Aktivity katedry


Štátne skúšky a obhajoby záverečných prác


30. a 31. mája 2023 sa na Katedre rusistiky uskutočnili štátne skúšky a obhajoby záverečných prác poslucháčov denného bakalárskeho a magisterského štúdia dvoch študijných programov: Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a ruského jazyka a literatúry. Všetkým úspešným absolventom srdečne blahoželáme a prajeme, aby nadobudnuté vedomosti zúročili i v praxi a zároveň aj úspešný štart do novej etapy života. Budeme sa tešiť, ak sa rozhodnete pokračovať v magisterskom alebo doktorandskom štúdiu na našej katedre.Zdroj: Andrea Spišiaková


26. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Slovanské čítania


V dňoch 18. a 19. mája 2023 sa na pôde Daugavpilskej univerzity (Lotyšsko) konal 26. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Slovanské čítania (Славянские чтения), na ktorej sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov z Lotyšska, Litvy, Estónska, Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie, USA, Poľska, Maďarska, Česka a Slovenska. Spoluorganizátormi tohto ročníka bol Inštitút slovanskej filológie Wroclawskej univerzity (Poľsko) a Katedra rusistiky FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Konferencia má vo svetovom meradle bohatú tradíciu, pretože sa organizuje od roku 1991. Jej primárnym cieľom je prezentácia vedeckých bádaní o aktuálnych problémoch slavistiky, ako aj diskusia o zákonitostiach vývoja slovanských jazykov a literatúr v širšom kontexte neslovanskej kultúry.

Na konferencii slavisti diskutovali v rámci šiestich tematických skupín, a to: Slovanské jazyky: história a súčasnosť; Slovanské kultúrne tradície a folklór; Slovansko-baltské jazykové, literárne a kultúrne väzby; Slovanská literatúra vo svetovom kontexte; Inovatívne metódy výučby ruštiny pre zahraničných študentov; Diela Friedricha Gorensteina.

Na plenárnom zasadnutí Katedru rusistiky prezentovali dr. Olga Iermachková a dr. Andrea Spišiaková, ktoré vystúpili s príspevkom na tému „Univerbácia v slovanských jazykoch“. V sekcii „Slovanská literatúra a kultúra vo svetovom kontexte“ prof. Josef Dohnal prednášal na tému „Poznámky K. Leontieva k Dostojevského Puškinovej reči” a doc. Grominová predstavila tému umeleckého modelu sveta v „poézii ticha” G. Ajgiho a jeho recepcie v slovenskom kultúrnom priestore. Dr. Marianna Figedyová spolu s doc. Lukášom Gajarským oboznámili kolegov s príspevkom o zobrazení ruských reálií v súčasnej slovenskej literatúre. V sekcii „Slovanské jazyky: história a súčasnosť“ prof. Oleh Tyshchenko s dr. Mariannou Figedyovou predstavili štúdiu, venovanú vlastnostiam prekladu slovných vzorcov vo folklórnych textoch.

Spoluorganizácia medzinárodnej vedeckej konferencie mala pre všetky partnerské univerzity veľký význam, pretože svedčí o snahe a ochote aj naďalej upevňovať spoluprácu na medzinárodnej úrovni a v neposlednom rade aj o dobrých vzťahoch medzi kolegami – slavistami.


Zdroj: O. IermachkovaPrednáškový pobyt Erasmus+ v Lotyšsku

 

V dňoch 15. – 19. mája 2023 sa v rámci programu Erasmus+ prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc., PaedDr. Marianna Figedyová, PhD. a Mgr. Olga Iermachkova, PhD. zúčastnili prednáškového pobytu Erasmus+ na Daugavpilskej univerzite v Lotyšsku. 

Prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. oboznámil lotyšských študentov s málo preskúmanými témami ruskej literatúry. Dr. M. Figedyová prednášala o súčasnej ruskej literatúre a kultúre.  Prednášky dr. O. Iermachkovej boli venované dynamickým procesom v súčasných slovanských jazykoch (slang, univerbácia, vplyv angličtiny atď.). 

Diskutovalo sa taktiež aj o výmenných pobytoch študentov oboch univerzít, grantových výzvach a možnostiach ďalšej spolupráce.  

Ďakujeme lotyšským kolegom za pohostinnosť a príjemnú priateľskú atmosféru. 

 

Zdroj: O. Iermachkova


Prednáškový pobyt


V dňoch 08. – 12. mája 2023 sa v rámci programu Erasmus+ Mgr. Andrea Spišiaková, PhD. zúčastnila mobility na Univerzite Juraja Dobrilu v Pule (Chorvátsko). Študenti bakalárskeho a magisterského stupňa mali možnosť vypočuť si cyklus prednášok, ktoré boli venované súčasnému ruskému jazyku, konkrétne ruskej frazeológii, tendenciám v publicistickom štýle a masmédiách.

Prednáškový pobyt umožnil diskutovať aj o ďalších možnostiach spolupráce medzi Katedrou rusistiky FF UCM a Katedrou cudzích jazykov Univerzity Juraja Dobrilu v Pule, či už v rámci výmenných pobytov študentov alebo v rámci grantových výziev. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.Zdroj: Andrea Spišiaková 


Odovzdávanie cien ŠVOČ


Dňa 24.04.2023 sa v Akademickom klube UCM uskutočnilo odovzdávanie diplomov a ocenení študentom katedier Filozofickej fakulty UCM v Trnave, ktorí sa zúčastnili na študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) a umiestnili sa na víťazných miestach.

Ocenenia v mene dekanky Filozofickej fakulty UCM, doc. Mgr. Mariany Sirotovej, PhD., odovzdal prodekan pre vedu, prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.

Ocenenými za Katedru rusistiky sú Soňa Valovičová  (študentka 1. ročníka RJKK Mgr.) s prácou Toponymá v mýtickej tradícii obyvateľov Čukotského poloostrova, Elena Pilyugina, (študentka 3. ročníka RJKK BcD. s referátom na tému Niektoré diela Teffi z hľadiska pozitívnej psychológie a Tatiana Krestyaninova (študentka 3. ročníka RJKK BcD.) s témou Guzeľ Šamilevna Jachinová – „Дети Мои“, história povolžských Nemcov v umeleckom spracovaní súčasnej ruskej autorky.

Študentkám gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov nielen v štúdiu.


Zdroj: Mgr. Lukáš Kurajda, PhD. 


13 марта состоялась международная онлайн встреча «Творчество А.С. Пушкина в период пандемии: онлайн-проекты Университета им. Джавахарлала Неру», на которой присутствовала докторантка UCM.

Сону Саини, старший преподаватель Центра русских исследований Университета им. Джавахарлала Неру (Нью Дели, Индия) рассказал о ряде онлайн-мероприятий, связанных с творчеством А. С. Пушкина, которые были проведены в Индии в тот непростой период. Большое количество людей с готовностью откликнулось на инициативу Центра русских исследований Университета им. Джавахарлала и приняло участие в конкурсах и литературных встречах, проходивших в дистанционном формате. Участникам вебинара посчастливилось послушать несколько конкурсных работ. Также лектор поделился разработками приложений, благодаря которым студенты могут изучать литературу в игровом формате на трех языках: русский, английский, хинди.

Несмотря на различные трудности и сложности во время пандемии, именно классическая литература смогла стать одной из основ единения людей.


Zdroj: Светлана Черепанова 


Konferencia SLAVICA IUVENUM 2023


V dňoch 28. a 29. marca 2023 sa konal v poradí už 24. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Slavica iuvenum organizovanej Katedrou slavistiky Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity. Na konferencii so svojimi príspevkami vystúpilo 55 mladých lingvistov, literárnych vedcov a prekladateľov. V sekcii Lingvistika úspešne odprezentovala svoju štúdiu s názvom Lingvokulturémy s odkazom na výroky známych osobností v novinových titulkoch českých a ruských periodík i doktorandka z Katedry rusistiky FF UCM v Trnave, Tamara Mujkošová.Zdroj: Tamara Mujkošová 


Študentská vedecká odborná činnosť


Dňa 28.03.2023 sa na Katedre rusistiky konala Študentská vedecká odborná činnosť. Podujatie otvorila vedúca katedry, doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD., ktorá zároveň predstavila čestnú hostku z Inštitútu slavistických štúdií Greifswaldskej univerzity (Nemecko), dr. Ute Marggraff Scholz. Pani doktorka predstavila unikátny projekt, ktorý vznikol na základe jej kurzu. Študenti z rôznych krajín skúmali legendárnu históriu slovanského chrámu a slovanského prírodného božstva Svantovíta spojeného s mysom Arkona. Chrám dodnes predstavuje mnohé hádanky, a to nielen pre archeológov.

Po krátkom videu o tomto projekte nasledovali prezentácie prác študentov Katedry rusistiky. Soňa Valovičová (študentka 1. ročníka magisterského štúdia RJKK) odprezentovala prácu s názvom Toponymá v mýtickej tradícii obyvateľov Čukotského poloostrova a zaujala prvé miesto. Druhé miesto spoločne obsadili študentky 2. ročníka bakalárskeho štúdia RJKK Elena Pilyugina s referátom na tému Некоторые произведения Тэффи с точки зрения позитивной психологии (Niektoré diela Teffi z hľadiska pozitívnej psychológie) a Tatiana Krestyaninova s prácou Гузель Шамилевна Яхина – „Дети мои“, история немцев Поволжья в художественной обработке современного российского автора (Guzeľ Šamilevna Jachinová – „Дети Мои“, história povolžských Nemcov v umeleckom spracovaní súčasnej ruskej autorky). Ďakujeme pani doktorke za podnetnú prezentáciu. Študentkám srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom bádaní.


Zdroj: Andrea Spišiaková

27 марта докторанты UCM Светлана Черепанова и Евгений Филиппов приняли участие в докторантском семинаре, который проходил на базе университета им. Масарика (Брно, Чехия). Эту встречу посетила приглашенный лектор из Грайфсвальдского университета доктор Маргграфф. Доктор выступила с лекцией «Культурно-философская тайнопись в повести М. Пришвина “Мирская чаша” (1922)». Обращение к творчеству М. Пришвина оказалось не случайным – в этом году исполняется 150 лет со дня рождения писателя. На лекции поднимались вопросы о многозначности названия, о важности дневниковых записях писателя, о философских реминисценциях и культурных аллюзий в повести. Лекция сопровождалась последующим обсуждением.

Участие в таких встречах, безусловно, расширяет научные связи и позволяет взглянуть на свое научное исследование под новым углом, что иногда оказывается необходимо полезным для ученого.


Zdroj: Svetlana Cherepanova 


Doc. Grominová prezentovala našu katedru na konferencii v Parme


2. – 4. marca 2023 sa konala medzinárodná vedecká konferencia Bilingvizmus a dialóg kultúr: výzvy 21. storočia, ktorú organizovala jedna z najstarších univerzít v Európe – Parmská štátna univerzita, v spolupráci so Vzdelávacím a metodickým centrom pre rozvoj bilingvizmu Leva Tolstého pri Asociácii Ruský dom – Taliansko v Miláne. Prvé dva dni prebiehala konferencia na pôde Parmskej štátnej univerzity, posledný deň na pôde Vzdelávacieho a metodického centra pre rozvoj bilingvizmu Leva Tolstého v Miláne. Konferenciu slávnostne zahájila profesorka ruskej literatúry Parmskej univerzity Maria Candida Ghidini, ktorá všetkých prítomných i online účastníkov srdečne privítala. Účastníci z  Fínska, Kanady, USA, Japonska, Andorry, Maroka, Cypru, Malty, Francúzska, Nemecka, Anglicka, Rakúska, Švédska, Izraela, Bulharska, Španielska, Švajčiarska, Srbska, Lotyšska, Estónska, Gruzínska, Kirgizska, Uzbekistanu, Bieloruska, Ruska, Talianska, Česka i Slovenska prezentovali výsledky svojho vedecko-výskumného bádania i pedagogickej praxe v piatich sekciách. Diskutovali o aktuálnych otázkach štúdia bilingvizmu, o metóde CLIL v dvojjazyčnom a cudzojazyčnom prostredí, špecifických vzdelávacích potrebách pri štúdiu cudzích jazykov, teórii a praxi výučby literatúry študovaného jazyka, o lingvodidaktike a súčasnej výučbe ruského jazyka ako cudzieho. Slovensko prezentovala vedúca Katedry rusistiky FF UCM v Trnave doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD., ktorá v rámci svojho príspevku predstavila prvú sériu učebníc pre rusko-slovenské sekcie bilingválnych a slovanských gymnázií na Slovensku, ktoré, na jednej strane, reflektujú vzdelávacie štandardy MŠVVaŠ SR, a, na druhej strane, zodpovedajú moderným potrebám študenta i pedagóga 21. storočia. Päť učebníc v printovej i elektronickej podobe v ruskom jazyku vyšli v rámci riešenia grantového projektu KEGA č. 021UCM-4/2020 s názvom Tvorba učebníc pre rusko-slovenské sekcie bilingválnych a slovanských gymnázií a dnes sú už neoddeliteľnou súčasťou edukačného procesu na slovenských bilingválnych a slovanských gymnáziách, a tiež v školách, kde sa vyučuje ruský jazyk ako cudzí. Zdroj: Andrea GrominováVedecká integrita a etika


V piatok 3.3.2023 sa prostredníctvom služby Microsoft Teams uskutočnila prednáška prorektorky pre vedu a výskum na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave doc. Mgr. Ildikó Matušíkovej, PhD., ktorá odštartovala sériu seminárov pre doktorandov zameraných na rozvoj zručností, či interdisciplinárne možnosti výskumu.

Prednáška, na ktorej sa zúčastnila aj doktorandka Katedry rusistiky FF UCM v Trnave Tamara Mujkošová, sa sústredila na rôzne aspekty vedeckej integrity a etiky. Zúčastnení tak dostali možnosť zaujímavým spôsobom si pripomenúť zásady etiky vo vedeckej praxi týkajúce sa nielen autorských práv, ale i GDPR, interpretácie výsledkov výskumu, atď.

Ďakujeme pani prorektorke za zaujímavú prednášku a tešíme sa na ďalšiu 😊.


Zdroj: Tamara Mujkošová 


Завершение стажировки в Тартуском университете


Завершилась стажировка наших докторантов в рамках Erasmus+. Кульминацией стажировки стала презентация исследований Евгении Кошельковой и Олеси Медухи для студентов Тартуского университета и преподавателей кафедры славистики.

Во время доклада были представлены последние наработки исследований, в том числе и те, которые являются результатом стажировки докторанток. Олеся Медуха ознакомила студентов с исследованием на тему «Время и пространство в поэтическом тексте: подходы к изучению (на материале поэзии Ольги Седаковой, Елены Шварц и Марии Каменкович)», обратив внимание на особенности изучения малоисследованных художественных текстов. Евгения Кошелькова ознакомила присутствующих с исследованием «Способы концептуализации эмоций в художественной литературе (на материале романа Д.А. Глуховского "Текст" и подкорпуса художественной прозы ХХ-ХІХ в. НКРЯ)», сфокусировавшись на вопросах специфики функционирования метафоры в словацком и русском языке, которые так или иначе решают переводчики в классических и современных текстах.

Дискуссия продолжилась за чаем, где докторанты ближе познакомились друг с другом. Мы благодарим кафедру славистики и проф. Татьяну Николаевну Степанищеву за сотрудничество и оказанную нашим докторантам помощь. Ожидаем новых встреч и проектов, в том числе и по обмену в рамках Erasmus!Zdroj: Olesja Medukha 


Dizertačná skúška na Katedre rusistiky


21. februára 2023 sa na Katedre rusistiky FF UCM uskutočnila dizertačná skúška internej doktorandky Mgr. Tamary Mujkošovej, ktorá nielenže úspešne absolvovala skúšku, ale obhájila aj písomnú prácu k dizertačnej skúške na tému Štruktúrno-sémantické modifikácie folklorém v lingvokulturologickom a komunikatívno-pragmatickom aspekte (na materiáli ruských a slovenských sociálnych sietí (školiteľ: doc. PhDr. Lukáš Gajarský, PhD). Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov 😊.


Zdroj: Andrea Spišiaková 


Deň otvorených dverí


Dňa 8.2.2023 sa uskutočnil Deň otvorených dverí na FF UCM, na ktorom mala svoj prezentačný stánok aj Katedra rusistiky. Záujemcovia o štúdium mali príležitosť oboznámiť sa so študijnými programami realizovanými na katedre, podmienkami prijatia, náplňou jednotlivých predmetov, ale aj mobilitami a možnosťami a mierou uplatnenia našich absolventov. Pevne veríme, že poskytnuté informácie pomôžu záujemcom v náročnom rozhodovaní.Zdroj: Andrea Spišiaková 


Конференция «XXXIII Научные чтения»


26–27 января 2023 года на Гуманитарном факультете Даугавпилсского университета (Латвия) состоялась ежегодная международная научная конференция «XXXIII Научные чтения». Конференция проходит ежегодно, начиная с января 1991 год, поэтому ее нередко называют Январскими чтениями. Данная конференция – это крупнейшее научное мероприятие на факультете, представляющее основные гуманитарные науки, тематику исследований, методологию и междисциплинарные инновации. Среди участников этой ежегодной площадки немало известных и молодых исследователей из Латвии и других стран мира.

Миссия «Научных чтений» ГФ ДУ – собрать ученых для дискуссий по актуальным вопросам лингвистики, литературоведения, истории и культуры с использованием для характеристики процессов гуманитарных наук как традиционных и апробированных, так и современных и междисциплинарных методологий исследования, для поддержания и развития научных контактов.

В этом году в рамках конференции прозвучало 132 доклада 145 участников из 13 стран: Великобритании, США, Чехии, Эстонии, Италии, Израиля, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Украины и Германии. Конференция проходила в гибридной форме (как очно в аудиториях ДУ, так и онлайн на платформе ZOOM).

В секции «Славянские языки в историческом и культурном контексте» выступила док. Ольга Ермачкова с докладом на тему «Динамические процессы в современном русском и словацком языках».


Zdroj: O. Iermachkova


Kolokvium


Dňa 18.01.2023 sa na Katedre rusistiky konalo kolokvium záverečných prác študentov končiacich ročníkov v dennej forme. Študenti oboznámili prítomné publikum s témami, štruktúrou a stavom rozpracovania svojich bakalárskych a magisterských prác a dostali od svojich školiteľov cennú spätnú väzbu, ktorá im môže pomôcť pri ich ďalšom spracovaní. Veríme, že absolvovanie kolokvia prispeje aj k úspešnej obhajobe záverečných prác našich poslucháčov.Zdroj: Andrea Spišiaková 


Druhé nadnárodné stretnutie účastníkov projektu Erasmus +


10. a 11. januára 2023 sa uskutočnilo druhé nadnárodné stretnutie riešiteľov projektu Erasmus+ č. 2021-1-SK01-KA220-HED-000022917 s názvom The innovation of the concept and curriculum of doctoral study programs and increasing their effectiveness (Inovácia koncepcie a študijných plánov doktorandských študijných programov a zvýšenie ich efektivity). Tentokrát sa stretnutie konalo v Ústave slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.

Hlavným cieľom druhého nadnárodného stretnutia bolo definovanie konkrétnej podoby a obsahu pripravovaného druhého intelektuálneho výstupu projektu, v ktorom na základe analýzy doktorandských študijných programov na zúčastnených univerzitách (Intelektuálny výstup I) budú vypracované moduly cielené na zlepšenie tvrdých zručností doktorandov rusistiky nielen na partnerských univerzitách.

Nadnárodné stretnutie sa začalo uvítacím prejavom prodekana pre štúdium na FF Masarykovej univerzity v Brne Mgr. Josefa Šaura, Ph.D., ktorý následne odovzdal slovo hlavnej koordinátorke projektu, doc. PhDr. Andrey Grominovej, PhD. V prvý deň stretnutia bolo na programe zhodnotenie doterajšej spolupráce na prvom intelektuálnom výstupe s názvom Elaboration of analysis of doctoral programs at participating universities, eliminating weaknesses of analyzed programs and proposals for their innovation in order to increase their efficiency (Vypracovanie analýzy doktorandských programov na zúčastnených univerzitách, odstránenie nedostatkov analyzovaných programov a návrhy na ich inováciu s cieľom zvýšiť ich efektívnosť), ktorý je publikovaný v dvoch jazykových mutáciách (v anglickom a ruskom jazyku, zverejnený na stránkach partnerských univerzít, a teda úspešne dokončený). Nasledovala diskusia o konkrétnej forme a obsahu druhého intelektuálneho výstupu, v rámci ktorej každý zdieľal svoje návrhy a pripomienky. Po prvej časti pracovného stretnutia nasledoval spoločný obed.

Po obede stretnutie pokračovalo diskusiou v pracovných skupinách (jazykovednej a literárnovednej), čo umožnilo spresnenie návrhu konkrétneho obsahu jednotlivých modulov, z ktorých bude pozostávať druhý intelektuálny výsledok projektu. Prvý deň ukončila exkurzia po najvýznamnejších miestach a pamiatkach mesta Brno.

Druhý deň nadnárodného stretnutia sa účastníci projektu dohodli na zostavení medzinárodných pracovných skupín, ktoré budú zodpovedné za koncipovanie jednotlivých modulov. Zároveň sa stanovili termíny a spôsob komunikácie.

Nadnárodné stretnutie vo významnej miere posilnilo vzájomné vzťahy, čo je jedným z dôležitých predpokladov efektívnej spolupráce na ďalších intelektuálnych výstupoch. Sme presvedčení, že tak, ako druhé nadnárodné stretnutie prebehlo v „konštruktívnom duchu“, tak bude prebiehať aj ďalšia spolupráca univerzít na tomto projekte.Zdroj: doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD. 
220 лет со дня рождения Ф.И.Тютчева


В этом году исполняется 220 лет со дня рождения поэта, дипломата, публициста Федора Ивановича Тютчева. Фигура Ф.И.Тютчева, безусловно, занимает высокую нишу впоэтическом наследии русской литературы.

11 января 2023 года на площадке издательства «Просвещение» состоялся вебинар «Мировоззрение и поэтический мир Ф. Тютчева», автором которого является Ланин Борис Александрович, доктор филологических наук. Борис Александрович обратился кбиографии поэта, рассказал о поэтических связях Тютчева, его философии имировоззрении. На встрече затронули вопрос о том, как и почему Тютчев занял своё высокое место в истории русской поэзии. Чтобы раскрыть поэтическую философию Ф.И.Тютчева, лектор обратился к некоторым стихотворениям поэта: «День и ночь», «Итальянская villa», «Сон на море», «Silentium», «По случаю приезда австрийского эрцгерцога на похороны императора Николая», «Я лютеран люблю богослуженье…», «Очем ты воешь, ветр ночной?..», «Как хорошо ты, о море ночное» и др.

Данный вебинар позволил расширить знания по жизни и творчеству Ф.И.Тютчева, атакже повысить интерес к поэтической традиции русской литературы в целом.Zdroj: Svetlana Cherepanova 


Приезд в Тарту


17.12. официально началась стажировка докторанток кафедры русистики УКМ Медухи Олеси и Кошельковой Евгении в городе Тарту по программе Эрасмус. Эстония встретила докторанток добрым морозцем и белоснежным снегом, а также катком под открытым небом и теплыми напитками на рождественской ярмарке.

Докторантки уже успели встретиться с профессором Тартуского университета, заведующей Кафедрой славянских языков Татьяной Степанищевой, а также посетили университетскую библиотеку.

Ждем от докторанток и новостей из академического мира Эстонии!


Zdroj: Jevgenija Koshelkova 


Экскурсия по городу Банска Бистрица


Четвертого декабря пока еще докторанты кафедры русистики отправились в гости к уже не докторанту, но доктору Кафедры славянских языков Философского факультета Университета им. Матея Бела в г. Банска Бистрица Игорю Цинтуле.

Главным событием этого дня стало посещение Музея Словацкого национального восстания. В музее отличная подборка вооружения и техники времен Второй мировой войны, предметы быта и одежда участников восстания, и также демонстрируется нарезка кинокадров тех времен.

После посещения музея посмотрели исторический центр города и рождественскую ярмарку.

Огромное спасибо коллегам за новые открытия!


Zdroj: Jevgenija Koshelkova


Большой этнографический диктант 2022


Ужа стала традицией международная акция «Большой этнографический диктант». Большой этнографический диктант – это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Организаторы акции – Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.

В данном проекте, как и в прошлом году, приняла участие докторантка Кафедры русистики Философского факультета Кошелькова Евгения.


Zdroj: Jevgenija Koshelkova 


Международный образовательный проект DIGIBOX 2022


С 20 по 27 ноября в г. Кисак состоялся международный проект мобильности DIGIBOX, организованный словацкой социальной организацией EduEra при спонсировании от Erasmus+. Это учебный курс для всех, кто интересуется успешной коммуникацией с молодежью: от интерактивных лекций до образовательной кампании с помощью цифровых инструментов.

Участники курса прибыли не только с просторов Словакии, но и из Эстонии, Латвии, Литвы, Армении, Португалии и Китая. Докторантка Олеся Медуха также приняла участие в нем как представитель Словакии и Украины. Каждый день был наполнен разнообразными заданиями и лекциями, которые повышали навыки работы в команде, навыки ведения внутренней и внешней коммуникации, навыки поддержки связей с государственными и волонтерскими институциями. Участники развивали и другие компетенции согласно инструменту YouthPass от Erasmus+.

Как результат, произошел обмен международным опытом и культурой, разработаны медийные проекты, а главное — в группе единомышленников участники нашли источник силы и надежды для поддержки стремления работы с молодежью, в том числе и студентами. Организаторы познакомили участников с культурой Восточной Словакии, с помощью интерактивных инструментов провели экскурсию в г. Кошице.

Благодаря этому проекту от EduEra участники получили уникальный драгоценный опыт. Верим, что открывшиеся возможности послужат вдохновением для студентов принимать участия в проектах Erasmus+ и занимать проактивную позицию в обучении.


Zdroj: Olesja Medukha 


Digitálna gramotnosť a jej aplikácia v praxi


Dňa 12. novembra 2022 sa v Malom Berlíne uskutočnili dve prednášky odborníkov v oblasti informačnej politiky. Prednášajúcimi boli novinárka Veronika Hincová Frankovská, ktorá sa zúčastňuje na projekte demagog.sk, a senior koordinátor strategickej komunikácie na Tlačovom odbore kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky Mgr. Miroslav Mizera.

Prednášok sa zúčastnila doktorandka Katedry rusistiky FF UCM Olesja Medukha. Menší počet účastníkov umožnil viesť zaujímavé diskusie o špecifikách slovenského informačného priestoru, nástrojoch boja proti dezinformáciám, fungovaní strategických naratívov na území Slovenska a v medzinárodných vzťahoch, ako aj o súčinnosti univerzít a štátnych inštitúcií, ktoré majú záujem o odborných zamestnancov a osvetovú činnosť.Zdroj: Olesja Medukha 

Вечер украинской поэзии


Встречи украинского клуба проходят каждое первое воскресенье каждого месяца на базе культурного пространства Malý Berlín. Месяц ноябрь не стал исключением в ряду мероприятий, но стал исключением по направлению. Он был проведен 6 ноября как вечер поэзии.

Вечер украинской поэзии был разделен на две части: чтение и обсуждение текстов украинских поэтов Красного ренессанса, Потерянного поколения, поколения 00-х; автоматическое письмо, в котором принял участие каждый. Куратор вечера — Анна Седых, выпускница нашего университета. Первая часть вечера была отмечена яркой дискуссией, множеством интерпретаций темных мест поэзии. Вторая часть подарила возможность высказать сильные чувства в форме поэзии: любовь к близким и родным, любовь к жизни и надежду.

В этот раз поэзия не стала самоцелью, а лучшим инструментом понимания себя и окружающих. Мы благодарны куратору Анне Седых и организаторам за чудесно проведенное время.Zdroj: Olesja Medukha

Foto: Lívia Martvoňová 


Doktorandi Katedry rusistiky FF UCM absolvovali stáž na Masarykovej univerzite v Brne

Doktorandi Katedry rusistiky FF UCM v Trnave Mgr. Svetlana Cherepanova a Mgr. Jevgenij Filippov v rámci programu Erasmus+ úspešne absolvovali dvojmesačnú stáž na Inštitúte slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Masarykova univerzita je jednou z najväčších univerzít v Českej republike a študuje tu viac ako štyridsaťtisíc študentov.

Doktorandi počas stáže pracovali v univerzitnej knižnici s rôznymi zdrojmi odbornej literatúry, oboznámili sa so špecifikami vzdelávacieho procesu na českej univerzite, zúčastnili sa viacerých doktorandských seminárov. Okrem toho viedli prednášky na témy svojho vedeckého výskumu. Mgr. Jevgenij Filippov predstavil svoju dizertačnú prácu s názvom Problém umeleckej metódy v dramaturgii L. N. Andrejeva. Svetlana Cherepanova predniesla prednášku o literárnej paródii na tému Literárna paródia: teoretický aspekt. Obe prednášky podnietili pestrú diskusiu so študentmi Inštitútu slavistiky.

Stáž v rámci programu Erasmus+ prispela k upevneniu vedeckých kontaktov medzi Univerzitou svätého Cyrila a Metoda v Trnave a Masarykovou univerzitou v Brne. Takáto výmena skúseností prispieva k dosiahnutiu vedeckovýskumných cieľov oboch univerzít.


Zdroj: Svetlana Cherepanova, Jevgenij Filippov


Prednáška v rámci Týždňa vedy a techniky 2022


Vo štvrtok 10.11.2022 bola v rámci Týždňa vedy a techniky prostredníctvom online priestoru realizovaná zaujímavá prednáška prof. RNDr. Petra Chrastinu, PhD. s názvom „Matej Bel o studených minerálnych vodách Nitrianskej stolice“. Pán profesor, ktorý pôsobí na Katedre historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave, zaujímavým a inšpiratívnym spôsobom odprezentoval pre záujemcov, medzi ktorými bola aj doktorandka našej katedry, Tamara Mujkošová, časť svojho bohatého výskumu. Jeho prednáška vychádzala z historickej topografie uhorského polyhistora M. Bela: Notitia Hungariae Novae historico-geographica (slov. Historicko-geografické vedomosti o Novom Uhorsku), v ktorej tento vzdelanec z obdobia baroka predstavil svoj pohľad na prírodné prostredie, spoločnosť a niektoré reálie uhorských stolíc. Pán profesor sa zameral na výskyt studených minerálnych vôd s obsahom sulfánu (H2S) v oblasti Nitrianskej stolice, pričom objasnil aj nie celkom exaktnú lokalizáciu prameňov v uvedenom diele. Prednáška rozhodne obohatila všeobecný prehľad všetkých zúčastnených.Zdroj: Tamara Mujkošová


Týždeň vedy a techniky na Katedre rusistiky


V dňoch 7. – 13. novembra 2022 sa uskutočnil už devätnásty ročník podujatia Týždeň vedy a techniky. Katedra rusistiky FF UCM sa do tohto podujatia každoročne zapája a aj tento rok ponúkla zaujímavý program. Dňa 8. novembra 2022 o 10:15 sa uskutočnila prednáška pani profesorky Tatjany Stepaništevy – vedúcej Katedry slavistiky Tartuskej univerzity (Estónsko). Študenti mali možnosť vypočuť si prednášku na tému Ю.М. Лотман в Тартуском университете: 1950-е и начало 1960-х годов. Následne si naši šikovní študenti 3. ročníka odboru Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii pripravili pre pedagógov a študentov inšpiratívny workshop pod názvom Vynálezy, ktoré menia náš život. Krajina pôvodu: Rusko.


Ďakujeme pani profesorke a našim študentom za obohacujúcu prednášku a workshop. Budeme sa tešiť na ďalšie stretnutia.


Zdroj: Andrea SpišiakováKatedra rusistiky FF UCM v Trnave koordinovala pilotný projekt KEGA


Zástupcovia rusko-slovenských sekcií bilingválnych a slovanských gymnázií na Slovensku oslovili Katedru rusistiky FF UCM v Trnave s prosbou o zostavenie učebníc geografie, dejepisu a občianskej náuky (ekonomiky, psychológie, sociológie, politológie, práva a filozofie) v ruskom jazyku, ktoré by reflektovali vzdelávacie štandardy MŠVVaŠ SR. Takéto učebnice v slovenskom strednom školstve úplne absentovali, čo v značnej miere sťažovalo prípravu učiteľov i študentov k edukačnému procesu. Katedra rusistiky FF UCM v Trnave sa preto rozhodla vyriešiť problém absentujúcich ucelených a metodicky prepracovaných učebníc pre spomínané predmety a vďaka tejto iniciatíve vznikla v rámci projektu KEGA č. 021UCM-4/2020 s názvom Tvorba učebníc pre rusko-slovenské sekcie bilingválnych a slovanských gymnázií prvá séria učebníc (geografie, dejepisu, ekonomiky, psychológie a sociológie), primárne určených pre rusko-slovenské sekcie bilingválnych a slovanských gymnázií na Slovensku vôbec.

Učebnice v ruskom jazyku vznikli na základe jednotného metodického aparátu, ktorý sa dôsledne uplatňoval vo všetkých učebných materiáloch so zohľadnením najnovších metodologických postupov. Každá lekcia v učebniciach začína rusko-slovenským slovníkom s vyznačenými prízvukmi v ruských ekvivalentoch, pokračuje výkladom, následne otázkami a úlohami, ktoré pomôžu určiť stupeň zvládnutia učiva. Domáce a samostatné úlohy umožňujú študentom rozvíjať si o. i. aj svoje komunikačné a rétorické schopnosti v ruskom jazyku. Neoddeliteľnou súčasťou učebníc sú doplnkové rubriky, ako napr. Запомни!, Это интересно:), Историческая справка:), Визитка страны, Знаете ли вы, что… a i. Každá učebnica disponuje aj svojimi vlastnými rubrikami. Napr. učebnica ekonomiky aktívne využíva QR kódy, ktoré slúžia na rozšírenie vedomostí študentov o tej-ktorej téme. Možno tiež podotknúť, že učebnice sú príťažlivé aj po grafickej stránke, pretože disponujú množstvom farebných obrázkov, máp, portrétov a pod. Autori sa teda snažili priblížiť moderným trendom a potrebám novej generácie.

Všetky učebnice boli vydané v printovej i elektronickej podobe na CD. Na ich koncipovaní sa podieľali členovia Katedry rusistiky FF UCM v Trnave a Inštitútu rusistiky FF Prešovskej univerzity v Prešove (prof. PhDr. Ľubomír Guzi, PhD.), a tiež kolegyne z Gymnázia vo Vrábľoch (PaedDr. Eliška Matušková) a Gymnázia Ivana Horvátha v Bratislave (PhDr. Ekaterina Borisova, PhD.). Išlo teda o spoluprácu vysokoškolských pracovísk s bilingválnymi gymnáziami a prvý projekt KEGA s takýmto zameraním na Slovensku.

Prvá oficiálna prezentácia prvej série učebníc sa realizovala 27. októbra 2022 v rámci online workshopu za účasti pedagógov i študentov bilingválnych a slovanských gymnázií, gymnázií s vyučovacím jazykom ruským, učiteľov ruského jazyka, ako aj študentov i členov našej katedry i Inštitútu rusistiky FF Prešovskej univerzity v Prešove. Učebnice sú postupne distribuované na jednotlivé slovenské gymnáziá, a tiež do slovenských knižníc, aby boli dostupné širokej verejnosti.Veríme, že trojročné úsilie riešiteľského kolektívu padlo na úrodnú pôdu a prispieva ku zvýšeniu efektivity edukačného procesu nielen na bilingválnych a slovanských gymnáziách, ale aj v tých inštitúciách, kde sa vyučuje ruský jazyk.Zdroj: doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD.


Prednáška Ireny Mikulaco, DrSc. z Univerzity Jurija Dobrilu v Pule na Katedre rusistiky FF UCM v Trnave

25. októbra 2022 sme na Katedre rusistiky FF UCM už tretíkrát privítali vzácnu návštevu – Irenu Mikulaco, DrSc., vedúcu Katedry cudzích jazykov Filozofickej fakulty Univerzity Jurija Dobrilu v Pule, ktorá predniesla zaujímavú prednášku na tému O русской интеллигенции сквозь призму многообразий творческих миров Соловьева, Врубеля и Блока. O dlhoročnej a veľmi aktívnej spolupráci s našou kolegyňou – rusistkou a zároveň partnerskou Univerzitou Jurija Dobrilu v Pule v rámci programu Erasmus+ svedčí rad pravidelných prichádzajúcich i odchádzajúcich mobilít členov oboch katedier, a tiež pestrý diapazón viacerých spoločných projektov a podujatí, ako je napr. spoluorganizácia medzinárodných vedeckých konferencií. Posledná medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Jazyk, preklad a interkultúrna komunikácia“, ktorá sa konala na pôde FF Univerzity Juraja Dobrilu v Pule a na organizácii ktorej sa podieľali všetci členovia i doktorandi Katedry rusistiky FF UCM, prebiehala v dňoch 24. – 31. augusta 2022. Zúčastnilo sa jej takmer 100 slavistov, jazykovedcov, prekladateľov, výskumníkov a študentov z 18 krajín celého sveta: Austrálie, USA, Španielska, Švajčiarska, Nemecka, Rakúska, Írska, Talianska, Lotyšska, Srbska, Bulharska, Cypru, Čiernej Hory, Gruzínska, Poľska, Ukrajiny, Chorvátska a Slovenska. Táto konferencia o. i. poskytla prehľad o výučbe cudzích jazykov a jazykovej politike vo všetkých krajinách účastníkov konferencie, čo poukázalo na problémy, ktorým čelia učitelia cudzích jazykov v nových geopolitických podmienkach.

Tešíme sa na pokračovanie našej spolupráce s Irenou Mikulaco, DrSc. i ďalšími kolegami z našej partnerskej Univerzity Jurija Dobrilu v Pule.


Zdroj: doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD. 


Katedra rusistiky FF UCM v Trnave dostala vzácny knižný dar


4. októbra 2022 doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD. prevzala knižný dar, ktorý venovala PhDr. Alžbeta Košíková, PhD. Katedre rusistiky FF UCM v Trnave.

Dr. Košíková je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (aprobácia ruský jazyk – nemecký jazyk), dlhoročnou pracovníčkou Katedry cudzích jazykov Žilinskej univerzity, na ktorej vyučovala ruský a nemecký jazyk, autorkou Slovensko-ruského slovníka pre obchod a podnikanie, a tiež mnohých štúdií venovaných problematike cudzích jazykov a lingvokulturológii. Súdna prekladateľka a tlmočníčka obohatila katedrovú knižnicu o mnohé prekladateľské slovníky, lexikografické práce, vzácne publikácie, zamerané na odborný preklad, učebnice a študijné materiály (niektoré z nich sa už nedajú kúpiť ani požičať v knižniciach).

Veríme, že tento cenný knižný dar budú študenti Katedry rusistiky FF UCM v Trnave aktívne využívať pri príprave na vyučovací proces, koncipovaní záverečných prác a na získavanie i upevňovanie vedomostí v oblasti odbornej komunikácie v ruskom jazyku.

Za knižný dar pani dr. Košíkovej v mene celej našej katedry ďakujeme 😊.Zdroj: doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD./ PaedDr. Marianna Figedyová, PhD.


Odborná prax na Katedre rusistiky

Dňa 26.09.2022 o 9:00 sa na Katedre rusistiky FF UCM uskutočnilo stretnutie s pani Mgr. Martinkou Potkányovou zo spoločnosti Stellantis Slovakia, v ktorej študenti našej katedry majú možnosť realizovať odbornú prax v magisterskom stupni štúdia, prípadne nadviazať individuálnu spoluprácu ohľadom odborného prekladu a tlmočenia zo slovenského do ruského jazyka a vice versa.

Po tomto podujatí bolo zrealizované aj krátke úvodné stretnutie členov katedry so študentmi primárne prvých ročníkov bc. i mgr. stupňa, avšak zúčastnili sa ho aj poslucháči ostatných ročníkov.

Tešíme sa z novovzniknutej spolupráce, v rámci ktorej študenti budú mať možnosť aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v reálnom pracovnom prostredí.Zdroj: Andrea SpišiakováNávšteva kolegov z Daugavpilskej univerzity na pôde Katedry rusistiky FF UCM v Trnave


S cieľom posilnenia Erasmus mobilít s našimi partnerskými univerzitami sa 20. septembra 2022 na pôde Filozofickej fakulty UCM v Trnave realizoval súbor prednášok kolegov z Fakulty humanitných vied Daugavpilskej univerzity. Vedúca Katedry rusistiky a slavistiky, profesorka Anna Stankeviča, oboznámila študentov i pedagógov Katedry rusistiky FF UCM v Trnave s niektorými aspektmi kultúrneho procesu vo východnom Pobaltí. Profesor Žan Badin upriamil pozornosť na ústrednú tému Lotyšsko v ruskej literatúre 20. storočia (1901–1940). Vzhľadom na to, že nedávno na našej katedre realizovali Erasmus+ mobilitu študentky daugavpilskej katedry, išlo o prvú návštevu kolegov-rusistov z tohto pracoviska. V aktuálnom akademickom roku študujú na partnerskej univerzite dve poslucháčky Katedry rusistiky FF UCM v Trnave, rovnako v rámci programu Erasmus+. Veríme, že v budúcnosti rozšírime našu spoluprácu aj v oblasti projektovej činnosti.Zdroj: Andrea GrominováЯзык, перевод и межкультурная коммуникация


V dňoch 25.08. – 31.08.2022 sa konala medzinárodná konferencia s názvom Язык, перевод и межкультурная коммуникация, ktorú organizovala Univerzita Jurаja Dobrilu v Pule (Chorvátsko) za podpory Katedry rusistiky FF UCM.  Konferencia sa uskutočnila v prezenčnej aj online forme. Pre účastníkov v prezenčnej forme bol pripravený kultúrny program – pešia prehliadka amfiteátra v Pule, degustácia vína v meste Rovinj a návšteva národného parku Brijuni.


V plenárnom zasadnutí konferencie vystúpila doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD. s príspevkom О некоторых возможностях повышения эффективности обучения русской литературе XXI века в онлайн пространстве.


V jednotlivých sekciách vystúpili členovia katedry a doktorandi s nasledovnými príspevkami:

-Метафора в русско-словацких межъязыковых омонимах (doc. PhDr. Lukáš Gajarský, PhD.; prof. Mariana Parzulova, DrSc.)

- Zobrazenie ruských reálií v súčasnej slovenskej próze (PaedDr. Marianna Figedyová, PhD.)

Сравнительный анализ «Слов года»: на материале русского и английского языков (Mgr. Andrea Spišiaková, PhD.)

- Репрезентация образа Москвы в романе А.Д. Глуховского в романе «Текст» и его переводах на словацкий и чешский языки (Mgr. Jevgenija Kosheľkova)

- Авторський суб'єкту постмодерній українській, словацькій та російській поезії (Mgr. Olesja Medukha)

- Анализ пародийного портрета на примере “Драмы на охоте” А. П. Чехова (Mgr. Svetlana Cherepanova)

- Применение лингвокультурем с аллюзией на песни в газетных заголовках (на примере трех славянских языков)(Mgr. Tamara Mujkošová)

- Поэтика «безумия» в рассказе «Это было» И. С. Шмелева (Mgr. Igor Cintula, PhD.)

- Отражение идей Чезаре Ломброзо в творчестве Леонида Андреева (Mgr. Jevgenij Filippov).


V rámci konferencie sa konal aj workshop s názvom Альтернативные технологии в преподавании иностранных языков.


Medzinárodná konferencia predstavovala pre rusistov jedinečnú príležitosť oboznámiť sa s výsledkami vedeckovýskumnej činnosti svojich kolegov, upevniť vzájomné vzťahy a nadviazať novú spoluprácu.  Zdroj: Andrea Spišiaková


16. augusta 2022 sa na Katedre rusistiky FF UCM uskutočnili obhajoby dizertačných prác interných doktorandov katedry. Mgr. Zina Špačeková úspešne obhájila dizertačnú prácu s názvom "Fantastický svet" v tvorbe Alexandra Stepanoviča Grina (školiteľka: doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD.) a Mgr. Igor Cintula taktiež úspešne obhájil dizertačnú prácu na tému Reflexia morálnej dilemy v ruskej literatúre o období 1917–1922 (na príklade diel B. A. Lavreňova, I. S. Šmeľova a M. A. Šolochova) (školiteľ: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.). 

Absolventom doktorandského stupňa štúdia srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v osobnom aj pracovnom živote. 
Prvé nadnárodné stretnutie projektu Erasmus+


Dňa 14.-15. júla 2022 sa na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnilo prvé nadnárodné stretnutie riešiteľov projektu Erasmus+ č. 2021-1-SK01-KA220-HED-000022917 s názvom The innovation of the concept and curriculum of doctoral study programs and increasing their effectiveness (Inovácia koncepcie a študijných plánov doktorandských študijných programov a zvýšenie ich efektívnosti). Hlavný koordinátor projektu, doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD., privítala a predstavila členov riešiteľského kolektívu partnerských univerzít. Následne všetkých prítomných oboznámila so samotným projektom (jeho cieľmi, praktickými výstupmi a jeho významom). V prvý deň stretnutia bola na programe aj diskusia o administratívnych a finančných otázkach, v rámci ktorej mohol každý zdieľať svoje návrhy a pripomienky. Po pracovnom stretnutí nasledoval spoločný obed a exkurzia po najkrajších a najznámejších pamiatkach mesta Trnava, ktorú zabezpečili doktorandi Katedry rusistiky FF UCM, Mgr. Igor Cintula a Mgr. Tamara Mujkošová.

Druhý deň nadnárodného stretnutia mali členovia riešiteľského kolektívu možnosť oboznámiť sa so systémom výučby doktorandských študijných programov na partnerských univerzitách. Doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD. priblížila podmienky prijatia a štúdia na Katedre rusistiky FF UCM. Prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. odprezentoval výučbu doktorandských študijných programov na Ústave slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, ktorá má dlhoročnú tradíciu. Doc. Simón José Suárez Cuadros predstavil systém realizácie doktorandských programov na Katedre gréckej a slovanskej filológie Univerzity v Granade. V rámci stretnutia bola naplánovaná aj realizácia prvého výstupu s názvom Elaboration of analysis of doctoral programs at participating universities, eliminating weaknesses of analyzed programs and proposals for their innovation in order to increase their efficiency, ktorý bude predstavovať analýzu doktorandských študijných programov na partnerských univerzitách a odporúčania na odstránenie prípadných nedostatkov analyzovaných programov a návrhy na ich inováciu s cieľom zvýšiť ich efektívnosť. Pevne veríme, že spolupráca partnerských univerzít na tomto projekte prinesie kvalitné výstupy, ktoré zlepšia kvalitu prípravy budúcich absolventov doktorandských programov nielen na zúčastnených univerzitách.


Zdroj: Andrea Spišiaková


Štátne skúšky


V dňoch 23.-24. mája 2022 sa na Katedre rusistiky uskutočnili štátne skúšky a obhajoby záverečných prác poslucháčov denného bakalárskeho a magisterského štúdia v študijnom programe Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii a poslucháčov rozširujúceho štúdia. V tomto akademickom roku absolvovali štátne skúšky aj prví poslucháči magisterského stupňa štúdia našej katedry, ktorí študovali súčasne na oboch univerzitách – na Katedre rusistiky FF UCM v Trnave a na partnerskej Belgorodskej štátnej národnej výskumnej univerzite, ktorá patrí vďaka svojej stopäťdesiatročnej tradícii k prestížnym ruským univerzitám. Získali tak dva diplomy – jeden slovenský a druhý z Ruskej federácie. Túto možnosť poskytuje Katedra rusistiky FF UCM ako jediná rusistická katedra na Slovensku. Veríme, že dva diplomy zvýšia šance absolventov na lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

Všetkým úspešným absolventom srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia. Budeme sa tešiť, ak sa rozhodnete pokračovať v magisterskom alebo doktorandskom štúdiu na našej katedre.Zdroj: Andrea Spišiaková


Výlet na Čachtický hrad


V slnečnú sobotu 21. mája zorganizovali doktorandi a študenti Katedry rusistiky FF UCM výlet vlakom na Čachtický hrad – malebnú zrúcaninu „tajomného hradu v Karpatoch“, vypínajúcu sa na vrchu Čachtického krasu vo výške 375 m n. m. So samotnou históriou hradu a jeho tajomnou minulosťou nás počas jeho obhliadky zoznámila vo svojom výklade študentka prvého ročníka RJKK Alena Malafeeva. V uvoľnenej atmosfére sa počas výletu prehĺbilo priateľstvo študentov katedry rôznych ročníkov i národností a v slnečnom počasí sa očarujúcim okrem hradu ukázal aj panoramatický výhľad na nádhernú prírodu z hradnej výšky. Výlet sa tak stal príjemným ukončením aktuálneho akademického roka 2021/2022.Zdroj: Igor Cintula 


Prednáškový pobyt


V dňoch 17. – 20. mája 2022 sa v rámci programu Erasmus+ PaedDr. Marianna Figedyová, PhD. a Mgr. Olga Iermachkova, PhD. zúčastnili prednáškového pobytu na Daugavpilskej univerzite v Lotyšsku.

Doktorka M. Figedyová oboznámila lotyšských študentov s vybranými témami ruskej literatúry a kultúry. Prednášala o rusko-slovenských literárnych vzťahoch, kultúrnych dialógoch,  zobrazovaní hudby v ruskej literatúre.

Prednášky doktorky O. Iermachkovej boli venované súčasnému ruskému jazyku, jeho dynamickým procesom, mediálnemu jazyku a jeho vplyvu na náš život, jazykovej hre ako tendencii v slovanských jazykoch či slangu.

Okrem prednášok sa diskutovalo aj o nových možnostiach spolupráce, výmenných pobytoch študentov oboch univerzít a tiež o grantových výzvach. Pevne veríme, že naša spolupráca sa bude aj naďalej dobre vyvíjať.Zdroj: Olga Iermachkova


Červený kameň


Докторанты Кафедры русистики в рамках знакомства с историей и культурой Словакии посетили замок-крепость Červený kameň. Первые упоминания об этом замке относятся к XIII веку. Крепость была одним из звеньев в цепи средневековых пограничных укреплений. Многовековая история отразилась в архитектуре замка и в экспозициях, представленных внутри.

Особого внимания заслуживают уникальные подвальные помещения. Первоначально они служили в качестве склада для товаров. Один только подвальный зал нижнего этажа достигает 78 метров в длину и 9 метров в высоту. Отверстия для несущих балок, сделанные в кладке, свидетельствуют, что это пространство могло быть поделено на несколько этажей. А первоначальная глубина колодца, который находится в отдельном подвальном помещении, достигала 150 метров.

Внушительными и неприступными кажутся фортификационные системы замка: четыре бастиона, подъемный мост, оборонительные стены. Проектировкой угловых бастионов занимался немецкий художник эпохи Ренессанса Альбрехт Дюрер.

Летом на территории замка проходят различные фестивали, ярмарки, рыцарские игры. Červený kameň расположен на склонах Малых Карпат, в окрестностях замка можно погулять в хорошую погоду, наслаждаясь замечательными видами.


Zdroj: Jevgenij Filippov 


Прогулка по Трнаве


Д-р Фигедыова совместно с докторантами Кафедры русистики провели экскурсию по Трнаве нашему замечательному гостю из Хорватии, д-ру Ирене Микулацо (Университет Пулы им. Юрая Добрилы, Хорватия). В непринужденной дружественной обстановке рассказали историю города, посетили все знаковые места, которые связаны с научной, религиозной и светской жизнью Трнавы. Д-р Микулацо поделилась своими впечатлениями, рассказала о городе Пула и о деятельности Университета им. Юрая Добрилы. По завершении прогулки все выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество наших университетов!Zdroj: Jevgenij Filippov 


Jazykový kvet 2022


piatok 6.5.2022 sa v KC Zobor v Nitre konalo krajské finále súťaže Jazykový kvet 2022. Ide o jazykovo-umeleckú akreditovanú súťaž pre deti a mládež v prednese, dramatizácii, poviedkovej tvorbe, hrách a veršoch v rôznych jazykoch. Realizuje sa už od roku 2011 postupovým systémom formou jednotlivých kôl. Doktorandky Katedry rusistiky FF UCM, Olesja Medukha a Tamara Mujkošová, sa zhostili úlohy porotkýň v sekcii ruského jazyka, kde v piatich kategóriách vystúpilo osem talentovaných recitátorov a jedna súťažiaca predstavila svoju vlastnú tvorbu. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať 10.6.2022 v Nitre.Zdroj: Tamara Mujkošová


Interdisciplinárna doktorandská konferencia LOQUERE IV


V piatok 29.04.2022 sa v online priestore konala interdisciplinárna konferencia LOQUERE IV., organizovaná Katedrou etnológie a mimoeurópskych štúdií, Katedrou filozofie a aplikovanej filozofie, Katedrou psychológie a Katedrou rusistiky FF UCM v Trnave. Na konferencii bolo v štyroch sekciách odprezentovaných 14 zaujímavých príspevkov. V Sekcii rusistiky vystúpila aj doktorandka z našej katedry, Tamara Mujkošová, so svojou štúdiou s názvom Používanie lingvokulturém s odkazom na kinematografiu v novinových titulkoch ruských, slovenských a českých internetových periodík.Zdroj: Mgr. Tamara Mujkošová 


Романтические мотивы в поэме Демон и современном кино


Dňa 25. apríla 2022 mala naša Katedra rusistiky možnosť vypočuť si zaujímavú prednášku jej čestného hosťa – Ireny Mikulaco, DrSc., profesorky Univerzity Jurija Dobrilu v Pule na tému Романтические мотивы в поэме Демон и современном кино. Poému Démon M.J. Lermontova profesorka Mikulaco porovnávala predovšetkým s filmom nemeckého režiséra Wima Wendersa – Nebo nad Berlínom,  na scenári ktorého sa spolupodieľal aj rakúsky nositeľ Nobelovej ceny za literatúru Peter Handke. Pričom podobnosť motívov našla v rámci svojho výskumu aj v iných filmoch. Okrem skúmanej problematiky sme sa dozvedeli aj veľa zaujímavých faktov zo života a tvorby M.J. Lermontova. Prednáška bola zároveň obohatená o fotografie profesorky Mikulaco, vytvorené počas jej pobytu na Kaukaze. Práve toto územie je totiž vo významnej miere prepojené s tvorbou Lermontova.


Zdroj: Zina Špačeková 


Актуальные вопросы изучения русского языка (методические и лингвистические аспекты)


Dňa 11.04.2022 sa na Katedre rusistiky uskutočnila zaujímavá prednáška pani profesorky E. N. Bekasovej, DrSc., ktorá v súčasnosti vykonáva stáž programu SAIA na našej katedre. Prednáška niesla názov Актуальные вопросы изучения русского языка (методические и лингвистические аспекты) a poslucháčom ponúkla nový pohľad na históriu vývinu ruského jazyka v porovnaní so slovenským jazykom. S niektorými doktorandmi a študentami sme sa stretli osobne, ale mnohí využili možnosť vypočuť si prednášku v online forme. Študenti v rámci diskusie naplno využili priestor klásť otázky, ktoré pani profesorka ochotne zodpovedala. Pani profesorke srdečne ďakujeme za pútavú prednášku.


Zdroj: Andrea Spišiaková Konferencia Slavica iuvenum


V dňoch 29. a 30. februára 2022 sa konal v poradí už 23. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Slavica iuvenum, organizovanej Katedrou slavistiky Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity. Počas dvoch dní odprezentovalo na konferencii svoje práce 55 mladých lingvistov, literárnych vedcov a prekladateľov, medzi nimi i doktorandi z Katedry rusistiky FF UCM. V sekcii Literárna veda so zaujímavými príspevkami vystúpili Mgr. Zina Špačeková, Mgr. Olesia Medukha a Mgr. Igor Cintula. V sekcii Lingvistika predstavila svoju štúdiu Mgr. Tamara Mujkošová.Zdroj: Mgr. Tamara Mujkošová 


Umelecký preklad poviedky Michaila Petroviča Arcybaševa


V aktuálnom čísle rodovo orientovaného časopisu Glosolália, ktorý vychádza od roku 2012, je uverejnená poviedka ruského spisovateľa Michaila Petroviča Arcybaševa s názvom Manželka. Autorkou umeleckého prekladu tejto poviedky je doktorandka Katedry rusistiky FF UCM, Mgr. Zina Špačeková. Dodávame, že ide o vôbec prvý  publikovaný umelecký preklad z pera doktoranda našej katedry.


https://www.glosolalia.sk/news/glosolalia-1-2022/


Zdroj: Mgr. Tamara Mujkošová


Čítanka Občianska vojna 1917 – 1922 v ruskej literatúre


V rámci univerzitného projektu podporeného z Fondu pre podporu výskumu UCM s registračným číslom a názvom projektu FPPV-01-2022 Zvyšovanie efektivity edukačného procesu na hodinách ruskej literatúry bola vydaná publikácia – čítanka s názvom Občianska vojna 1917 – 1922 v ruskej literatúre, autorom ktorej je doktorand Katedry rusistiky a súčasne vedúci projektu Mgr. Igor Cintula. Čítanka je koncipovaná ako doplňujúci učebný materiál určený slovenským študentom rusistiky, predovšetkým potom študentom ruskej filológie, ktorého účelom je zefektívniť štúdium ruskej literatúry začiatku 20. storočia na vyučovacích hodinách.Zdroj: Mgr. Igor Cintula 


Road Trip 2022


Začiatkom februára 2022 zorganizovala Katedra rusistiky FF UCM v Trnave v rámci už tretieho ročníka akcie Road Trip sériu spoločných virtuálnych stretnutí so študentmi slovenských bilingválnych gymnázií (Gymnázia Alberta Einsteina v Bratislave, Gymnázia Ivana Horvátha v Bratislave a Gymnázia s rusko-slovenskou sekciou vo Vrábľoch), cieľom ktorých bolo predstavenie možností štúdia ruského jazyka na Katedre rusistiky FF UCM, pestrého študentského života i možností jazykových stáží. Záujem spomedzi študentov gymnázií vyvolával najmä program Dva diplomy, do ktorého sa majú možnosť zapojiť študenti našej katedry v magisterskom stupni štúdia. Tento program, ktorý Katedra rusistiky FF UCM v Trnave ponúka ako jediná rusistická katedra na Slovensku v spolupráci s Belgorodskou štátnou národnou výskumnou univerzitou umožňuje študentom získať súbežne slovenský a ruský diplom o absolvovaní magisterského štúdia. Stretnutia sa niesli v tradične priateľskej atmosfére, v ktorej sa mohli záujemcovia o štúdium ruského jazyka na našej katedre priamo pýtať na otázky spojené so štúdiom, ktoré ich zaujímali najviac. Veríme, že s mnohými z nich sa stretneme v priestoroch našej katedry v nasledujúcom akademickom roku 2022/2023.Zdroj: Mgr. Igor Cintula 


Napísali o nás...


noviny MY SME Trnava uverejnili článok o možnostiach štúdia na našej katedre, o programe "dva diplomy", ktorý naša katedra ako prvá a jediná zo všetkých katedier rusistiky na Slovensku spustila v tomto roku, ako aj o aktivitách členov a študentov našej katedry.


Viac si môžete prečítať na:

https://mytrnava.sme.sk/c/22844412/absolventi-rusistiky-ff-ucm-v-trnave-mozu-ziskat-az-dva-diplomy.html

https://www.ucm.sk/docs/ucm_v_mediach/kr_ff_ucm_media.pdf 


Театральные встречи


17 февраля 2022 года докторанты Кафедры русистики ФФ УКМ вместе с преподавателем доктором Фигедыовой посетили Трнавский театр им. Яна Поларика. Докторанты посмотрели словацкую премьеру «Pavučina» по детективному роману Агаты Кристи (перевод и художественная постановка Юрая Белика).

Агата Кристи, безусловно, один из самых известных авторов детективной прозы. Произведения Агаты Кристи стали самыми публикуемыми и переводимыми.

На сцене была показана детективная история в исполнении актеров Трнавского театра. Пьесу отличала динамичность и напряженность действия. Особенно интересным оказалось музыкальное сопровождение: постановку озвучивал музыкант на барабанной установке, имитируя различные звуки, придавая событиям загадочность и драматичность.

Вот что говорит художественный руководитель театра и режиссер пьесы Юрай Белик об Агате Кристи и её произведении: «Je to detektívka v tom najpravejšom slova zmysle. Máme tu vidiecke sídlo, tajné dvere, mŕtvolu, všetko, ako sa patrí. A zároveň to všetko autorka neberie smrteľne vážne. Uťahuje si z komplikovanosti detektívnych zápletiek, zo svojich starších diel, zo žánru ako takého... Tá hra je z roku 1954, keď ju napísala, mala 64 rokov, takže veľká časť kariéry už bola za ňou. Bola si teda veľmi dobre vedomá toho kto je, čo robí, čo znamená pre literárny aj divadelný svet. To tam cítiť, a práve to je pre mňa zaujímavé».

Мы благодарим Трнавский театр им. Яна Поларика за приём и желаем театру дальнейших творческих успехов и благодарных зрителей!


Zdroj: Svetlana Cherepanova 


Русские субботы


19.02.2022 прошла очередная встреча Международного культурно-просветительского онлайн-проекта «Русские субботы», в которой приняли участие сотрудники и студенты Кафедры русистики Философского факультета Университета Святых Кирилла и Мефодия в Трнаве. Основной повесткой встречи стала казанская культура. Традиционно встречу начали с приветственными словами проректор МГУ им. М.В. Ломоносова Татьяна Владимировна Кортава, президент Ассоциации русистов Словакии Эва Колларова и директор Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Радиф Рифкатович Замалетдинов.

Одной из самых важных частей встречи стала беседа с Гузель Шамилевной Яхиной, писателем, сценаристом, лауреатом премий Правительства Федерации в области культуры. Гузель Шамилевна рассказала о начале своего творческого пути и ответила на вопросы гостей о своих романах.

Далее Светлана Анатольевна Фролова, руководитель Дирекции музеев Казанского федерального университета, в рамках выступления «… Россия мне раскрылась в тебе, Казанский университет» представила историю Казанского университета, в том числе рассказала о деятелях русской культуры, для которых Казанский университет стал alma mater.

Продолжая тему литературной и культурной истории Казани, Лилия Харисовна Насрутдинова, доцент Кафедры русской литературы и методики ее преподавания Казанского университета, провела невероятно красочную виртуальную экскурсию по местам Казани, связанным с деятелями русской культуры. Данная экскурсия продолжилась «посещением» Музея Е.А. Баратынского, где гостей встречи сопровождал старший сотрудник этого музея Алексей Олегович Гомазков. 

В завершении встречи Почетный член Российской Академии художеств Галина Петровна Тулузакова рассказала о ходужественном языке Николая Фешина, художника и живописца, для которого Казань является местом исключительным. Думается, что эта встреча стала самой яркой и атмосферной!Zdroj: Jevgenija Kosheľkova


«ПОГОВОРИМ, ПОСПОРИМ… ОБ УЧЕБНИКАХ»


9.02.2022 наша кафедра приняла участие в МЕЖДУНАРОДНОЙ КАМЕРНОЙ ВСТРЕЧЕ преподавателей, авторов учебных пособий, методистов и экспертов в области РКИ «ПОГОВОРИМ, ПОСПОРИМ… ОБ УЧЕБНИКАХ». Организаторами встречи выступили: департамент иностранных языков МФТИ, представители МАПРЯЛ, Ассоциация русистов Словакии. Модерировала встречу доц. Ольга Владимировна Долгих – преподаватель МФТИ. Участники мероприятия – русисты из Словакии, Австрии, Белоруссии, Литвы, Казахстана, Польши, Латвии, Эстонии, Венгрии, Болгарии, Ирландии и России.

      Первая вводная встреча прошла в форме свободной дискуссии, на которой обсуждалось различие образовательных запросов иностранных студентов, изучающих РКИ в разных странах; результаты исследования потребностей иностранных студентов в национальной среде; проблема учёта национально-культурных особенностей аудитории при создании учебных пособий; соответствие существующих учебных пособий требованию учёта национальных особенностей; проблема выбора пособия в интернациональной группе; необходимость создания творческих коллективов из авторов, преподавателей и экспертов из разных стран для создания, рецензирования и апробации учебной литературы и др.

       Мероприятие торжественно открыл профессор Волгоградского государственного педагогического университета Василий Иванович Супрун, который представил краткую лекцию на тему учебных пособий, великих педагогов, рассказал об анкетировании преподавателей РКИ относительно учебников. На встрече также прозвучала информация о гранте KEGA «Написание учебных пособий для русско-словацких секций билингвальных гимназий» и первых публикациях этого проекта – учебниках по географии, истории и психологии.

       Итогом встречи стало знакомство русистов, ознакомление с насущными проблемами современной русистики в разных странах, а также проблематикой нехватки соответствующих учебных пособий, планирование дальнейших встреч и т.п.Zdroj: Mgr. Olga Iermachkova, PhD.


 Русские субботы

11 декабря 2021 прошла встреча международного культурно-просветительского онлайн-проекта «Русские субботы». Благодаря онлайн-формату данный проект смогли посетить более 200 участников из разных стран, среди постоянных гостей проекта – Кафедра русистики философского факультета УКM.

Приветственным словом русские встречи открыли Татьяна Владимировна Кортава (проректор МГУ им. М.В. Ломоносова) и Эва Колларова (Президент Ассоциации русистов Словакии).

В качестве субботнего гостя выступил писатель, сценарист, историк Леонид Абрамович Юзефович. Курировал беседу Алексей Николаевич Варламов. Слушатели задавали вопросы не только о творчестве писателя, но и о его жизни, мировоззрении, жизненной и писательской позиции.

Рубрику «Post scriptum. Жизнь после жизни» открыл Валерий Владимирович Частных. В этой части встречи гости проекта познакомились с председателем правления Ассоциации писателей Якутии Олегом Гаврильевичем Сидоровым, правнуком генерала А.Н. Пепеляева Игорем Викторовичем Пепеляевым и Татьяной Юрьевной Сибгатулиной, которые рассказали, какую роль сыграл в их жизни роман Л.А. Юзефовича «Зимняя дорога».

Заключительная часть «Русских суббот» была посвящена творчеству Н.А. Некрасова, которому в этом году исполнилось 200 лет со дня рождения. Олеся Александровна Николаева сообщила гостям о жизни поэта и о том, как творчество Николая Алексеевича воспринималось современниками.

О восприятии личности Некрасова и его творчества современными школьниками рассказал учитель-словесник Сергей Владимирович Волков. Сергей Владимирович поделился своими размышлениями о том, как можно заинтересовать школьников изучением творчества поэта, какие точки соприкосновения можно найти между писателем и читателем.

Как всегда, встреча «Русских суббот» прошла насыщенно и интересно. С нетерпением ждём следующей встречи!Zdroj: Svetlana Cherepanova

Odovzdanie dekrétu o udelení titulu na zasadnutí vedeckej rady UCM


Dňa 23.11.2021 rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave prof. Ing. Roman Boča, DrSc. odovzdal menovací dekrét o udelení titulu „docent“ členovi Katedry rusistiky FF UCM PhDr. Lukášovi Gajarskému, PhD., ktorý úspešne obhájil habilitačnú prácu s názvom „Rusko-slovenská medzijazyková homonymia“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 7357 (2.1.32) cudzie jazyky a kultúry.

Novému docentovi srdečne blahoželáme!


Zdroj: Andrea Spišiaková 


Veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku navštívil UCM


15. novembra 2021 sa na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnila oficiálna návšteva mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku Igora Bratčikova. Stretnutia sa zúčastnil rektor UCM prof. Ing. Roman Boča, DrSc., prorektorka pre vonkajšie vzťahy doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD., dekanka FF UCM prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. a vedúca Katedry rusistiky FF UCM doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD. Ústrednými témami rokovania bola aktívna spolupráca Katedry rusistiky FF UCM s ruskými univerzitnými inštitúciami, ale aj načrtnutie novej perspektívnej spolupráce Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied UCM s partnerskými univerzitami Ruskej federácie v oblasti vedecko-výskumnej i pedagogickej činnosti. Veľvyslanec Bratčikov okrem iného ponúkol UCM aj možnosti ďalšieho prehlbovania spoločných aktivít v kultúrnej sfére.Zdroj: doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD.


Stretnutie so súčasným ruským spisovateľom Jevgenijom Vodolazkinom


V sobotu 13. novembra 2021 sa v Ruskom dome v Bratislave konalo stretnutie spojené s diskusiou so súčasným ruským autorom Jevgenijom Vodolazkinom, na ktorom mali tú česť zúčastniť sa aj členovia a doktorandi Katedry rusistiky FF UCM. Jevgenij Vodolazkin je veľmi úspešný a oceňovaný autor, ktorého občas nazývajú aj „ruským Umbertom Ecom“. Jeho diela sú preložené do viac ako 30 jazykov, vrátane slovenčiny. Diskusia s autorom sa niesla vo veľmi priateľskom a príjemnom duchu a pre milovníkov literatúry bolo toto stretnutie určite veľmi prínosným. Autor sa totiž nevyjadroval iba k svojej tvorbe, ale tiež k tvorbe F.M. Dostojevského, ktorý by tento rok oslávil 200 rokov a jeho diela sú dodnes považované za vrchol svetovej literatúry. Spisovateľ neopomenul ani témy ako je smerovanie súčasnej literatúry a kultúry a s tým spojenú problematiku súčasných čitateľov. V závere stretnutia autor ochotne rozdával podpisy s venovaniami pre svojich slovenských čitateľov a ochotne odpovedal na otázky prítomných. Možno preto dúfať, že podobných stretnutí so zaujímavými ruskými spisovateľmi bude v budúcnosti viac.Zdroj: Zina Špačeková 


Medzinárodný kongres učiteľov a pedagógov ruskej slovesnosti


Moskovská štátna univerzita M. V. Lomonosova s podporou Spoločnosti ruskej literatúry a Medzinárodnej asociácie učiteľov ruského jazyka a literatúry v dňoch 11.11.-13.11.2021 organizuje Medzinárodný kongres učiteľov a pedagógov ruskej slovesnosti. Toto podujatie veľkého rozsahu a významu sa realizuje v zmiešanom formáte. Prezenčne sa koná na Moskovskej štátnej univerzite M. V. Lomonosova, zatiaľ čo online podujatia sa môžu zúčastniť odborníci zo všetkých regiónov Ruska a zo zahraničia.

Podujatie sa začalo plenárnym zasadnutím a literárnym salónom. V rámci kongresu sa uskutočnia dva okrúhle stoly: „Jazyk v žurnalistike a sociálnych médiách z aspektu lingvoekológie“ a ,,Múzeá a knižnice vo vzdelávacom priestore modernej školy“. Súčasťou programu sú aj sekcie ,,Ďalšie vzdelávanie učiteľov a ich profesijný rozvoj“, ,,Pedagogika a psychológia digitálneho vzdelávania“, „Vyučovanie ruského jazyka a literatúry v multikultúrnom prostredí“ a ďalšie. Vedúca Katedry rusistiky FF UCM doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD. vystúpila v sekcii ,,Ruská slovesnosť v zahraničí“ s príspevkom «Роль словацкого вуза в развитии и распространении русского языка в Словакии» (Úloha slovenskej univerzity pri rozvoji a šírení ruského jazyka na Slovensku), v ktorom predstavila unikátny projekt KEGA № 021UCM-4/2020, ktorý je prvý a jediný svojho druhu na Slovensku. Poslucháčov oboznámila s jeho cieľmi, hlavnými výstupmi – sériou 5 moderných učebníc a ich koncepciou.Zdroj: Andrea Spišiaková


Неделя науки и техники


Кафедра русистики Философского факультета Университета Святых Кирилла и Мефодия 8 ноября 2021 года провела онлайн-мероприятие, посвященное «Неделе науки и техники». После приветственных слов заведующего кафедрой доцента А. Громиновой выступила д-р филол. наук Ирена Микулацо из Университета Пулы им. Юрая Добрилы (Хорватия). Д-р Микулацо рассказала, как проходит обучение русистов в хорватском университете и о совместных со студентами поездках в Россию. После чего она представила свой доклад «Язык во время короны: сравнение терминов в хорватском и русском языках». В докладе д-р Микулацо говорила об изменениях в языке, связанных с пандемией. В частности, о появлении неологизмов, ресемантизации существующих слов, переходе медицинских терминов в разряд общеупотребительной лексики и о том, какие словообразовательные модели актуализировались в большей степени.

Эстафету подхватили студенты Кафедры русистики с докладами о выдающихся писателях и ученых России. Прозвучало четыре доклада о лауреатах Нобелевской премии по литературе: Татьяна Гнидиякова рассказала о Михаиле Шолохове, Марта Весова – об Александре Солженицыне, Анастасия Брежитская – о Борисе Пастернаке, Алена Малафеева– об Иосифе Бродском. Ивана Гутькова посвятила свое выступление лауреатам Нобелевской премии в области физиологии и медицины – И. П. Павлову и И. И. Мечникову.

Встреча прошла в дружественной атмосфере, участники делились своими мнениями, задавали вопросы докладчикам, АленаМалафеева прочла любимое стихотворение И. Бродского, а д-р Ермачкова экспромтом прочла «Учись прощать» Б. Пастернака. Подобные мероприятия позволяют студентам расширить кругозор, обсудить вопросы, касающиеся науки, и получить бесценный опыт публичных выступлений.Zdroj: Jevgenij Filippov


Grantové stretnutie KEGA

Dňa 25.10.2021 sa na Katedre rusistiky FF UCM uskutočnilo stretnutie riešiteľského kolektívu grantového projektu KEGA č. 021UCM-4/2020 s názvom Tvorba učebníc pre rusko-slovenské sekcie bilingválnych a slovanských gymnázií, ktorý je prvý svojho druhu na Slovensku. Cieľom stretnutia bola kontrola plnenia cieľov projektu za uplynulý rok a zároveň praktické hodnotenie implementácie prvého výstupu projektu KEGA – učebnice География3 класс (2020) Mgr. O. Iermachkovej, PhD. a PaedDr. E. Matuškovej, PhD. do edukačného procesu rusko-slovenských sekcií bilingválnych gymnázií. Diskutovalo sa aj o otázkach, úskaliach a možných riešeniach v procese tvorby ďalších dvoch výstupov projektu KEGA – učebníc Всеобщая история. Учебник для 2 класса билингвальных гимназий prof. PhDr. Ľ. Guziho, PhD. a učebnice Психология PhDr. E. Borisovovej, PhD. a doc. PhDr. A. Grominovej, PhD. (2021), ktoré sú v tlači. Stretnutie umožnilo aj reflexiu postupov vydávania učebníc, ich distribúcie a plnenia čiastkových publikačných výstupov členov riešiteľského kolektívu. Na záver sa vytýčili ďalšie ciele vzájomnej spolupráce a plány riešenia projektu na rok 2022.

Sme veľmi radi, že členovia riešiteľského kolektívu sa mohli stretnúť osobne v priateľskej a tvorivej atmosfére. Pevne veríme, že spolupráca, ktorej výstupy sa ukázali ako veľmi prínosné pre širšiu pedagogickú obec, bude aj naďalej taká plodná a vzniknú ďalšie unikátne učebnice, ktoré už v rámci projektu nadobudli svoje kontúry na základe potrieb bilingválnych gymnázií.


Zdroj: Andrea Spišiaková/ Marianna Figedyová/ Igor Cintula


Dňa 26.10.2021 o 10.00 hod. sa na Filozofickej fakulte UCM v Trnave uskutočnila habilitačná prednáška PhDr. Lukáša Gajarského, PhD. na tému „Genderové stereotypy v ruskom a slovenskom paremiologickom obraze sveta“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Rusko-slovenská medzijazyková homonymia“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 7357 (2.1.32) cudzie jazyky a kultúry. PhDr. Lukáš Gajarský, PhD. habilitačnú prácu obhájil a bude mu udelený titul „docent“.

Srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov a tvorivých síl.


Zdroj: Andrea Spišiaková

            

Русистика в славянском, общеевропейском и мировом контексте


V dňoch 30.09. – 02.10.2021 sa konala medzinárodná konferencia s názvom Кроатистика в славянском, общеевропейском и мировом контекстеv rámci ktorej sa uskutočnila konferencia Русистика в славянском, общеевропейском и мировом контексте. Konferencia bola organizovaná pri príležitosti 25. výročia Katedry chorvátskeho jazyka a literatúry a dvadsaťročnej výučby ruského jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Jurаja Dobrilu v Pule (Chorvátsko). Vedeckého podujatia sa zúčastnili všetci členovia Katedry rusistiky FF UCM v online forme. Po oficiálnom zahájení podujatia nasledovalo plenárne zasadnutie, na ktorom odznelpríspevok doc. PhDr. Andrey Grominovej, PhD. Необарокко как художественный метод?


V jednotlivých sekciách prezentovali aktuálne výsledky svojho vedeckého výskumu ostatní členovia katedry:

- Рассказ В.Я. Брюсова «Сестры» в контексте его рассказов о женщинах (prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.)

- Фразеологические номинации и паремии, обозначающие концепт брака в славянских языках (prof. Oleh Tyshchenko, DrSc.)

- Театр как форма общения в славянском контексте. «Анна Каренина» на сцене Словацкого национального театра (PaedDr. Marianna Figedyová, PhD.)

- International vocabulary in Russian-Slovak homonymic and paronymic pairs (PhDr. Lukáš Gajarský, PhD.)

- Языковые игры на тему «Коронавирус» в современных российских СМИ (Mgr. Olga Iermachkova, PhD.)

- Transformation of phraseological units in Russian daily newspaper Kommersant (Mgr. Andrea Spišiaková, PhD.)

V rámci konferencie sa uskutočnil aj Okrúhly stôl venovaný 200. ročnému výročiu narodenia F. M. Dostojevského a workshop Онлайн-упражнения «в один клик» или как провести увлекательные занятия по грамматике.

Medzinárodná konferencia bola inšpiratívnym podujatím, na ktorom sa stretli kolegovia – rusisti a prostredníctvom prezentácie referátov a odbornej diskusie sa nielenže oboznámili s vedeckovýskumnou činnosťou svojich kolegov, ale upevnila sa aj medzinárodná spolupráca medzi našou katedrou a ďalšími rusistickými pracoviskami. 


Zdroj: Andrea Spišiaková


Программа повышения квалификации РПГУ им. А.И. Герцена


C 16 по 27 августа 2021 гMgr. Ольга Ермачкова, PhD. приняла участие в 72-часовой программе повышения квалификации «Современные тенденции русского языка как иностранного и методики его преподавания в иноязычной среде», организованной Российским педагогическим университетом им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург). Тематикой данной программы были современные тенденции в русском языке и литературе, русский язык в Интернете, лингвокультурология, современное российское образование, реформы последних десятилетий и др. Особое внимание организаторы уделили методике обучения РКИ, в частности проведению занятий по фонетике, грамматике, разговорной практике, а также использованию онлайн-платформ в преподавании и изучении русского языка. Цель обучения по программе – овладение лингводидактическими знаниями и профессиональными компетенциями, необходимыми для преподавания русского языка как иностранного. Курс завершился круглым столом, на котором участники из разных стран поделились своим опытом и методическими разработками. 


Zdroj: Olga Iermachkova


Deň Ruska


Deň 12. jún sa po celej Ruskej federácii oslavuje ako Deň Ruska. Ide o pomerne mladý štátny sviatok, ktorý sa ešte do roku 2002 nazýval Deň schválenia Deklarácie o štátnej suverenite Ruska. Pri príležitosti tohto sviatku sa tradične uskutočňuje viacero podujatí, či už prezenčne, alebo online formou, v samotnom Rusku i za jeho hranicami. Práve do jednej takejto online akcie sa zapojil náš doktorand Mgr. Igor Cintula a časť jeho video pozdravu bola zaradená do oficiálneho videoklipu Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie, venovaného oslavám tohto sviatku.


link na video: https://fb.watch/6430SrtMxI/Zdroj: Igor Cintula


Hodnoty v literatúre a umení (Brno 2021)


Dňa 4. júna 2021 sa konala medzinárodná konferencia Hodnoty v literatuře a umění V, ktorá bola zameraná na doterajšie štúdium problematiky hodnôt a ich zachytenie v literatúre a ďalších druhoch umenia. Organizátorom vedeckého podujatia bola Česká asociácia slavistov v spolupráci s Ústavom slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity (Brno, Česko), s Katedrou ruskej a zahraničnej literatúry a metodiky výučby literatúry Filologickej fakulty Samarskej štátnej sociálnej a pedagogickej univerzity (Samara, Rusko), spoločnosťou Ars Comparationis (Slovanská sekcia Medzinárodnej asociácie pre štúdium slova a obrazu), Stredoeurópskym slavistickým centrom a Slavistickou spoločnosťou Franka Wolmana.

Okrem sekcií, venovaných základnej téme konferencie Zachycení/odraz hodnot a jejich osvětlování v umělecké literatuře a v literární kritice, boli organizované špeciálne tematické i diskusné sekcie a okrúhle stoly, predovšetkým na tému Energie „negativního hrdiny“ v literárním díle, Intencionalita ve ztvárnění časových a prostorových dimenzí v literárním díle, Existenciální konflikt v poezii a próze 19. a 20. století a Tvorba a život Jevgenije Nikolajeviče Čirikova.

Na konferencii v rámci jednej zo sekcií s názvom Existenciální konflikt v poezii a próze 19. a 20. století vystúpil člen Katedry rusistiky FF UCM v Trnave prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. s príspevkom Тема самоубийства у Ф.М. Достоевского и Л. Андреева как аксиологический вопрос, ako aj náš doktorand 2. ročníka Mgr. Igor Cintula s príspevkom na tému Hodnotové protiklady v básni „Občanská válka“ M. A. Vološina.


Zdroj: Igor Cintula 


Prvá zahraničná mobilita doktoranda Katedry rusistiky FF UCM v Literárnom inštitúte A.M. Gorkého v Moskve


V rámci mobility doktorandov som ako prvá doktorandka Katedry rusistiky absolvovala zahraničnú stáž v Literárnom inštitúte A.M. Gorkého v Moskve. Táto mobilita prebiehala online a trvala mesiac (od 17. februára do 7. apríla 2021). Aktívne som si vypočula cyklus prednášok z teórie literatúry profesora Sergeja Anatoljeviča Vasiljeva. Možnosť absolvovať prednášky práve v Literárnom inštitúte podporil samotný rektor inštitútu, profesor Alexej Nikolajevič Varlamov, ktorý v minulosti pôsobil ako pedagóg a garant študijných programov našej katedry. Svoju stáž som ukončila záverečnou skúškou z teórie literatúry, na ktorej som tiež odprezentovala časť svojej dizertačnej práce na tému Aвторский стиль А.С. Грина. Napriek tomu, že išlo o online mobilitu, vnímam túto skúsenosť ako skvelú, pretože mi rozšírila obzory a umožnila mi zúčastniť sa na vedeckom podujatí, akým bola napríklad aj medzinárodná vedecká konferencia s názvom Национальный стиль русской литературной классики, organizovaná Moskovskou pedagogickou univerzitou.Zdroj: Zina Špačeková 


"Русские субботы": онлайн-проект "Россия многоликая"


Для популяризации русского языка и русской культуры был запущен новый этап международной культурно-просветительской акции "Русские субботы": онлайн-проект "Россия многоликая", который и посетили наши докторанты. Первой точкой встречи стал Дальний Восток России, а именно — о. Сахалин.

Уважаемые профессор Татьяна Владимировна Кортава и профессор Алексей Николаевич Варламов открыли встречу радостным приветствием участвующих и слушателей. Далее интереснейшие рубрики также вел профессор к.ф.н. Валерий Владимирович Частных. Центральной темой первой части встречи стала роль писателя Антона Павловича Чехова на Сахалине, а также его произведение "Остров Сахалин": мы виртуально побывали в музее книги Чехова "Остров Сахалин" и прослушали увлекательную лекцию директора музея Евгении Павловны Фирсовой и профессора Елены Александровны Иконниковой.

Популярность А.П. Чехова в Японии обсуждали с профессором славистики Токийского университета Мицуёси Нумано. Современность и прошлое образа жизни острова Сахалин, понятие "сахалинец" ведущие обсудили с сахалинским писателем Владимиром Владимировичем Семенчиком и профессором Еленой Александровной Иконниковой.

Во второй, не менее важной, этнографической части проекта мы познакомились с коренными народами, проживающими на территории Ых Миф (название о. Сахалина на языке нивхов): нивхами и уйльтами. Собеседниками стали представители народов: Елена Сергеевна Ниткук (нивхи), председатель Южно-Сахалинской местной общественной организации коренных малочисленных народов Севера «Этнокультурный центр "Люди Ых Миф" ("Люди Сахалина")», и Ольга Фёдоровна Соловьёва (уйльты), научный сотрудник отдела истории Сахалинского областного краеведческого музея.

О современном состоянии образования рассказала Наталья Вадимовна Лавренникова. Приглашены были и представители корейской диаспоры о. Сахалин: Светлана Анатольевна Мирова, Светлана Михайловна Ким, Марина Евгеньевна Гулакова. Слушатели узнали о сохранившихся традициях народов, привычках и особенностях менталитета, увидели, как проводится урок корейского языка для пятиклассников. Вместе с профессором Университета Саппоро (Япония) Казухисой Ивамото участники узнали о международной программе "Здравствуй, Сахалин!", благодаря которой 45 японских студентов посетили остров. Участники встречи искренне благодарны организатором за возможность познакомиться с замечательными людьми и узнать больше о культурах народов России! Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!Zdroj: Olesja Medukha 


Kostomarovské fórum 2021


V dňoch 24. – 28. mája sa uskutočnilo „Kostomarovské fórum“, organizátorom ktorého sa stal Štátny inštitút ruského jazyka A.S. Puškina v Moskve. Medzinárodné podujatie bolo venované pamiatke Vitalija Grigorieviča Kostomarova (1930–2020), zakladateľa a prvého rektora uvedeného inštitútu.

Na otvorení fóra, ktoré sa kvôli epidemiologickej situácii konalo online, súčasná rektorka inštitútu Margarita Ruseckaja pripomenula, že jedna z kníh V.G. Kostomarova sa volá „Jazyková chuť doby“, v ktorej akademik uvádza, že jazykový vkus je „... meniacim sa ideálom používania jazyka v súlade s povahou doby“. Následne počas štyroch dní prebiehali v online priestore fóra diskusie o aktuálnych problémoch ruského jazyka vo všetkých sférach verejného života. Jednou z kľúčových sa stala téma pochopenia úlohy ruského jazyka a jeho fungovania v nových podmienkach vytvorených informačnou revolúciou a technologickým pokrokom posledných desaťročí.

Kostomorovského fóra sa zúčastnili desiatky vedcov, spisovateľov, učiteľov, predstaviteľov najrôznejších inštitúcií vrátane rusky hovoriacich organizácií v zahraničí. Jedným z poslucháčov fóra bol aj Mgr. Igor Cintula, doktorand Katedry rusistiky FF UCM v Trnave.Zdroj: Igor Cintula 


INTERLINGUA 2021


Na sklonku akademického roka 2020/21 sa v dňoch 18. a 19. mája 2021 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia INTERLINGUA 2021. Prebiehala pri príležitosti 65. výročia Lipeckej štátnej technickej univerzity (LŠTU, Rusko) a jedným zo spoluorganizátorov bola aj naša Katedra rusistiky FF UCM v Trnave. Konferencia sa stala potvrdením úspešnej dlhodobej spolupráce medzi KRUS FF UCM a LŠTU, ako i priestorom, na ktorom sa prezentovali aktuálne výsledky vedeckého výskumu širšieho kruhu odborníkov z najrôznejších oblastí ruského jazyka, literatúry a kultúry.

Na plenárnom zasadnutí odznel spoločný príspevok doc. PhDr. Andrey Grominovej, PhD. a prof. Josefa Dohnala, CSc. s názvom Восприятие дискурса художественных произведений в словацком вузе. V rámci jednotlivých sekcií odzneli referáty ostatných členov katedry, a to:

• Театральная сцена как средство культурной коммуникации (о театральной постановке романа «Братья Карамазовы» в Словацком национальном театре) (PaedDr. Marianna Figedyová, PhD.);

• Фразеологизмы и их использование на уроках русского языка как иностранного (Mgr. Andrea Spišiaková, PhD.);

•  Межъязыковая омонимия как лингводидактическая проблема (PhDr. Lukáš Gajarský, PhD.).

O svoje poznatky i aktuálny stav výskumu sa podelili aj doktorandi katedry s nasledovnými príspevkami:

• Прием иронии в чеховском дискурсе (на примере повести «Цветы запоздалые» А.П. Чехова (Mgr. Svetlana Cherepanova);

•  Структурно-семантические особенности концепта «ревность» и «зависть» в русской прозе XX – XXI вв. (Mgr. Jevgenija Kosheľkova);

• Литература как источник метафорического моделирования в российском медиадискурсе (Mgr. Linda Krajčovičová);

• Изучение поэтических текстов с иностранными студентами в современном поэтическом дискурсе (Mgr. Olesja Medukha);

•  Фиктивность как особенность дискурса художественного произведения (Mgr. Zina Špačeková);

• Дискурс об отце и сыне в «Донских рассказах» М. А. Шолохова (Mgr. Igor Cintula; prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.);

• Смех, крик и слезы в «Жизни Человека» Л. Андреева: эмоциональный дискурс в художественном тексте (Mgr. Jevgenij Filippov).

Členovia a doktorandi katedry tak dôstojne reprezentovali svoju Almu mater, a tiež Slovensko pred zástupcami ruských, bulharských i chorvátskych filologických inštitúcií. Medzinárodný formát konferencie umožnil širšiu diskusiu, vďaka čomu sme mali možnosť vypočuť si aj názory iných rusistov mimo slovenského kontextu na skúmané otázky a témy. Sme veľmi radi, že sa našej katedre úspešne darí upevňovať medzinárodné vzťahy s partnerskými univerzitami J.


Zdroj: Igor Cintula 


РКИ в эпоху пандемии


Dňa 27. apríla 2021 sa uskutočnil medzinárodný online seminár pre učiteľov ruštiny ako cudzieho jazyka „РКИ в эпоху пандемии“. Organizátormi podujatia boli Centrum Zlatoust (Petrohrad, Rusko) a Ruský dom vedy a kultúry v Paríži. Počas seminára, ktorého sa zúčastnilo viac ako 1300 účastníkov zo 67 krajín sveta a 65 miest Ruska, sa diskutovalo o najaktuálnejších témach i problémoch vo výučbe ruského jazyka v podmienkach pandémie, ktorá vo veľkej miere presunula štandardný výchovno-vzdelávací proces do online priestoru, čo predstavovalo najmä zo začiatku výzvu nielen pre študentov, ale i samotných pedagógov. Seminár sa zároveň stal miestom pre výmenu skúseností z pedagogickej praxe učiteľov z najrôznejších krajín sveta – od Japonska až po USA. Účasť na tomto medzinárodnom podujatí prijal aj náš doktorand Mgr. Igor Cintula, ktorý je zároveň absolventom Doplňujúceho pedagogického štúdia Katedry pedagogiky FF UCM v Trnave.


Zdroj: Igor Cintula 


«Инновационный раут»


В медиа-центре НИУ «БелГУ» состоялся круглый стол «Инновационный раут». В рамках прохождения стажировки в НИУ «БелГУ» докторант Кафедры русистики Философского факультета Университета Святых Кирилла и Мефодия Кошелькова Евгения посетила это мероприятие. В нём приняли участие аспиранты, молодые учёные и увлечённые наукой студенты. Модератором круглого стола выступил проректор по науке и инновациям Белгородского государственного университета, кандидат физико-математических наук Николай Репников. В своём приветственном слове Николай Иванович отметил, что мероприятия такого формата способствуют развитию инновационного мышления, привлечению студентов к научным исследованиям и проектной деятельности. «Наше студенческое сообщество, аспиранты и молодые учёные благодаря круглому столу смогут ближе познакомиться с развитием инновационной деятельности в Белгородском госуниверсите и понять значительную роль инноваций в современной жизни», сказал Николай Иванович. Он подробно рассказал об инновациях за рубежом, выступив сдокладом «Открытые инновации».

В качестве приглашённого спикера выступила консультант отдела инновационной деятельности управления инвестиций и инноваций департамента экономического развития Белгородской области Ольга Трошева. «В настоящее время Белгородская область входит в ТОП-15 регионов по уровню инновационного развития, активно идёт поддержка молодых и перспективных учёных, которая способствует их дальнейшей успешной реализации», подчеркнула Ольга Алексеевна.

Гостям была представлена презентация, посвященная ключевым вопросам затронутой темы, благодаря которой каждый смог получить представление о самой инновационной деятельности и её уровне развития в Белгородской области, а также рекомендации для реализации собственных идей. В ходе круглого стола были рассмотрены проблемы и перспективы инициирования, сопровождения ифинансирования молодёжных инновационных проектов, ключевые программы идругие мероприятия, направленные на подготовку молодых предпринимателей.


Zdroj: Jevgenija Kosheľkova
Odovzdanie knižného daru


16. 4. 2021 pani Eva Birčáková odovzdala Katedre rusistiky FF UCM rozsiahlu zbierku kníh jej zosnulého manžela, významného literárneho kritika, prekladateľa, redaktora a diplomata Petra Birčáka, ktorý sa počas svojej aktívnej kariéry neúnavne venoval budovaniu slovensko–ruských kultúrnych vzťahov. Pani Birčáková pri odovzdávaní kníh poznamenala: „Manžel hovorieval o tom, koľkou radosťou ho napĺňa, môcť byť v prítomnosti týchto krásnych literárnych diel.“

Sme veľmi vďační, že knižná pozostalosť Petra Birčáka, ktorú si za svoj činorodý život vybudoval sa stala súčasťou knižnice Katedry rusistiky FF UCM a bude slúžiť ďalej pre všetkých študentov a pedagógov našej univerzity. Veríme, že rovnaké potešenie z množstva beletristickej, kulturologickej, ale i odbornej literatúry v slovenskom i ruskom jazyku, ako ich pôvodný zberateľ, budú prežívať i naši študenti. Ďakujeme!

https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/567670-zomrel-peter-bircak-kultura-bola-sposobom-jeho-bytia/


Zdroj: Marianna Figedyová 


«Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения»


С 15 по 17 апреля проходила VIII (XXII) Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения» (г. Томск). 13 секций, 23 заседания и 207 зачитанных докладов – такой масштаб стал возможен благодаря преимуществам дистанционного формата. Наши докторанты Зина Шпачекова, Медуха Олеся и Игорь Цинтула выступили с докладами в секции «Русская литература ХХ века» на следующие темы: «Ономастический анализ имен собственных в произведениях А.С. Грина»; «"Два стихотворения на особый распев" Елены Шварц: авторский субъектв контексте актуальных исследований»; «Символика солнца в романе И.С. Шмелёва "Солнце мертвых"» соответственно. Эксперты конференции, канд. филол. наук, доцент Татьяна Леонидовна Рыбальченко, канд. филол. наук, ст. лаборант Малькова Алина Викторовна, и председатель конференции магистрант Буханова Екатерина Дмитриевна, а также гостья канд. филол. наук, доцент Рытова Татьяна Анатольевна создали замечательную атмосферу, поддержали интереснейшую дискуссию. Стоит отметить высокий уровень подготовки всех докладчиков и осведомленность участников о предмете исследований друг друга. Интерес к изучаемым темам привел в секцию 24 участника, что стало своеобразным рекордом конференции. Внимание участников привлекли доклады всех аспирантов. Эксперты отметили доклад Медухи Олеси как один из "Лучших докладов", а зрительское внимание завоевал доклад Игоря Цинтулы. Особую поддержку получило выступление Зины Шпачековой. Благодарим наших томских коллег за чудесную встречу! Надеемся, что уже в недалёком будущем мы встретимся лично!


Zdroj: Zina Špačeková, Olesja Medukha, Igor Cintula 

                    

«Филология ХХІ века: новые исследования и перспективы»


8 апреля 2021 в Киеве на базе Института Филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко прошла Международная конференция, посвященная современным филологическим и интердисциплинарным исследованиям «ФІЛОЛОГІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ: НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ» («Филология ХХІ века: новые исследования и перспективы»). Докторантка Медуха Олеся приняла участие в секции «ТРАДИЦІЇ, ТРАНСФОРМАЦІЇ, НОВАТОРСТВО В ЛІТЕРАТУРІ: ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ» («Традиции, трансформации, новаторство в литературе: перспективы изучения») с докладом «"Два стихотворения на особый распев" Елены Шварц: авторский субъект в контексте актуальных исследований». Интерес преподавателей и молодых ученых обусловил активную дискуссию о классических и сравнительно новых методиках изучения литературы (среди которых экокритика, феминистическая и гендерная критика). Желаем всем участникам вдохновения и творческих успехов! Zdroj: Olesja Medukha


Zimná škola pre pedagógov ruského jazyka ako cudzieho


V dňoch 15.03. – 30.03.2021 sa členky Katedry rusistiky FF UCM – PaedDr. Marianna Figedyová, PhD. a Mgr. Andrea Spišiaková, PhD. zúčastnili prvej Zimnej školy pre pedagógov ruského jazyka ako cudzieho s názvom „Metódy výučby ruského jazyka ako cudzieho od tradície po inovácie“ a zvýšili si tak svoju kvalifikáciu.

Zimná škola bola organizovaná Belgorodskou štátnou národnou výskumnou univerzitou. V súvislosti s pandémiou koronavírusu sa prednášky a semináre konali v dištančnej forme. Kurzu sa zúčastnilo 28 pedagógov z partnerských univerzít Národnej výskumnej univerzity „BelGU“ z Vietnamu, Kirgizska, Číny, Mexika, Poľska a iných krajín.

Diskutovalo sa o aktuálnych otázkach metodiky výučby ruštiny ako cudzieho jazyka, inovačných metódach výučby a problémoch dištančného vzdelávania. Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa a za nadobudnuté poznatky. Pevne veríme, že projekt bude mať pokračovanie.Zdroj: Andrea Spišiaková


Online stretnutie: Katedra rusistiky FF – Belgorodská štátna národná výskumná univerzita


V pondelok 22. marca 2021 sa na platforme Zoom uskutočnilo stretnutie členov a študentov Katedry rusistiky FF UCM so zástupcami Belgorodskej štátnej národnej výskumnej univerzity (Belgorod, Ruská federácia). Počas stretnutia boli študenti katedry formou prezentácie a následnej besedy informovaní o možnostiach štúdia na univerzite v Belgorode v rámci programu „dva diplomy“ a študentských stáží. Študenti tak získali dôležité informácie o predmetoch, ubytovaní či spôsobe podávania nevyhnutných dokumentov pre absolvovanie štúdia. Na stretnutí, ktoré sa nieslo v priateľskej atmosfére, sa načrtli ďalšie možnosti pokračovania už päťročnej spolupráce medzi Katedrou rusistiky FF a Belgorodskou štátnou národnou výskumnou univerzitou. 


Zdroj: Igor Cintula


«Русские субботы»

Доброй традицией стало участие кафедры русистики философского факультета УКМ в лице доц. Андреа Громиновой, к.ф.н. и аспирантов в встречах международного культурно-просветительского проекта «Русские субботы». Третья встреча прошла 13 марта 2021 года. Встречу с субботним гостем предварила вступительная речь профессора Ольги Юрьевны Васильевой: мысль, которая красной нитью прошла через все последующие выступления, — о необходимости опыта особых культурно-философских встреч, позволяющих приблизиться к решению духовных запросов современности. Для слушателей конференции разговор с писателем Павлом Валерьевичем Басинским прошел под девизом "Возвращенный рай" (модератор – профессор Алексей Николаевич Варламов). Особыми стали выступления участников круглого стола и педагогической мастерской: профессор Любомир Гузи поделился тезисами исследования о 90-х в России; Сергей Владимирович Волков предложил интереснейшую методику работы с необычным стихотворением на уроке в школе; Валерий Владимирович Частных позволил слушателям расширить представление о том, как формируется интерес к изучению иностранного языка, в том числе и русского; Кочофа Анисет Габриель, посол Республики Бенин в Российской Федерации, рассказал об опыте знакомства с русской культурой и возможностях, которые дарят встречи с иной страной; профессор Александр Владимирович Леденёв открыл новую рубрику "Что прочесть на досуге?" поэзией Й. Анненского, текст которой каллиграфически оформила студентка, изучающая русский язык как иностранный. Участники встречи благодарны организаторам профессору Татьяне Владимировне Кортаве, вице-президенту МАПРЯЛ, и профессору Эве Колларовой, президенту Ассоциации русистов Словакии, за организацию и поддержку чудесной платформы для обмена опытом и мыслями. До новых встреч!


Zdroj: Olesja MedukhaОлимпиада по русскому языку 2021

12 марта 2021 года Ольга Ермачкова приняла участие в Олимпиаде по русскому языку среди школьников Братиславского края в качестве члена жюри. Она с большим удовольствием и восхищением выслушала устные ответы 23 участников из билингвальных гимназий и средних школ словацкой столицы. Желаем ребятам творческих сил и успехов в следующем туре!


Zdroj: Olga Iermachkova


Русские субботы

13 февраля 2021 года заведующая кафедрой русистики философского факультета УКМ доц. Андреа Громинова, к.ф.н. и аспиранты приняли участие во второй встрече международного культурно-просветительского проекта «Русские субботы». На этой встрече гостям удалось почти лично познакомиться с доктором филологических наук, обладателем двух премий «Большая книга», автором Книги года в Словакии – Евгением Германовичем Водолазкиным, задать вопросы об одном из основных мотивов его творчества – «Времени нет». Помимо творческой встречи с писателем был проведен круглый стол, ведущей которого стала Эва Колларова, президент Ассоциации русистов Словакии. Основная тема – чаепитие. В ее рамках участники обсудили тему чаепития в синтетической художественной культуре (Милан Буйняк), узнали о секретах русского и японского чаепития (Кэнъитиро Такахаси), присутствовали на открытом уроке русского языка для иностранных студентов в Музее Тверского быта «Выпьем чайку и развеем тоску» (Частных Валерий Владимирович). А также гостям встречи удалось увидеть фрагмент выступления Ли Ён Сон, солиста Корейской государственной оперы и узнать о дворянских гнёздах России благодаря Зиновьеву Андрею Валерьевичу, проректору Тверского государственного университета. Это невероятно, что такие сложные времена предоставили нам возможность встречаться со столь потрясающими людьми, пусть и в формате онлайн. С нетерпением ждем следующей встречи!


Zdroj: Евгения Кошелькова 

Road trip 2021

Napriek tomu, že pandemická situácia pretrváva aj v roku 2021, väčšinu z nás to však neodradilo. Práve naopak, podujatia sa aj naďalej organizujú v online priestore. Tomuto trendu sa prispôsobila aj naša katedra a zostala tak v kontakte nielen so študentmi, ale aj so širokou verejnosťou. V priebehu januára a februára 2021 sme preto spolu s dr. Olgou Iermachkovou a doktorandom Igorom Cintulom zorganizovali niekoľko virtuálnych stretnutí – road tripov so študentmi slovenských bilingválnych gymnázií s vyučovacím jazykom ruským. Konkrétne s Gymnáziom Alberta Einsteina, Gymnáziom Ivana Horvátha v Bratislave a Gymnáziom s rusko-slovenskou sekciou vo Vrábľoch. Takýmto spôsobom sme študentov v pohodlí ich domova oboznámili so všetkými výhodami, pre ktoré sa určite oplatí študovať na Katedre rusistiky FF UCM v Trnave a pokračovať tak v zdokonaľovaní sa v tomto bohatom a veľmi perspektívnom jazyku. Neopomenuli sme ani možnosť absolvovať štúdium v programe „dva diplomy“ a získať dva magisterské diplomy naraz, a to z Ruska a zo Slovenska, a zvýšiť si tak šancu na lepšie uplatnenie sa na trhu práce. Podelili sme sa tiež o zážitky zo stáží v Belgorode, Lipecku, Samare, Daugavpilse, Pule, Granade a iných mestách, informovali o možnosti individuálneho študijného plánu, výborných pedagógoch katedry, vrátane nositeľov jazyka, pestrom študentskom živote katedry, a v neposlednom rade o príjemnom prostredí Trnavy, ktorá je známa aj ako Malý Rím. Tešíme sa na budúcich poslucháčov katedry J.


Zdroj: Zina ŠpačekováSkvelý výsledok doktoranda Katedry rusistiky v medzinárodnej olympiáde z ruského jazyka ako cudzieho

V termíne od 5.11.2020 do 13.12.2020 Petrohradská štátna univerzita v spolupráci s Ministerstvom školstva Ruskej federácie organizovala 2. ročník medzinárodnej online olympiády z ruského jazyka ako cudzieho, do ktorej sa zapojilo viac ako 9500 ľudí zo 147 krajín sveta. Podľa bodového rebríčka v druhej kategórii zaujalo 1. miesto 83 ľudí z 39 krajín, 2. miesto 159 ľudí z 52 krajín a 3. miesto 176 ľudí z 58 krajín. Jedným z účastníkov olympiády bol aj doktorand Katedry rusistiky FF UCM v Trnave Mgr. Igor Cintula, ktorý podľa bodového rebríčka obsadil 2. miesto. Spolu s ostatnými víťazmi má možnosť bezplatne absolvovať štátne skúšky z ruštiny ako cudzieho jazyka na Petrohradskej štátnej univerzite a získať medzinárodne uznávané ruské štátne osvedčenie, ktoré je úradným dokumentom potvrdzujúcim úroveň ovládania ruského jazyka. Igorovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu J.

Zdroj: Andrea Spišiaková 


22. januára 2021 sa na Katedre rusistiky FF UCM online formou uskutočnili dizertačné skúšky interných doktorandov katedry – Mgr. Ziny Špačekovej, ktorá obhajovala písomnú prácu k dizertačnej skúške na tému "Fantastický svet" v tvorbe Alexandra Stepanoviča Grina (školiteľka: doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD.), a Mgr. Igora Cintulu, ktorý obhajoval písomnú prácu s názvom Reflexia morálnej dilemy v ruskej literatúre o období 1917–1922 (na príklade diel B. A. Lavreňova, I. S. Šmeľova a M. A. Šolochova) (školiteľ: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.). Dizertačná skúška sa konala za účasti členov komisie z partnerských univerzít a jej celý priebeh je archivovaný. Úspešným študentom srdečne blahoželáme a želáme im mnoho síl a chuti do ďalšieho vedeckého bádania J


V ten istý deň – 22. januára 2021 – sa na našej katedre realizovalo aj kolokvium záverečných prác končiacich poslucháčov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia v dennej a externej forme. Študenti mali možnosť prezentovať doterajší stupeň rozpracovanosti svojich prác, okomentovať, s akými problémami sa pri písaní stretli, a čo je ešte potrebné urobiť pre dosiahnutie stanovených cieľov. Veríme, že záverečné práce obohatia slovenský rusistický priestor o nové poznatky a poslúžia ako platforma pre ďalšie vedecké bádanie J


Dňa 15. decembra 2020 sa v netradičnej online forme uskutočnil vianočný večierok Katedry rusistiky. Večierku sa zúčastnili pedagógovia, doktorandi a študenti Katedry rusistiky. Moderovania za zhostila doktorandka Mgr. Zina Špačeková, ktorá milým slovom uvádzala prezentácie študentov. Prezentácie si pripravili doktorandi Mgr. Linda Krajčovičová, Mgr. Svetlana Cherepanova, Mgr. Jevgenij Filippov, Mgr. Jevgenija Kosheľkova, Mgr. Olesja Medukha, Mgr. Rimma Likarchuk a študentka programu Erasmus+ Bc. Marijana Venčeljovski, ktorí predstavili svoje mestá, univerzity a tradície slávenia Nového roka v ich krajinách. Večierok sa niesol v príjemnej a priateľskej atmosfére a bol výbornou príležitosťou stretnúť sa aspoň v online priestore. 


Zdroj: Mgr. Linda Krajčovičová

Dňa 5. decembra 2020 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia „Trajektórie rusko-slovenskej vedecko-pedagogickej spolupráce“, ktorú organizovali štyri významné inštitúcie: Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike, Moskovská štátna univerzita M. V. Lomonosova, Asociácia rusistov Slovenska a Medzinárodná asociácia učiteľov ruského jazyka a literatúry. V programe konferencie vystúpili pedagógovia všetkých typov škôl, slovenskí i ruskí experti v oblasti výučby ruského jazyka, literatúry a kultúry, zástupcovia ruských a slovenských univerzít, medzi ktorými mala svoje zastúpenie aj Katedra rusistiky FF UCM v Trnave.

Mgr. Olga Iermachkova, PhD. predstavila účastníkom konferencie novú, moderne koncipovanú učebnicu geografie pre 3. ročník rusko-slovenských sekcií bilingválnych a slovanských gymnázií, ktorá je vôbec prvou učebnicou geografie v ruskom jazyku na Slovensku, a zároveň predstavuje prvú zo série dvanástich učebníc, ktoré v rámci grantového projektu naša Katedra rusistiky pripravuje pre slovenské bilingválne gymnáziá. Učebnica reflektuje učebné osnovy MŠVVaŠ SR a zodpovedá súčasným požiadavkám študentov i pedagógov.

V ďalšom vstupe s názvom Inovatívny prístup k osvojovaniu slovnej zásoby v základnom, strednom a vysokoškolskom vzdelávaní vedúca katedry doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD. predstavila nové a efektívnejšie spôsoby výučby ruského jazyka ako cudzieho, pričom pozornosť venovala i súčasným vzdelávacím trendom e-learningu. Konferencia sa v závere roku 2020 stala inšpiratívnym vedecko-pedagogickým podujatím pre vyše sto účastníkov, ktorí sa mali možnosť oboznámiť s výsledkami pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti kolegov – rusistov v uplynulom období a vytýčením nových cieľov ďalšej vzájomnej spolupráce.

 

Zdroj: Igor Cintula


V rámci už sedemnásteho ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa dňa 10.11.2020 na Katedre rusistiky FF UCM uskutočnila prednáška dr. Oľgy Iermachkovej. Študenti sa stretli v online režime a vypočuli si obsahovo zaujímavú a na nové informácie bohatú prednášku na tému Slávne ruské vedkyne. Dr. Iermachková si na záver pre poslucháčov pripravila kvíz, v ktorom mohli otestovať svoje vedomosti o ruskej vede a technike. Všetkým ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutie. 

Zdroj: Andrea Spišiaková


K začiatku nového akademického roka 2020/2021 dostala Katedra rusistiky FF UCM knižný dar od Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike. Získané knihy rozšíria čoraz obsiahlejšiu katedrovú knižnicu, ktorá študentom rusistiky ponúka cenné zdroje informácií i podklady pre rôzne druhy prác, od seminárnych až po záverečné (bakalárske, diplomové, dizertačné,...). Knižný dar nezískala Katedra rusistiky po prvýkrát. V roku 2016 sa na pôde Filozofickej fakulty uskutočnilo slávnostné odovzdávanie 300 kníh, ktoré katedra získala v rámci programu Knižnej pomoci Domu ruského zahraničia Alexandra Solženicyna v Moskve. V poradí druhý knižný dar je tak dôkazom, že vďaka činnosti zamestnancov Katedry rusistiky sa dostávajú k študentom najnovšie odborné knižné zdroje, čo zabezpečuje perspektívny rozvoj do budúcnosti. 


Zdroj: Igor Cintula 

6. februára 2020 sa študenti a členovia Katedry rusistiky FF UCM zúčastnili na predpremiére divadelného predstavenia Les. Túto kultovú hru Alexandra Nikolajeviča Ostrovského sme mali možnosť uvidieť vo vydarenej adaptácii predstaviteľov Divadla Jána Palárika v Trnave ako prvé premierované predstavenie v roku 2020, ktorý bol vyhlásený za Rok slovenského divadla. S radosťou môžeme konštatovať, že zaujímavý titul sprevádzala správa voľba umeleckého kolektívu, ktorý korunoval režisér Vladimír Strnisko. Chamtivosť kupeckej Moskvy, rodinné intrigy a manipulácia s ľuďmi si našli prostredníctvom predstavenia svoje zrkadlá v prežívaní dnešných divákov. 

Zdroj: Marianna Figedyová


Dňa 12. februára 2020 sa na Filozofickej fakulte našej Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnil Deň otvorených dverí. Od 9:00 do 13:00 sa mohli záujemcovia o štúdium ruského jazyka na našej univerzite zastaviť pri prezentačnom stánku Katedry rusistiky FF UCM, pri ktorom im boli poskytnuté všetky základné informácie o  možnostiach štúdia ruského jazyka na našej katedre. V rámci Dňa otvorených dverí bol okrem iného záujemcom predstavený aj nový program Dva diplomy, do ktorého sa majú možnosť zapojiť študenti magisterského stupňa štúdia. Tento program, ktorý Katedra rusistiky FF UCM v Trnave ponúka ako jediná rusistická katedra na Slovensku v spolupráci s Belgorodskou štátnou národnou výskumnou univerzitou, umožňuje študentom získať súbežne slovenský a ruský diplom o absolvovaní magisterského štúdia.

DOD FF UCM 2020 poskytol, tak ako je už tradíciou, množstvo informácii o štúdiu ruštiny na našej univerzite a my pevne veríme, že tohtoročným maturantom uľahčil rozhodovanie vo výbere tej správnej vysokej školy.

Zdroj: Igor Cintula


10. decembra 2019 prvýkrát navštívili našu katedru pedagógovia a študenti z troch ukrajinských univerzít, a to Ľvovskej štátnej univerzity bezpečnosti, Ľvovskej štátnej univerzity I. Franka a Rivnenskej štátnej humanitárnej univerzity. Podujatie odštartovala exkurzia po vianočnej Trnave, po ktorej naši aj zahraniční študenti prezentovali svoje univerzity, možnosti štúdia či súčasný život jednotlivých katedier. O umelecký program sa postarali naši hostia, ktorí zaspievali niekoľko ukrajinských ľudových piesní a predstavili nám aj vlastné, vtipne ladené skladby o frazeológii a lexikológii. Stretnutie sa nieslo v priateľskej atmosfére. Študenti aj pedagógovia sa mali možnosť zoznámiť a diskutovať o nových možnostiach spolupráce na medzinárodnej úrovni. V závere dnešného stretnutia odznela prezentácia o Kamčatke, ktorú nedávno navštívil profesor J. Dohnal a podelil sa s prítomnými o svoje zážitky a dojmy z tejto cesty. Veríme, že dnešné stretnutie je prvým krokom k perspektívnej spolupráci našej katedry s ukrajinskými univerzitami J 

Zdroj: Andrea Grominová


V dňoch 7. – 10. novembra 2019 sa v priestoroch bratislavskej Incheby konal medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka. Na účastníkov čakal pestrý program: okrem zakúpenia zaujímavých knižných titulov si mohli vypočuť pútavé literárne prednášky a besedy, stretnúť sa s obľúbenými spisovateľmi a zúčastniť sa na krstoch kníh. Bibliotéku navštívili aj doktorandi Katedry rusistiky – Zina Špačeková, Linda Krajčovičová a Igor Cintula.

Zdroj: Linda Krajčovičová 

V dňoch 23. – 27. októbra 2019 sa Mgr. Oľga Iermachkova, PhD. zúčastnila medzinárodnej vedeckej konferencie Rusistika v XXI. storočí, ktorá sa uskutočnila na Jerevanskej štátnej univerzite. Témou príspevku boli Anglicizmy ako zdroj slangu v súčasnej ruštine. Počas konferencie boli nadviazané kontakty s Fakultou ruskej filológie Jerevanskej univerzity, s ktorou plánuje Katedra rusistiky FF UCM v budúcnosti spolupracovať.

Zdroj: Olga Iermachkova 

Pri príležitosti 76. výročia povstania v nacistickom vyhladzovacom tábore Sobibor sa 16. októbra 2019 v aule UCM uskutočnilo projekcia ruského filmu Sobibor. V rámci programu WATCH and THINK ho zorganizovalo vedenie Fakulty sociálnych vied UCM a občianske združenie Naše mesto s podporou Ruského centra vedy a kultúry. Premietania filmu sa zúčastnili doktorandi, študenti a členovia Katedry rusistiky. 

Zdroj: Linda Krajčovičová   

20. – 21. septembra 2019 sa v Inštitúte A. S. Puškina Ruského kultúrno-duchovného centra v Paríži uskutočnil medzinárodný vedecký seminár s názvom Európska škola autorov učebníc ruského jazyka. Hlavnými organizátormi podujatia bol Štátny inštitút A.S. Puškina v Moskve a Asociácia rusistov Slovenska. Účastníci z deviatich krajín sveta (vrátane Švédska a Írska) horlivo diskutovali o názve celého projektu,vyučovaní ruského jazyka, myšlienke jednoty jazyka a kultúry, no najmä prezentovali svoje učebnice ruskej kultúry, ruského jazyka. Mnohí vystupujúci o. i. venovali pozornosť otázkam digitálnych učebníc a učebných pomôcok. Súčasťou seminára bola aj výstava o I.S. Turgenevovi, južnom pobreží Krymu či Cárskom Sídle. Za našu katedru rusistiky sa stala členkou Európskej školy docentka Andrea Grominová, ktorá bola zo strany Štátneho inštitútu A.S. Puškina v Moskve oslovená s cieľom uzavrieť zmluvu v rámci Erasmus+. Veríme, že toto podujatie prinesie v budúcnosti katedre, jej členom i študentom svoje ovocie J

Zdroj: Andrea Grominová

Vo štvrtok 9. mája 2019 sa v Bratislave uskutočnili oslavy ruského štátneho sviatku Dňa Víťazstva. Na vojenskom cintoríne Slavín prebehlo v rámci spomienkových osláv venovaných 74. výročiu víťazstva v druhej svetovej vojne pietne kladenie vencov k spoločnému hrobu sovietskych vojakov, ktorí položili svoje životy pri oslobodzovaní našej krajiny. Pietneho aktu sa zúčastnili členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov  a Moskovskej rady veteránov, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, starostovia obcí a primátori miest, zástupcovia diplomatických misií Ruska, Kazachstanu, Bieloruska, Ukrajiny, Arménska, Azerbajdžanu, Českej republiky a ostatných krajín, ako aj obyvatelia Bratislavy a ďalších miest na Slovensku.

Na Veľvyslanectve Ruskej Federácie v Slovenskej republike sa pri tejto príležitosti konala slávnostná recepcia, kde so svojimi prejavmi venovanými pamiatke padlých vojakov vystúpil mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej Federácie v Slovenskej republike Alexej L. Fedotov, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Bieloruskej republiky na Slovensku Igor A. Leščeňa a minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák. V rámci sprievodného kultúrneho programu zaznela známa pieseň Michaila V. Isakovského Kaťuša.

Slávnostnej recepcie sa zúčastnili aj vojnoví veteráni, bývalý prezident SR Ivan Gašparovič, členovia Národnej rady, štátni tajomníci, vedúci predstavitelia miest a obcí, zástupcovia politických strán.

V mene Katedry rusistiky UCM v Trnave prijala účasť vedúca Katedry rusistiky FF UCM doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD., Mgr. Oľga Iermachkova, PhD. a doktorandi Mgr. Linda KrajčovičováMgr. Igor Cintula. 

Zdroj: Igor Cintula

V dňoch 13. – 19. mája 2019 sa v rámci programu Erasmus+ členovia katedry rusistiky (doc. Andrea Grominová, prof. Josef Dohnal, PaedDr. Marianna Figedyová, Dr. Olga Iermachkova) zúčastnili prednáškového pobytu na Daugavpilskej univerzite v Lotyšsku.

Docentka A. Grominová vo svojich prednáškach koncentrovala pozornosť na dekódovanie systému obraznosti a umeleckého modelu sveta v ruskej poézii počnúc 19. a končiac 21. storočím. Študenti sa mali možnosť oboznámiť s relatívne novou básnickou školou – „metarealizmom“, ktorej predstavitelia ako umeleckú metódu využívajú neobarok, čím vedúca katedry detailne odprezentovala výsledky výskumu svojej habilitačnej práce.

Témy prednášok pána profesora J. Dohnala boli nasledovné: Ruská literatúra konca 19. – začiatku 20 storočia; Účasť L. Andrejeva  v politickom živote Ruska na konci prvej svetovej vojny; V. Briusov ako spisovateľ krátkych poviedok a Zvyšovanie schopnosti študentov vysokých škôl interpretovať literárne texty a iné.

Doktorka M. Figedyová oboznámila lotyšských študentov s vybranými témami súčasnej ruskej literatúry. Prednášala aj o rusko-slovenských literárnych vzťahoch, kultúrnych dialógoch,  zobrazovaní hudby v ruskej literatúre či stave súčasnej ruskej literatúry na Slovensku.

Prednášky doktorky O. Iermachkovej boli venované súčasnému ruskému jazyku, jeho dynamickým  zmenám; mediálnemu jazyku a jeho vplyvu na náš život; jazykovej hre ako trendu v slovanských jazykoch či slangu.

Všetci členovia rusistickej katedry Daugavpilskej univerzity našu delegáciu srdečne prijali. Okrem prednášok sa diskutovalo aj o nových možnostiach spolupráce, výmenných pobytoch študentov oboch univerzít a tiež o grantových výzvach. Pevne veríme, že naša, už „zabehnutá“ spolupráca sa bude aj naďalej priaznivo vyvíjať.


Zdroj: Olga Iermachkova

29. apríla – 4. mája 2019 sa v hlavnom meste Kazachstanu Nur-Sultane konal 14. kongres Medzinárodnej asociácie učiteľov ruského jazyka a literatúry s názvom Русское слово в многоязычном мире. Vedúca katedry doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD. mala možnosť prezentovať výsledky svojej habilitačnej práce a diskutovať o nich s vynikajúcimi odborníkmi z celého sveta, ktorí sa tejto téme venovali vo vedecko-výskumnej oblasti alebo v preklade. Okrem toho sa pani docentke podarilo nadviazať nové kontakty s viacerými rusistickými pracoviskami svetového meradla, s ktorými môže katedra participovať na spoločných vedecko-výskumných projektoch, vedeckých štúdiách v renomovaných časopisoch či spoluorganizovať medzinárodné vedecké konferencie, workshopy či festivaly.

Zdroj: Andrea Grominová


12-13 апреля 2019 г. в Университете им. Коменского в Братиславе состоялась конференция с интригующим названием "Percepcia nadprirodzena vo frazeológii". Доклады участников конференции касались таких интересных тем как: сверхъестественное в русской народной фразеологии, демонологические представления в славянской фразеологии, концепт "Высшая сила", нечистые животные во фразеологии, суеверия и социальные конвенции и многое другое. На конференции выступили сотрудники нашей кафедры: проф. Л. Степанова и д-р Л. Гаярски  -  с докладом "Единицы измерения как источник загадочного в русской, чешской и словацкой фразеологии", а проф. О. Тищенко - с докладом "Номинация русских народных игр в жмурки в сравнительно-типологическом освещении". В рамках конференции состоялось заседание Фразеологической комиссии Международного комитета славистов, в котором приняли участие секретарь комиссии проф. Л. Степанова и проф. О. Тищенко. 

Zdroj: проф. Л. Степанова


Ve dnech 4.-7. 3. 2019 proběhl v rámci programu ERASMUS+ přednáškový pobyt prof. PhDr. Josefa Dohnala, CSc., na Fakultě moderních jazyků Univerzity sv. Cyrila a Metoda Veliko Turnovo, tedy v jednom z nejstarších bulharských měst. Součástí pobytu byly jak přednášky o ruské literatuře 19. a 20. století pro studenty bakalářského a magisterského programu, tak setkání s vedoucím tamní katedry rusistiky doc. Vladimirem Chantovem a jeho kolegy. Přednášky proběhly v Ruském centru, katedrovém komplexu určeném pouze pro výuku a další aktivity studentů i pedagogů-rusistů a sloužícím současně jako knihovna. Výměna zkušeností i osobní kontakty poslouží k hledání možností pro užší spolupráci – vždyť naše univerzity nesou jméno stejných patronů. 

Zdroj: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.

V utorok 2. apríla 2019 sa na Katedre rusistiky uskutočnila konferencia ŠVOČ. Svoje práce odprezentovali študenti končiacich ročníkov: Diana Nováková Igor Cintula. Všetci prítomní si vypočuli zaujímavé prezentácie. Diana Nováková, ktorá sa umiestnila na 1. mieste, hovorila o genderových stereotypoch v paremiologickom obraze sveta Rusov a Slovákov. Stereotypy, ako aj genderové otázky, patria k veľmi aktuálnym témam dnešnej doby. Igor Cintula, ktorý zaujal druhé miesto, analyzoval významné dielo starej ruskej literatúry – Slovo o pluku Igorovom. Skúmal v ňom ideu jednoty a  svoju pozornosť venoval aj teóriám pôvodu a miestu Slova o pluku Igorovom v kontexte svetovej literatúry, s akcentom na japonské kultúrne prostredie. Vystúpenia oboch účastníkov boli pre všetkých zúčastnených veľmi inšpirantívnymi. Ďakujeme študentom za prejavený záujem a prajeme veľa úspechov v dalšom bádaní J


Zdroj: Olga Iermachkova   


11. decembra 2018 sa na Katedre rusistiky FF UCM konalo predvianočné stretnutie študentov a pedagógov s názvom Ruská večerinka. Do zaujímavého kvízu na témy Vianočné tradície a Vianočný stôl sa aktívne zapojili poslucháči 3. ročníka bakalárskeho a 2. ročníka magisterského štúdia. Študenti prejavili svoje tvorivé schopnosti aj v ďalších kreatívnych súťažiach s vianočnou tematikou. Víťazi boli odmenení suvenírmi z Ruska. Príjemnú atmosféru dotvoril spev vianočných piesní a novoročné priania všetkých zúčastnených, ale aj pitie čaju či rôzne tradičné sladkosti z ruskej proveniencie.

Katedra rusistiky FF UCM Vám praje príjemné, veselé a šťastné Vianoce. Študentom veľa úspechov, elánu a šťastia počas skúškového obdobia. Nech Nový rok 2019 prinesie šťastie všetkým!  


Пусть принесёт вам Дед Мороз

Мешок здоровья, счастья воз,

Другой мешок – со смехом,

А третий пусть – с большим успехом!


Zdroj: Oľga Iermachkova5. a 6. 11. 2018 sa na Katedre rusistiky FF UCM, v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, konali dve zaujímavé prednášky. Tie si pre pedagógov a študentov rusistiky pripravila Mgr. Iermačková, PhD. a doc. Verinová, ktorá navštívila našu fakultu z Bieloruskej štátnej univerzity. Prednáška Mgr. Iermachkovej, PhD. bola venovaná významným ruským vedcom. Svoje vedomosti z rôznych oblastí Ruska a ruskej kultúry si študenti mohli otestovať v krátkom kvíze. Na prvom mieste sa umiestnilo hneď niekoľko skupín s rovnakým počtom bodov. Statočne sa držali aj prváci, ktorí sa nenechali zahanbiť a umiestnili sa na druhom mieste. Mgr. Oľga Iermačková, PhD. ocenila úspešných študentov drobnými darčekmi z Ruska, z ktorých boli milo prekvapení.  Počas poslednej časti prednášky sa študenti oboznámili aj s Transsibírskou magistrálou.
    V krátkom dokumente sa dozvedeli rôzne zaujímavosti o jej výstavbe a v neposlednom rade sa o svoje zážitky so študentmi podelila aj samotná Mgr. Iermačková, PhD., ktorá už cestu po Transsibírskej magistrále absolvovala.
    Doc. Verinová študentom zase rozšírila vedomosti o súčasnej ruskej poézii. Otázky, ktoré boli počas diskusie položené, veľmi ochotne zodpovedala. Katedre, ako darček, odovzdala svoju publikáciu, ktorú si študenti, rovnako ako aj iní členovia katedry, môžu s radosťou zapožičať a prečítať. 


Zdroj: Miroslava Kubičková  


15. mája 2018 na Katedre rusistiky prebiehali štátne skúšky poslucháčov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia a tiež obhajoby bakalárskych a diplomových prác. Všetkým úspešným absolventom srdečne blahoželáme a na tých, ktorí sa rozhodnú pokračovať v magisterskom alebo doktorandskom štúdiu na našej katedre, sa už teraz veľmi tešíme J


10. – 11. mája 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty UCM v Trnave konala medzinárodná vedecká konferencia Vymedzenie špecifík modelu „ruského sveta“ v ruskom jazyku, literatúre a kultúre, ktorú organizovala Katedra rusistiky FF UCM v Trnave spolu s Katedrou ruského jazyka a literatúry Belgorodskej štátnej národnej výskumnej univerzity v rámci projektu KEGA č. 013UCM-4/2017 Vymedzenie špecifík modelu „ruského sveta“ v ruskom jazyku, literatúre a kultúre. Podujatie slávnostne otvorila vedúca Katedry rusistiky FF UCM, PhDr. Andrea Grominová, PhD., spolu s dekankou FF UCM v Trnave, doc. Mgr. Katarínou Slobodovou Novákovou, PhD. Následne odzneli príhovory rektora Belgorodskej štátnej národnej výskumnej univerzity, prof. Olega Nikolajeviča Poluchina, DrSc., a zástupcu Katedry ruského jazyka a literatúry Belgorodskej univerzity, prof. Nikolaja Fiodoroviča Alefirenka, DrSc. V závere oficiálnej časti vystúpila aj zástupkyňa Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave, Tatiana Dronská, ktorá odovzdala Katedre rusistiky FF UCM vzácny knižný dar. Podujatie sa konalo s podporou Trnavského samosprávneho kraja a mesta Trnava, vďaka ktorej naši hostia dostali knižné dary, brožúry a iné propagačné materiály o našom kraji.

Po slávnostnom zahájení nasledovala prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti a tvorivá diskusia účastníkov konferencie z Ruska (Belgorodu, Moskvy, Jekaterinburgu, Lipecka a Orenburga), Bulharska, Veľkej Británie, Česka a, samozrejme, Slovenska. Na podujatí aktívne participovali aj študenti Katedry rusistiky FF UCM, ktorí sprevádzali účastníkov konferencie po historickom centre mesta Trnavy, a tiež ich oboznamovali s centrami slovenského vinárstva – Modrou a Pezinkom.

V závere konferencie účastníci dostali aj zborník príspevkov, ktorý je zároveň prvou spoločnou knižnou publikáciou Katedry rusistiky FF UCM a Katedry ruského jazyka a literatúry Belgorodskej univerzity. Veríme, že toto podujatie bolo podnetným stretnutím kolegov – rusistov z celého sveta a prispeje k rozvoju ďalšej vedecko-výskumnej spolupráce medzi našou katedrou a ďalšími rusistickými pracoviskami vo svetovom kontexte. 


Zdroj: Andrea Grominová


16. február 2018 sa na Filozofickej fakulte našej Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave niesol v duchu Dňa otvorených dverí. Od 8:30 do 13:00 sa mohli záujemcovia o štúdium ruského jazyka na našej univerzite zastaviť pri prezentačnom stánku Katedry rusistiky FF UCM. Na tomto mieste sa mohli dozvedieť všetky základné informácie o tom, ako funguje naša katedra. Prítomní boli naši študenti, s ktorými mohli záujemcovia diskutovať o možnostiach, aké ruský jazyk ponúka dnes, aké majú oni svoje dojmy z prebiehajúceho štúdia a vyhliadky do budúcnosti.

Najväčší záujem bol o možnosti zahraničnej stáže, aké vyučovacie predmety navštevujú naši študenti a taktiež o miere uplatnenia našich absolventov. Okrem rôznych suvenírov z Katedry rusistiky si mohli záujemcovia vyplniť krátky test, v ktorom si overili svoje znalosti ruštiny alebo na pripravených kartách spoznávať nové významné miesta a budovy hlavného mesta Ruskej federácie – Moskvy. DOD FF UCM 2018 poskytol, tak ako je už tradíciou, množstvo informácií o štúdiu ruštiny na našej univerzite a my pevne veríme, že tohtoročným maturantom uľahčil rozhodovanie vo výbere tej správnej vysokej školy.

Zdroj: Bc. Igor Cintula Na Inštitúte slavistiky Humboldtovej univerzity v Berlíne odznela 18. januára 2018 pozvaná prednáška PhDr. Andrey Grominovej, PhD. na tému Vymedzovanie špecifík modelu slovanského sveta na materiáli frazeologizmov a ustálených slovných spojení s komponentom „biely“ a „čierny“ (slovensko-ruská komparácia). Do diskusie okrem študentov slovanských jazykov, ktorým bola prednáška primárne určená, prispeli aj pedagógovia slavistického inštitútu. Veríme, že prednáška bola obohacujúcou a otvorila možnosti ďalšej spolupráce na medzinárodnej úrovni J

Zdroj: Andrea GrominováČlánky o Univerzite sv. Cyrila a Metoda sa objavili v časopise Lipeckej štátnej technickej univerzity Politechnik (№ 8, október 2017)


Rektor Lipeckej štátnej technickej univerzity, s ktorou katedra rusistiky FF UCM aktívne spolupracuje, doktor A.K. Pogodajev poblahoželal Univerzite sv. Cyrila a Metoda k dvadsiatemu jubileu. Blahoželanie odovzdala docentka Marina Stanislavovna Matycina z katedry cudzích jazykov, ktorá sa stretla s rektorom UCM doc. Dr.h.c. Ing. Jozefom Matúšom, CSc., prorektorkou pre zahraničné styky doc. PhDr. Ruženou Kozmovou, CSc., prorektorom pre vedecko-výskumnú činnosť prof. Ing. Jozefom Lehotayom, DrSc. a dekankou FF UCM doc. Mgr. Katarínou Slobodovou Novákovou, PhD. Na stretnutí sa diskutovalo o otázkach ďalšej spolupráce, konkrétne o otázke mobility študentov a vyučujúcich, o plánoch spoločných vzdelávacích programov, účasti na grantoch, ktoré organizujú akademické mobility, o publikácií vedeckých článkov v časopisoch a mnohom inom. Slávnostného programu jubilea sa zúčastnil aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej Federácie v Slovenskej republike pán L.A. Fedotov.

V spomínanom časopise Politechnik bol uverejnený aj článok študenta Katedry rusistiky Igora Cintulu, ktorý absolvoval študijný pobyt na Lipeckej štátnej technickej univerzite už po tretíkrát. Igor Cintula píše o možnostiach štúdia na tejto univerzite a hlavne o prínose zahraničného pobytu pre každého študenta, ktorý využije možnosti pobytov, ktoré ponúka Katedra rusistiky FF UCM.


Zdroj: Andrea Spišiaková


5.  decembra 2017 mali študenti Katedry rusistiky FF UCM možnosť zúčastniť sa na zaujímavej prednáške Dr. Joanny Dziedzic z Ústavu východoslovanskej filológie Filozofickej fakulty Univerzity v Bialystoku, venovanej F. I. Ťutčevovi. Prednáška zachytávala nie len samotné literárne dielo významného predstaviteľa ruskej poézie, ale i spoločensko-historickú situáciu v súvekom Rusku s presahmi na tematický kontext inonárodných literatúr. Na základe biografických a historických údajov zostavila Dr. Dziedzic orientačnú hodnotovú štruktúru diel, ktorú ilustrovala konkrétnymi úryvkami básní. Dr. Ewa Pańkowska z toho istého ústavu si pripravila prednášku o súčasnom ruskom spisovateľovi Viktorovi Pelevinovi, o jeho tvorbe a s vecným a precízne podaným komentárom. Obe prednášky nemalou mierou prispeli k tomu, aby študenti mohli vnímať F. I. Ťutčeva v rámci 19. storočia a V. Pelevina v rámci 20. a 21. storočia nie len ako konvenčné heslá v slovníkoch spisovateľov, ale ako plastické tvorivé osobnosti svojej doby.

Zdroj: Marianna Figedyová 

Dňa 4. decembra 2017 prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vymenoval 30 nových profesorov a profesoriek vysokých škôl. Titul "profesor" udelil aj členovi našej katedry – pánovi doc. PhDr. Josefovi Dohnalovi, CSc., za oblasť cudzie jazyky a kultúry. Viac informácií si môžete prečítať tu: https://www.prezident.sk/article/prezident-vymenoval-30-profesorov-apeloval-na-kvalitu-skolstva/

Nášmu novému profesorovi srdečne gratulujeme a želáme veľa tvorivých síl a úspechov :)

Foto: portál prezident.sk

Zdroj: Andrea Grominová

Dňa 23. 11. 2017 sa v Prešove uskutočnil metodický deň učiteľov ruského jazyka pod názvom Klett konferencia učiteľov ruštiny. Záštitu nad podujatím prijalo vydavateľstvo Klett orientujúce sa na vydávanie učebných materiálov z anglického, nemeckého, ruského, francúzskeho a španielskeho jazyka. Na konferencii odzneli mnohé zaujímavé príspevky venujúce sa aktuálnym problémom vo výučbe ruského jazyka. Katedru rusistiky FF UCM reprezentovala PaedDr. Marianna Figedyová, PhD. s príspevkom Postkomunikatívne učenie – učenie pomocou kultúry. Konferencia sa stretla s veľkým záujmom učiteľov ruského jazyka a zdá sa, že novovzniknutá tradícia sa bude úspešne rozvíjať i ďalej. 

Zdroj: Marianna Figedyová

Členovia a študenti Katedry rusistiky FF UCM sú už pravidelnými účastníkmi podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku. V rámci neho si ani tento rok nenechali ujsť podujatie Bibliotéka 2017, ktoré sa konalo 9. – 12. novembra 2017 tradične v bratislavskej Inchebe. Okrem bohatého zdroja kníh, slovníkov a učebníc ruskej proveniencie, premietania ruského filmu, zaujímavých prednášok a diskusií s ruskými spisovateľmi, básnikmi, vydavateľmi a tiež s významným prekladateľom ruskej literatúry na Slovensku – Jánom Štrasserom. V neposlednom rade si študenti mali možnosť precvičiť svoju ruštinu v rusky hovoriacom prostredí.

         V rámci Týždňa vedy a techniky, a zároveň pri príležitosti stého výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie, sa Inštitút rusistiky Prešovskej univerzity v Prešove rozhodol v dňoch 9. a 10. novembra 2017 zorganizovať vedeckú konferenciu s názvom Hľadanie ekvivalentnosti IX. 1917 – rok – ľudia – revolúcie – dôsledky. Po zahájení konferencie Ľ. Guzim (Prešov), ktorý pripomenul priebeh októbrovej revolúcie a jej význam, nasledovali vystúpenia ďalších účastníkov konferencie ako napr. J. Sipka (Prešov), V. Lyashuk (Banská Bystrica), I. Dulebovej (Bratislava) a mnohých iných. Príspevky boli zamerané na reflexiu revolúcie a taktiež na zmeny, ktoré revolúcia priniesla do ruského jazyka. Člen Katedry rusistiky FF UCM, prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc., svoj príspevok venoval B. V. Savinkovovi a jeho próze „Kůň bledý“. Konferencia bola zavŕšená spoločenským večerom a diskusným stretnutím. 

Zdroj: Andrea Grominová, Andrea Spišiaková 

   

Obľúbené katedrové podujatie Večer ruského divadla sa v tomto akademickom roku uskutočnilo 8. novembra 2017 v Divadle Jána Palárika v Trnave. V jedinečnej smutnohre Dimitrij Samozvanec sa režisér Viktor Kollár pokúsil priblížiť okolnosti nástupu cára Lžedmitrija I. na ruský trón "v novom šate". Dej sa odohráva na pozadí rusko-poľských vzťahov prelomu 16. a 17. storočia, v tzv. období Smuty. Detailný opis cesty Lžedmitrija I., ktorý je na začiatku plný ideálov, a na konci sa znižuje k nehanebným skutkom s cieľom za každú cenu si udržať moc, čím si na seba zvrháva hnev ľudu, je výsledkom novodobej interpretácie, prinášajúcej slovenskému divákovi pečať nadčasovosti. Boj o moc a manipulácia davu sú chápané ako dve oblasti, ktoré sú pertraktovanou problematikou aj v súčasnom globalizovanom svete.

Viac informácií o divadelnej hre si môžete prečítať tu: http://www.djp.sk/press/dimitrij-samozvanec   

Zdroj: Pavlína Tkáč 

      

19. októbra 2017 na Filozofickej fakulte UKF v Nitre odznel cyklus prednášok doc. PhDr. Josefa Dohnala, CSc. na tému Проза Леонида Андреева как отражение дилемм рубежа XIX – XX вв. V ten istý deň sa okrem toho uskutočnila aj mimoriadna prednáška pána docenta s názvom Literární dílo jako  disipativní struktura – pokus o hledání analogie, opierajúca sa o teóriu tzv. disipatívnych štruktúr pre oblasť „nelineárnej“ termodynamiky, ktorú rozpracoval nositeľ Nobelovej ceny – Ilya Prigogine. Prednáška predstavovala aplikáciu poznatkov z exaktných vied do oblasti literárnej vedy.

Zdroj: Andrea Spišiaková


V dňoch 6. až 8. októbra 2017 sa v bulharskej Sofii pod záštitou Ministerstva školstva RF uskutočnil festival Живая азбука, ktorý bol venovaný otázkam ruskej detskej literatúry v slovanských krajinách. Na festivale vládla činorodá a tvorivá atmosféra vo viacerých sekciách vystúpili účastníci z Ruska, Bieloruska, Bulharska a Slovenska. Odzneli mnohé zaujímavé tézy o smerovaní detskej literatúry, jej východiskách a hodnotových orientáciách, ale i otázky prekladu a prepojenosti súčasnej ruskej detskej literatúry a ostatných slovanských literatúr. Katedru rusistiky FF UCM reprezentovala PaedDr. Marianna Figedyová, PhD. s príspevkom Переводы русской литературы для детей в круге чтения словацких школьников. Umeleckým zážitkom pre všetkých zúčastnených boli básne, hádanky a jazykové hry známeho ruského spisovateľa, redaktora a prekladateľa Michaila Jasnova, s ktorého dielom sa mohli naši študenti zoznámiť i naknižnom veľtrhu – Bibliotéka 2017. 

Zdroj: Marianna Figedyová 


4. októbra 2017 sa konali oslavy 20. výročia založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v rámci ktorých rektor univerzity, Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof., udelil ocenenie za dlhoročnú spoluprácu v oblasti pedagogickej i vedeckej činnosti našej pani doc. PhDr. Tatiane Grigorjanovej, CSc. Čestnými hosťami pána rektora boli aj naši kolegovia z partnerskej Belgorodskej štátnej národnej výskumnej univerzity a tiež Lipeckej štátnej technickej univerzity, ktorí sa zúčastnili na slávnostnom programe a následne ich prijal aj veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku, Alexej Leonidovič Fedotov.

Zdroj: Andrea Grominová


   

16. – 23. júna 2017 PhDr. Andrea Grominová, PhD. navštívila archívy a knižničné fondy Ruskej štátnej knižnice v Moskve a Vedeckej knižnice Moskovskej štátnej univerzity M. V.  Lomonosova za účelom zberu a excerpcie materiálu pre napísanie kľúčových kapitol habilitačnej práce. Tá bude zameraná na ruskú poéziu metarealizmu/neobaroka a v slovenskom literárno-kultúrnom kontexte bude predstavovať „prvú lastovičku“ vedeckého pohľadu slovenského rusistu na tento moderný ruský fenomén. Dr. Grominová sa okrem iného stretla aj s laureátom ceny Básnikom roka 2017, šéfredaktorom ruského vydavateľstva OGI, a zároveň s jedným z kľúčových predstaviteľov súčasnej ruskej literatúry, resp. poézie, Maximom Amelinom. Služobná cesta bola realizovaná s podporou Fondu na podporu výskumu UCM. 

Zdroj: Andrea Grominová

       

V máji a júni 2017 sa na Katedre rusistiky konali štátne skúšky poslucháčov bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia. Všetkým úspešným absolventom gratulujeme a želáme im veľa šťastia a ešte viac možností uplatňovania nadobudnutých poznatkov v praxi :) 

Zdroj: Andrea Grominová 

15. – 19. mája 2017 po prvýkrát odznel na Daugavpilskej univerzite v Lotyšsku cyklus prednášok člena Katedry rusistiky FF UCM v Trnave, a to PhDr. Andrey Grominovej, PhD., ktorý bol venovaný umeleckému modelu sveta v ruskej literatúre, počnúc 19. až po 21. storočie. Vo svojich prednáškach pre poslucháčov bakalárskeho i magisterského stupňa štúdia slovenská rusistka koncentrovala pozornosť na neustále sa meniaci umelecký model sveta najmä v poézii ruského postromantizmu až po súčasnú ruskú poéziu, v ktorej sa prelínajú verše s fotografiou. Okrem prednášok mala dr. Grominová možnosť diskutovať aj o mobilite študentov a pedagógov oboch univerzít či o otázkach rozvoja vzájomnej vedecko-výskumnej spolupráce v rámci programu Erasmus+. V ďalšom akademickom roku budú študovať na našej katedre „historicky“ prvýkrát aj študenti Daugavpilskej univerzity. Už teraz sa na nich tešíme J

Zdroj: Andrea Grominová  

Aj v tomto akademickom roku bol pán doc. PhDr. Josef Dohnal, PhD. čestným hosťom Samarskej štátnej sociálno-pedagogickej univerzity, o čom svedčí týždenný (14. - 19. mája 2017) cyklus prednášok a seminárov pre študentov magisterského programu, venovaný interpretácii literárnych diel ruskej literatúry, zasadených nie len do ruského, ale aj európskeho kontextu. Podobný prednáškový cyklus by sa mal uskutočniť aj v roku 2018. 

Zdroj: Josef Dohnal

    

28. – 29. októbra 2016 sa konal dvojdňový rusistický festival s prvkami náučnej školy Veselé meno: Puškin s podporou grantu Ministerstva školstva Ruskej federácie č. РЯ-Д16-Л2-319 s názvom Realizácia kongresov a výstav, prezentačnej činnosti, určenej na propagáciu ruského jazyka, vzdelávania, vedy, histórie a kultúry Ruska. Hlavným organizátorom podujatia bola profesorka Nina Vladimirovna Barkovská z Jekaterinburskej štátnej pedagogickej univerzity, ktorá sa postarala o príjemnú atmosféru počas oboch dní.

Prvý deň festivalu prebiehal na pôde Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a mal naozaj veľmi bohatý program. Odzneli zaujímavé odborné príspevky kolegov-rusistov z Ruska, Bieloruska, Ukrajiny, Bulharska, Poľska, Česka a Slovenska, ktoré boli venované otázkam analýzy a interpretácie literárnych diel A. S. Puškina, ich reminiscenciám v súčasnej ruskej lyrike a dráme, okolnostiam súboja a smrti básnika, prezentáciám kníh a študijných materiálov a i. Diskutovalo sa aj o nových pedagogických technológiách, využívaných na hodinách ruskej literatúry. Spestrením celého dňa boli videonahrávky rozhovorov so študentmi Jekaterinburgu, Minska, Odesy a Trnavy, študentské eseje a prezentácie fotografií, spojených s menom Puškina.

Druhý deň prebiehal v priestoroch Slovanského múzea A.S. Puškina v Brodzanoch, kde žila autorova švagriná, Alexandra Gončarovová-Friesenhoff, ktorú často navštevovala jeho manželka Natália Gončarovová s deťmi po jeho smrti. Po návšteve kaplnky, v ktorej sú pochovaní príbuzní Puškina, a obhliadky múzea s podrobným výkladom nasledoval okrúhly stôl s pertraktovanou variabilitou tém: počnúc literárnymi múzeami, cez najlepšie eseje žiakov o motívoch Puškinovej tvorby, dramatizácie niektorých Puškinových diel v podaní rusky hovoriacich študentov či prezentáciu fotografií, spojených s menom Puškina, až po typologické súvislosti slovenskej a uralskej prírody. „Čerešničkou na torte“ bola recitácia puškinských veršov v ich prekladoch do rôznych jazykov, ktorej sa aktívne zúčastnili aj študenti našej katedry. 

Možno teda konštatovať, že festival splnil svoj hlavný cieľ a poukázal na spojitosť Puškina nie len s ruským, ale aj slovenským literárno-kultúrnym kontextom. Všetci zúčastnení tak mali možnosť pozrieť sa na tvorbu či osobnosť autora aj z iného uhla pohľadu, čo prispelo k obohateniu ich vedomostí o tejto významnej osobnosti 19. storočia a poukázalo na skutočnosť, že meno Puškina je naozaj radostné, veselé J


Videozáznam z festivalu si môžete pozrieť na webovej stránke: https://www.youtube.com/watch?v=U-UjaCXfQDc&feature=youtu.be


Zdroj: Andrea GrominováС 16 по 23 июля 2016 года в Университете Юрия Добрилы в г. Пула (Хорватия) прошли Международная конференция и Международный научно-практический семинар Многоязычие и межкультурная коммуникация: вызовы XXI века. Мероприятие было проведено благодаря Университету г. Пула (Хорватия), ФГАОУ ВО Елабужского института Казанского федерального университета (Россия), ФГБОУ ВО Череповецкого государственного университета (Россия) и Балтийской международной академии (Латвия). На пленарном заседании прошло награждение победителей II Международного бренд-конкурса «BeBiLin.RU 2016» по нескольким номинациям, в рамках которых вместе с Еленой Малеевой, доктором наук, лектором Университета прикладных наук БФИ в Вене профессор Елена Маркова, доктор наук, преподаватель Университета им. Св. Кирилла и Мефодия в г. Трнаве, получили награждение Лучший педагог года. Победителей поздравляем и желаем им удачи и хороших студентов!


Zdroj: Andrea Grominová

     

24. mája 2016 na pôde Katedry rusistiky prebiehali obhajoby diplomových prác a štátne skúšky poslucháčov magisterského stupňa štúdia špecializácie Ruský jazyk v odbornej komunikácii. Obhájenie záverečných prác a úspešné absolvovanie štátnych skúšok poslucháčov bakalárskeho stupňa štúdia špecializácií Ruský jazyk v odbornej komunikácii a Učiteľstvo akademických predmetov: ruský jazyk – anglický jazyk  prebiehalo 7. júna. Všetkým „čerstvým“ bakalárom a magistrom srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov!


Zdroj: Andrea Grominová


Doc. PhDr. J. Dohnal, PhD. bol čestným hosťom Samarskej štátnej sociálno-pedagogickej univerzity a v máji 2016 pre pedagógov Filologickej fakulty a Fakulty cudzích jazykov prednášal na tému Ruská literatúra prelomu 19. a 20. storočia v kontexte výskumu európskych modelov sveta. Pán docent predstavil prehľadne vypracovanú typológiu a charakteristiku modelov sveta v literárnych dielach, svojráznosť zobrazenia vnútorného a vonkajšieho sveta literárnymi hrdinami, vzájomné súvislosti ruskej a európskej literatúry. Poslucháči magisterského stupňa štúdia sa mali možnosť zúčastniť prednášok a seminárov pána docenta z disciplíny Zahraničná rusistika o ruskej literatúre. Študenti so záujmom diskutovali o dielach (a publicistike) L. Andrejeva, V. Briusova, L. Tolstého či A. Arcybaševa.


Videozáznam prednášky pána docenta J. Dohnala si môžete pozrieť tu.


Zdroj: Josef Dohnal.

5. – 6. mája 2016 sa na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave konala medzinárodná vedecká konferencia Ruský jazyk v slovanskom a neslovanskom svete: lingvodidaktický aspekt, ktorú organizovala Katedra rusistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave v rámci projektu KEGA č. 025UCM-4/2014 Zvyšovanie efektivity edukačného procesu v rusko-slovenskej komparácii. Podujatie slávnostne otvorila vedúca katedry, doc. PhDr. Tatjana Grigorjanová, CSc., ktorá všetkých zúčastnených srdečne privítala a predstavila. Nasledovali slávnostné príhovory oficiálnych hostí: pána rektora UCM v Trnave, Dr.h.c. doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc., mim. prof., dekanky Filozofickej fakulty UCM v Trnave, doc. Mgr. Kataríny Novákovej, PhD. a predsedu Trnavského samosprávneho kraja, Ing. Tibora Mikuša, PhD., pod záštitou ktorého sa celé podujatie konalo. Slávnostný priebeh konferencie umocnilo vystúpenie slovenského dámskeho komorného orchestra The Ladies Ensemble.

Po oficiálnom zahájení podujatia nasledovalo plenárne zasadnutie, ktoré bolo sprevádzané praktickými ukážkami odbornej zručnosti pod vedením popredných metodistov. V rámci nich odzneli zaujímavé postrehy zamerané na kultúrne hodnoty, rétoriku, kognitívne taktiky či využitie rozhlasového vysielania o ruskom jazyku a kultúre Ruska pri výučbe ruského jazyka atď., ktoré boli zavŕšené podnetnou diskusiou. Druhý deň konferencie sa niesol v znamení piatich sekcií, v ktorých viac než šesťdesiat kolegov – rusistov z vyše dvanástich krajín sveta diskutovalo o problémoch pri výučbe ruského jazyka u slovanských a neslovanských poslucháčov, meraní efektivity vzdelávacieho procesu vo výučbe ruštiny ako cudzieho jazyka, testovaní znalostí ruského jazyka ako cudzieho, zabezpečení procesu výučby ruštiny ako cudzieho jazyka (o programoch, učebniciach a ďalších pomôckach), profesionálnej príprave učiteľov, tlmočníkov a prekladateľov ruského jazyka či o literatúre a kultúre Ruska vo výučbe ruštiny ako cudzieho jazyka.

Po tvorivých diskusiách v každej sekcii nasledovalo odovzdanie certifikátov všetkým aktívnym účastníkom a záverečné slovo vedúcej Katedry rusistiky, ako aj hostí konferencie, ktorí vyjadrili veľkú spokojnosť s odbornou úrovňou a organizačnou prípravou konferencie. Pre všetkých účastníkov bola zorganizovaná exkurzia po historickom centre Trnavy, prehliadka kaštieľa vo Sv. Antone, ktorý sa stal národnou kultúrnou pamiatkou od roku 1985 a zlatým klincom exkurzie bola obhliadka historického centra banského mestečka Banská Štiavnica, ktoré je dnes spolu s okolím zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Veríme, že sa toto podujatie stane tradíciou a nasledujúce konferencie, organizované Katedrou rusistiky FF UCM v Trnave, budú podnetným stretnutím filológov z mnohých krajín a budú prínosom pre rozvoj ďalšej vedecko-výskumnej či pedagogickej spolupráce
na medzinárodnej úrovni. 


Ohlasy na našu konferenciu môžete nájsť tu


Zdroj: Tatjana Grigorjanová, Andrea Grominová


13. apríla 2016 prebiehalo katedrové kolo Študentskej vedeckej odbornej konferencie, na ktorom sa pokúsili prezentovať výsledky svojej vedeckej činnosti poslucháči Katedry rusistiky FF UCM v Trnave. Po dôslednom zvážení sa komisia rozhodla udeliť nasledovné tri miesta: prvé miesto obsadila Bc. Kristína Ondrušová, ktorá vystúpila s témou Interpretácia novely V. Briusova „V zrkadle“ (školiteľ: doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc.). Ako druhá sa umiestnila Bc. Katarína Valovičová prezentujúca príspevok Echo ideológie a vojnových udalostí v zranenej ľudskej duši (školiteľ: doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc.). Čestné tretie miesto získala Bc. Paulína Fraštiová s prácou zameranou na charakteristiku postáv vo vybranom diele V. Rasputina (školiteľka: Mgr. Andrea Grominová, PhD.). Oceneným študentkám blahoželáme a tešíme sa na účasť ďalších poslucháčov katedry v novom akademickom roku J     


Zdroj: Andrea Grominová 

5. apríla 2016 Katedra rusistiky FF UCM zorganizovala exkurziu Po stopách Alexandra Sergejeviča Puškina na Slovensku do Brodzian, kde sa nachádza Múzeum A. S. Puškina. Jeho expozícia je venovaná významným šľachtickým rodom okolia Prievidze, ktoré boli pokrvne spríbuznené s týmto ruským klasikom.

Podrobný výklad vedúcej múzea umožnil študentom rusistiky nahliadnuť do života Puškinových potomkov, autentickejšie sa zoznámiť so spisovateľom ako s „obyčajným“ človekom, prezrieť si exponáty dennej potreby jeho príbuzných. Z množstva spoznaného pripomíname rukopisnú báseň zakladateľa ruského romantizmu V. A. Žukovského Motýlik a kvety, výtlačky dobových časopisov, rodinné albumy, tematické cestovateľské herbáre, denníky a listy. V časti z literárneho výkladu mali študenti možnosť zorientovať sa v okruhu Puškinových spolupracovníkov, literárnych kritikov, učiteľov, spolužiakov, predchodcov a nasledovníkov. Múzeum A. S. Puškina však nevníma spisovateľovo dielo len ako relikviu ustrnutú v čase, ale vidí jej prínos a pokračovanie i do dnešných dní. Jasným príkladom tohto pohľadu je komplexné predstavenie prekladateľov A. S. Puškina do slovenčiny od prvopočiatkov až po súčasnú prekladateľskú generáciu zastúpenú J. Štrasserom.

Krásny slnečný deň ponúkol účastníkom exkurzie i príjemnú prechádzku v priľahlom parku Brodzianskeho kaštieľa a návštevu blízkych jarných Bojníc. Sme veľmi radi, že na exkurzii sme mohli privítať i vzácnych hostí z ostatných katedier a spoločne si vychutnať radosť zo zážitkového učenia.


Zdroj: Marianna Figedyová

С 30 марта по 1 апреля в Ружомберке проходил форум словацких русистов: В центре внимания – учитель, в котором приняла участие профессор кафедры русистики UCM Елена Маркова. В форуме приняли участие ведущие специалисты по русскому языку как иностранному из Москвы (РУДН), Санкт-Петербурга, Венгрии, Австрии, Германии, Великобритании и, конечно, разных университетов и школ Словакии, в том числе из Братиславы, Прешова, Банской Быстрицы и других центров. Организаторами форума были Государственный педагогический институт в Братиславе, Ассоциация русистов Словакии во главе с Эвой Колларовой, Посольство Российской Федерации в Словакии, Российский Центр науки и культуры в Братиславе, Католический университет в Ружомберке. Целью форума было обобщение теоретического и практического опыта преподавания русского языка как иностранного и и поиск эффективных путей решения проблем иноязычного образования. Обсуждение этих проблем проходило в рамках трех круглых столов: 1) начальная  и основная школа, 2) средняя школа, 3) высшая школа, на которых обсуждались темы содержания и форм иноязычного образования, национальных учебников, тестирования, государственных экзаменов. По мнению всех участников, форум прошел плодотворно и эффективно, став значительным этапом объединения сил русистов в Словакии (на разных ступенях преподавания русского языка) и за рубежом.

Zdroj: Elena Michajlovna Marková

1. marca 2016 na našej katedre prebiehalo kolokvium záverečných prác, na ktorom poslucháči bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia prezentovali doterajší stav svojich záverečných prác. Po oznámení všetkých prítomných so štruktúrou, metódami, cieľmi, teoretickými a praktickými časťami svojich prác nasledovala diskusia o koncepcii či problémoch, s ktorými sa študenti stretli pri spracovaní daných tém. Veríme, že kolokvium bolo užitočnou platformou a predpokladom pre úspešnú obhajobu bakalárskych i diplomových prác.


Zdroj: Andrea Grominová  


Katedra rusistiky FF UCM v Trnave 23. februára 2016 uskutočnila slávnostné odovzdávanie 300 kníh, ktoré v rámci programu Knižnej pomoci Dom ruského zahraničia Alexandra Solženicyna v Moskve daroval Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Slávnostné otvorenie výstavy sa konalo za účasti pána rektora UCM v Trnave, Dr.h.c. doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc., mim. prof., kultúrneho atašé Ruskej federácie na Slovensku, Vladislava Kulikova, zástupcu Domu ruského zahraničia Alexandra Solženicyna, Vladimira Sergejeviča Ugarova, riaditeľa Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Sergeja Žiganova, predstaviteľov akademickej obce a študentov UCM v Trnave.

Po otvorení výstavy sa premietal krátky dokumentárny film o histórii založenia a činnosti Domu ruského zahraničia Alexandra Solženicyna s názvom Veľvyslanectvo na Taganskom pahorku, ktorý natočil slávny ruský režisér, laureát ceny Zlatý orol – Sergej Zajcev. „Zlatým klincom“ podujatia bolo stretnutie so známym ruským spisovateľom, profesorom Alexejom Varlamovom, rektorom Literárneho inštitútu Maxima Gorkého v Moskve, ktorý na Katedre rusistiky FF UCM pôsobil v rokoch 2004–2005 ako garant štúdia.

Vzhľadom na to, že Dom ruského zahraničia Alexandra Solženicyna v Moskve je dnes najväčším svetovým centrom, v ktorom sú uložené jedinečné materiály literárneho, historického, filozofického a umeleckého dedičstva, knižný dar bude slúžiť ako bohatý zdroj informácií nielen pre študentov i pedagógov Katedry rusistiky, ale aj pre ostatných študentov a pedagógov Filozofickej fakulty a Univerzity sv. Cyrila a Metoda vôbec a všetkých záujemcov o ruskú kultúru.

Reportáž z tohto významného podujatia si môžete pozrieť na stránkach Mestskej televízie Trnava (od 2:47): http://www.mtt.sk/up/trnavsky-magazin/Trnavsky-magazin-26-02-2016Interview s hosťami si budete môcť vypočuť v archíve RTVS. 


Zdroj: Andrea Grominová  

12-14 февраля в Белградском университете проходила 54-я встреча сербских славистов, в которой приняли участие известные слависты не только Сербии, но и Чехии, Болгарии, России, Словакии, Македонии. В числе участников была и профессор кафедры русистики UCM Маркова Елена Михайловна. Она выступила на пленарном заседании с докладом "Тенденции развития славянских языков в условиях глобализации". Материалы форума будут опубликованы в журнале "Славистика", издаваемом Белградским университетом.

   

Zdroj: Elena Michajlovna Marková 

Pod záštitou Varšavskej univerzity, francúzskej Univerzity v Lausanne a Inštitútu regionálnej kultúry a literárnych štúdií F. Karpinského sa 28. – 29. januára 2016 v poľskom meste Sedlica konal medzinárodný vedecký seminár Terminológia literárnej vedy 21. storočia.  Rusisti z Poľska, Ukrajiny, Francúzska si za cieľ si stanovili prediskutovať nové termíny a pojmy z literárnej vedy, resp. literárnej teórie, ktoré by sa ukázali ako funkčné v ďalšom pomenúvaní nových javov a fenoménov v ruskej literatúre. Katedru rusistiky FF UCM či Slovenskú republiku vôbec reprezentovala Mgr. Andrea Grominová, PhD., ktorá vystúpila s príspevkom Metarealizmus/neobarok: vplyv národnej kultúrnej tradície na výber terminológie, a PaedDr. Marianna Figedyová, PhD., prezentujúca tému Terminológia v sfére subjektnej organizácie diela (medzinárodný aspekt). Prof. Nina Vladimirovna Barkovská, DrSc., ktorá je na vedecko-výskumnej stáži na našej katedre, predniesla príspevok na tému Regionálne literárne zoskupenia: termíny a pojmy. Všetky materiály konferencie budú v najbližšej dobe publikované v knižnej podobe.  

Okrem aktívnej účasti na tomto aktuálnom a dôležitom literárnovednom podujatí členky katedry nadviazali nové kontakty v rámci ďalšej vedeckej spolupráce na medzinárodnej úrovni, čoho výsledkom bolo pozvanie účastníkov seminára na konferenciu, ktorú Katedra rusistiky organizuje v máji 2016, a tiež možnosť uzavrieť dohodu medzi Varšavskou univerzitou a Katedrou rusistiky FF UCM v rámci programu mobilít Erazmus +. Veríme, že toto podujatie bolo skvelou príležitosťou na reprezentáciu Katedry, FF či UCM, ale aj ďalšou výzvou k medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráci.  


Zdroj: Andrea Grominová

    

15. decembra 2015 sa pri príležitosti Roku literatúry v Rusku prvýkrát na pôde Katedry rusistiky FF UCM v Trnave uskutočnil okrúhly stôl cez skype pod vedením profesorky N. V. Barkovskej, DrSc., ktorá je momentálne na vedecko-výskumnom pobyte na našej Katedre. Jej študenti z Uralskej štátnej pedagogickej univerzity v Jekaterinburgu diskutovali s našimi poslucháčmi o knižných novinkách, vydaných v Rusku i na Slovensku, o svojich dojmoch z prečítaného a tiež o otázkach, ktoré môžu potenciálne vzniknúť pri oboznamovaní sa s literatúrou svetovej proveniencie. „Čerešničkou na torte“ bolo skype-stretnutie so súčasnou ruskou spisovateľkou Annou Matvejevovou. Autorka románov a poviedok a laureátka ceny Veľká kniha 2015 rozprávala o inšpirácii vo svojej tvorbe a s radosťou odpovedala na pestrú škálu otázok študentov i vyučujúcich. Tešíme sa na ďalšie stretnutie tohto typu :) 

Zdroj: Andrea Grominová 

С 30 ноября по 5 декабря в Германии проходила Неделя русского языка, в которой приняла участие профессор кафедры русистики UCM Елена Маркова. Основные мероприятия проходили в Русском доме в Берлине, в университетах Магдебурга и Гамбурга. Для преподавателей РКИ были организованы лекции, мастер-классы ведущих специалистов в области преподавания русского языка и литературы, выставка-продажа книг издательства "Русский язык. Курсы", представленная главным редактором издательства С. Н. Ремизовой. Профессор Е. Маркова выступила в Русском доме в Берлине с лекцией-презентацией на тему "Основные тенденции в русском языке в свете современных глобализационных процессов", которая вызвала живейший интерес и много положительных откликов. Темой мастер-класса проф. Е. Марковой в Магдебурге стала проблема обучения иностранцев русской речи, формирования речевых навыков и механизмов, которая была представлена в презентации "Обучение коммуникации на русском языке". Большой интерес у слушателей вызвали рекомендации по обучению фонетической стороне речи, различные лексические игры: с мячом, картинное лото, домино и др. 


Zdroj: Elena Michajlovna Marková


21-23 ноября 2015 г. в Испании, в г. Лейда проходила международная конференция Перевод как средство обогащения мировой культуры, организованная Школой перевода МГУ и Ассоциацией преподавателей русского языка в Испании. На конференции были представлены два направления исследований: в аспекте переводческой деятельности и в методическом аспекте. Для участия в этой конференции в качестве модератора секции методики преподавания РКИ  и проведения мастер-класса для преподавателей русского языка на языковых курсах в Испании была приглашена профессор кафедры русистики UCM Елена Маркова. Мастер-класс профессора Марковой, продолжавшийся почти два часа, вызвал живейший интерес со стороны преподавателей русского языка как иностранного и как родного, которые испытывают большую потребность в методической помощи для работы с детьми в смешанных семьях, желающих сохранить русский язык и русскую культуру в условиях иноязычия. Следующая конференция, которую готовит Школа перевода МГУ состоится в Салониках (Греция). 

Zdroj: Elena Michajlovna Marková

12. novembra 2015 sa členky Katedry rusistiky – PaedDr. M. Figedyová, PhD. a Mgr. A. Grominová, PhD., zúčastnili prezentácie a zároveň krstu knihy Кофе с Бахом, чай с Шопеном (Káva s Bachom, čaj s Chopinom), prostredníctvom ktorej prekladateľka N. Šuľginová, oboznamuje ruskú čitateľskú verejnosť s tvorbou šiestich slovenských prozaičiek – E. Maliti-Fraňovej, E. Farkašovej, M. Bátorovej, V. Švenkovej, H. Dvořákovej a v neposlednom rade O. Feldekovej. Preklad šiestich poviedok do ruského jazyka vyšiel v moskovskom vydavateľstve Forum. Na podujatí v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave si všetci zúčastnení mohli vypočuť texty v origináli i preklade ako „ochutnávku“ z tejto vzácnej antológie. 

Zdroj: Andrea Grominová 

V rámci celoslovenského podujatia Týždeň vedy a techniky 2015 9. novembra 2015 Katedra rusistiky zorganizovala pre všetkých študentov Filozofickej fakulty UCM v Trnave veľmi aktuálnu prednášku prof. M. Parzulovovej, DrSc. na tému Jazyk masmediálnej komunikácie v dobe globalizácie. Prednáška predstavovala bohatý zdroj informácií, ktoré môžu (nielen) poslucháči Katedry rusistiky zužitkovať na viacerých disciplínach v rámci svojho študijného odboru. Ich záujem o túto tému sa odzrkadlil aj v plodnej diskusii, venovanej otázkam funkčnosti a miery vplyvu súčasných masovokomunikačných prostriedkov.   

Zdroj: Andrea Grominová 

6. novembra 2015 sa v rámci 23. ročníka knižného veľtrhu BIBLIOTÉKA v bratislavskej Inchebe konala medzinárodná konferencia rusistov a slovenských i ruských pedagógov ruského jazyka a literatúry s názvom K roku literatúry v Rusku. Spoznajme Rusko cez jeho jazyk a literatúru. Na konferencii vystúpil o. i. predseda Zväzu spisovateľov Sankt-Peterburgu V. Popov, hlavná redaktorka vydavateľstva Zlatoust A. Golubevová, slovenská prekladateľka ruskej literatúry R. Maliti, ruský veľvyslanec na Slovensku A. L. Fedotov či slovenský expremiér J. Čarnogurský a i. Do diskusie prispeli i členky našej Katedry – Mgr. A. Grominová, PhD. a PaedDr. M. Figedyová, PhD., ktoré sa následne zúčastnili aj prezentácie nových kníh ruskej proveniencie. 

Zdroj: Andrea Grominová 

5. novembra 2015 sa na pôde Katedry ruských a východoeurópskych štúdií FF Univerzity Komenského v Bratislave konala vedecká rozprava o prekladaní ruskej a slovanských literatúr s názvom Podoba Ruska – včera, dnes, zajtra. Rozpravy sa zúčastnili zástupcovia Slovanského ústavu Ruskej akadémie vied a jej novovytvoreného Prekladateľského ústavu, profesorka A. G. Mašková, DrSc. z Katedry slovanských filológií MGU v Moskve, slovenskí prekladatelia ruskej literatúry – prof. PhDr. J. Zambor, CSc. a J. Štrasser, a tiež pedagógovia všetkých rusistických pracovísk na Slovensku. Našu Katedru reprezentovala Mgr. Andrea Grominová, PhD., ktorá v rámci diskusie vystúpila s príspevkom Ruská poézia v slovenskej kultúre v prvých rokoch nového tisícročia

Zdroj: Andrea Grominová 

 21-28 октября 2015 г. в Москве, в Доме русского зарубежья им. А. И. Солженицына проходил заключительный этап Международного конкурса "Лучший учитель русской словесности зарубежья". В жюри конкурса принимала участие профессор кафедры русистики UCM Е. Маркова. Этот конкурс проходил в несколько этапов в течение года, в конкурсе участвовали многие преподаватели школ, гимназий, университетов из разных стран мира, в результате чего к заключительному этапу были отобраны 8 лучших преподавателей, ими оказались представители Болгарии, Испании, Австрии, Китая, Казахстана, Молдовы, Беларуси, Таджикистана. Испанию представлял член Президиума МАПРЯЛ проф. Рафаэль Гусман, который победил в одной из номинаций. Участники представляли на суд жюри презентацию о своих учениках и достижениях по обучению русскому языку, а на следующий день давали урок русской литературы. Абсолютными победителями конкурса в этом году стали представители Китая, Молдовы и Беларуси. Этот конкурс проводится ежегодно и мы надеемся, что когда-нибудь в числе победителей окажутся и преподаватели русского языка из Словакии. 

Zdroj: Elena Michajlovna Marková

20 октября 2015 г. в Московском государственном областном университете (МГОУ) состоялась научно-практическая конференция Теоретические и методологические проблемы обучения русскому языку, в которой приняла участие профессор кафедры русистики UCM Е. Маркова. В конференции приняли участие учителя школ Москвы и Подмосковья, ученые-русисты. Профессор Маркова выступила на пленарном заседании с докладом Специфика обучения русскому языку нерусских.

Zdroj: Elena Michajlovna Marková

13.–20. septembra 2015 prebiehal v španielskej Granade 13. kongres Medzinárodnej asociácie učiteľov ruského jazyka a literatúry (MAPRJAL) s názvom Ruský jazyk a literatúra v priestore svetovej kultúry (Русский язык и литература в пространстве мировой культуры) s podporou Granadskej univerzity, fondu Russkij mir a pod záštitou španielskej i andalúzskej vlády i predstaviteľov samotného mesta Granada a jej univerzity, ktorá v tomto roku oslavuje 50. výročie výučby ruského jazyka a literatúry. Na kongrese, ktorý bol reprezentatívnym podujatím, so svojimi príspevkami s jazykovednou, literárnovednou či kulturologickou tematikou vystúpilo takmer 1200 účastníkov zo 60 krajín sveta v štrnástich sekciách, medzi nimi aj členovia Katedry rusistiky FF UCM v Trnave – doc. PhDr. T. Grigorjanová, CSc., prof. E. Marková, DrSc., doc. PhDr. J. Dohnal, CSc. a Mgr. A. Grominová, PhD.

     Program kongresu sprevádzali okrem iného koncerty, výstavy a exkurzie, predaj odborných kníh a učebníc z produkcie predovšetkým ruských vydavateľstiev, a, samozrejme, mnoho osobných stretnutí, nadväzovanie nových kontaktov a upevňovanie kontaktov z minulosti, výmena skúseností ako aj návrhy na budúcu spoluprácu. Veľmi dôležitým a tiež praktickým výstupom kongresu je 15-zväzkový zborník, s ohľadom na svoj úctyhodný objem (celkovo na šesťtisíc strán, a to aj napriek organizátormi obmedzenému rozsahu publikovaných príspevkov) vydaný na CD. 


Zdroj: Andrea Grominová 

V dňoch 22. – 24. júna 2015 na Katedre rusistiky prebiehali štátne skúšky poslucháčov študijných odborov: ruský jazyk v odbornej komunikácii a učiteľstvo akademických predmetov: ruský jazyk – anglický jazyk. Úspešným absolventom bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia gratulujeme a želáme im veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote. 

Zdroj: Andrea Grominová 

25. mája – 6. júna 2015 sa uskutočnila realizácia projektu Ruská humanitná expedícia v Španielsku, na ktorom našu katedru reprezentovala prof. Elena Michajlova Marková, DrSc. Expedícia prebiehala v šiestich španielskych mestách (v Madride, Barcelone, Malage, Alicante, Valencii, Tarragone), v ktorých sa uskutočnilo množstvo kultúrnych a vzdelávacích podujatí pre všetkých záujemcov a milovníkov ruskej kultúry a jazyka. Vzhľadom na to, že od roku 2002 sa v Španielsku zvýšil záujem o výučbu ruského jazyka, cieľom tejto expedície je podporovať vzájomné rusko-španielske vzťahy prostredníctvom jazykových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít a vytvárať vhodné podmienky pre vedeckú a metodickú platformu v oblasti slovanskej filológie.

Zdroj: Elena Michajlovna Marková

Prof. Elena Michajlovna Marková, DrSc. vystúpila v televízii Lobačevského štátnej univerzity v Nižnom Novgorode. Svojou prednáškou na tému Kultúrny komponent lexikálnej sémantiky prispela k cyklu prednášok o súčasnom ruskom jazyku. Celú prednášku pani profesorky Markovej si môžete pozrieť tu.    


Zdroj: Elena Michajlovna Marková

Poslucháči oboch študijných odborov KRUS pravidelne absolvujú zahraničné stáže a prostredníctvom správ a fotografií, ktorými prispievajú k tvorbe webovej stránky KRUS, odovzdávajú ostatným študentom svoje zážitky, dojmy či odporúčania. Správy o absolvovaní stáží študentov KRUS sa dokonca objavujú v zahraničných univerzitných časopisoch ako napr. správy zo stáže študentov RJOK na Lipeckej štátnej univerzite, ktorú si môžete prečítať na stránkach: file:///C:/Users/A/Downloads/%E2%84%965%20%281%29.pdf (s. 6 – 7) či file:///C:/Users/A/Downloads/%E2%84%96%208.pdf (s. 4). 

Zdroj: Andrea Grominová

PaedDr. Lenka Čemová a Mgr. Andrea Grominová, PhD. sa 18. marca 2015 ako členky poroty zúčastnili semifinále súťaže Jazykový kvet 2015. Svoje recitačné schopnosti a talent tvoriť vlastné lyrické, prozaické a dramatické diela v cudzích jazykoch (ruskom, anglickom i nemeckom) sa pokúsili prezentovať žiaci a študenti základných i (verejných či súkromných) stredných škôl Trnavského kraja. Akreditovaná súťaž sa konala pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a podporuje multilingvalizmus a prezentáciu jazykových zručností mládeže v cudzích jazykoch. 

Zdroj: Andrea Grominová

Študenti Katedry rusistiky sa aj tento rok aktívne zúčastnili Študentskej vedeckej odbornej činnosti, ktorá sa konala 10. marca 2015 na pôde FF UCM. Prvé miesto zaujala študentka Katarína Valovičová, ktorá prezentovala prácu Kreutzerova sonáta L. N. Tolstého verzus Hriech J. G. Tajovského (konzultant: doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc.). Na druhom mieste sa umiestnil študent Adam Kukuča, ktorý vystúpil s prácou Symbolika ruského väzenského tetovania (konzultantka: Mgr. Andrea Grominová, PhD.). Tretie miesto obsadila Jana Polášová s referátom na tému Zoznámte sa, Ľudmila Ulická (konzultantka: PaedDr. Marianna Figedyová, PhD.). Všetkým študentom ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník ŠVOČ 2015/2016 :)

Zdroj: Andrea Grominová

9. februára 2015 sa na pôde Katedry rusistiky uskutočnilo kolokvium záverečných prác, na ktorom poslucháči bakalárskeho i magisterského stupňa štúdia prezentovali svoje "doterajšie" zistenia a stav rozpracovanosti bakalárskych a diplomových prác. Všetkým želáme veľa tvorivých síl pri ich dokončení a úspešnú obhajobu :) 

Zdroj: Andrea Grominová

Z iniciatívy študentov Katedry rusistiky sa 11. decembra 2014 uskutočnila prvá katedrová „večerinka“, teda neformálne stretnutie poslucháčov všetkých študijných programov a členov katedry. Celý večer sa niesol v znamení inscenácií rôznych rolí, vtipných situácií, rečňovaniek či iných hier. Nechýbala nám dobrá nálada a skvelá zábava. "Zlatým klincom" podujatia bol večer ruských filmov. Veríme, že sa toto podujatie stane obľúbenou katedrovou tradíciou J

Zdroj: Andrea Grominová 


Katedra rusistiky FF UCM sa aj v tomto kalendárnom roku aktívne zapojila do celoslovenského podujatia Týždeň vedy a techniky 2014. Vo štvrtok,13.11.2014, zorganizovala tri zaujímavé rusistické akcie. Prvou bola prednáška vedúcej katedry doc. PhDr. T. Grigorjanovej, CSc. Praví a falošní priatelia prekladateľa, o ktorú prejavili záujem nielen poslucháči Katedry rusistiky, ale aj študenti iných prekladateľských odborov FF UCM. Po prednáške nasledovala prezentácia docentky Mariny Matycinovovej z Lipeckej štátnej univerzity, ktorá oboznámila všetkých zúčastnených s možnosťami štúdia, stáží a študijných pobytov na ich univerzite v rámci programu Erasmus+. „Čerešničkou na torte“ bol pre študentov Večer ruských filmov, kde si prišli „na svoje“ fanúšikovia modernej ruskej kinematografie. Premietal sa totiž ruský komediálny film Vianočné stromčeky (Ёлки). Všetkým zúčastneným ďakujeme za hojnú účasť a tešíme sa na naše stretnutie na ďalších podujatiach Katedry rusistiky.

Zdroj: Andrea Grominová


Poslucháči Kazašskej univerzity, ktorí aktívne absolvujú akademické stáže na Euroázijskej akadémii v Bratislave, sa 6. novembra 2014 zúčastnili prednášok vedúcej katedry – doc. PhDr. Tatiany Grigorjanovej, CSc. Keďže sú študijné programy Euroázijskej akadémie zamerané na cestovný ruch, lingvistiku a cudzie jazyky (vrátane ruského), veríme, že prednášky pani docentky Grigorjanovej boli obohatením ich poznatkov o frazeológii, lexikológii a morfológii súčasného ruského jazyka. 

Zdroj: Andrea Grominová


Pri príležitosti 200. výročia narodenia ruského spisovateľa M. J. Lermontova sa 27. októbra 2014 na pôde Katedry rusistiky FF UCM uskutočnila prednáška Život a dielo M. J. Lermontova. Tajomníčka Múzea Lermontova v Tarchanoch, Julia Sablinová, pozornosť študentov zaujala najmä virtuálnou 3D-prezentáciou priestorov lermontovského múzea úzko spätou s faktami o živote a tvorbe tohto významného básnika, prozaika i dramatika ruskej proveniencie. Veríme, že toto katedrové podujatie bolo užitočným zdrojom informácií pre poslucháčov oboch študijných rusistických odborov.

Zdroj: Andrea Grominová 

Na základe pozvania Nationality Rooms and Intercultural Exchange Programs na Pittsburgskej univerzite sa v období 22. júla – 12. augusta 2014 vedúca Katedry rusistiky doc. PhDr. Tatiana Grigorjanová, CSc. zúčastnila výskumnej stáže, prostredníctvom ktorej sa zoznámila sa s vedeckou aj organizačnou prácou najmä na Katedre slovanských jazykov a v Centre pre výskum Ruska a Východnej Európy. Okrem toho sa zúčastnila aj niekoľkých lingvistických prednášok pre zahraničných študentov v rámci letného výmenného programu. Pani docentka tiež pomáhala pri organizácii podujatí zameraných na šírenie slovenskej kultúry v Pittsburghu. V rámci nich vystúpila s prednáškou o systéme vysokoškolského vzdelávania na Slovensku s dôrazom na našu univerzitu, ktorej sa zúčastnili zahraniční študenti a zamestnanci Nationality Rooms and Intercultural Exchange Programs. Vďaka nadviazanej spolupráci s prijímajúcou organizáciou je Katedra rusistiky pravidelne informovaná o možnostiach absolvovania študijných a výskumných stáží pre našich študentov a pedagógov.    

Zdroj: Andrea Grominová 

15. – 16. mája 2014 Katedra rusistiky FF UCM organizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Hlavné vývinové tendencie ruského jazyka a iných slovanských jazykov v súčasnom svete, na ktorej prezentovalo výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti vyše 120 kolegov-slavistov z Ruska, Ukrajiny, Taiwanu, Arménska, Nemecka, Bulharska, Česka, Slovenska a iných krajín. O kultúrny program sa postarali študenti Katedry rusistiky FF UCM, ktorí spestrili atmosféru konferencie recitáciou básní na počesť 200. výročia úmrtia ruského spisovateľa J. M. Lermontova a spevom ruských ľudových piesní. Okrem toho ponúkli účastníkom konferencie zaujímavé prednášky o kultúrnych pamiatkach mesta Trnava. Veríme, že toto podujatie sa stane tradíciou našej katedry a bude podnetným stretnutím filológov zo všetkých koncov sveta :)

Zdroj: Andrea Grominová 

 

13. – 14. mája 2014 Katedru rusistiky FF UCM poctila svojou návštevou profesorka M. Parzulovová z Univerzity prof. Asena Zlatarovova v Burgase, ktorá študentom Katedry rusistiky ponúkla podnetné prednášky na témy Jazyk ako odzrkadlenie zmien v spoločnosti Jazyk ako zrkadlo histórie národaO aktuálnosti a zaujímavosti stretnutia svedčilo aj množstvo otázok a návrhov zo strany študentov, ktorí následne oboznámili pani profesorku s historickým centrom mesta Trnavy.         

Zdroj: Andrea Grominová     

13. mája 2014 na pôde Filozofickej fakulty UCM v Trnave prebiehala realizácia Národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax (Operačný program VZDELÁVANIE) s názvom Čítajme ruskú literatúru! pod vedením Mgr. Andrey Grominovej, PhD. Na projekte podporovanom štátnou organizáciou IUVENTA (MŠVVaŠ SR) sa zúčastnili študenti Katedry rusistiky FF UCM v Trnave, ktorí mali možnosť oboznámiť sa s metódami neformálneho vzdelávania, "okúsiť" nový typ vyučovacieho procesu - učenie sa zážitkom. Vzhľadom na popularitu a úspech u študentov sa v blízkej budúcnosti plánujeme zapojiť do riešenia ďalších projektov KomPraxu podobného charakteru. 

Zdroj: Andrea Grominová

6. mája 2014 sa pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie na pôde Filozofickej fakulty UCM uskutočnilo neformálne posedenie pri šálke kávy s najmladšou slovenskou europoslankyňou Katarínou Neveďalovou, s ktorou študenti Katedry rusistiky FF UCM diskutovali o rusko-slovenských vzťahoch, prínose Európskej únie pre mladých ľudí či o výmenných mobilitách v rámci programu Erazmus. Vzhľadom na plodnú diskusiu veríme, že toto podujatie nebolo posledné. 

Zdroj: Andrea Grominová 

23. apríla 2014 sa na pôde Filozofickej fakulty UCM v Trnave uskutočnila Študentská vedecká odborná činnosť 2014, na ktorej Katedru rusistiky reprezentovala Bc. Zdenka Horňáková s príspevkom na tému Obraz ženy v tvorbe I. S. Turgeneva, čím zahájila nultý ročník ŠVOČ na rusistickej katedre. Na základe školiteľského (Mgr. Andrea Grominová, PhD.) a oponentského posudku (doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc.) sa stala víťazkou katedrového kola a postúpila na celofakultné kolo ŠVOČ. Víťazke srdečne blahoželáme :-)

Zdroj: Andrea Grominová  

     

18. – 19. februára 2014 našu katedru navštívila Dr. Anna Kurkiewicz z Poznaňskej univerzity, ktorá prostredníctvom cyklu prednášok ponúkla študentom rusistiky komparatívny pohľad na ruskú a západoeurópsku kultúru. V rámci diskusie so študentmi sa pokúsila o hľadanie odpovedí na otázky mentality, náboženstva a filozofie oboch kultúr, čím podčiarkla riešenie „večnej“ otázky Východ verzus Západ.  

Zdroj: Andrea Grominová 

14. – 17. novembra 2013 sa v Bratislave konal 21. Medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka, v rámci ktorého prezentovali odbornú literatúru, učebné pomôcky, slovníky a beletriu ruskí vydavatelia, editori, distribútori a spisovatelia. Na tomto podujatí naplno využili priestor na tlmočenie a sebarealizáciu aj študenti Katedry rusistiky FF UCM, ktorí pohotovo a ochotne odpovedali na otázky záujemcov o ruskojazyčné knižné publikácie a zároveň si cibrili komunikačné schopnosti z ruského jazyka.

Zdroj: Andrea Grominová 

Podujatie Večer ruského divadla, ktoré organizuje Katedra rusistiky pre študentov Filozofickej fakulty UCM i všetkých záujemcov o ruskú literatúru či kultúru, odštartovala divadelná hra Bratia Karamazovovci F. M. Dostojevského. Predstavenie sa odohralo 27. novembra 2013 na doskách novej budovy Slovenského národného divadla v Bratislave. Veríme, že sa toto podujatie stane pravidelnou katedrovou tradíciou.

Zdroj: Andrea Grominová 

15. novembra 2013 sa v rámci Týždňa vedy a techniky uskutočnila prednáška docentky N. A. Kosťukovej zo Sankt-Peterburgskej štátnej univerzity na tému Prezentácia literárnych textov a práca s nimi na úrovni В2, prostredníctvom ktorej študenti katedry získali niekoľko cenných pohľadov na formovanie návykov hovorenia, čítania a písania pri výučbe ruského jazyka a zároveň osvojovanie si gramatických pravidiel. Po prednáške nasledoval „master-klass“ pre pedagógov Katedry rusistiky zameraný na riešenie otázky Ako zostaviť súbor cvičení a úloh pre prácu s literárnym textom pre cudzojazyčných študentov.

Zdroj: Andrea Grominová 

14. novembra 2013 sa na Katedre rusistiky uskutočnila beseda s ruským básnikom, prekladateľom a hlavným redaktorom ruského vydavateľstva OGIMaksimom Amelinom. Laureát niekoľkých ruských literárnych cien (najnovšie ceny Alexandra Solženicyna) okrem recitovania vlastných veršov rozprával o problémoch ruského jazyka, jeho očarení antikou a ruskou poéziou 18. storočia (najmä veršami Deržavina) či o svojich prekladoch diel Catulla, Pindara, Homéra a iných antických klasikov. Študentov okrem iného zaujímali aj problémy súčasnej ruskej poézie, otázka archaicko-novátorského princípu tvorby básnikových veršov a tiež dopyt po detskej či učebnej literatúre ruskej proveniencie.

Zdroj: Andrea Grominová 

Aktuality
Harmonogram slávnostných promócií absolventov

Harmonogram štátnych skúšok - Máj - Jún 2023 
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Kontakt
  • Katedra rusistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete