „na svoje“ fanúšikovia modernej ruskej kinematografie. Premietal sa totiž ruský komediálny film Vianočné stromčeky (Ёлки). Všetkým zúčastneným ďakujeme za hojnú účasť a tešíme sa na naše stretnutie na ďalších podujatiach Katedry rusistiky.

Zdroj: Andrea Grominová


Poslucháči Kazašskej univerzity, ktorí aktívne absolvujú akademické stáže na Euroázijskej akadémii v Bratislave, sa 6. novembra 2014 zúčastnili prednášok vedúcej katedry – doc. PhDr. Tatiany Grigorjanovej, CSc. Keďže sú študijné programy Euroázijskej akadémie zamerané na cestovný ruch, lingvistiku a cudzie jazyky (vrátane ruského), veríme, že prednášky pani docentky Grigorjanovej boli obohatením ich poznatkov o frazeológii, lexikológii a morfológii súčasného ruského jazyka. 

Zdroj: Andrea Grominová


Pri príležitosti 200. výročia narodenia ruského spisovateľa M. J. Lermontova sa 27. októbra 2014 na pôde Katedry rusistiky FF UCM uskutočnila prednáška Život a dielo M. J. Lermontova. Tajomníčka Múzea Lermontova v Tarchanoch, Julia Sablinová, pozornosť študentov zaujala najmä virtuálnou 3D-prezentáciou priestorov lermontovského múzea úzko spätou s faktami o živote a tvorbe tohto významného básnika, prozaika i dramatika ruskej proveniencie. Veríme, že toto katedrové podujatie bolo užitočným zdrojom informácií pre poslucháčov oboch študijných rusistických odborov.

Zdroj: Andrea Grominová 

Na základe pozvania Nationality Rooms and Intercultural Exchange Programs na Pittsburgskej univerzite sa v období 22. júla – 12. augusta 2014 vedúca Katedry rusistiky doc. PhDr. Tatiana Grigorjanová, CSc. zúčastnila výskumnej stáže, prostredníctvom ktorej sa zoznámila sa s vedeckou aj organizačnou prácou najmä na Katedre slovanských jazykov a v Centre pre výskum Ruska a Východnej Európy. Okrem toho sa zúčastnila aj niekoľkých lingvistických prednášok pre zahraničných študentov v rámci letného výmenného programu. Pani docentka tiež pomáhala pri organizácii podujatí zameraných na šírenie slovenskej kultúry v Pittsburghu. V rámci nich vystúpila s prednáškou o systéme vysokoškolského vzdelávania na Slovensku s dôrazom na našu univerzitu, ktorej sa zúčastnili zahraniční študenti a zamestnanci Nationality Rooms and Intercultural Exchange Programs. Vďaka nadviazanej spolupráci s prijímajúcou organizáciou je Katedra rusistiky pravidelne informovaná o možnostiach absolvovania študijných a výskumných stáží pre našich študentov a pedagógov.    

Zdroj: Andrea Grominová 

15. – 16. mája 2014 Katedra rusistiky FF UCM organizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Hlavné vývinové tendencie ruského jazyka a iných slovanských jazykov v súčasnom svete, na ktorej prezentovalo výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti vyše 120 kolegov-slavistov z Ruska, Ukrajiny, Taiwanu, Arménska, Nemecka, Bulharska, Česka, Slovenska a iných krajín. O kultúrny program sa postarali študenti Katedry rusistiky FF UCM, ktorí spestrili atmosféru konferencie recitáciou básní na počesť 200. výročia úmrtia ruského spisovateľa J. M. Lermontova a spevom ruských ľudových piesní. Okrem toho ponúkli účastníkom konferencie zaujímavé prednášky o kultúrnych pamiatkach mesta Trnava. Veríme, že toto podujatie sa stane tradíciou našej katedry a bude podnetným stretnutím filológov zo všetkých koncov sveta :)

Zdroj: Andrea Grominová 

 

13. – 14. mája 2014 Katedru rusistiky FF UCM poctila svojou návštevou profesorka M. Parzulovová z Univerzity prof. Asena Zlatarovova v Burgase, ktorá študentom Katedry rusistiky ponúkla podnetné prednášky na témy Jazyk ako odzrkadlenie zmien v spoločnosti Jazyk ako zrkadlo histórie národaO aktuálnosti a zaujímavosti stretnutia svedčilo aj množstvo otázok a návrhov zo strany študentov, ktorí následne oboznámili pani profesorku s historickým centrom mesta Trnavy.         

Zdroj: Andrea Grominová     

13. mája 2014 na pôde Filozofickej fakulty UCM v Trnave prebiehala realizácia Národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax (Operačný program VZDELÁVANIE) s názvom Čítajme ruskú literatúru! pod vedením Mgr. Andrey Grominovej, PhD. Na projekte podporovanom štátnou organizáciou IUVENTA (MŠVVaŠ SR) sa zúčastnili študenti Katedry rusistiky FF UCM v Trnave, ktorí mali možnosť oboznámiť sa s metódami neformálneho vzdelávania, "okúsiť" nový typ vyučovacieho procesu - učenie sa zážitkom. Vzhľadom na popularitu a úspech u študentov sa v blízkej budúcnosti plánujeme zapojiť do riešenia ďalších projektov KomPraxu podobného charakteru. 

Zdroj: Andrea Grominová

6. mája 2014 sa pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie na pôde Filozofickej fakulty UCM uskutočnilo neformálne posedenie pri šálke kávy s najmladšou slovenskou europoslankyňou Katarínou Neveďalovou, s ktorou študenti Katedry rusistiky FF UCM diskutovali o rusko-slovenských vzťahoch, prínose Európskej únie pre mladých ľudí či o výmenných mobilitách v rámci programu Erazmus. Vzhľadom na plodnú diskusiu veríme, že toto podujatie nebolo posledné. 

Zdroj: Andrea Grominová 

23. apríla 2014 sa na pôde Filozofickej fakulty UCM v Trnave uskutočnila Študentská vedecká odborná činnosť 2014, na ktorej Katedru rusistiky reprezentovala Bc. Zdenka Horňáková s príspevkom na tému Obraz ženy v tvorbe I. S. Turgeneva, čím zahájila nultý ročník ŠVOČ na rusistickej katedre. Na základe školiteľského (Mgr. Andrea Grominová, PhD.) a oponentského posudku (doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc.) sa stala víťazkou katedrového kola a postúpila na celofakultné kolo ŠVOČ. Víťazke srdečne blahoželáme :-)

Zdroj: Andrea Grominová  

     

18. – 19. februára 2014 našu katedru navštívila Dr. Anna Kurkiewicz z Poznaňskej univerzity, ktorá prostredníctvom cyklu prednášok ponúkla študentom rusistiky komparatívny pohľad na ruskú a západoeurópsku kultúru. V rámci diskusie so študentmi sa pokúsila o hľadanie odpovedí na otázky mentality, náboženstva a filozofie oboch kultúr, čím podčiarkla riešenie „večnej“ otázky Východ verzus Západ.  

Zdroj: Andrea Grominová 

14. – 17. novembra 2013 sa v Bratislave konal 21. Medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka, v rámci ktorého prezentovali odbornú literatúru, učebné pomôcky, slovníky a beletriu ruskí vydavatelia, editori, distribútori a spisovatelia. Na tomto podujatí naplno využili priestor na tlmočenie a sebarealizáciu aj študenti Katedry rusistiky FF UCM, ktorí pohotovo a ochotne odpovedali na otázky záujemcov o ruskojazyčné knižné publikácie a zároveň si cibrili komunikačné schopnosti z ruského jazyka.

Zdroj: Andrea Grominová 

Podujatie Večer ruského divadla, ktoré organizuje Katedra rusistiky pre študentov Filozofickej fakulty UCM i všetkých záujemcov o ruskú literatúru či kultúru, odštartovala divadelná hra Bratia Karamazovovci F. M. Dostojevského. Predstavenie sa odohralo 27. novembra 2013 na doskách novej budovy Slovenského národného divadla v Bratislave. Veríme, že sa toto podujatie stane pravidelnou katedrovou tradíciou.

Zdroj: Andrea Grominová 

15. novembra 2013 sa v rámci Týždňa vedy a techniky uskutočnila prednáška docentky N. A. Kosťukovej zo Sankt-Peterburgskej štátnej univerzity na tému Prezentácia literárnych textov a práca s nimi na úrovni В2, prostredníctvom ktorej študenti katedry získali niekoľko cenných pohľadov na formovanie návykov hovorenia, čítania a písania pri výučbe ruského jazyka a zároveň osvojovanie si gramatických pravidiel. Po prednáške nasledoval „master-klass“ pre pedagógov Katedry rusistiky zameraný na riešenie otázky Ako zostaviť súbor cvičení a úloh pre prácu s literárnym textom pre cudzojazyčných študentov.

Zdroj: Andrea Grominová 

14. novembra 2013 sa na Katedre rusistiky uskutočnila beseda s ruským básnikom, prekladateľom a hlavným redaktorom ruského vydavateľstva OGIMaksimom Amelinom. Laureát niekoľkých ruských literárnych cien (najnovšie ceny Alexandra Solženicyna) okrem recitovania vlastných veršov rozprával o problémoch ruského jazyka, jeho očarení antikou a ruskou poéziou 18. storočia (najmä veršami Deržavina) či o svojich prekladoch diel Catulla, Pindara, Homéra a iných antických klasikov. Študentov okrem iného zaujímali aj problémy súčasnej ruskej poézie, otázka archaicko-novátorského princípu tvorby básnikových veršov a tiež dopyt po detskej či učebnej literatúre ruskej proveniencie.

Zdroj: Andrea Grominová 

Aktuality
Program KRUS v rámci Týždňa vedy a techniky 2020
Opatrenie rektora v súvislosti s pandémiou COVID-19 
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Kontakt
  • Katedra rusistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete