Aktivity doktorandov


Zvyšovanie kvalifikácie na Gercenovej štátnej pedagogickej univerzite v Petrohrade


V dňoch od 16. až 29. augusta 2021 sa vyučujúci ruského jazyka zo slovenských univerzít zúčastňujú dvojtýždňového online vzdelávacieho programu zvyšovania kvalifikácie s názvom „Súčasné trendy ruštiny ako cudzieho jazyka a metodológie jej vyučovania v cudzojazyčnom prostredí“.

Program, ktorý organizoval Fond „Russkij mir“ v spolupráci s Ruskou štátnou pedagogickou univerzitou A. I. Gercena v Petrohrade (Rusko), bol určený pre učiteľov ruského jazyka zo zahraničných univerzít a vzdelávacích inštitúcií, no bol otvorený aj pre doktorandov či študentov, ktorí svoju budúcnosť vidia v pozícii učiteľov ruského jazyka a literatúry vo svojich domovských krajinách. V rámci programu pedagógovia z Gercenovej univerzity postupne realizovali prednášky o moderných trendoch vo vývoji ruského jazyka a metódach jeho vyučovania, ako napríklad „Interkultúrna komunikácia vo výučbe ruštiny pre zahraničných študentov“, „Moderný literárny proces v Rusku: trendy“, či workshopy zamerané na konverzácie i gramatiku.

Ako doktorand našej katedry so zameraním na literatúru a zároveň absolvent doplňujúceho pedagogického štúdia na našej fakulte som veľmi ocenil možnosť vybrať si podľa osobných preferencií niektoré z množstva ponúkaných odborných prednášok, a tak sa zúčastniť práve na takých, ktoré boli v súlade s mojím záujmom, ako napr.  „Detská poézia na hodinách ruštiny ako cudzieho jazyka“; „Metódy vyučovania literatúry“, „Realizácia seminára na tému Strieborného veku“.  V záverečný deň sa uskutočnil okrúhly stôl, na ktorom prebrali úlohu prednášajúcich samotní účastníci a na určitú tému prezentovali svoje prístupy k výučbe ruštiny – v mojom prípade odznela prezentácia na tému „Hry vo výučbe ruštiny ako cudzieho jazyka“.

Intenzívny dvojtýždňový program so 72 hodinami prednášok a seminárov sa niesol v profesionálnej a zároveň priateľskej atmosfére, stal sa miestom podnetných diskusií, výmeny pedagogických skúseností, ale aj miestom, na ktorom sa mohli zoznámiť učitelia, či budúci učitelia ruského jazyka, čo je základný predpoklad budúcej medzinárodnej spolupráce v oblasti výučby ruského jazyka naprieč celým svetom.


Zdroj: Igor Cintula 


Deň Ruska


Deň 12. jún sa po celej Ruskej federácii oslavuje ako Deň Ruska. Ide o pomerne mladý štátny sviatok, ktorý sa ešte do roku 2002 nazýval Deň schválenia Deklarácie o štátnej suverenite Ruska. Pri príležitosti tohto sviatku sa tradične uskutočňuje viacero podujatí, či už prezenčne, alebo online formou, v samotnom Rusku i za jeho hranicami. Práve do jednej takejto online akcie sa zapojil náš doktorand Mgr. Igor Cintula a časť jeho video pozdravu bola zaradená do oficiálneho videoklipu Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie, venovaného oslavám tohto sviatku.


link na video: https://fb.watch/6430SrtMxI/


Zdroj: Igor Cintula 


Hodnoty v literatúre a umení (Brno 2021)


Dňa 4. júna 2021 sa konala medzinárodná konferencia Hodnoty v literatuře a umění V, ktorá bola zameraná na doterajšie štúdium problematiky hodnôt a ich zachytenie v literatúre a ďalších druhoch umenia. Organizátorom vedeckého podujatia bola Česká asociácia slavistov v spolupráci s Ústavom slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity (Brno, Česko), s Katedrou ruskej a zahraničnej literatúry a metodiky výučby literatúry Filologickej fakulty Samarskej štátnej sociálnej a pedagogickej univerzity (Samara, Rusko), spoločnosťou Ars Comparationis (Slovanská sekcia Medzinárodnej asociácie pre štúdium slova a obrazu), Stredoeurópskym slavistickým centrom a Slavistickou spoločnosťou Franka Wolmana.

Okrem sekcií, venovaných základnej téme konferencie Zachycení/odraz hodnot a jejich osvětlování v umělecké literatuře a v literární kritice, boli organizované špeciálne tematické i diskusné sekcie a okrúhle stoly, predovšetkým na tému Energie „negativního hrdiny“ v literárním díle, Intencionalita ve ztvárnění časových a prostorových dimenzí v literárním díle, Existenciální konflikt v poezii a próze 19. a 20. století a Tvorba a život Jevgenije Nikolajeviče Čirikova.

Na konferencii v rámci jednej zo sekcií s názvom Existenciální konflikt v poezii a próze 19. a 20. století vystúpil člen Katedry rusistiky FF UCM v Trnave prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. s príspevkom Тема самоубийства у Ф.М. Достоевского и Л. Андреева как аксиологический вопрос, ako aj náš doktorand 2. ročníka Mgr. Igor Cintula s príspevkom na tému Hodnotové protiklady v básni „Občanská válka“ M. A. Vološina.


Zdroj: Igor Cintula 


Prvá zahraničná mobilita doktoranda Katedry rusistiky FF UCM v Literárnom inštitúte A.M. Gorkého v Moskve


V rámci mobility doktorandov som ako prvá doktorandka Katedry rusistiky absolvovala zahraničnú stáž v Literárnom inštitúte A.M. Gorkého v Moskve. Táto mobilita prebiehala online a trvala mesiac (od 17. februára do 7. apríla 2021). Aktívne som si vypočula cyklus prednášok z teórie literatúry profesora Sergeja Anatoljeviča Vasiljeva. Možnosť absolvovať prednášky práve v Literárnom inštitúte podporil samotný rektor inštitútu, profesor Alexej Nikolajevič Varlamov, ktorý v minulosti pôsobil ako pedagóg a garant študijných programov našej katedry. Svoju stáž som ukončila záverečnou skúškou z teórie literatúry, na ktorej som tiež odprezentovala časť svojej dizertačnej práce na tému Aвторский стиль А.С. Грина. Napriek tomu, že išlo o online mobilitu, vnímam túto skúsenosť ako skvelú, pretože mi rozšírila obzory a umožnila mi zúčastniť sa na vedeckom podujatí, akým bola napríklad aj medzinárodná vedecká konferencia s názvom Национальный стиль русской литературной классики, organizovaná Moskovskou pedagogickou univerzitou.Zdroj: Zina Špačeková


"Русские субботы": онлайн-проект "Россия многоликая"


Для популяризации русского языка и русской культуры был запущен новый этап международной культурно-просветительской акции "Русские субботы": онлайн-проект "Россия многоликая", который и посетили наши докторанты. Первой точкой встречи стал Дальний Восток России, а именно — о. Сахалин.

Уважаемые профессор Татьяна Владимировна Кортава и профессор Алексей Николаевич Варламов открыли встречу радостным приветствием участвующих и слушателей. Далее интереснейшие рубрики также вел профессор к.ф.н. Валерий Владимирович Частных. Центральной темой первой части встречи стала роль писателя Антона Павловича Чехова на Сахалине, а также его произведение "Остров Сахалин": мы виртуально побывали в музее книги Чехова "Остров Сахалин" и прослушали увлекательную лекцию директора музея Евгении Павловны Фирсовой и профессора Елены Александровны Иконниковой.

Популярность А.П. Чехова в Японии обсуждали с профессором славистики Токийского университета Мицуёси Нумано. Современность и прошлое образа жизни острова Сахалин, понятие "сахалинец" ведущие обсудили с сахалинским писателем Владимиром Владимировичем Семенчиком и профессором Еленой Александровной Иконниковой.

Во второй, не менее важной, этнографической части проекта мы познакомились с коренными народами, проживающими на территории Ых Миф (название о. Сахалина на языке нивхов): нивхами и уйльтами. Собеседниками стали представители народов: Елена Сергеевна Ниткук (нивхи), председатель Южно-Сахалинской местной общественной организации коренных малочисленных народов Севера «Этнокультурный центр "Люди Ых Миф" ("Люди Сахалина")», и Ольга Фёдоровна Соловьёва (уйльты), научный сотрудник отдела истории Сахалинского областного краеведческого музея.

О современном состоянии образования рассказала Наталья Вадимовна Лавренникова. Приглашены были и представители корейской диаспоры о. Сахалин: Светлана Анатольевна Мирова, Светлана Михайловна Ким, Марина Евгеньевна Гулакова. Слушатели узнали о сохранившихся традициях народов, привычках и особенностях менталитета, увидели, как проводится урок корейского языка для пятиклассников. Вместе с профессором Университета Саппоро (Япония) Казухисой Ивамото участники узнали о международной программе "Здравствуй, Сахалин!", благодаря которой 45 японских студентов посетили остров. Участники встречи искренне благодарны организатором за возможность познакомиться с замечательными людьми и узнать больше о культурах народов России! Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!Zdroj: Olesja Medukha 


Kostomarovské fórum 2021


V dňoch 24. – 28. mája sa uskutočnilo „Kostomarovské fórum“, organizátorom ktorého sa stal Štátny inštitút ruského jazyka A.S. Puškina v Moskve. Medzinárodné podujatie bolo venované pamiatke Vitalija Grigorieviča Kostomarova (1930–2020), zakladateľa a prvého rektora uvedeného inštitútu.

Na otvorení fóra, ktoré sa kvôli epidemiologickej situácii konalo online, súčasná rektorka inštitútu Margarita Ruseckaja pripomenula, že jedna z kníh V.G. Kostomarova sa volá „Jazyková chuť doby“, v ktorej akademik uvádza, že jazykový vkus je „... meniacim sa ideálom používania jazyka v súlade s povahou doby“. Následne počas štyroch dní prebiehali v online priestore fóra diskusie o aktuálnych problémoch ruského jazyka vo všetkých sférach verejného života. Jednou z kľúčových sa stala téma pochopenia úlohy ruského jazyka a jeho fungovania v nových podmienkach vytvorených informačnou revolúciou a technologickým pokrokom posledných desaťročí.

Kostomorovského fóra sa zúčastnili desiatky vedcov, spisovateľov, učiteľov, predstaviteľov najrôznejších inštitúcií vrátane rusky hovoriacich organizácií v zahraničí. Jedným z poslucháčov fóra bol aj Mgr. Igor Cintula, doktorand Katedry rusistiky FF UCM v Trnave.


Zdroj: Igor Cintula 


INTERLINGUA 2021

 

Na sklonku akademického roka 2020/21 sa v dňoch 18. a 19. mája 2021 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia INTERLINGUA 2021. Prebiehala pri príležitosti 65. výročia Lipeckej štátnej technickej univerzity (LŠTU, Rusko) a jedným zo spoluorganizátorov bola aj naša Katedra rusistiky FF UCM v Trnave. Konferencia sa stala potvrdením úspešnej dlhodobej spolupráce medzi KRUS FF UCM a LŠTU, ako i priestorom, na ktorom sa prezentovali aktuálne výsledky vedeckého výskumu širšieho kruhu odborníkov z najrôznejších oblastí ruského jazyka, literatúry a kultúry.

Na plenárnom zasadnutí odznel spoločný príspevok doc. PhDr. Andrey Grominovej, PhD. a prof. Josefa Dohnala, CSc. s názvom Восприятие дискурса художественных произведений в словацком вузе. V rámci jednotlivých sekcií odzneli referáty ostatných členov katedry, a to:

•Театральная сцена как средство культурной коммуникации (о театральной постановке романа «Братья Карамазовы» в Словацком национальном театре) (PaedDr. Marianna Figedyová, PhD.);

•Фразеологизмы и их использование на уроках русского языка как иностранного (Mgr. Andrea Spišiaková, PhD.);

•Межъязыковая омонимия как лингводидактическая проблема (PhDr. Lukáš Gajarský, PhD.).

O svoje poznatky i aktuálny stav výskumu sa podelili aj doktorandi katedry s nasledovnými príspevkami:

•Прием иронии в чеховском дискурсе (на примере повести «Цветы запоздалые» А.П. Чехова (Mgr. Svetlana Cherepanova);

•Структурно-семантические особенности концепта «ревность» и «зависть» в русской прозе XX – XXI вв. (Mgr. Jevgenija Kosheľkova);

•Литература как источник метафорического моделирования в российском медиадискурсе (Mgr. Linda Krajčovičová);

•Изучение поэтических текстов с иностранными студентами в современном поэтическом дискурсе (Mgr. Olesja Medukha);

  Фиктивность как особенность дискурса художественного произведения (Mgr. Zina Špačeková);

•Дискурс об отце и сыне в «Донских рассказах» М. А. Шолохова (Mgr. Igor Cintula; prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.);

•Смех, крик и слезы в «Жизни Человека» Л. Андреева: эмоциональный дискурс в художественном тексте (Mgr. Jevgenij Filippov).

Členovia a doktorandi katedry tak dôstojne reprezentovali svoju Almu mater, a tiež Slovensko pred zástupcami ruských, bulharských i chorvátskych filologických inštitúcií. Medzinárodný formát konferencie umožnil širšiu diskusiu, vďaka čomu sme mali možnosť vypočuť si aj názory iných rusistov mimo slovenského kontextu na skúmané otázky a témy. Sme veľmi radi, že sa našej katedre úspešne darí upevňovať medzinárodné vzťahy s partnerskými univerzitami J.

 

Zdroj: Igor CintulaРКИ в эпоху пандемии


Dňa 27. apríla 2021 sa uskutočnil medzinárodný online seminár pre učiteľov ruštiny ako cudzieho jazyka „РКИ в эпоху пандемии“. Organizátormi podujatia boli Centrum Zlatoust (Petrohrad, Rusko) a Ruský dom vedy a kultúry v Paríži. Počas seminára, ktorého sa zúčastnilo viac ako 1300 účastníkov zo 67 krajín sveta a 65 miest Ruska, sa diskutovalo o najaktuálnejších témach i problémoch vo výučbe ruského jazyka v podmienkach pandémie, ktorá vo veľkej miere presunula štandardný výchovno-vzdelávací proces do online priestoru, čo predstavovalo najmä zo začiatku výzvu nielen pre študentov, ale i samotných pedagógov. Seminár sa zároveň stal miestom pre výmenu skúseností z pedagogickej praxe učiteľov z najrôznejších krajín sveta – od Japonska až po USA. Účasť na tomto medzinárodnom podujatí prijal aj náš doktorand Mgr. Igor Cintula, ktorý je zároveň absolventom Doplňujúceho pedagogického štúdia Katedry pedagogiky FF UCM v Trnave.


Zdroj: Igor Cintula 


«Инновационный раут»


В медиа-центре НИУ «БелГУ» состоялся круглый стол «Инновационный раут». В рамках прохождения стажировки в НИУ «БелГУ» докторант Кафедры русистики Философского факультета Университета Святых Кирилла и Мефодия Кошелькова Евгения посетила это мероприятие. В нём приняли участие аспиранты, молодые учёные и увлечённые наукой студенты. Модератором круглого стола выступил проректор по науке и инновациям Белгородского государственного университета, кандидат физико-математических наук Николай Репников. В своём приветственном слове Николай Иванович отметил, что мероприятия такого формата способствуют развитию инновационного мышления, привлечению студентов к научным исследованиям и проектной деятельности. «Наше студенческое сообщество, аспиранты и молодые учёные благодаря круглому столу смогут ближе познакомиться с развитием инновационной деятельности в Белгородском госуниверсите и понять значительную роль инноваций в современной жизни», сказал Николай Иванович. Он подробно рассказал об инновациях за рубежом, выступив сдокладом «Открытые инновации».

В качестве приглашённого спикера выступила консультант отдела инновационной деятельности управления инвестиций и инноваций департамента экономического развития Белгородской области Ольга Трошева. «В настоящее время Белгородская область входит в ТОП-15 регионов по уровню инновационного развития, активно идёт поддержка молодых и перспективных учёных, которая способствует их дальнейшей успешной реализации», подчеркнула Ольга Алексеевна.

Гостям была представлена презентация, посвященная ключевым вопросам затронутой темы, благодаря которой каждый смог получить представление о самой инновационной деятельности и её уровне развития в Белгородской области, а также рекомендации для реализации собственных идей. В ходе круглого стола были рассмотрены проблемы и перспективы инициирования, сопровождения ифинансирования молодёжных инновационных проектов, ключевые программы идругие мероприятия, направленные на подготовку молодых предпринимателей.


Zdroj: Jevgenija Kosheľkova 


«Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения»


С 15 по 17 апреля проходила VIII (XXII) Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения» (г. Томск). 13 секций, 23 заседания и 207 зачитанных докладов – такой масштаб стал возможен благодаря преимуществам дистанционного формата. Наши докторанты Зина Шпачекова, Медуха Олеся и Игорь Цинтула выступили с докладами в секции «Русская литература ХХ века» на следующие темы: «Ономастический анализ имен собственных в произведениях А.С. Грина»; «"Два стихотворения на особый распев" Елены Шварц: авторский субъектв контексте актуальных исследований»; «Символика солнца в романе И.С. Шмелёва "Солнце мертвых"» соответственно. Эксперты конференции, канд. филол. наук, доцент Татьяна Леонидовна Рыбальченко, канд. филол. наук, ст. лаборант Малькова Алина Викторовна, и председатель конференции магистрант Буханова Екатерина Дмитриевна, а также гостья канд. филол. наук, доцент Рытова Татьяна Анатольевна создали замечательную атмосферу, поддержали интереснейшую дискуссию. Стоит отметить высокий уровень подготовки всех докладчиков и осведомленность участников о предмете исследований друг друга. Интерес к изучаемым темам привел в секцию 24 участника, что стало своеобразным рекордом конференции. Внимание участников привлекли доклады всех аспирантов. Эксперты отметили доклад Медухи Олеси как один из "Лучших докладов", а зрительское внимание завоевал доклад Игоря Цинтулы. Особую поддержку получило выступление Зины Шпачековой. Благодарим наших томских коллег за чудесную встречу! Надеемся, что уже в недалёком будущем мы встретимся лично!


Zdroj: Zina Špačeková, Olesja Medukha, Igor Cintula«Филология ХХІ века: новые исследования и перспективы»


8 апреля 2021 в Киеве на базе Института Филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко прошла Международная конференция, посвященная современным филологическим и интердисциплинарным исследованиям «ФІЛОЛОГІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ: НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ» («Филология ХХІ века: новые исследования и перспективы»). Докторантка Медуха Олеся приняла участие в секции «ТРАДИЦІЇ, ТРАНСФОРМАЦІЇ, НОВАТОРСТВО В ЛІТЕРАТУРІ: ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ» («Традиции, трансформации, новаторство в литературе: перспективы изучения») с докладом «"Два стихотворения на особый распев" Елены Шварц: авторский субъект в контексте актуальных исследований». Интерес преподавателей и молодых ученых обусловил активную дискуссию о классических и сравнительно новых методиках изучения литературы (среди которых экокритика, феминистическая и гендерная критика). Желаем всем участникам вдохновения и творческих успехов! Zdroj: Olesja Medukha


Семинар «Реализм в современном литературоведении: концепции, трактовки, дискуссии» (Екатеринбург, Россия)


09 апреля 2021 года в Уральском государственном педагогическом университете состоялся международный онлайн-семинар «Реализм в современном литературоведении: концепции, трактовки, дискуссии», в котором в рамках стажировки приняли участие докторанты Кафедры русистики Светлана Черепанова и Евгений Филиппов.

Семинар стал площадкой для обсуждения вышедшего в 2020 году в издательстве «Новое литературное обозрение» сборника статей «Русский реализм XIX века. Общество, знание, повествование».

Открыли заседание семинара преподаватели УрГПУ: зав. кафедры А.В. Тагильцев и проф. Н.В. Барковская. Также с докладами выступили проф. Т.А. Ложкова, проф. С.И. Ермоленко, доц. И.А. Семухина, доц. И.В. Петров, доц. О.А. Скрипова, А.В. Ложкова, проф. Е.Г. Доценко, доц. А.Н. Кудреватых, доц. О.Ю. Багдасарян, доц. Л.Д. Гутрина.

В обсуждении приняли участие преподаватели УрФУ проф. О.В. Зырянов, проф. Н.В. Пращерук, проф. Т.А. Снигирева, проф. Е.К. Созина, профессор ТюмГУ Н.А. Рогачева, проф. Университета свв. Кирилла и Мефодия в Трнаве Й. Догнал, доцент Белорусского государственного университета У.Ю. Верина.

Несмотря на то, что этот сборник подвергся довольно острой критике, участниками было отмечено и позитивное влияние данного исследования, которое наталкивает на множество дискуссионных вопросов в литературоведении. По завершении семинара пришли к выводам, что предложенный в сборнике «социологический» подход к художественным произведениям может быть продуктивным при его корректном применении с опорой на широкую теоретико-литературную базу.

Эта встреча позволила ученым из разных стран встретиться за «общим столом» и обсудить актуальные вопросы современного литературоведения. Также были намечены перспективы для дальнейшего сотрудничества.Zdroj: Svetlana Cherepanova, Jevgenij Filippov 


«Русские субботы»


Уже в четвертый раз Кафедра русистики приняла участие в международном культурно-просветительском онлайн-проекте «Русские субботы». Встреча состоялась 10 апреля 2021 года. Открыл мероприятие Вадим Владимирович Полонский, директор ИМЛИ РАН, доктор филологических наук. Его доклад был посвящен творчеству Ф. М. Достоевского. Продолжил встречу разговор с писателем, журналистом – Сергеем Александровичем Шаргуновым. Алексей Николаевич Варламов выстроил диалог с современным прозаиком таким образом, что были затронуты самые разные темы: история семьи, общественная и политическая деятельность С. Шаргунова, его художественные предпочтения, оценка современного литературного процесса, творческие планы и т. д.

С докладом о художественной культуре 60 – 70-х годов, включенной в широкий культурно-исторический контекст, выступил Mgr. Martin Lizoň, PhD. Профессор Гранадского университета (Испания) Рафаэль Гусман Тирадо рассказал о сложностях, с которыми он столкнулся, при переводе книг Евгения Водолазкина (участника одной из предыдущих встреч) на испанский язык. Александр Владимирович Леденёв в рубрике «Что почитать на досуге?» рассказал о книге Марины Степновой «Сад».

Во время обсуждений возникало много идей и предложений о путях развития межкультурного диалога в рамках проекта «Русские субботы». Надеемся, что организаторам удастся их воплотить. Будем ждать следующих встреч!
Zdroj: Jevgenij FilippovKonferencia Initium (Jekaterinburg, Rusko)


V dňoch 2. a 3. apríla 2021 sa v Jekaterinburgu (Rusko) konala medzinárodná vedecká konferencia «Initium. Художественная литература: опыт современного прочтения». Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu sa časť konferencie konala v online formáte (3. apríla), čím bolo umožnené zúčastniť sa aj zahraničným účastníkom. Na konferencii v rámci jednej zo sekcií s názvom Древнерусская литература и фольклор: образная система и жанр vystúpil aj náš doktorand 2. ročníka Mgr. Igor Cintula s príspevkom na tému Призыв к единству как основа наследия «Слова о полку Игореве».Zdroj: Igor Cintula


Medzinárodná online vedecká konferencia


Dňa 08.04.2021 sa naša doktorandka druhého ročníka Zina Špačeková zúčastnila medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom „Национальный стиль русской литературной классики“, ktorá sa konala v Moskve pod záštitou Moskovskej štátnej pedagogickej univerzity. Konferencia sa začala plenárnym zasadnutím, na ktorom vystúpilo niekoľko významných ruských literárnych vedcov, ako napríklad: Irina Georgievna Mineralovová, Andrej Jurievič Fomin, Sergej Anatoljevič Vasiľjev, Oľga Vladimirovna Timašovová  a iní. Naša doktorandka bola zaradená do sekcie „Obraz, žáner, tradícia v kontexte národného štýlu“ , v rámci ktorej vystúpila so svojím príspevkom na tému „Особенности стиля Александра Степановича Грина“ (Špecifiká štýlu Alexandra Stepanoviča Grina). Nakoľko jej mimoriadna pandemická situácia nedovolila vycestovať do Moskvy, tohto vedeckého podujatia sa zúčastnila online.


Zdroj: Zina Špačeková


Publikačný poradca – kurz Centra vedecko-technických informácií SR


V období od 23. februára do 30. marca 2021 zorganizovalo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v Bratislave kurz „Elektronické informačné zdroje pre vedu – Publikačný poradca“. Kurz bol zameraný na tvorbu, využívanie, hodnotenie a manažment vedeckých elektronických informačných zdrojov pre vedu, zahrňujúc prvky vedeckej i knihovníckej práce.

Náplňou kurzu vo forme série prednášok a praktických cvičení boli témy siahajúce od histórie vedeckej komunikácie, cez typy elektronických informačných zdrojov a vyhľadávanie v nich, spôsobov práce s citačnými manažérmi, jednoznačnými identifikátormi, až po manažment výskumných dát a spôsoby hodnotenia vedy a výskumu. Poslucháči kurzu sa bližšie zoznámili i so spôsobmi písania vedeckého článku, recenzným konaním, vedeckou a publikačnou etikou, autorskými právami či problematikou výberu vhodného časopisu, resp. ako sa vyhnúť pochybným vydavateľom.

Ukončenie kurzu bolo realizované formou skúšky, pričom pre získanie osvedčenia o úspešnom absolvovaní bolo potrebné dosiahnuť minimálne 75% úspešnosť v odpovediach na otvorený typ otázok, t.j. odpoveď na každú odbornú otázku sa uvádzala vlastnými slovami. Takýto typ otázok mal preveriť vedomosti každého účastníka kurzu, či porozumel odprednášanej tematike a je v nej ako budúci publikačný poradca dostatočne zorientovaný.

Napriek tomu, že je kurz určený predovšetkým pre vedeckých pracovníkov a knihovníkov, prihlásiť sa naň môžu aj tí záujemcovia, ktorí chcú získať základnú orientáciu v premenlivej oblasti vedeckého publikovania a pripraviť sa na prípadnú prácu publikačných poradcov, ktorí budú študentov a vedeckých pracovníkov sprevádzať svetom elektronických informačných zdrojov, pomáhať s výberom vedeckých časopisov a uverejňovaním príspevkov i výsledkov vedeckého bádania.


Zdroj: Igor Cintula


3 марта 2021 года докторант кафедры русистики философского факультета Кошелькова Евгения присутствовала на заседании кафедры филологии Историко-филологического факультета НИУ «БелГУ» по приглашению Чума-Жунь Ирины Ивановны, заведующей кафедры. Главной повесткой заседания стала предзащита диссертационной работы Мальцевой Гаяне Юриковны «Игровые аспекты репрезентации макроконцепта «ЖИЗНЬ» в художественном дискурсе (на материале русскоязычной прозы В.В. Набокова)». Также в рамках этого заседания Евгения Кошелькова выступила с докладом об опыте поступления и обучения в Университете Св. Кирилла и Мефодия в г. Транава в условиях пандемии. Аспиранты НИУ «БелГУ» задавали вопросы о требованиях преподавателей, организации учебных занятий и преподавательской деятельности.

Радует, что это заседание стало первым мероприятием в формате оффлайн. А это значит, что стажировку в этом вузе Евгения Кошелькова пройдет в стенах университета.


Zdroj: Jevgenija Kosheľkova 


Webinár Puškinovho inštitútu v Moskve – ako čítať literárne diela


Vo štvrtok 25. marca 2021 sa na portáli „Vzdelávanie v ruštine“ v rámci cyklu vedecko-metodických webinárov zameraných na štúdium ruskej literatúry 19. a 20. storočia a výučbu čítania literárnych textov uskutočnil webinár na tému „Как читать стихи на уроках РКИ (методика обучения чтению художественной литературы)“, ktorý viedla Natália Vladimirovna Kulibina – doktorka pedagogických vied, profesorka a vedúca pracovníčka metodického oddelenia ruského jazyka Puškinovho inštitútu v Moskve. Webinár bol zameraný na metodiku čítania a analýzy literárnych diel s prihliadnutím na univerzálne psychologické mechanizmy čítania a prirodzenú vzájomnú interakciu medzi čitateľom a knihou.


Zdroj: Igor Cintula


Jazykový kvet 2021


marci 2021 sa konalo podujatie s názvom Jazykový kvet, ktoré sa organizuje každý rok. Je to súťaž študentov základných a stredných škôl v prednese v cudzom jazyku. Tento rok bol však výnimočný, pretože pre pandemickú situáciu sa celé podujatie muselo presunúť do online priestoru. Mladé talenty to však nijakým spôsobom neodradilo, ale naopak ich to podnietilo k ešte väčšej kreativite, pretože nahrali krásne videá, na ktorých predviedli to najlepšie, čo v nich je. Spolu s Igorom Cintulom sme boli súčasťou hodnotiacej komisie v rámci kategórie ruský jazyk. A hoci to bolo náročné, pretože študenti boli viac menej vyrovnaní, pomohli sme vybrať tých najlepších, ktorí postúpia do krajských finálnych kôl. Všetkým zúčastneným blahoželáme ku krásnym výkonom a zároveň im ďakujeme, že sme si mohli takýmto spôsobom spríjemniť toto ťažké obdobie.


Zdroj: Zina Špačeková


Вручение литературной премии журнала «Урал»


19 марта 2021 аспиранты Универитета Св. Кирилла и Мефодия в Трнаве посетили церемонию вручения литературной премии журнала «Урал». Торжественная церемония проходила в Ельцин Центре, г. Екатеринбург. В торжественной обстановке редакция журнала «Урал» объявила лауреатов своей премии.

В номинации «Поэзия» премию получил Вадим Месяц за 14 сонетов из «Леруа Мерлен».

Премию в номинации «Проза» взял Виталий Аширов за роман «Пока жив, пока бьется сердце».

Лауреатом премии журнала «Урал» в номинации «Критика и библиография» стал Олег Кудрин за статьи «Непарадный коллективный портрет победителей «Большой книги-2019» и «Большая литературная игра: турнир Legoи чемпионат по пафосу. Дюжина книг в спину современной критике».

В номинации «Детская» премия посмертно присуждена Михаилу Яснову, постоянному автору «Урала», поэту, переводчику, детскому писателю.

Вместе с премией журнала «Урал» были вручены еще три премии.

Лауреатом премии им. Александра Верникова «За молодую зрелость» стал Иван Плотников за стихотворную подборку «Возьми эту горькую ноту…»

Премию ООО Выставки-ярмарки «Минурал-Шоу» за лучшую публикацию в разделе «Краеведение» получил Александр Дмитриев за статью «На крестовской – во всю Ивановскую!»

Премию читателя им. Людмилы Пачепской также получил Виталий Аширов за роман «Пока жив, пока бьется сердце».

Ознакомиться с произведениями лауреатов премии журнала «Урал» можно по ссылке.

Фото с церемонии вручения премии: Кирилл Дедюхин


Zdroj: Svetlana Cherepanova «Русские субботы»

Доброй традицией стало участие кафедры русистики философского факультета УКМ в лице доц. Андреа Громиновой, к.ф.н. и аспирантов в встречах международного культурно-просветительского проекта «Русские субботы». Третья встреча прошла 13 марта 2021 года. Встречу с субботним гостем предварила вступительная речь профессора Ольги Юрьевны Васильевой: мысль, которая красной нитью прошла через все последующие выступления, — о необходимости опыта особых культурно-философских встреч, позволяющих приблизиться к решению духовных запросов современности. Для слушателей конференции разговор с писателем Павлом Валерьевичем Басинским прошел под девизом "Возвращенный рай" (модератор – профессор Алексей Николаевич Варламов). Особыми стали выступления участников круглого стола и педагогической мастерской: профессор Любомир Гузи поделился тезисами исследования о 90-х в России; Сергей Владимирович Волков предложил интереснейшую методику работы с необычным стихотворением на уроке в школе; Валерий Владимирович Частных позволил слушателям расширить представление о том, как формируется интерес к изучению иностранного языка, в том числе и русского; Кочофа Анисет Габриель, посол Республики Бенин в Российской Федерации, рассказал об опыте знакомства с русской культурой и возможностях, которые дарят встречи с иной страной; профессор Александр Владимирович Леденёв открыл новую рубрику "Что прочесть на досуге?" поэзией Й. Анненского, текст которой каллиграфически оформила студентка, изучающая русский язык как иностранный. Участники встречи благодарны организаторам профессору Татьяне Владимировне Кортаве, вице-президенту МАПРЯЛ, и профессору Эве Колларовой, президенту Ассоциации русистов Словакии, за организацию и поддержку чудесной платформы для обмена опытом и мыслями. До новых встреч!


Zdroj: Olesja Medukha


«Слово и Космос»

В институте им. А. С. Пушкина стартовала виртуальная литературная гостиная «Слово и Космос». Этот проект планетарного масштаба, поскольку впервые происходит прямое подключение к Международной космической станции. Целью проекта является популяризация русского языка в мире, а площадкой для современной литературной гостиной стала Московская губернская универсальная библиотека в г. Королеве.

Старт проекта состоялся 27 декабря 2020 года. Тема космической литературной гостиной – «Онегинский космос. Роман А. С. Пушкина в потоке времени».

Ведущая Эльмира Афанасьева, доктор филологических наук, литературовед, руководитель Пушкинских проектов института А. С. Пушкина рассказала об истории создания «Евгения Онегина», о мотиве движения времени, которым открывается роман, о мире самого автора.

Космическим гостем литературной гостиной стал Сергей Рыжиков – инициатор проекта, Герой России, космонавт Роскосмоса. Сергей рассказал об идее проекта, поделился своим прочтением романа А. С. Пушкина, рассказал о роли литературной классики в своей жизни.

Также гостями литературной гостиной стали:

•заместитель директора Департамента развития персонала Роскосмоса – Денис Владимирович Вотоновский;

•ректор института русского языка им. А. С. Пушкина – Маргарита Николаевна Русецкая;

•проректор института русского языка им. А. С. Пушкина – Марина Ивановна Яскевич;

•руководитель центра технологической поддержки и образования института им. А. С. Пушкина – Евгений Евгеньевич Плахотин;

•участник волонтерского движения, посол русского языка в мире – Тамара Калечкина.

Участники литературного салона рассказали о своем знакомстве с «Евгением Онегиным», о своих впечатлениях. Также гости литературной гостиной поговорили о том, как классика позволяет раскрывать загадки русской души.

В завершении литературной гостиной бард и исполнитель авторских песен Дмитрий Богданов исполнил песни Булата Окуджавы, Владимира Дашкевича и Юрия Кима.

Проект, безусловно, интересен и уникален! Проект осуществляет деятельность по популяризации русского языка, а Космос стал благодатной почвой для просвещения всех любителей русской культуры.


Zdroj: Svetlana Cherepanova


Литературная гостиная «Слово и космос»


29 января состоялась вторая литературная гостиная онлайн-цикла «Слово и космос» с прямым подключением к Международной космической станции. Январская встреча была посвящена теме «“В Рождество все немного волхвы”. Рождественский цикл Иосифа Бродского». Литературная гостиная  приурочена ко дню памяти И. А. Бродского.

Литературная гостиная объединила Международную космическую станцию и людей, находящихся в разных уголках планеты, для того, чтобы поговорить об уникальном явлении в истории мировой литературы: формировании цикла из 21 стихотворения, в котором отражаются религиозные сомнения и метания человека, судьба автора и чудо Рождества Христова.

Эльмира Афанасьева (ведущая гостиной, доктор филологических наук, литературовед) пригласила к разговору Олега Лекманова – профессора Высшей школы экономики, автора публикаций о поэтике Иосифа Бродского, Александра Пашкова – кандидата филологических наук, исследователя русской литературы XX века, заведующего кафедрой Мировой Литературы Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, Сергея Рыжикова – космонавта Роскосмоса, подключившегося к обсуждению с МКС, и др.

Среди онлайн-площадок мероприятия были также дом-музей Иосифа Бродского в деревне Норинской (Архангельская область), где поэт находился в ссылке в 1964 – 1965 годах, и город Пиза (Италия), который представляла Алина Кунусова – доцент Пизанского и Сиенского университета.

Разговор получился интересным, содержательным. Подобные диалоги дают возможность взглянуть на русскую литературу с разных точек зрения (и даже из космоса!). Будем с нетерпением ждать новых встреч в литературной гостиной «Слово и космос»!


Zdroj: Jevgenij FilippovРусские субботы

13 февраля 2021 года заведующая кафедрой русистики философского факультета УКМ доц. Андреа Громинова, к.ф.н. и аспиранты приняли участие во второй встрече международного культурно-просветительского проекта «Русские субботы». На этой встрече гостям удалось почти лично познакомиться с доктором филологических наук, обладателем двух премий «Большая книга», автором Книги года в Словакии – Евгением Германовичем Водолазкиным, задать вопросы об одном из основных мотивов его творчества – «Времени нет». Помимо творческой встречи с писателем был проведен круглый стол, ведущей которого стала Эва Колларова, президент Ассоциации русистов Словакии. Основная тема – чаепитие. В ее рамках участники обсудили тему чаепития в синтетической художественной культуре (Милан Буйняк), узнали о секретах русского и японского чаепития (Кэнъитиро Такахаси), присутствовали на открытом уроке русского языка для иностранных студентов в Музее Тверского быта «Выпьем чайку и развеем тоску» (Частных Валерий Владимирович). А также гостям встречи удалось увидеть фрагмент выступления Ли Ён Сон, солиста Корейской государственной оперы и узнать о дворянских гнёздах России благодаря Зиновьеву Андрею Валерьевичу, проректору Тверского государственного университета. Это невероятно, что такие сложные времена предоставили нам возможность встречаться со столь потрясающими людьми, пусть и в формате онлайн. С нетерпением ждем следующей встречи!


Zdroj: Евгения Кошелькова

Road trip 2021

Napriek tomu, že pandemická situácia pretrváva aj v roku 2021, väčšinu z nás to však neodradilo. Práve naopak, podujatia sa aj naďalej organizujú v online priestore. Tomuto trendu sa prispôsobila aj naša katedra a zostala tak v kontakte nielen so študentmi, ale aj so širokou verejnosťou. V priebehu januára a februára 2021 sme preto spolu s dr. Olgou Iermachkovou a doktorandom Igorom Cintulom zorganizovali niekoľko virtuálnych stretnutí – road tripov so študentmi slovenských bilingválnych gymnázií s vyučovacím jazykom ruským. Konkrétne s Gymnáziom Alberta Einsteina, Gymnáziom Ivana Horvátha v Bratislave a Gymnáziom s rusko-slovenskou sekciou vo Vrábľoch. Takýmto spôsobom sme študentov v pohodlí ich domova oboznámili so všetkými výhodami, pre ktoré sa určite oplatí študovať na Katedre rusistiky FF UCM v Trnave a pokračovať tak v zdokonaľovaní sa v tomto bohatom a veľmi perspektívnom jazyku. Neopomenuli sme ani možnosť absolvovať štúdium v programe „dva diplomy“ a získať dva magisterské diplomy naraz, a to z Ruska a zo Slovenska, a zvýšiť si tak šancu na lepšie uplatnenie sa na trhu práce. Podelili sme sa tiež o zážitky zo stáží v Belgorode, Lipecku, Samare, Daugavpilse, Pule, Granade a iných mestách, informovali o možnosti individuálneho študijného plánu, výborných pedagógoch katedry, vrátane nositeľov jazyka, pestrom študentskom živote katedry, a v neposlednom rade o príjemnom prostredí Trnavy, ktorá je známa aj ako Malý Rím. Tešíme sa na budúcich poslucháčov katedry J.


Zdroj: Zina Špačeková 


Konferencia ,,Русский язык в условиях би- и полилингвизма

Dňa 18. decembra 2020 sa doktorandka Linda Krajčovičová prostredníctvom platformy Zoom zúčastnila konferencie s názvom Русский язык в условиях би- и полилингвизма, ktorú zorganizovala Čuvašská štátna pedagogická univerzita А. I. Jakovleva v meste Čeboksaryv Ruskej federáciiDoktorandka vystúpila s článkom Прецедентные имена как источник метафорического образа Брексита в российских СМИ.Skvelý výsledok doktoranda Katedry rusistiky v medzinárodnej olympiáde z ruského jazyka ako cudzieho

V termíne od 5.11.2020 do 13.12.2020 Petrohradská štátna univerzita v spolupráci s Ministerstvom školstva Ruskej federácie organizovala 2. ročník medzinárodnej online olympiády z ruského jazyka ako cudzieho, do ktorej sa zapojilo viac ako 9500 ľudí zo 147 krajín sveta. Podľa bodového rebríčka v druhej kategórii zaujalo 1. miesto 83 ľudí z 39 krajín, 2. miesto 159 ľudí z 52 krajín a 3. miesto 176 ľudí z 58 krajín. Jedným z účastníkov olympiády bol aj doktorand Katedry rusistiky FF UCM v Trnave Mgr. Igor Cintula, ktorý podľa bodového rebríčka obsadil 2. miesto. Spolu s ostatnými víťazmi má možnosť bezplatne absolvovať štátne skúšky z ruštiny ako cudzieho jazyka na Petrohradskej štátnej univerzite a získať medzinárodne uznávané ruské štátne osvedčenie, ktoré je úradným dokumentom potvrdzujúcim úroveň ovládania ruského jazyka. Igorovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu J.


Онлайн-встреча, посвященная творчеству Елены Шварц


10 октября 2020 г. на платформе polit.ru в рамках второго сезона серии семинаров “Сильные тексты” прошла онлайн-встреча, посвященная творчеству Елены Шварц. В дискуссии приняла участие наша докторантка Медуха Олеся. Серия открытых семинаров предлагает участникам пространство для увлекательной дискуссии о выбранных текстах и проходит несмотря на карантинные ограничения. В этот раз обсуждали стихотворение “Что меня бросило в объятия Диомида?”. Выступающие предложили разные подходы и методы его прочтения, развилась активная дискуссия, что в очередной раз подтвердило актуальность изучения поэзии, а также необходимость её терапевтического эффекта в условиях локдауна. 

Konferencia LOQUERE 2020

Dňa 4. augusta 2020 som sa spolu s doktorandmi Lindou Krajčovičovou a Igorom Cintulom zúčastnila na interdisciplinárnej doktorandskej konferencii LOQUERE 2020, ktorá sa konala na pôde našej univerzity v rámci Filozofickej fakulty. Konferencia pozostávala zo štyroch sekcií, a to zo sekcie etnológie a mimoeurópskych štúdií, sekcie filozofie a aplikovanej filozofie, sekcie psychológie a sekcie rusistiky. Myslím si, že táto konferencia bola pre nás všetkých veľmi prínosná, nakoľko prítomnosť doktorandov z iných katedier nám umožnila pozrieť sa z iného uhla na problematiku, ktorej sa vo svojej vedeckej činnosti venujeme.


Medzinárodná online konferencia

V dňoch 15.-17. apríla 2020 sa v Tomsku, v Ruskej federácii, konala online medzinárodná konferencia s názvom VIII (XXII) Международная научно-практическая конференция молодых учёных: Актуальные проблемы лингвистики илитературоведения, ktorú zorganizovala Filozofická fakulta Národnej výskumnej Tomskej univerzity pre študentov, absolventov magisterského štúdia, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov. Konferencie sa aktívne zúčastnila doktorandka Linda Krajčovičová s príspevkom Морбиальная метафора как средство моделирования Брексита в российских медиатекстах.

Jazykový kvet 2020

Dňa 5. marca sa v CVČ Kalokagatia v Trnave uskutočnilo krajské semifinálové kolo súťaže Jazykový kvet 2020. „Jazykový kvet“ je celoštátna postupová jazykovo-umelecká súťaž s medzinárodnou účasťou v dvoch vetvách „Poézia & próza“ a „Dramatizácia“ určená pre vekové kategórie od štyroch do devätnásť rokov. V súťaži sa prezentujú jazykové zručnosti detí a žiakov v jednotlivých súťažných jazykoch (slovenčina, ruština, nemčina, angličtina). Tento rok sa členmi organizačného týmu v Trnavskom samosprávnom kraji stali aj naše študentky magisterského stupňa štúdia Bc. Simona Sedláková a Bc. Gabriela Cígerová. Účasť na krajskom semifinálovom kole prijal v pozícii porotcu aj náš doktorand Mgr. Igor Cintula. Súťaž sa realizuje od roku 2011 postupovým systémom od krajských semifinále, pokračuje krajskými finále a vrcholí celoslovenským kolom.

Konferencia „Mladá rusistika“ 2020

       Dňa 28.01.2020 sa Mgr. Igor Cintula a Mgr. Zina Špačeková zúčastnili konferencie „Mladá rusistika“, ktorú už šesť rokov organizuje Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií, UK v Bratislave. Táto konferencia je zameraná predovšetkým na nové tendencie v literatúre, jazyku, translatológii, ale aj dejín a kultúry. Je určená predovšetkým pre doktorandov, ktorí takýmto spôsobom môžu predstaviť svoju vedeckú činnosť.

RoadTrip 2020

V rámci akcie RoadTrip 2020, cieľom ktorej je prezentácia jednotlivých pracovísk Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na stredných školách a gymnáziách, navštívili doktorandi Katedry rusistiky FF UCM (Mgr. Igor CintulaMgr. Zina Špačeková) bilingválne gymnáziá, na ktorých sa realizuje výučba ruského jazyka. Doktorandi zoznámili študentov končiacich ročníkov o možnostiach štúdia ruského jazyka na našej fakulte, o aktivitách členov Katedry rusistiky a jej študentov. V rámci RoadTripu 2020 bol po prvý raz predstavený aj nový program Dva diplomy, do ktorého sa majú možnosť zapojiť študenti magisterského stupňa štúdia. Tento program, ktorý Katedra rusistiky FF UCM v Trnave ponúka ako jediná rusistická katedra na Slovensku v spolupráci s Belgorodskou štátnou národnou výskumnou univerzitou, umožňuje študentom získať súbežne slovenský a ruský diplom o absolvovaní magisterského štúdia.

 Slávnostné otvorenie výstavy fotografií „Objekty svetového dedičstva UNESCO v Rusku“

Dňa 3. októbra sa vo výstavnej sieni Ministerstva kultúry Slovenskej republiky „Dvorana“ konalo slávnostné otvorenie výstavy fotografií pod názvom „Objekty svetového dedičstva UNESCO v Rusku“, ktorú iniciovala Komisia Ruskej federácie pre UNESCO. V zastúpení Katedry rusistiky prijal účasť na oficiálne pozvanie Veľvyslanca Ruskej federácie náš doktorand Mgr. Igor Cintula.  Podujatie otvorila riaditeľka Federálnej agentúry pre veci Spoločenstva nezávislých štátov, rodákov žijúcich v zahraničí a pre otázky medzinárodnej humanitárnej pomoci (Rossotrudničestvo) E. V. Mitrofanovová, nasledovne s príhovorom vystúpil Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike A. L. Fedotov. Na slávnostnom otvorení výstavy boli vyznamenaní predstavitelia slovenských a ruských kultúrnych či vzdelávacích inštitúcií. Pri príležitosti otvorenia výstavy vystúpil pred slovenským publikom ruský súbor „Babkiných vnukov“, ktorý okrem ruských pesničiek zaspieval aj slovenskú ľudovú pieseň z oblasti Horehronia „Na Kráľovej holi“.

Konferencia v Belgorode

Doktorandka Linda Krajčovičová v dňoch 15.5 - 16.5.19 aktívne vystúpila na konferencii s príspevkom Метафора семьи как средство создания метафорического образа Евросоюза в российских СМИ, ktorá sa konala 15. a 16. mája na Belgorodskej štátnej národnej výskumnej univerzite v ruskom meste Belgorod. Okrem vystúpenia na konferencii, doktorandka navštívila aj dejisko najväčšej tankovej bitky druhej svetovej vojny, dedinku Prochorovka. 

Sútaž Jazykový kvet 2019

V apríli 2019 sa Andrea Spišiaková a Linda Krajčovičová zúčastnili krajského kola súťaže Jazykový kvet 2019, na ktorej predviedli svoje recitačné a jazykové schopnosti deti rôznych vekových kategórií. 

Konferencia na UMB v Banskej Bystrici

Doktorandka Andrea Spišiaková aktívne vystúpila na konferencii s názvom Slovanské spisovné jazyky v synchrónii a diachrónii: západoslovanský a východoslovanský kontext, ktorá sa konala 20. marca 2019 na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici s príspevkom Využitie frazeologizmov a precedentných fenoménov v reklamných sloganoch.

Prednáška s prof. Ridou Zekrist 

27. septembra 2018 sa uskutočnila prednáška s prof. Ridou Zekrist pod názvom Prepojenie Koránu a Sunny s filozofickými a vedeckými koncepciami vo svete Sufizmu. Ktorá prebiehala na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM. Konzekutívny preklad zabezpečila doktorandka Mgr. Pavlína Tkáč .


Európsky deň jazykov 

Dňa 25. 09. 2018 sa doktorandky katedry rusistky zúčastnili na Európskom dni jazykov, ktorý sa uskutočnil na Trojičnom námestí v Trnave. Ani chladnejšie počasie a vietor neodradili záujemcov a účasť na akcii bola pomerne vysoká. Študenti základných a stredných škôl sa mohli zastaviť pri jazykových stánkoch a dozvedieť sa niečo viac o rôznych jazykoch a krajinách. Pre aktívnych účastníkov boli pripravené zábavné hry a sladké odmeny. Katedra rusistiky mala pre milovníkov jazykov nachystané ruské pexeso, hry a kvíz o Rusku, ktorý sa tešil veľkému záujmu u mladších, ako aj starších účastníkov. Európsky deň jazykov dokázal, že na slovenských školách rastie veľa jazykových nadšencov, ktorí majú záujem zasúťažiť si a dozvedieť sa niečo viac o jazykoch.


6. ročník medzinárodného festivalu «Друзья, прекрасен наш союз!»

Od 10. do 16. septembra 2018 sa konal 6. ročník medzinárodného festivalu «Друзья, прекрасен наш союз!», na ktorom sa zúčastnila aj naša doktorandka z Katedry rusistiky Mgr. Pavlína Tkáč. Festival bol organizovaný za pomoci fondu «Русский Мир» a fondu «Устойчивое развитие Болгарии» a taktiež za podpory veľvyslanectva Ruskej Federácie Bulharska. Daný festival je určený študentom, ktorý študujú rusky jazyk ako cudzí. Tu si študenti mohli nie len overiť svoje nadobudnuté vedomosti, ale aj si zdokonaliť vedomosti v oblasti ruského jazyka. Festival prebiehal, ako vždy, v súčasnom sanatórnom komplexe Kamčia, ktoré sa nachádza na Čiernomorskom pobreží, vzdialenom 25 km od Varny. 


Vymedzenie špecifík modelu "ruského sveta" v ruskom jazyku, literatúre a kultúre

   10. – 11.05.2018 sa na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave konala vedecká konferencia s názvom Vymedzenie špecifík modelu "ruského sveta" v ruskom jazyku, literatúre a kultúre, na ktorej vystúpila doktorandka Katedry rusistiky Andrea Spišiaková s príspevkom Трансформации мифологических фразеологизмов в русском и словацком языках в СМИ. Zároveň 11.05.2018 bola pre účastníkov konferencie pripravená exkurzia do mesta Pezinok a Modra. Študenti a doktorandi Katedry rusistiky oboznámili hostí s najzaujímavejšími pamiatkami týchto miest.


Mladá rusistika – nové tendencie a trendy V

Na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa 27.04.2018 uskutočnila konferencia s názvom Mladá rusistika – Nové tendencie a trendy V., na ktorej vystúpila doktorandka Katedry rusistiky Andrea Spišiaková so svojim príspevkom Transformácia frazeologizmov v politickom diskurze. 

Pasívne sa konferencie zúčastnila naša doktorandka Mgr. Pavlína Tkáč s článkom pod názvom Языковая игра в медиатекстах.


Deň otvorených dverí 2018

Aj v roku 2018 Univerzita sv. Cyrila a Metoda privítala v svojich priestoroch budúcich uchádzačov o štúdium. Deň otvorených dverí sa konal v aule na Bučianskej ulici 18. februára. Študenti stredných škol tak mali možnosť dozvedieť viac o štúdiu na vysokej škole. Doktorandka Mgr. Pavlína Tkáč so študentom 5. ročníka Igorom Cintulom úspešne prezentovali katedru rusistiky UCM. 

Čo ja viem

Dňa 23.01.2018 prebiehalo natáčanie zábavno-súťažnej relácie „Čo ja viem“ v RTVS, na ktorom sa mali možnosť podieľať aj študenti z UCM a preveriť si svoje vedomosti. 

Stáž v Belgorode

V rámci zahraničnej stáži naša doktorandka Mgr. Pavlína Tkáč pôsobila na „Belgorodskej štátnej národnej výskumnej univerzite“, kde vyučovala predmet „Praktické cvičenia z tretieho cudzieho jazyka (slovenský jazyk)“. 
Počas svojho pobytu v Belgorode sa mala možnosť zúčastniť niektorých podujatí, ktoré organizovala BelGU. V rámci dňa otvorených dverí BelGU mala možnosť ako zahraničný hosť privítať uchádzačov o štúdium na Inštitúte medzinárodných vzťahov. Taktiež sa mala možnosť byť poslucháčom na konferencii, ktorá sa konala v rámci dňa vedy a techniky BelGU. 
Každoročné podujatie, ktoré organizuje BelGU za účasti svojich študentov nesie názov „Posledný zvonček“. Je to koncertné vystúpenie študentov končiacich ročníkov, ktorí sa lúčia nie len so svojou Univerzitou ale aj pedagógmi, ktorým vďačia za svoje znalosti. Študenti vo svojich vystúpeniach preukazujú svoj talent, znalosti a v neposlednom rade dávku kreativity a originality.

Absolvovanie výmenného pobytu

Doktorandka Katedry rusistiky FF UCM Andrea Spišiaková vyučovala slovenský jazyk pre poslucháčov Belgorodskej štátnej národnej výskumnej univerzity (RF) v rámci výmenného pobytu zimnom semestri 2017 – 2018. 

Prednaška PhDr. Márie Šimkovej, Ph.D

V univerzitnej knižnici sa 15. novembra 2017 uskutočnila prednáška PhDr. Márie Šimkovej, Ph.D., ktorá je vedúca oddelenia Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústav Ľudovíta Štúra SAV. Témou prednášky boli Textové a jazykové databázy Slovenského národného korpusu ako zdroje informácií (nielen) o slovenskom. Prednáška pozostávala z dvoch blokov, ktoré spočívali v teoretickej a praktickej časti. V druhom bloku si mohli účastníci prednášky vyskúšať prácu s databázou Slovenského národného korpusu.


Stretnutie s prezidentom SR

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska prijal pozvanie UCM v Trnave a dňa 14.11.2017 sa zúčastnil stretnutia s našimi študentmi v priestoroch univerzity na Bučianskej ulici. Diskusiu s našim prezidentom si nenechali ujsť ani naši študenti rusistiky.


Týždeň vedy a techniky 2017

V rámci týždňa vedy a techniky 2017, Univerzita sv. Cyrila a Metoda organizovala množstvo zaujímavých prednášok. V stredu 08.11.2017 sa v univerzitnej knižnici uskutočnila diskusia výskumníkov na tému: „Kto sú dolnozemskí Slováci … alebo (nielen) o zabíjačke a pálenom“. Súčasťou podujatia bol krst novej publikácie profesora Ladislava Lenovského Naši vo svete. Slováci južne od hranice Slovenska II.. Túto knihu pokrstili profesor Ambruš s autorom knihy a to netradične - klobásou. Tohto podujatia sa zúčastnila aj naša doktorandka Mgr. Pavlína Tkáč.

Návšteva divadla

Divadlo Jána Palárika v Trnave uviedlo v stredu 8. novembra 2017 Palárikovu smutnohru Dmitrij Samozvanec, ktoré si s veľkou radosťou pozreli aj naši študenti rusistiky. Palárik v svojej hre priblížil okolnosti nástupu cára Lžedmitrija I. na ruský trón. Historická hra sa javí ako nadčasová, nakoľko je v nej vidieť boj o moc a manipuláciu davu. Dve oblasti, ktoré sú pertraktovanou problematikou, aj v súčasnom globalizovanom svete.

Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov II

V dňoch 7.-8.11.2017 sa uskutočnila konferencia Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov II., Univerzita sv. Cyrila a Metóda, Fakulta sociálnych vied, ktorej sa zúčastnila ako poslucháčka naša doktorandka Mgr. Pavlína Tkáč. 

Career day

Tak ako každý rok aj v roku 2017 naša Univerzita sv. Cyrila a Metoda organizovala podujatie Career day, ktoré prebiehalo v JAME 11.10.17. Podujatie bolo pripravené pre študentov a zameriavalo sa na hľadanie práce a pracovné poradenstvo. Zúčastnení študenti sa mohli stretnúť s predstaviteľmi rôznych slovenských firiem a porozprávať sa s nimi o možnostiach ako naštartovať svoju kariéru už počas štúdia.


Jazykový kvet

Dňa 07.04.2017 sa v Centre voľného času Kalokagatia v Trnave konala súťaž pre deti a tínedžerov v prednese poézie, prózy a dramatizácie v cudzích jazykoch Jazykový kvet. Ako členka poroty sa tohto projektu aktívne zúčastnila doktorandka Katedry rusistiky FF UCM Andrea Spišiaková. 


Slavica Nitriensia na FF UKF Nitra

Doktorandka Katedry rusistiky FF UCM Andrea Spišiaková sa dňa 10.02.2017 zúčastnila konferencie Slavica Nitriensia pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na FF UKF v Nitre s príspevkom Lingvistická analýza rusko-slovenských masmediálnych textov (na tému ukrajinskej krízy).


Deň otvorených dverí na FF UCM

Na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa dňa 23.11.2016 uskutočnil Deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnili aj doktorandi Katedry rusistiky FF UCM. Uchádzači o štúdium mali možnosť oboznámiť sa s Katedrou rusistiky a jej študijnými programami. Aktuality
Dôležitý oznam o začiatku výučby na Katedre rusistiky 
Rozvrh hodín – zimný semester AR 2021/22 
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Kontakt
  • Katedra rusistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete