Aktivity doktorandov

Онлайн-встреча, посвященная творчеству Елены Шварц


10 октября 2020 г. на платформе polit.ru в рамках второго сезона серии семинаров “Сильные тексты” прошла онлайн-встреча, посвященная творчеству Елены Шварц. В дискуссии приняла участие наша докторантка Медуха Олеся. Серия открытых семинаров предлагает участникам пространство для увлекательной дискуссии о выбранных текстах и проходит несмотря на карантинные ограничения. В этот раз обсуждали стихотворение “Что меня бросило в объятия Диомида?”. Выступающие предложили разные подходы и методы его прочтения, развилась активная дискуссия, что в очередной раз подтвердило актуальность изучения поэзии, а также необходимость её терапевтического эффекта в условиях локдауна. 

Konferencia LOQUERE 2020

Dňa 4. augusta 2020 som sa spolu s doktorandmi Lindou Krajčovičovou a Igorom Cintulom zúčastnila na interdisciplinárnej doktorandskej konferencii LOQUERE 2020, ktorá sa konala na pôde našej univerzity v rámci Filozofickej fakulty. Konferencia pozostávala zo štyroch sekcií, a to zo sekcie etnológie a mimoeurópskych štúdií, sekcie filozofie a aplikovanej filozofie, sekcie psychológie a sekcie rusistiky. Myslím si, že táto konferencia bola pre nás všetkých veľmi prínosná, nakoľko prítomnosť doktorandov z iných katedier nám umožnila pozrieť sa z iného uhla na problematiku, ktorej sa vo svojej vedeckej činnosti venujeme.

Jazykový kvet 2020

Dňa 5. marca sa v CVČ Kalokagatia v Trnave uskutočnilo krajské semifinálové kolo súťaže Jazykový kvet 2020. „Jazykový kvet“ je celoštátna postupová jazykovo-umelecká súťaž s medzinárodnou účasťou v dvoch vetvách „Poézia & próza“ a „Dramatizácia“ určená pre vekové kategórie od štyroch do devätnásť rokov. V súťaži sa prezentujú jazykové zručnosti detí a žiakov v jednotlivých súťažných jazykoch (slovenčina, ruština, nemčina, angličtina). Tento rok sa členmi organizačného týmu v Trnavskom samosprávnom kraji stali aj naše študentky magisterského stupňa štúdia Bc. Simona Sedláková a Bc. Gabriela Cígerová. Účasť na krajskom semifinálovom kole prijal v pozícii porotcu aj náš doktorand Mgr. Igor Cintula. Súťaž sa realizuje od roku 2011 postupovým systémom od krajských semifinále, pokračuje krajskými finále a vrcholí celoslovenským kolom.

Konferencia „Mladá rusistika“ 2020

       Dňa 28.01.2020 sa Mgr. Igor Cintula a Mgr. Zina Špačeková zúčastnili konferencie „Mladá rusistika“, ktorú už šesť rokov organizuje Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií, UK v Bratislave. Táto konferencia je zameraná predovšetkým na nové tendencie v literatúre, jazyku, translatológii, ale aj dejín a kultúry. Je určená predovšetkým pre doktorandov, ktorí takýmto spôsobom môžu predstaviť svoju vedeckú činnosť.

RoadTrip 2020

V rámci akcie RoadTrip 2020, cieľom ktorej je prezentácia jednotlivých pracovísk Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na stredných školách a gymnáziách, navštívili doktorandi Katedry rusistiky FF UCM (Mgr. Igor CintulaMgr. Zina Špačeková) bilingválne gymnáziá, na ktorých sa realizuje výučba ruského jazyka. Doktorandi zoznámili študentov končiacich ročníkov o možnostiach štúdia ruského jazyka na našej fakulte, o aktivitách členov Katedry rusistiky a jej študentov. V rámci RoadTripu 2020 bol po prvý raz predstavený aj nový program Dva diplomy, do ktorého sa majú možnosť zapojiť študenti magisterského stupňa štúdia. Tento program, ktorý Katedra rusistiky FF UCM v Trnave ponúka ako jediná rusistická katedra na Slovensku v spolupráci s Belgorodskou štátnou národnou výskumnou univerzitou, umožňuje študentom získať súbežne slovenský a ruský diplom o absolvovaní magisterského štúdia.

 Slávnostné otvorenie výstavy fotografií „Objekty svetového dedičstva UNESCO v Rusku“

Dňa 3. októbra sa vo výstavnej sieni Ministerstva kultúry Slovenskej republiky „Dvorana“ konalo slávnostné otvorenie výstavy fotografií pod názvom „Objekty svetového dedičstva UNESCO v Rusku“, ktorú iniciovala Komisia Ruskej federácie pre UNESCO. V zastúpení Katedry rusistiky prijal účasť na oficiálne pozvanie Veľvyslanca Ruskej federácie náš doktorand Mgr. Igor Cintula.  Podujatie otvorila riaditeľka Federálnej agentúry pre veci Spoločenstva nezávislých štátov, rodákov žijúcich v zahraničí a pre otázky medzinárodnej humanitárnej pomoci (Rossotrudničestvo) E. V. Mitrofanovová, nasledovne s príhovorom vystúpil Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike A. L. Fedotov. Na slávnostnom otvorení výstavy boli vyznamenaní predstavitelia slovenských a ruských kultúrnych či vzdelávacích inštitúcií. Pri príležitosti otvorenia výstavy vystúpil pred slovenským publikom ruský súbor „Babkiných vnukov“, ktorý okrem ruských pesničiek zaspieval aj slovenskú ľudovú pieseň z oblasti Horehronia „Na Kráľovej holi“.

Konferencia v Belgorode

Doktorandka Linda Krajčovičová v dňoch 15.5 - 16.5.19 aktívne vystúpila na konferencii s príspevkom Метафора семьи как средство создания метафорического образа Евросоюза в российских СМИ, ktorá sa konala 15. a 16. mája na Belgorodskej štátnej národnej výskumnej univerzite v ruskom meste Belgorod. Okrem vystúpenia na konferencii, doktorandka navštívila aj dejisko najväčšej tankovej bitky druhej svetovej vojny, dedinku Prochorovka. 

Sútaž Jazykový kvet 2019

V apríli 2019 sa Andrea Spišiaková a Linda Krajčovičová zúčastnili krajského kola súťaže Jazykový kvet 2019, na ktorej predviedli svoje recitačné a jazykové schopnosti deti rôznych vekových kategórií. 

Konferencia na UMB v Banskej Bystrici

Doktorandka Andrea Spišiaková aktívne vystúpila na konferencii s názvom Slovanské spisovné jazyky v synchrónii a diachrónii: západoslovanský a východoslovanský kontext, ktorá sa konala 20. marca 2019 na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici s príspevkom Využitie frazeologizmov a precedentných fenoménov v reklamných sloganoch.

Prednáška s prof. Ridou Zekrist 

27. septembra 2018 sa uskutočnila prednáška s prof. Ridou Zekrist pod názvom Prepojenie Koránu a Sunny s filozofickými a vedeckými koncepciami vo svete Sufizmu. Ktorá prebiehala na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM. Konzekutívny preklad zabezpečila doktorandka Mgr. Pavlína Tkáč .


Európsky deň jazykov 

Dňa 25. 09. 2018 sa doktorandky katedry rusistky zúčastnili na Európskom dni jazykov, ktorý sa uskutočnil na Trojičnom námestí v Trnave. Ani chladnejšie počasie a vietor neodradili záujemcov a účasť na akcii bola pomerne vysoká. Študenti základných a stredných škôl sa mohli zastaviť pri jazykových stánkoch a dozvedieť sa niečo viac o rôznych jazykoch a krajinách. Pre aktívnych účastníkov boli pripravené zábavné hry a sladké odmeny. Katedra rusistiky mala pre milovníkov jazykov nachystané ruské pexeso, hry a kvíz o Rusku, ktorý sa tešil veľkému záujmu u mladších, ako aj starších účastníkov. Európsky deň jazykov dokázal, že na slovenských školách rastie veľa jazykových nadšencov, ktorí majú záujem zasúťažiť si a dozvedieť sa niečo viac o jazykoch.


6. ročník medzinárodného festivalu «Друзья, прекрасен наш союз!»

Od 10. do 16. septembra 2018 sa konal 6. ročník medzinárodného festivalu «Друзья, прекрасен наш союз!», na ktorom sa zúčastnila aj naša doktorandka z Katedry rusistiky Mgr. Pavlína Tkáč. Festival bol organizovaný za pomoci fondu «Русский Мир» a fondu «Устойчивое развитие Болгарии» a taktiež za podpory veľvyslanectva Ruskej Federácie Bulharska. Daný festival je určený študentom, ktorý študujú rusky jazyk ako cudzí. Tu si študenti mohli nie len overiť svoje nadobudnuté vedomosti, ale aj si zdokonaliť vedomosti v oblasti ruského jazyka. Festival prebiehal, ako vždy, v súčasnom sanatórnom komplexe Kamčia, ktoré sa nachádza na Čiernomorskom pobreží, vzdialenom 25 km od Varny. 


Vymedzenie špecifík modelu "ruského sveta" v ruskom jazyku, literatúre a kultúre

   10. – 11.05.2018 sa na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave konala vedecká konferencia s názvom Vymedzenie špecifík modelu "ruského sveta" v ruskom jazyku, literatúre a kultúre, na ktorej vystúpila doktorandka Katedry rusistiky Andrea Spišiaková s príspevkom Трансформации мифологических фразеологизмов в русском и словацком языках в СМИ. Zároveň 11.05.2018 bola pre účastníkov konferencie pripravená exkurzia do mesta Pezinok a Modra. Študenti a doktorandi Katedry rusistiky oboznámili hostí s najzaujímavejšími pamiatkami týchto miest.


Mladá rusistika – nové tendencie a trendy V

Na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa 27.04.2018 uskutočnila konferencia s názvom Mladá rusistika – Nové tendencie a trendy V., na ktorej vystúpila doktorandka Katedry rusistiky Andrea Spišiaková so svojim príspevkom Transformácia frazeologizmov v politickom diskurze. 

Pasívne sa konferencie zúčastnila naša doktorandka Mgr. Pavlína Tkáč s článkom pod názvom Языковая игра в медиатекстах.


Deň otvorených dverí 2018

Aj v roku 2018 Univerzita sv. Cyrila a Metoda privítala v svojich priestoroch budúcich uchádzačov o štúdium. Deň otvorených dverí sa konal v aule na Bučianskej ulici 18. februára. Študenti stredných škol tak mali možnosť dozvedieť viac o štúdiu na vysokej škole. Doktorandka Mgr. Pavlína Tkáč so študentom 5. ročníka Igorom Cintulom úspešne prezentovali katedru rusistiky UCM. 

Čo ja viem

Dňa 23.01.2018 prebiehalo natáčanie zábavno-súťažnej relácie „Čo ja viem“ v RTVS, na ktorom sa mali možnosť podieľať aj študenti z UCM a preveriť si svoje vedomosti. 

Stáž v Belgorode

V rámci zahraničnej stáži naša doktorandka Mgr. Pavlína Tkáč pôsobila na „Belgorodskej štátnej národnej výskumnej univerzite“, kde vyučovala predmet „Praktické cvičenia z tretieho cudzieho jazyka (slovenský jazyk)“. 
Počas svojho pobytu v Belgorode sa mala možnosť zúčastniť niektorých podujatí, ktoré organizovala BelGU. V rámci dňa otvorených dverí BelGU mala možnosť ako zahraničný hosť privítať uchádzačov o štúdium na Inštitúte medzinárodných vzťahov. Taktiež sa mala možnosť byť poslucháčom na konferencii, ktorá sa konala v rámci dňa vedy a techniky BelGU. 
Každoročné podujatie, ktoré organizuje BelGU za účasti svojich študentov nesie názov „Posledný zvonček“. Je to koncertné vystúpenie študentov končiacich ročníkov, ktorí sa lúčia nie len so svojou Univerzitou ale aj pedagógmi, ktorým vďačia za svoje znalosti. Študenti vo svojich vystúpeniach preukazujú svoj talent, znalosti a v neposlednom rade dávku kreativity a originality.

Absolvovanie výmenného pobytu

Doktorandka Katedry rusistiky FF UCM Andrea Spišiaková vyučovala slovenský jazyk pre poslucháčov Belgorodskej štátnej národnej výskumnej univerzity (RF) v rámci výmenného pobytu zimnom semestri 2017 – 2018. 

Prednaška PhDr. Márie Šimkovej, Ph.D

V univerzitnej knižnici sa 15. novembra 2017 uskutočnila prednáška PhDr. Márie Šimkovej, Ph.D., ktorá je vedúca oddelenia Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústav Ľudovíta Štúra SAV. Témou prednášky boli Textové a jazykové databázy Slovenského národného korpusu ako zdroje informácií (nielen) o slovenskom. Prednáška pozostávala z dvoch blokov, ktoré spočívali v teoretickej a praktickej časti. V druhom bloku si mohli účastníci prednášky vyskúšať prácu s databázou Slovenského národného korpusu.


Stretnutie s prezidentom SR

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska prijal pozvanie UCM v Trnave a dňa 14.11.2017 sa zúčastnil stretnutia s našimi študentmi v priestoroch univerzity na Bučianskej ulici. Diskusiu s našim prezidentom si nenechali ujsť ani naši študenti rusistiky.


Týždeň vedy a techniky 2017

V rámci týždňa vedy a techniky 2017, Univerzita sv. Cyrila a Metoda organizovala množstvo zaujímavých prednášok. V stredu 08.11.2017 sa v univerzitnej knižnici uskutočnila diskusia výskumníkov na tému: „Kto sú dolnozemskí Slováci … alebo (nielen) o zabíjačke a pálenom“. Súčasťou podujatia bol krst novej publikácie profesora Ladislava Lenovského Naši vo svete. Slováci južne od hranice Slovenska II.. Túto knihu pokrstili profesor Ambruš s autorom knihy a to netradične - klobásou. Tohto podujatia sa zúčastnila aj naša doktorandka Mgr. Pavlína Tkáč.

Návšteva divadla

Divadlo Jána Palárika v Trnave uviedlo v stredu 8. novembra 2017 Palárikovu smutnohru Dmitrij Samozvanec, ktoré si s veľkou radosťou pozreli aj naši študenti rusistiky. Palárik v svojej hre priblížil okolnosti nástupu cára Lžedmitrija I. na ruský trón. Historická hra sa javí ako nadčasová, nakoľko je v nej vidieť boj o moc a manipuláciu davu. Dve oblasti, ktoré sú pertraktovanou problematikou, aj v súčasnom globalizovanom svete.

Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov II

V dňoch 7.-8.11.2017 sa uskutočnila konferencia Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov II., Univerzita sv. Cyrila a Metóda, Fakulta sociálnych vied, ktorej sa zúčastnila ako poslucháčka naša doktorandka Mgr. Pavlína Tkáč. 

Career day

Tak ako každý rok aj v roku 2017 naša Univerzita sv. Cyrila a Metoda organizovala podujatie Career day, ktoré prebiehalo v JAME 11.10.17. Podujatie bolo pripravené pre študentov a zameriavalo sa na hľadanie práce a pracovné poradenstvo. Zúčastnení študenti sa mohli stretnúť s predstaviteľmi rôznych slovenských firiem a porozprávať sa s nimi o možnostiach ako naštartovať svoju kariéru už počas štúdia.


Jazykový kvet

Dňa 07.04.2017 sa v Centre voľného času Kalokagatia v Trnave konala súťaž pre deti a tínedžerov v prednese poézie, prózy a dramatizácie v cudzích jazykoch Jazykový kvet. Ako členka poroty sa tohto projektu aktívne zúčastnila doktorandka Katedry rusistiky FF UCM Andrea Spišiaková. 


Slavica Nitriensia na FF UKF Nitra

Doktorandka Katedry rusistiky FF UCM Andrea Spišiaková sa dňa 10.02.2017 zúčastnila konferencie Slavica Nitriensia pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na FF UKF v Nitre s príspevkom Lingvistická analýza rusko-slovenských masmediálnych textov (na tému ukrajinskej krízy).


Deň otvorených dverí na FF UCM

Na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa dňa 23.11.2016 uskutočnil Deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnili aj doktorandi Katedry rusistiky FF UCM. Uchádzači o štúdium mali možnosť oboznámiť sa s Katedrou rusistiky a jej študijnými programami. Aktuality
Pozvánka na vianočný večierok
«Неделя российского кино - 2020»
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
  • Katedra rusistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete