Aktivity doktorandov


Славянские чтения 2024


16 мая 2024 года докторанты Кафедры русистики Алина Уразбекова и Михаил Кипчатов приняли участие в ежегодной научной конференции «Славянские чтения», которая проводилась на базе Университета в Даугавпилсе (Латвия). Конференция проходила одновременно в двух форматах: очно в Даугавпилсе и онлайн.

Конференция проводится в течение двух дней и включает в себя секции, которые посвящены славянским языкам, литературам, фольклору, культуре и методике преподавания русского языка как иностранного. В рамках конференции Алина Уразбекова прочитала доклад с названием «Ненормативные (нестандартные) языковые явления в современных электронных комментариях в социальной сети YouTube». Михаил Кипчатов выступил с докладом на тему «Когнитивная метафора "воды" в русских пословицах», касающимся исследования функций и значений метафоры «воды» в русском языковом сознании на примере русских пословиц.Zdroj: Mikhail KipchatovJazykový kvet Klasik 2024


В четверг, 25 апреля 2024, состоялся региональный финал языкового конкурса Jazykový kvet Klasik 2024 в Трнаве. В конкурсе приняло участие 15 человек из Трнавского края в возрасте до 18 лет. Участники конкурса читали как стихотворения известных английских, немецких и русских поэтов, так и презентовали свои собственные произведения. В конкурсе было также представлено два театральных номера: на английском и немецком языке. В жюри конкурса находился и докторант Кафедры русистики Университета св. Кирилла и Мефодия в Трнаве – Михаил Кипчатов. Победители конкурса представят свои номера в июне на финале конкурса, который будет проходить в Нитре.Zdroj: Mikhail Kipchatov


Jazykový kvet 2024


V utorok 23. apríla 2024 sa v KC Zobor v Nitre konalo krajské finále projektu Jazykový kvet 2024. Ide o jazykovo-umeleckú akreditovanú súťaž pre deti a mládež v prednese, dramatizácii, poviedkovej tvorbe, hrách a veršoch v rôznych jazykoch.

Tento zaujímavý projekt sa realizuje už od roku 2011 postupovým systémom formou jednotlivých kôl. Doktorandky Katedry rusistiky FF UCM v Trnave, Alina Urazbekova a Tamara Mujkošová, sa zhostili úlohy porotkýň v sekcii ruského jazyka, kde v niekoľkých kategóriách hodnotili talentované recitátorky a talentovaných recitátorov. Jedna súťažiaca predviedla vlastnú tvorbu formou monodrámy.

Víťazi jednotlivých kategórií postupujú na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať 14. júna 2024 v Nitre.Zdroj: Tamara Mujkošová, Alina UrazbekovaКниги, которые писали и мы


            В первом семестре 2023–2024 учебного года в свет вышли две книги, в издании которых аспирант первого курса кафедры русистики Университета св. Кирилла и Мефодия в Трнаве Алина Уразбекова принимала непосредственное участие.

            Так, она была редактором со стороны издательства Collegium Columbinum (г. Краков, Польша) монографии «Коммуникативные ресурсы новейшей драматургии русскоязычных авторов», написанной д.ф.н. Натальей Малютиной.

            В коллективную монографию Через «чужое» к «своему»: диалог русской и венгерской культур А. Уразбекова написала главу Типы и функции иноязычных элементов в художественном тексте. Кроме того, она также выступила редактором перевода на английский язык.Zdroj: Alina UrazbekovaПосещение Славянской библиотеки в Праге


С 3 по 7 января 2024 года докторант Кафедры русистики Университета св. Кирилла и Мефодия в Трнаве Михаил Кипчатов посетил Славянскую библиотеку в Праге (Чехия). Целью посещения библиотеки стал сбор теоретических и практических материалов по фразеологии и паремиологии для написания будущей диссертации. Часть изученной литературы была использована также при подготовке доклада для конференции LOQUERE V на тему «К вопросу об изучении пословиц и поговорок в русской и словацкой паремиологии».Zdroj: Mikhail KipchatovInterdisciplinárna doktorandská konferencia LOQUERE V.


V piatok 2. februára 2024 sa v online priestore, prostredníctvom služby MS Teams, konal piaty ročník interdisciplinárnej konferencie LOQUERE, ktorú už tradične organizujú doktorandi Filozofickej fakulty UCM v Trnave, a ktorej zámerom je predovšetkým vytvorenie interdisciplinárnej spolupráce a snaha o prepojenie vedeckého poznania.

Bohatá účasť na tomto ročníku konferencie len podčiarkuje súčasný trend vo vede, ktorý je založený na interdisciplinarite a vzájomnej spolupráci medzi vedeckými odbormi.

Vzhľadom na vysokú účasť sa konferencia realizovala paralelne na dvoch platformách. Na 1. platforme po oficiálnom otvorení konferencie pokračovala práca v sekcii etnológie a mimoeurópskych štúdií, sekcii filozofie a aplikovanej filozofie a sekcii psychológie. V týchto sekciách sa spolu predstavilo 18 mladých vedcov, ktorí odprezentovali svoje práce. Na 2. platforme prebiehala práca v sekcii germanistiky, anglistiky a amerikanistiky a sekcii rusistiky. V týchto sekciách so svojimi príspevkami vystúpilo 17 doktorandov a budúcich magistrov.

Najbohatšie zastúpenie mala sekcia rusistiky, kde sme si mohli vypočuť 8 zaujímavých prezentácií, z ktorých až 6 postupne predstavili doktorandi a študenti Katedry rusistiky FF UCM v Trnave. Ako prvá vystúpila Ing. Mgr. Inna Horváthová s príspevkom Творчество Людмилы Улицкой в словацком контексте, v ktorom poukázala na literárnovednú a prekladovú recepciu tejto významnej ruskej spisovateľky v slovenskom kultúrnom priestore. Mgr. Mikhail Kipchatov vo svojom príspevku К вопросу об изучении пословиц и поговорок в современной русской и словацкой паремиологии ponúkol prehľad aktuálneho stavu výskumov a ich výsledkov v oblasti ruskej a slovenskej paremiológie, v ktorom zároveň poukázal na univerzálne, ale aj národne špecifické črty. Mgr. Bohdana Kravchenko z Katedry slovanských filológií FF UKF v Nitre predstavila svoju prácu s názvom Особенности речевого поведения словацкого учителя русского языка, v ktorej skúma črty rečového správania slovenského učiteľa ruského jazyka, pričom vychádza z faktu, že úspešnosť komunikácie závisí predovšetkým od rečového správania komunikantov. Na základe interdisciplinárneho prístupu špeciálnu pozornosť venovala egoprezentácii učiteľa. Zaujímavý bol aj príspevok s názvom Особенности отображения образа хищных животных в славянском фольклоре и мировоззрении, s ktorým vystúpil Mgr. Vasyl Luzhanytsia zo Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v Bratislave, a v ktorom ponúkol interpretáciu špecifických predstáv o dravých zvieratách vo folklóre a svetonázore Slovanov, pričom analýza bola založená na ľudových predstavách o najbežnejších dravcoch obývajúcich územie osídľované Slovanmi. Mgr. Tamara Mujkošová, ktorá bola zároveň spoluorganizátorkou konferencie, predstavila svoju štúdiu s názvom Folklorémy – antroponymá z ľudových rozprávok – v jazyku sociálnych sietí, pričom výskum realizovala na materiáli ruského a slovenského jazyka. Paralelná excerpcia materiálu zo sociálnej siete X a Facebook, jeho následná kvalitatívna a kvantitatívna analýza, poukázala na výrazné rozdiely v počtoch, ale i používaní daných folklorém v aktuálnom jazyku sociálnych sietí, čím odhalila určité špecifiká oboch lingvokultúr a v rámci nich aj konkrétne osobitosti jazykového obrazu sveta. Aj Mgr. Alina Urazbekova odprezentovala zaujímavý príspevok s názvom Особенности речевого поведения, наблюдаемые в жанре интернет-комментария на примере анализа сообщений, опубликованных под видео общественно-политической направленности в видеохостинге YouTube, v ktorom sa venovala komentárom ruskojazyčných používateľov pod streamami, publikáciami, príspevkami a živými vysielaniami v priestore videohostingu YouTube. Bc. Soňa Valovičová sa vo svojej prezentácii Symbolika havrana v ruskej národnej piesni Чёрный ворон venovala skrytému významu uvedenej ruskej národnej piesne. Na základe vybraných metód analyzovala symboliku havrana cez kľúčové motívy piesne a na záver poukázala na jej pravdepodobný odkaz. Prácu v sekcii rusistiky svojím príspevkom s názvom Intralingválna a interlingválna rusko-slovenská homonymia v slovenskej a ruskej lingvistike uzavrel Bc. Samuel Žeňuch. Vo svojej štúdii sa snažil charakterizovať rozdiely v ponímaní vnútrojazykovej homonymie v konfrontácii s polysémiou a paronymiou, pričom pri porovnaní vnútrojazykovej homonymie vychádzal z prístupu dvoch slovníkov: Krátkeho slovníka slovenského jazyka a Slovníka slovenského jazyka. Vo svojom príspevku tiež predložil klasifikáciu rusko-slovenských homoným na základe sémantiky a zároveň poukázal na nejasné príklady, kedy nie je jednoduché určiť sémantický typ páru rusko-slovenských medzijazykových homoným.

Celá konferencia, hoci sa realizovala v online prostredí, sa niesla v príjemnej pracovnej atmosfére, čoho dôkazom bola aj konštruktívna diskusia, ktorá nasledovala po jednotlivých prezentáciách.

Veríme, že zámer zorganizovať konferenciu, ktorej cieľom je šíriť ideu spolupráce a interdisciplinárneho vedeckého poznania, sa naplnil.Zdroj: Tamara Mujkošová


Выставка «Свет Ясной Поляны»


В понедельник, 27.11.23, в Братиславе в галереe Aircraft открылась выставка «Свет Ясной Поляны», организованная Европейским фондом славянской письменности и культуры (ЕФСПиК).

В открытии выставки приняли участие Президент ЕФСПиК, профессор И. И. Бондаренко, директор музея «Ясная Поляна», Е. А. Толстая, начальник отдела передвижных выставок М. А. Аршакян (online), декан филологического факультета Сургутсткого государственного педагогического университета, кандидат филологических наук, доцент Н. В. Ганущак (online), представительница Русского дома в Аммане Т. А. Абд АлкАдер (Иордания) (online).

Во время открытия выставки была показана презентация, подготовленная к 195-летию великого русского писателя: «Лев Толстой. Великий дух. Великий гений» (ЕФСПиК, Н. Чумак), а также фото-презентация словацкого историка М. Мачуги о Душане Маковицком, докторе и секретаре Л. Н. Толстого.

Было интересно, поучительно и познавательно.

Выставка будет открыта до марта 2024 г.


Zdroj: Инна Горватова


Стажировка в Красноярском государственном педагогическом университете им. В. П. Астафьева

С 5 октября по 16 ноября 2023 года наш докторант Михаил Кипчатов успешно прошел учебную стажировку в Красноярском государственном педагогическом университете им. В. П. Астафьева. В рамках своей стажировки докторант посещал лекции и семинары по предметам «Славянская мифология» и «Устное народное творчество», а также индивидуальные консультации с доцентом, кандидатом филологических наук Новоселовой Нелли Александровной.

Кроме того, Михаил Кипчатов посещал в качестве слушателя доклады в рамках международной научно-практической конференции «Русский язык как средство межкультурной коммуникации», которая состоялась на базе Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева 30 октября 2023 года.

Знания и материалы, полученные в рамках своей стажировки, Михаил планирует использовать при написании своей научной диссертации, посвященной исследованию образа стихий в паремиологическом фонде русского и словацкого языков.Zdroj: Mikhail Kipchatov


Стажировки в ведущих научных организациях России


В первом семестре 2023–2024 учебного года аспирантка первого курса обучения Алина Уразбекова прошла научные стажировки в ведущих научных организациях Российской Федерации. 

В период с 29 сентября по 31 октября 2023 она слушала лекции по дисциплинам, близким её научным интересам, в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского. Больше всего ей запомнилась работа на курсах Радбиля Тимура Беньюминовича, д.ф.н., профессора, и Сандаковой Марины Всеволодовны, д.ф.н., профессора.

С 1 по 30 ноября 2023 Алина Уразбекова получала консультации в Институте русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук. Особую ценность представляла работа со Шмелевой Еленой Яковлевной, заместителем директора Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, к.ф.н., ведущим научным сотрудником, и Добровольским Дмитрием Олеговичем, д.ф.н., профессором, главным научным сотрудником.

С 1 по 10 ноября 2023 аспирантке также удалось пройти повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Русский язык илитература на рубеже XX–XXI веков: новые тренды и процессы, их отражение вшкольном преподавании» в объёме 36 часов.

Во время стажировок Алина Уразбекова регулярно работала в Российской государственной библиотеке и Российском государственном архиве литературы и искусства.Zdroj: Alina Urazbekova


К 150-летию поэта, переводчика, теоретика литературы, выпускника Московского университета В.Я. Брюсова посвящается...


В субботу, 28.10.2023, состоялась онлайн-встреча  русистов и литературоведов в рамках Международного культурно-просветительского проекта «Русские субботы». Организаторами этого проекта являются МАПРЯЛ, АРС, МГУ им. Ломоносова, Литературный институт им. Горького и Общество русской словесности.

Тема встречи была посвящена 150-летию поэта, переводчика, теоретика литературы, выпускника Московского университета В.Я. Брюсова. Ведущие участники встречи затронули интересные и познавательные факты из жизни и творчества В.Я. Брюсова.

Современный поэт, переводчик, лауреат премии «Антибукер», премии Александра Солженицына Максим Амелин и литературовед, критик, директор Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля, профессор Российского государственного гуманитарного университета Д.П.Бак рассказали о«вожде русского символизма», дав характеристику творчества В.Я.Брюсова.

Заведующий отделом литературы Серебряного века Государственного литературного музея М.Б.Шапошников показал и прокомментировал места и комнаты, где жил, работал и творил В.Я. Брюсов.

Директор Национальной библиотеки Армении А.Г. Чулян приблизила участникам встречи связь русского поэта с Арменией.

Профессор Московской духовной академии, кандидат богословия А.К. Светозарский рассказал аудитории о московском периоде жизни В.ЯБрюсова.

Онлайн-встреча, в которой приняли участие более ста участников из многих стран мира, прошла в неформальной и дружественной атмосфере. Такие встречи не только обучают и заряжают положительной энергией, но и вдохновляют участников на творчество и дают возможность в неофициальной обстановке пообщаться с коллегами-русистами. Zdroj: Инна ГорватоваXI Международная научная конференция «Национальные коды в языке и литературе»


С 26 по 28 октября 2023 года на базе Института филологии и журналистики Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского (Университета Лобачевского) прошла XI Международная научная конференция «Национальные коды в языке и литературе», организованная совместно с Институтом мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук. За время работы конференции  удалось прослушать и обсудить около 180 докладов ведущих мировых ученых, в том числе коллег из России, Казахстана, Испании, Словакии, Беларуси, Молдовы, Венгрии и Китая. Кафедру русистики Университета Свв. Кирилла и Мефодия в г. Трнаве представляла аспирант первого курса Алина Уразбекова с докладом «Семантика цифровых сред и литературные практики в пространстве а синхронной коммуникации. Комментарии общественно-политической направленности в социальных сетях».


Видеозапись работы секции «Национальные коды в языке и литературе. Лингвистический ландшафт в разных видах дискурса» можно посмотреть по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=nb75zcJRQ4o&list=PLR-fFg3CQ4SMLFtAtzFNetcMT2ILuuq4s&index=3&t=8276s

Новость о начале работы конференции на сайте Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского с фильмом:

http://www.unn.ru/site/about/news/mezhdunarodnaya-konferentsiya-natsionalnye-kody-v-yazyke-i-literature-otkrylas-v-nngu

Фотография 1 - пленарное заседание, фотография 2 - Алина Уразбекова во время секционного доклада, фотографии 3-4 - Алина Уразбекова и профессор, д.ф.н. Рацибурская Лариса Викторовна, завкафедрой современного русского языка и общего языкознания Института филологии и журналистики Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского.


Zdroj: Alina Urazbekova 


Úvod do seminárov pre doktorandov – novinky a stále platné princípy na UCM


V piatok 29.9.2023 sa v online priestore prostredníctvom Microsoft Teams konala prednáška prorektorky pre vedu a výskum na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave prof. Mgr. Ildikó Matušíkovej, PhD., ktorá niesla názov „Úvod do seminárov pre doktorandov – novinky a stále platné princípy na UCM“, a ktorá odštartovala sériu prednášok a seminárov pre doktorandov „Chcem vedieť viac“.

Prednáška bola pre doktorandov prvého ročníka povinná, no s veľkým záujmom si ju vypočuli aj mnohí doktorandi z vyšších ročníkov.

Pani prorektorka prítomných oboznámila nielen so základnými právami a povinnosťami počas štúdia, ale predstavila aj najnovšiu koncepciu pre doktorandské štúdium. Okrem iného sa zamerala na dôležité aspekty vedeckej integrity a etiky.

Zúčastnení tak dostali možnosť zaujímavým spôsobom si pripomenúť zásady etiky vo vedeckej praxi týkajúce sa nielen duševného vlastníctva, ale i GDPR, interpretácie výsledkov výskumu, využívania umelej inteligencie atď.

Ďakujeme pani prorektorke za zaujímavú prednášku a tešíme sa na ďalšiu 😊.


Zdroj: Tamara Mujkošová


Инна Горватова на конгрессе МАПРЯЛа в Санкт-Петербурге


Конгресс русистов МАПРЯЛ – это важное в мире событие для тех, кто связал свою жизнь с преподаванием и исследованием русского языка. Это мероприятие объединяет тысячи ученых и учителей со всей планеты. Оно организуется один раз в пять лет. За право принимать конгресс состязаются многие страны. История конгресса МАПРЯЛ берет свое начало в 1969 году. За это время конгрессы проводились в Париже, Варшаве, Берлине, Праге, Будапеште, Регенсбурге, Братиславе, Шанхае, Гранаде, Москве, Варне. В этом году (2023) в сентябре участников XV конгресса МАПРЯЛ принимал город на Неве – Санкт-Петербург.

На конгрессе велась работа по многим направлениям. Словацкая делегация, состоящая из шести членов Совета АРС, среди которых была и докторантка кафедры русистики Университета святых Кирилла и Мефодия в Трнаве Инна Горватова, приняла активное участие в некоторых из них, а также в работе круглых столов.

     Словацкие делегаты поднимали вопросы, связанные с преподаванием русского языка в средних билингвальных школах и в вузах Словакии, написанием национального учебника, местом и ролью учителя русского языка в словацких школах и вузах, а также сотрудничеством АРС с МАПРЯЛ.

     Конгресс предоставил участникам возможность обменяться опытом с коллегами из многих стран мира: Бразилии, Турции, Перу, Мексики, Малайзии, Туниса, Аргентины и др.

     Кроме рабочей программы была возможность полюбоваться достопримечательностями Санкт-Петербурга: Невским проспектом, Исаакиевским собором, храмом Спаса на Крови, Петергофом, Екатерининским дворцом, Эрмитажем. Вечером свои двери для делегатов конгресса открыл Мариинский театр.

     Следующий XVI конгресс МАПРЯЛа пройдет в Китае.

     Ежегодно под эгидой МАПРЯЛ в мире проходят десятки конференций, семинаров, фестивалей, цель которых – укрепление позиций русского языка на планете путем развития профессионального сотрудничества между педагогами-русистами. Информацию о таких мероприятиях возможно найти на сайте МАПРЯЛа.Zdroj: Инна ГорватоваObhajoby dizertačných prác interných doktorandov


25.08.2023 sa na Katedre rusistiky FF UCM v Trnave úspešne obhájili až štyri dizertačné práce interných doktorandov katedry, a to:

- Mgr. Olesia Medukha: Время и пространство в творчестве Елены Шварц, Ольги Седаковой и Марии Каменкович (školiteľka: doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD.);

- Mgr. Jevgenii Filippov: Поэтика экспрессионизма и барокко в драматургии Л. Н. Андреева (školiteľ: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.);

- Mgr. Svetlana Cherepanova: Пародия А. П. Чехова в литературном контексте XIX века (školiteľ: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.);

- Mgr. Jevgeniia Koshelkova: Языковая концептуализация эмоций: корпусный и лингвокультурологический аспекты (на материале текстов русской прозы XX – XXI вв.) (školiteľ: prof. Oleh Tyshchenko, DrSc.).

Všetkým tohtoročným absolventom doktorandského štúdia na našej katedre srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v ich osobnom i pracovnom živote 😊.
Zdroj: Andrea Spišiaková
Argument – čo robí tvrdenie napadnuteľným?


V piatok 16. júna 2023 mali záujemcovia možnosť vypočuť si prednášku prof. RNDr. Petra Sýkoru, PhD., riaditeľa Centra pre bioetiku FF UCM v Trnave, ktorej témou bol argument, a ktorú sám nazval „rýchlokurzom argumentácie“. Túto príležitosť využila i doktorandka našej katedry Tamara Mujkošová, ktorá, okrem toho, že sa dozvedela množstvo zaujímavých informácií, v úvode sa tiež zapojila do ankety, v ktorej respondenti na základe vlastného úsudku vyhodnocovali, čo považujú a čo nepovažujú za argument. Rovnakú anketu vypĺňali aj na konci prednášky, pričom záverečné porovnanie výsledkov reflektovalo jej efektivitu.

Pán profesor zaujímavým spôsobom vysvetlil spôsob identifikácie argumentu, objasnil, čo je to induktívny a deduktívny argument a poukázal aj na časté používanie falošného argumentu.

Kritické myslenie sa bez argumentácie nezaobíde, prednáška pána profesora Sýkoru preto významne obohatila každého, kto sa na nej zúčastnil.Zdroj: Tamara Mujkošová 
Medzinárodná vedecká konferencia mladých výskumníkov


Dňa 8. júna 2023 sa konala medzinárodná vedecká konferencia mladých výskumníkov pod názvom Súčasná lingvistika v aspekte translatológie a interkultúrnej komunikácie, ktorú organizovala Ľvovská štátna univerzita vnútorných záležitostí vo Ľvove (Ukrajina). Konferencia bola rozdelená do troch sekcií, v rámci ktorých so svojimi príspevkami vystúpilo 55 účastníkov.

Prostredníctvom platformy ZOOM sa na konferencii aktívne zúčastnili aj traja študenti Katedry rusistiky FF UCM v Trnave, ktorí boli zaradení do 1. sekcie orientovanej na sémantiku jazyka a textu, a tiež komparatívnu lingvokonceptológiu a lingvokulturológiu.

Študentka 1. ročníka magisterského štúdia Soňa Valovičová vystúpila s príspevkom Obraz havrana v rôznych lingvokultúrach a textoch: typológia a symbolika, a Samuel Žeňuch, tiež študent 1. ročníka magisterského štúdia, predstavil svoju prácu s názvom Homonymia v slovenskej lingvistike. Doktorandka Tamara Mujkošová odprezentovala časť vlastného výskumu, ktorá niesla názov Kinematografia ako lingvokulturéma v novinových titulkoch slovenských a českých internetových periodík.

Konferencia rozhodne obohatila mladých vedcov o nové poznatky, rozšírila ich vedomosti a zaujala ich novými témami z oblasti lingvistiky.Zdroj: Tamara Mujkošová 


Puškinov deň


Dňa 6. júna 2023 sa v priestoroch Slovanského dvora Slavica v Alekšinciach konala celoslovenská umelecká súťaž v prednese diel Alexandra Sergejeviča Puškina s názvom Puškinov deň. Podujatie bolo realizované pri príležitosti 224. výročia narodenia tohto velikána ruskej literatúry a sprevádzalo ho slávnostné odhalenie jeho busty. Ďalším sprievodným programom bolo hlasovanie za tvorbu detí a mládeže v Galérii tvorivosti. Doktorandky našej katedry, Jevgenija Kosheľkova, Svetlana Cherepanova a Tamara Mujkošová, mali tú česť byť súčasťou tohto hodnotného projektu a zhostili sa v ňom funkcie porotkýň. Bohatá účasť a kvalita výkonov súťažiacich len podčiarkla kvalitu tohto podujatia. Veríme, že súťaž Puškinov deň týmto odštartovala svoj prvý ročník a stane každoročnou tradičnou prehliadkou umeleckej prezentácie diel tohto výnimočného autora v podaní detí a mládeže.Zdroj: Tamara Mujkošová 


13 марта 2023 состоялась международная онлайн встреча «Творчество А.С. Пушкина в период пандемии: онлайн-проекты Университета им. Джавахарлала Неру», на которой присутствовала докторантка UCM.

Сону Саини, старший преподаватель Центра русских исследований Университета им. Джавахарлала Неру (Нью Дели, Индия) рассказал о ряде онлайн-мероприятий, связанных с творчеством А. С. Пушкина, которые были проведены в Индии в тот непростой период. Большое количество людей с готовностью откликнулось на инициативу Центра русских исследований Университета им. Джавахарлала и приняло участие в конкурсах и литературных встречах, проходивших в дистанционном формате. Участникам вебинара посчастливилось послушать несколько конкурсных работ. Также лектор поделился разработками приложений, благодаря которым студенты могут изучать литературу в игровом формате на трех языках: русский, английский, хинди.

Несмотря на различные трудности и сложности во время пандемии, именно классическая литература смогла стать одной из основ единения людей.


Zdroj: Светлана Черепанова 


Konferencia SLAVICA IUVENUM 2023


V dňoch 28. a 29. marca 2023 sa konal v poradí už 24. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Slavica iuvenum organizovanej Katedrou slavistiky Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity. Na konferencii so svojimi príspevkami vystúpilo 55 mladých lingvistov, literárnych vedcov a prekladateľov. V sekcii Lingvistika úspešne odprezentovala svoju štúdiu s názvom Lingvokulturémy s odkazom na výroky známych osobností v novinových titulkoch českých a ruských periodík i doktorandka z Katedry rusistiky FF UCM v Trnave, Tamara Mujkošová.Zdroj: Tamara Mujkošová 


27 марта 2023 докторанты UCM Светлана Черепанова и Евгений Филиппов приняли участие в докторантском семинаре, который проходил на базе университета им. Масарика (Брно, Чехия). Эту встречу посетила приглашенный лектор из Грайфсвальдского университета доктор Маргграфф. Доктор выступила с лекцией «Культурно-философская тайнопись в повести М. Пришвина “Мирская чаша” (1922)». Обращение к творчеству М. Пришвина оказалось не случайным – в этом году исполняется 150 лет со дня рождения писателя. На лекции поднимались вопросы о многозначности названия, о важности дневниковых записях писателя, о философских реминисценциях и культурных аллюзий в повести. Лекция сопровождалась последующим обсуждением.

Участие в таких встречах, безусловно, расширяет научные связи и позволяет взглянуть на свое научное исследование под новым углом, что иногда оказывается необходимо полезным для ученого.


Zdroj: Svetlana Cherepanova Vedecká integrita a etika


V piatok 3.3.2023 sa prostredníctvom služby Microsoft Teams uskutočnila prednáška prorektorky pre vedu a výskum na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave doc. Mgr. Ildikó Matušíkovej, PhD., ktorá odštartovala sériu seminárov pre doktorandov zameraných na rozvoj zručností, či interdisciplinárne možnosti výskumu.

Prednáška, na ktorej sa zúčastnila aj doktorandka Katedry rusistiky FF UCM v Trnave Tamara Mujkošová, sa sústredila na rôzne aspekty vedeckej integrity a etiky. Zúčastnení tak dostali možnosť zaujímavým spôsobom si pripomenúť zásady etiky vo vedeckej praxi týkajúce sa nielen autorských práv, ale i GDPR, interpretácie výsledkov výskumu, atď.

Ďakujeme pani prorektorke za zaujímavú prednášku a tešíme sa na ďalšiu 😊.


Zdroj: Tamara Mujkošová 


Завершение стажировки в Тартуском университете


Завершилась стажировка наших докторантов в рамках Erasmus+. Кульминацией стажировки стала презентация исследований Евгении Кошельковой и Олеси Медухи для студентов Тартуского университета и преподавателей кафедры славистики.

Во время доклада были представлены последние наработки исследований, в том числе и те, которые являются результатом стажировки докторанток. Олеся Медуха ознакомила студентов с исследованием на тему «Время и пространство в поэтическом тексте: подходы к изучению (на материале поэзии Ольги Седаковой, Елены Шварц и Марии Каменкович)», обратив внимание на особенности изучения малоисследованных художественных текстов. Евгения Кошелькова ознакомила присутствующих с исследованием «Способы концептуализации эмоций в художественной литературе (на материале романа Д.А. Глуховского "Текст" и подкорпуса художественной прозы ХХ-ХІХ в. НКРЯ)», сфокусировавшись на вопросах специфики функционирования метафоры в словацком и русском языке, которые так или иначе решают переводчики в классических и современных текстах.

Дискуссия продолжилась за чаем, где докторанты ближе познакомились друг с другом. Мы благодарим кафедру славистики и проф. Татьяну Николаевну Степанищеву за сотрудничество и оказанную нашим докторантам помощь. Ожидаем новых встреч и проектов, в том числе и по обмену в рамках Erasmus!Zdroj: Olesja Medukha


Dizertačná skúška na Katedre rusistiky


21. februára 2023 sa na Katedre rusistiky FF UCM uskutočnila dizertačná skúška internej doktorandky Mgr. Tamary Mujkošovej, ktorá nielenže úspešne absolvovala skúšku, ale obhájila aj písomnú prácu k dizertačnej skúške na tému Štruktúrno-sémantické modifikácie folklorém v lingvokulturologickom a komunikatívno-pragmatickom aspekte (na materiáli ruských a slovenských sociálnych sietí (školiteľ: doc. PhDr. Lukáš Gajarský, PhD). Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov 😊.Zdroj: Andrea Spišiaková 


220 лет со дня рождения Ф.И.Тютчева


В этом году исполняется 220 лет со дня рождения поэта, дипломата, публициста Федора Ивановича Тютчева. Фигура Ф.И.Тютчева, безусловно, занимает высокую нишу впоэтическом наследии русской литературы.

11 января 2023 года на площадке издательства «Просвещение» состоялся вебинар «Мировоззрение и поэтический мир Ф. Тютчева», автором которого является Ланин Борис Александрович, доктор филологических наук. Борис Александрович обратился кбиографии поэта, рассказал о поэтических связях Тютчева, его философии имировоззрении. На встрече затронули вопрос о том, как и почему Тютчев занял своё высокое место в истории русской поэзии. Чтобы раскрыть поэтическую философию Ф.И.Тютчева, лектор обратился к некоторым стихотворениям поэта: «День и ночь», «Итальянская villa», «Сон на море», «Silentium», «По случаю приезда австрийского эрцгерцога на похороны императора Николая», «Я лютеран люблю богослуженье…», «Очем ты воешь, ветр ночной?..», «Как хорошо ты, о море ночное» и др.

Данный вебинар позволил расширить знания по жизни и творчеству Ф.И.Тютчева, атакже повысить интерес к поэтической традиции русской литературы в целом.Zdroj: Svetlana Cherepanova


Приезд в Тарту


17.12.2022 официально началась стажировка докторанток кафедры русистики УКМ Медухи Олеси и Кошельковой Евгении в городе Тарту по программе Эрасмус. Эстония встретила докторанток добрым морозцем и белоснежным снегом, а также катком под открытым небом и теплыми напитками на рождественской ярмарке.

Докторантки уже успели встретиться с профессором Тартуского университета, заведующей Кафедрой славянских языков Татьяной Степанищевой, а также посетили университетскую библиотеку.

Ждем от докторанток и новостей из академического мира Эстонии!


Zdroj: Jevgenija Koshelkova Экскурсия по городу Банска Бистрица


Четвертого декабря пока еще докторанты кафедры русистики отправились в гости к уже не докторанту, но доктору Кафедры славянских языков Философского факультета Университета им. Матея Бела в г. Банска Бистрица Игорю Цинтуле.

Главным событием этого дня стало посещение Музея Словацкого национального восстания. В музее отличная подборка вооружения и техники времен Второй мировой войны, предметы быта и одежда участников восстания, и также демонстрируется нарезка кинокадров тех времен.

После посещения музея посмотрели исторический центр города и рождественскую ярмарку.

Огромное спасибо коллегам за новые открытия!


Zdroj: Jevgenija KoshelkovaБольшой этнографический диктант 2022


Ужа стала традицией международная акция «Большой этнографический диктант». Большой этнографический диктант – это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Организаторы акции – Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.

В данном проекте, как и в прошлом году, приняла участие докторантка Кафедры русистики Философского факультета Кошелькова Евгения.


Zdroj: Jevgenija Koshelkova


Международный образовательный проект DIGIBOX 2022


С 20 по 27 ноября в г. Кисак состоялся международный проект мобильности DIGIBOX, организованный словацкой социальной организацией EduEra при спонсировании от Erasmus+. Это учебный курс для всех, кто интересуется успешной коммуникацией с молодежью: от интерактивных лекций до образовательной кампании с помощью цифровых инструментов.

Участники курса прибыли не только с просторов Словакии, но и из Эстонии, Латвии, Литвы, Армении, Португалии и Китая. Докторантка Олеся Медуха также приняла участие в нем как представитель Словакии и Украины. Каждый день был наполнен разнообразными заданиями и лекциями, которые повышали навыки работы в команде, навыки ведения внутренней и внешней коммуникации, навыки поддержки связей с государственными и волонтерскими институциями. Участники развивали и другие компетенции согласно инструменту YouthPass от Erasmus+.

Как результат, произошел обмен международным опытом и культурой, разработаны медийные проекты, а главное — в группе единомышленников участники нашли источник силы и надежды для поддержки стремления работы с молодежью, в том числе и студентами. Организаторы познакомили участников с культурой Восточной Словакии, с помощью интерактивных инструментов провели экскурсию в г. Кошице.

Благодаря этому проекту от EduEra участники получили уникальный драгоценный опыт. Верим, что открывшиеся возможности послужат вдохновением для студентов принимать участия в проектах Erasmus+ и занимать проактивную позицию в обучении.


Zdroj: Olesja Medukha


 Digitálna gramotnosť a jej aplikácia v praxi

 

Dňa 12. novembra 2022 sa v Malom Berlíne uskutočnili dve prednášky odborníkov v oblasti informačnej politiky. Prednášajúcimi boli novinárka Veronika Hincová Frankovská, ktorá sa zúčastňuje na projekte demagog.sk, a senior koordinátor strategickej komunikácie na Tlačovom odbore kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky Mgr. Miroslav Mizera.

Prednášok sa zúčastnila doktorandka Katedry rusistiky FF UCM Olesja Medukha. Menší počet účastníkov umožnil viesť zaujímavé diskusie o špecifikách slovenského informačného priestoru, nástrojoch boja proti dezinformáciám, fungovaní strategických naratívov na území Slovenska a v medzinárodných vzťahoch, ako aj o súčinnosti univerzít a štátnych inštitúcií, ktoré majú záujem o odborných zamestnancov a osvetovú činnosť.Zdroj: Olesja Medukha

Вечер украинской поэзии


Встречи украинского клуба проходят каждое первое воскресенье каждого месяца на базе культурного пространства Malý Berlín. Месяц ноябрь не стал исключением в ряду мероприятий, но стал исключением по направлению. Он был проведен 6 ноября 2022 как вечер поэзии.

Вечер украинской поэзии был разделен на две части: чтение и обсуждение текстов украинских поэтов Красного ренессанса, Потерянного поколения, поколения 00-х; автоматическое письмо, в котором принял участие каждый. Куратор вечера — Анна Седых, выпускница нашего университета. Первая часть вечера была отмечена яркой дискуссией, множеством интерпретаций темных мест поэзии. Вторая часть подарила возможность высказать сильные чувства в форме поэзии: любовь к близким и родным, любовь к жизни и надежду.

В этот раз поэзия не стала самоцелью, а лучшим инструментом понимания себя и окружающих. Мы благодарны куратору Анне Седых и организаторам за чудесно проведенное время.Zdroj: Olesja Medukha

Foto: Lívia MartvoňováDoktorandi Katedry rusistiky FF UCM absolvovali stáž na Masarykovej univerzite v Brne

Doktorandi Katedry rusistiky FF UCM v Trnave Mgr. Svetlana Cherepanova a Mgr. Jevgenij Filippov v rámci programu Erasmus+ úspešne absolvovali dvojmesačnú stáž na Inštitúte slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Masarykova univerzita je jednou z najväčších univerzít v Českej republike a študuje tu viac ako štyridsaťtisíc študentov.

Doktorandi počas stáže pracovali v univerzitnej knižnici s rôznymi zdrojmi odbornej literatúry, oboznámili sa so špecifikami vzdelávacieho procesu na českej univerzite, zúčastnili sa viacerých doktorandských seminárov. Okrem toho viedli prednášky na témy svojho vedeckého výskumu. Mgr. Jevgenij Filippov predstavil svoju dizertačnú prácu s názvom Problém umeleckej metódy v dramaturgii L. N. Andrejeva. Svetlana Cherepanova predniesla prednášku o literárnej paródii na tému Literárna paródia: teoretický aspekt. Obe prednášky podnietili pestrú diskusiu so študentmi Inštitútu slavistiky.

Stáž v rámci programu Erasmus+ prispela k upevneniu vedeckých kontaktov medzi Univerzitou svätého Cyrila a Metoda v Trnave a Masarykovou univerzitou v Brne. Takáto výmena skúseností prispieva k dosiahnutiu vedeckovýskumných cieľov oboch univerzít.


Zdroj: Svetlana Cherepanova, Jevgenij Filippov 

 

Prednáška v rámci Týždňa vedy a techniky 2022


Vo štvrtok 10.11.2022 bola v rámci Týždňa vedy a techniky prostredníctvom online priestoru realizovaná zaujímavá prednáška prof. RNDr. Petra Chrastinu, PhD. s názvom „Matej Bel o studených minerálnych vodách Nitrianskej stolice“. Pán profesor, ktorý pôsobí na Katedre historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave, zaujímavým a inšpiratívnym spôsobom odprezentoval pre záujemcov, medzi ktorými bola aj doktorandka našej katedry, Tamara Mujkošová, časť svojho bohatého výskumu. Jeho prednáška vychádzala z historickej topografie uhorského polyhistora M. Bela: Notitia Hungariae Novae historico-geographica (slov. Historicko-geografické vedomosti o Novom Uhorsku), v ktorej tento vzdelanec z obdobia baroka predstavil svoj pohľad na prírodné prostredie, spoločnosť a niektoré reálie uhorských stolíc. Pán profesor sa zameral na výskyt studených minerálnych vôd s obsahom sulfánu (H2S) v oblasti Nitrianskej stolice, pričom objasnil aj nie celkom exaktnú lokalizáciu prameňov v uvedenom diele. Prednáška rozhodne obohatila všeobecný prehľad všetkých zúčastnených.


Zdroj: Tamara Mujkošová

 

Ukraine’s Russian-Speakers: Russian Language, Ukrainian Identity


1 июня 2022 на базе Cambridge University Ukrainian Society была проведена публичная лекция профессора Владимира Кулика на тему «Ukraine’s Russian-Speakers: Russian Language, Ukrainian Identity» («Русскоговорящие Украины: русский язык, украинская идентичность»). Лекция была посвящена социокультурному анализу русскоговорящей украинской идентичности, включала и лингвистические, коммуникативные аспекты. Анализ социологических опросов привел слушателей к важным выводам об обсуждаемом предмете и вызвал активную дискуссию во время обсуждения. Профессор В. Кулик представил и исторический анализ академических работ, которые касались данной проблематики. Комплексный и профессиональный подход подарил всем участникам мотивацию вести дальнейшие исследования темы и имплементировать полученные знания в повседневной жизни. Благодарим за чудесную лекцию!

Запись лекции доступна к просмотру по следующей ссылке: https://www.facebook.com/CUUAsoc/videos/405228978163198


Zdroj: Olesja MedukhaBeseda s Taharom Benom Jellounom


7 октября 2022 культурный центр Malý Berlín в Трнаве посетил марокканский писатель Тахар Бен Джеллун. Презентация его книги, переведенной на словацкий язык два месяца назад, дала возможность зрителям услышать ответы на важные вопросы, связанные с проблемами общества демократического и консервативного.

Тахар Бен Джеллун — активный писатель франкофонной литературы, он известен благодаря вкладу в борьбу с расизмом, исламофобией и колониальным дискурсом. Новая книга «Med a blen» повествует о разрушенной молчанием семье, в которой девочка стала жертвой педофилии, а преступник не получил никакого наказания. На вопрос о том, почему именно романная форма подходит для создания важного текста на жизненном материале, писатель ответил так: «Именно эта форма, как у Достоевского, Кафки и Сартра, позволяет увидеть “незаметность” подобных ужасных ситуаций. Романная форма позволяет создать целостный образ людей, часто неоднозначный. Она же дает время истории на развитие, а читателю — на познание глубины проблематики».

Новый роман — не первое произведение Тахара Бена Джеллуна, переведенное на словацкий. Поэтому мы надеемся, что на следующей встрече с писателем будет больше заинтересованных трнавчан.Zdroj: Olesja Medukha


Язык, перевод и межкультурная коммуникация


V dňoch 25.08. – 31.08.2022 sa konala medzinárodná konferencia s názvom Язык, перевод и межкультурная коммуникация, ktorú organizovala Univerzita Jurаja Dobrilu v Pule (Chorvátsko) za podpory Katedry rusistiky FF UCM.  Konferencia sa uskutočnila v prezenčnej aj online forme. Pre účastníkov v prezenčnej forme bol pripravený kultúrny program – pešia prehliadka amfiteátra v Pule, degustácia vína v meste Rovinj a návšteva národného parku Brijuni.


V plenárnom zasadnutí konferencie vystúpila doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD. s príspevkom О некоторых возможностях повышения эффективности обучения русской литературе XXI века в онлайн пространстве.


V jednotlivých sekciách vystúpili členovia katedry a doktorandi s nasledovnými príspevkami:

-Метафора в русско-словацких межъязыковых омонимах(doc. PhDr. Lukáš Gajarský, PhD.; prof. Mariana Parzulova, DrSc.)

- Zobrazenie ruských reálií v súčasnej slovenskej próze (PaedDr. Marianna Figedyová, PhD.)

Сравнительный анализ «Слов года»: на материале русского и английского языков (Mgr. Andrea Spišiaková, PhD.)

- Репрезентация образа Москвы в романе А.Д. Глуховского в романе «Текст» и его переводах на словацкий и чешский языки (Mgr. Jevgenija Kosheľkova)

- Авторський суб'єкту постмодерній українській, словацькій та російській поезії (Mgr. Olesja Medukha)

- Анализ пародийного портрета на примере “Драмы на охоте” А. П. Чехова (Mgr. Svetlana Cherepanova)

- Применение лингвокультурем с аллюзией на песни в газетных заголовках (на примере трех славянских языков)(Mgr. Tamara Mujkošová)

- Поэтика «безумия» в рассказе «Это было» И. С. Шмелева (Mgr. Igor Cintula, PhD.)

- Отражение идей Чезаре Ломброзо в творчестве Леонида Андреева (Mgr. Jevgenij Filippov).


V rámci konferencie sa konal aj workshop s názvom Альтернативные технологии в преподавании иностранных языков.


Medzinárodná konferencia predstavovala pre rusistov jedinečnú príležitosť oboznámiť sa s výsledkami vedeckovýskumnej činnosti svojich kolegov, upevniť vzájomné vzťahy a nadviazať novú spoluprácu.  Zdroj: Andrea Spišiaková 


16. augusta 2022 sa na Katedre rusistiky FF UCM uskutočnili obhajoby dizertačných prác interných doktorandov katedry. Mgr. Zina Špačeková úspešne obhájila dizertačnú prácu s názvom ,,Fantastický svet“ v tvorbe Alexandra Stepanoviča Grina (školiteľka: doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD.) a Mgr. Igor Cintula taktiež úspešne obhájil dizertačnú prácu na tému Reflexia morálnej dilemy v ruskej literatúre o období 1917–1922 (na príklade diel B. A. Lavreňova, I. S. Šmeľova a M. A. Šolochova) (školiteľ: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.). 

Absolventom doktorandského stupňa štúdia srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v osobnom aj pracovnom živote.

 

Zdroj: Andrea SpišiakováVýlet na Čachtický hrad


V slnečnú sobotu 21. mája 2022 zorganizovali doktorandi a študenti Katedry rusistiky FF UCM výlet vlakom na Čachtický hrad – malebnú zrúcaninu „tajomného hradu v Karpatoch“, vypínajúcu sa na vrchu Čachtického krasu vo výške 375 m n. m. So samotnou históriou hradu a jeho tajomnou minulosťou nás počas jeho obhliadky zoznámila vo svojom výklade študentka prvého ročníka RJKK Alena Malafeeva. V uvoľnenej atmosfére sa počas výletu prehĺbilo priateľstvo študentov katedry rôznych ročníkov i národností a v slnečnom počasí sa očarujúcim okrem hradu ukázal aj panoramatický výhľad na nádhernú prírodu z hradnej výšky. Výlet sa tak stal príjemným ukončením aktuálneho akademického roka 2021/2022.Zdroj: Igor Cintula 


Červený kameň


Докторанты Кафедры русистики в рамках знакомства с историей и культурой Словакии посетили замок-крепость Červený kameň. Первые упоминания об этом замке относятся к XIII веку. Крепость была одним из звеньев в цепи средневековых пограничных укреплений. Многовековая история отразилась в архитектуре замка и в экспозициях, представленных внутри.

Особого внимания заслуживают уникальные подвальные помещения. Первоначально они служили в качестве склада для товаров. Один только подвальный зал нижнего этажа достигает 78 метров в длину и 9 метров в высоту. Отверстия для несущих балок, сделанные в кладке, свидетельствуют, что это пространство могло быть поделено на несколько этажей. А первоначальная глубина колодца, который находится в отдельном подвальном помещении, достигала 150 метров.

Внушительными и неприступными кажутся фортификационные системы замка: четыре бастиона, подъемный мост, оборонительные стены. Проектировкой угловых бастионов занимался немецкий художник эпохи Ренессанса Альбрехт Дюрер.

Летом на территории замка проходят различные фестивали, ярмарки, рыцарские игры. Červený kameň расположен на склонах Малых Карпат, в окрестностях замка можно погулять в хорошую погоду, наслаждаясь замечательными видами.


Zdroj: Jevgenij Filippov


Прогулка по Трнаве


Д-р Фигедыова совместно с докторантами Кафедры русистики провели экскурсию по Трнаве нашему замечательному гостю из Хорватии, д-ру Ирене Микулацо (Университет Пулы им. Юрая Добрилы, Хорватия). В непринужденной дружественной обстановке рассказали историю города, посетили все знаковые места, которые связаны с научной, религиозной и светской жизнью Трнавы. Д-р Микулацо поделилась своими впечатлениями, рассказала о городе Пула и о деятельности Университета им. Юрая Добрилы. По завершении прогулки все выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество наших университетов!Zdroj: Jevgenij Filippov 


Jazykový kvet 2022


piatok 6.5.2022 sa v KC Zobor v Nitre konalo krajské finále súťaže Jazykový kvet 2022. Ide o jazykovo-umeleckú akreditovanú súťaž pre deti a mládež v prednese, dramatizácii, poviedkovej tvorbe, hrách a veršoch v rôznych jazykoch. Realizuje sa už od roku 2011 postupovým systémom formou jednotlivých kôl. Doktorandky Katedry rusistiky FF UCM, Olesja Medukha a Tamara Mujkošová, sa zhostili úlohy porotkýň v sekcii ruského jazyka, kde v piatich kategóriách vystúpilo osem talentovaných recitátorov a jedna súťažiaca predstavila svoju vlastnú tvorbu. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať 10.6.2022 v Nitre.Zdroj: Tamara Mujkošová 


Interdisciplinárna doktorandská konferencia LOQUERE IV


V piatok 29.04.2022 sa v online priestore konala interdisciplinárna konferencia LOQUERE IV., organizovaná Katedrou etnológie a mimoeurópskych štúdií, Katedrou filozofie a aplikovanej filozofie, Katedrou psychológie a Katedrou rusistiky FF UCM v Trnave. Na konferencii bolo v štyroch sekciách odprezentovaných 14 zaujímavých príspevkov. V Sekcii rusistiky vystúpila aj doktorandka z našej katedry, Tamara Mujkošová, so svojou štúdiou s názvom Používanie lingvokulturém s odkazom na kinematografiu v novinových titulkoch ruských, slovenských a českých internetových periodík.Zdroj: Tamara Mujkošová


Романтические мотивы в поэме Демон и современном кино


Dňa 25. apríla 2022 mala naša Katedra rusistiky možnosť vypočuť si zaujímavú prednášku jej čestného hosťa – Ireny Mikulaco, DrSc., profesorky Univerzity Jurija Dobrilu v Pule na tému Романтические мотивы в поэме Демон и современном кино. Poému Démon M.J. Lermontova profesorka Mikulaco porovnávala predovšetkým s filmom nemeckého režiséra Wima Wendersa – Nebo nad Berlínom,  na scenári ktorého sa spolupodieľal aj rakúsky nositeľ Nobelovej ceny za literatúru Peter Handke. Pričom podobnosť motívov našla v rámci svojho výskumu aj v iných filmoch. Okrem skúmanej problematiky sme sa dozvedeli aj veľa zaujímavých faktov zo života a tvorby M.J. Lermontova. Prednáška bola zároveň obohatená o fotografie profesorky Mikulaco, vytvorené počas jej pobytu na Kaukaze. Práve toto územie je totiž vo významnej miere prepojené s tvorbou Lermontova.Zdroj: Zina Špačeková


Актуальные вопросы изучения русского языка (методические и лингвистические аспекты)


Dňa 11.04.2022 sa na Katedre rusistiky uskutočnila zaujímavá prednáška pani profesorky E. N. Bekasovej, DrSc., ktorá v súčasnosti vykonáva stáž programu SAIA na našej katedre. Prednáška niesla názov Актуальные вопросы изучения русского языка (методические и лингвистические аспекты) a poslucháčom ponúkla nový pohľad na históriu vývinu ruského jazyka v porovnaní so slovenským jazykom. S niektorými doktorandmi a študentami sme sa stretli osobne, ale mnohí využili možnosť vypočuť si prednášku v online forme. Študenti v rámci diskusie naplno využili priestor klásť otázky, ktoré pani profesorka ochotne zodpovedala. Pani profesorke srdečne ďakujeme za pútavú prednášku.Zdroj: Andrea Spišiaková Konferencia Slavica iuvenum


V dňoch 29. a 30. februára 2022 sa konal v poradí už 23. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Slavica iuvenum, organizovanej Katedrou slavistiky Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity. Počas dvoch dní odprezentovalo na konferencii svoje práce 55 mladých lingvistov, literárnych vedcov a prekladateľov, medzi nimi i doktorandi z Katedry rusistiky FF UCM. V sekcii Literárna veda so zaujímavými príspevkami vystúpili Mgr. Zina Špačeková, Mgr. Olesia Medukha a Mgr. Igor Cintula. V sekcii Lingvistika predstavila svoju štúdiu Mgr. Tamara Mujkošová.


Zdroj: Tamara Mujkošová 


Umelecký preklad poviedky Michaila Petroviča Arcybaševa


V aktuálnom čísle rodovo orientovaného časopisu Glosolália, ktorý vychádza od roku 2012, je uverejnená poviedka ruského spisovateľa Michaila Petroviča Arcybaševa s názvom Manželka. Autorkou umeleckého prekladu tejto poviedky je doktorandka Katedry rusistiky FF UCM, Mgr. Zina Špačeková. Dodávame, že ide o vôbec prvý  publikovaný umelecký preklad z pera doktoranda našej katedry.


https://www.glosolalia.sk/news/glosolalia-1-2022/


Zdroj: Tamara Mujkošová 


Čítanka Občianska vojna 1917 – 1922 v ruskej literatúre


V rámci univerzitného projektu podporeného z Fondu pre podporu výskumu UCM s registračným číslom a názvom projektu FPPV-01-2022 Zvyšovanie efektivity edukačného procesu na hodinách ruskej literatúry bola vydaná publikácia – čítanka s názvom Občianska vojna 1917 – 1922 v ruskej literatúre, autorom ktorej je doktorand Katedry rusistiky a súčasne vedúci projektu Mgr. Igor Cintula. Čítanka je koncipovaná ako doplňujúci učebný materiál určený slovenským študentom rusistiky, predovšetkým potom študentom ruskej filológie, ktorého účelom je zefektívniť štúdium ruskej literatúry začiatku 20. storočia na vyučovacích hodinách.Zdroj: Igor Cintula 


Road Trip 2022


Začiatkom februára 2022 zorganizovala Katedra rusistiky FF UCM v Trnave v rámci už tretieho ročníka akcie Road Trip sériu spoločných virtuálnych stretnutí so študentmi slovenských bilingválnych gymnázií (Gymnázia Alberta Einsteina v Bratislave, Gymnázia Ivana Horvátha v Bratislave a Gymnázia s rusko-slovenskou sekciou vo Vrábľoch), cieľom ktorých bolo predstavenie možností štúdia ruského jazyka na Katedre rusistiky FF UCM, pestrého študentského života i možností jazykových stáží. Záujem spomedzi študentov gymnázií vyvolával najmä program Dva diplomy, do ktorého sa majú možnosť zapojiť študenti našej katedry v magisterskom stupni štúdia. Tento program, ktorý Katedra rusistiky FF UCM v Trnave ponúka ako jediná rusistická katedra na Slovensku v spolupráci s Belgorodskou štátnou národnou výskumnou univerzitou umožňuje študentom získať súbežne slovenský a ruský diplom o absolvovaní magisterského štúdia. Stretnutia sa niesli v tradične priateľskej atmosfére, v ktorej sa mohli záujemcovia o štúdium ruského jazyka na našej katedre priamo pýtať na otázky spojené so štúdiom, ktoré ich zaujímali najviac. Veríme, že s mnohými z nich sa stretneme v priestoroch našej katedry v nasledujúcom akademickom roku 2022/2023.Zdroj: Igor Cintula 


Театральные встречи


17 февраля 2022 года докторанты Кафедры русистики ФФ УКМ вместе с преподавателем доктором Фигедыовой посетили Трнавский театр им. Яна Поларика. Докторанты посмотрели словацкую премьеру «Pavučina» по детективному роману Агаты Кристи (перевод и художественная постановка Юрая Белика).

Агата Кристи, безусловно, один из самых известных авторов детективной прозы. Произведения Агаты Кристи стали самыми публикуемыми и переводимыми.

На сцене была показана детективная история в исполнении актеров Трнавского театра. Пьесу отличала динамичность и напряженность действия. Особенно интересным оказалось музыкальное сопровождение: постановку озвучивал музыкант на барабанной установке, имитируя различные звуки, придавая событиям загадочность и драматичность.

Вот что говорит художественный руководитель театра и режиссер пьесы Юрай Белик об Агате Кристи и её произведении: «Je to detektívka v tom najpravejšom slova zmysle. Máme tu vidiecke sídlo, tajné dvere, mŕtvolu, všetko, ako sa patrí. A zároveň to všetko autorka neberie smrteľne vážne. Uťahuje si z komplikovanosti detektívnych zápletiek, zo svojich starších diel, zo žánru ako takého... Tá hra je z roku 1954, keď ju napísala, mala 64 rokov, takže veľká časť kariéry už bola za ňou. Bola si teda veľmi dobre vedomá toho kto je, čo robí, čo znamená pre literárny aj divadelný svet. To tam cítiť, a práve to je pre mňa zaujímavé».

Мы благодарим Трнавский театр им. Яна Поларика за приём и желаем театру дальнейших творческих успехов и благодарных зрителей!


Zdroj: Svetlana Cherepanova 


Русские субботы


19.02.2022 прошла очередная встреча Международного культурно-просветительского онлайн-проекта «Русские субботы», в которой приняли участие сотрудники и студенты Кафедры русистики Философского факультета Университета Святых Кирилла и Мефодия в Трнаве. Основной повесткой встречи стала казанская культура. Традиционно встречу начали с приветственными словами проректор МГУ им. М.В. Ломоносова Татьяна Владимировна Кортава, президент Ассоциации русистов Словакии Эва Колларова и директор Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Радиф Рифкатович Замалетдинов.

Одной из самых важных частей встречи стала беседа с Гузель Шамилевной Яхиной, писателем, сценаристом, лауреатом премий Правительства Федерации в области культуры. Гузель Шамилевна рассказала о начале своего творческого пути и ответила на вопросы гостей о своих романах.

Далее Светлана Анатольевна Фролова, руководитель Дирекции музеев Казанского федерального университета, в рамках выступления «… Россия мне раскрылась в тебе, Казанский университет» представила историю Казанского университета, в том числе рассказала о деятелях русской культуры, для которых Казанский университет стал alma mater.

Продолжая тему литературной и культурной истории Казани, Лилия Харисовна Насрутдинова, доцент Кафедры русской литературы и методики ее преподавания Казанского университета, провела невероятно красочную виртуальную экскурсию по местам Казани, связанным с деятелями русской культуры. Данная экскурсия продолжилась «посещением» Музея Е.А. Баратынского, где гостей встречи сопровождал старший сотрудник этого музея Алексей Олегович Гомазков. 

В завершении встречи Почетный член Российской Академии художеств Галина Петровна Тулузакова рассказала о ходужественном языке Николая Фешина, художника и живописца, для которого Казань является местом исключительным. Думается, что эта встреча стала самой яркой и атмосферной!Zdroj: Jevgenija Kosheľkova 


Kurzy zvyšovania kvalifikácie v ruskom jazyku pre zahraničných občanov


Pri podpore regionálnej organizácie „Ruská pravda“ a Ministerstva školstva Ruskej federácie sa v dňoch 13. až 25. decembra 2021 vo Viatskej štátnej univerzite (Kirov, Rusko) realizovali kurzy zvyšovania kvalifikácie v ruskom jazyku pre zahraničných občanov. Cieľom tohto doplňujúceho vzdelávania bolo zlepšenie a (alebo) získanie nových kompetencií potrebných pre odbornú činnosť a (alebo) zvýšenie odbornej úrovne v rámci existujúcich kvalifikácií. Z predkladanej ponuky 50 kurzov, ktoré sa vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu realizovali online formou, absolvoval doktorand Katedry rusistiky FF UCM Mgr. Igor Cintula vybrané tri kurzy v súlade s jeho profesionálnym i vedeckým zameraním: «История русской литературы XVIII–XIX веков», «Литература русского зарубежья» a «Методика преподавания русского языка как иностранного». Kurzy boli zamerané na plnenie požiadaviek moderného jazykového vzdelávania. Účastníci získali metodické prezentácie, videozáznamy z prednášok a interaktívne testy, ktoré môžu byť použité v edukačnej praxi na hodinách ruského jazyka a literatúry.


Zdroj: Igor Cintula


Русские субботы


11 декабря 2021 прошла встреча международного культурно-просветительского онлайн-проекта «Русские субботы». Благодаря онлайн-формату данный проект смогли посетить более 200 участников из разных стран, среди постоянных гостей проекта – Кафедра русистики философского факультета УКM.

Приветственным словом русские встречи открыли Татьяна Владимировна Кортава (проректор МГУ им. М.В. Ломоносова) и Эва Колларова (Президент Ассоциации русистов Словакии).

В качестве субботнего гостя выступил писатель, сценарист, историк Леонид Абрамович Юзефович. Курировал беседу Алексей Николаевич Варламов. Слушатели задавали вопросы не только о творчестве писателя, но и о его жизни, мировоззрении, жизненной и писательской позиции.

Рубрику «Post scriptum. Жизнь после жизни» открыл Валерий Владимирович Частных. В этой части встречи гости проекта познакомились с председателем правления Ассоциации писателей Якутии Олегом Гаврильевичем Сидоровым, правнуком генерала А.Н. Пепеляева Игорем Викторовичем Пепеляевым и Татьяной Юрьевной Сибгатулиной, которые рассказали, какую роль сыграл в их жизни роман Л.А. Юзефовича «Зимняя дорога».

Заключительная часть «Русских суббот» была посвящена творчеству Н.А. Некрасова, которому в этом году исполнилось 200 лет со дня рождения. Олеся Александровна Николаева сообщила гостям о жизни поэта и о том, как творчество Николая Алексеевича воспринималось современниками.

О восприятии личности Некрасова и его творчества современными школьниками рассказал учитель-словесник Сергей Владимирович Волков. Сергей Владимирович поделился своими размышлениями о том, как можно заинтересовать школьников изучением творчества поэта, какие точки соприкосновения можно найти между писателем и читателем.

Как всегда, встреча «Русских суббот» прошла насыщенно и интересно. С нетерпением ждём следующей встречи!


Zdroj: Svetlana Cherepanova 


«Русский язык в глобальном научном и образовательном пространстве»


С 6 по 10 декабря докторанты Кафедры русистики Университета свв. Кирилла и Мефодия Светлана Черепанова и Евгений Филиппов приняли участие в международном научном конгрессе «Русский язык в глобальном научном и образовательном пространстве». Конгресс проводился Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, в партнерстве с Кыргызско-Российским славянским университетом, Российско-Таджикским (славянским) университетом, Белорусско-Российским университетом, Российско-Армянским университетом.

Всестороннему обсуждению подверглись проблемы функционирования русского языка как глобального языка науки и образования, языка межнационального общения стран СНГ.

На Конгрессе были представлены следующие направления:

•          Координация и повышение эффективности преподавания и научного изучения русского языка на пространстве СНГ,

•          Актуальные проблемы билингвизма и диалога культур

•          Методика преподавания русского языка как иностранного в контексте многоязычия и цифровой трансформации

•          Русский язык на рынке труда

•          Русский язык – язык литературы и культуры

Ознакомиться с материалами всех онлайн-мероприятий Конгресса можно на официальном YouTube-канале Института Пушкина. 


Zdroj: Svetlana Cherepanova


 Большой этнографический диктант

            3-7 ноября 2021 года прошла международная акция «Большой этнографический диктант». Большой этнографический диктант – это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Организаторы акции – Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.

По мнению Игоря Баринова, руководителя Федерального агентства по делам национальностей, задача проекта состоит в том, чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей.

В данном проекте приняла участие докторантка Кафедры русистики Философского факультета Кошелькова Евгения.


Zdroj: Jevgenija KosheľkovaOnline stáž na Belgorodskej štátnej národnej výskumnej univerzite v Rusku


V rámci zahraničnej mobility doktorandov Katedry rusistiky FF UCM v Trnave som absolvoval zahraničnú stáž na Belgorodskej štátnej národnej výskumnej univerzite v Rusku v trvaní piatich týždňov (od 20. októbra do 24. novembra 2021), ktorá sa vzhľadom na nepriaznivé epidemiologické podmienky uskutočnila online formou. Na Katedre ruského jazyka, odbornej a medzikultúrnej komunikácie Inštitútu medzikultúrnej komunikácie a medzinárodných vzťahov som absolvoval cyklus prednášok z predmetu Literárna veda (литературоведение) docentky Svetlany Vasilievny Funikovej. V rámci online stáže som sa zúčastnil aj medzinárodného metodického seminára Jazyková veda a korpusové technológie. Stáž som ukončil záverečnou prezentáciou na zvolenú tému Význam literárnej vedy a umeleckej literatúry v súčasnosti, ktorá bola spojená s nadväzujúcou diskusiou. Možnosť absolvovať zahraničnú mobilitu na univerzite v Belgorode vnímam pozitívne, nehladiac na jej online formu mi poskytla cenné poznatky na poli literárnej vedy, nové skúsenosti i pohľady zahraničných filológov na danú oblasť.Zdroj: Igor Cintulа


Dramafest


9 ноября 2021 в г. Врбове прошел школьный конкурс DRAMAFEST, в котором приняли участие ученики билингвальных гимназий с русскими и английскими секциями: 1 русскоязычная («Палата №6» А.П. Чехов) и 1 англоязычная («Anne of Green Gables» Л.М. Монтгомери) группы гимназии Яна Бальтаза Магина из города Врбове (1 и 3 места соответственно); гимназия из города Банска Штявница («Anne of Green Gables» Л.М. Монтгомери) (2 место); гимназия Ивана Купца из города Глоговец («Anne of Green Gables» Л.М. Монтгомери) (4 место); гимназия из города Раец («Три сестры» А.П. Чехов) (5 место). Докторантка Медуха Олеся была приглашена в качестве жюри. Участники конкурса подтвердили не только высокий уровень владения английским и русским языками, но и замечательные актерские способности. Благодаря чудесной поддержке со стороны учителей и родителей ученики смогли создать настоящий фестиваль драмы. Мы искренне благодарны организаторам за приглашение и надеемся на продолжение сотрудничества!


Zdroj: Olesja Medukha 


Stretnutie so súčasným ruským spisovateľom Jevgenijom Vodolazkinom


V sobotu 13. novembra 2021 sa v Ruskom dome v Bratislave konalo stretnutie spojené s diskusiou so súčasným ruským autorom Jevgenijom Vodolazkinom, na ktorom mali tú česť zúčastniť sa aj členovia a doktorandi Katedry rusistiky FF UCM. Jevgenij Vodolazkin je veľmi úspešný a oceňovaný autor, ktorého občas nazývajú aj „ruským Umbertom Ecom“. Jeho diela sú preložené do viac ako 30 jazykov, vrátane slovenčiny. Diskusia s autorom sa niesla vo veľmi priateľskom a príjemnom duchu a pre milovníkov literatúry bolo toto stretnutie určite veľmi prínosným. Autor sa totiž nevyjadroval iba k svojej tvorbe, ale tiež k tvorbe F.M. Dostojevského, ktorý by tento rok oslávil 200 rokov a jeho diela sú dodnes považované za vrchol svetovej literatúry. Spisovateľ neopomenul ani témy ako je smerovanie súčasnej literatúry a kultúry a s tým spojenú problematiku súčasných čitateľov. V závere stretnutia autor ochotne rozdával podpisy s venovaniami pre svojich slovenských čitateľov a ochotne odpovedal na otázky prítomných. Možno preto dúfať, že podobných stretnutí so zaujímavými ruskými spisovateľmi bude v budúcnosti viac.Zdroj: Zina Špačeková 


Всеукраинская научная конференция


В рамках Всеукраинской научной конференции «Мова, література, переклад у комунікативному просторі сучасного світу» прошел круглый стол «Філологія у вимірах сьогодення: традиційні та новітні вектори руху»   («Филология в измерениях современности: традиционные и новейшие векторы движения»), посвященный 100-летию со дня рождения профессора А. В. Кулинича, в котором приняла участие Медуха Олеся с докладом «Ангелология Елены Шварц на примере сборника "Песня птицы на дне морском"». Представленные на конференции доклады освещали актуальные литературоведческие и лингвистические темы, среди которых доклад проф. И.С. Заярной «Ракурсы украинской темы в творчестве В. Хлебникова», доцента М.И. Назаренко «“Дети ХХ съезда”: идейная эволюция братьев Стругацких конца 1950-х – середины 1960-х рр.», проф. Е.С. Снитко «Ритмическая организация текстов политической речи в свете лингвистики влияния». Благодарим кафедру русской филологии Института филологии Университета им. Тараса Шевченко за приглашение, интересную встречу, замечательное общение!Zdroj: Olesja Medukcha«За синие леса…»


29 октября 2021 в камерной обстановке Библиотеки им. Короленко прошла презентация книги стихов «За синие леса…» екатеринбургского поэта Леонида Антипьева. Помощь в организации и проведении мероприятия оказала докторант Кафедры русистики Университета свв. Кирилла и Мефодия в Трнаве Светлана Черепанова.


Лирика Леонида Антипьева, по тонкому высказыванию поэта и литературного критика Константина Комарова, – «это лирика тихого, углубленного, медитативного уединения, где апелляция к классической традиции обогащается свойственными модернистской поэтике неожиданными образно-смысловыми сдвигами, штриховой прерывистостью и алогичностью развёртывания стиховой ткани».

***

Вытаяли глаза,

видят – птицы летят,

и потекла слеза

наоборот, назад.

Завтра придёт весна

в солнце и серебре.

Женское сердце стучит

у мужика в ребре.

Подобно лирике Л. Антипьева, встреча получилась тихой, углубленной, медитативной. Чтение стихов переплеталось с рассказами о людях, событиях, мгновениях, повлиявших на жизнь и творчество поэта.

Сам Леонид так отозвался о своей презентации: «Идеальный вечер! Разве можно назвать всё это сухим словом “презентация”?!.. Это было дружеское чаепитие с начинкой из стихов и улыбок. Буду долго и с удовольствием вспоминать. Спасибо всем, кто пришёл!»

Мы желаем автору творческих успехов и поздравляем с первой презентацией книги стихов!


Zdroj: Svetlana Cherepanova 


«Школа дебатного мастерства “УБЕЖДАЙ”»


16 октября 2021 докторант Кафедры русистики Кошелькова Евгения посетила Белгородскую государственную универсальную научную библиотеку, где стартовал образовательный молодежный проект «Школа дебатного мастерства “УБЕЖДАЙ”».

В программу однодневной Школы вошли интересные лекции, образовательные мастер-классы и, конечно, сам чемпионат. Слушатели Школы получили прекрасную возможность познакомиться с историей дебатов, учились выступать перед аудиторией и овладевать навыками ораторского мастерства.

Все мероприятия прошли в разных локациях. Участниками Школы стали учащиеся школ и ссузов. Победители и призеры были награждены дипломами и ценными подарками.Zdroj: Jevgenija KosheľkovaZvyšovanie kvalifikácie na Gercenovej štátnej pedagogickej univerzite v Petrohrade


V dňoch od 16. až 29. augusta 2021 sa vyučujúci ruského jazyka zo slovenských univerzít zúčastňujú dvojtýždňového online vzdelávacieho programu zvyšovania kvalifikácie s názvom „Súčasné trendy ruštiny ako cudzieho jazyka a metodológie jej vyučovania v cudzojazyčnom prostredí“.

Program, ktorý organizoval Fond „Russkij mir“ v spolupráci s Ruskou štátnou pedagogickou univerzitou A. I. Gercena v Petrohrade (Rusko), bol určený pre učiteľov ruského jazyka zo zahraničných univerzít a vzdelávacích inštitúcií, no bol otvorený aj pre doktorandov či študentov, ktorí svoju budúcnosť vidia v pozícii učiteľov ruského jazyka a literatúry vo svojich domovských krajinách. V rámci programu pedagógovia z Gercenovej univerzity postupne realizovali prednášky o moderných trendoch vo vývoji ruského jazyka a metódach jeho vyučovania, ako napríklad „Interkultúrna komunikácia vo výučbe ruštiny pre zahraničných študentov“, „Moderný literárny proces v Rusku: trendy“, či workshopy zamerané na konverzácie i gramatiku.

Ako doktorand našej katedry so zameraním na literatúru a zároveň absolvent doplňujúceho pedagogického štúdia na našej fakulte som veľmi ocenil možnosť vybrať si podľa osobných preferencií niektoré z množstva ponúkaných odborných prednášok, a tak sa zúčastniť práve na takých, ktoré boli v súlade s mojím záujmom, ako napr.  „Detská poézia na hodinách ruštiny ako cudzieho jazyka“; „Metódy vyučovania literatúry“, „Realizácia seminára na tému Strieborného veku“.  V záverečný deň sa uskutočnil okrúhly stôl, na ktorom prebrali úlohu prednášajúcich samotní účastníci a na určitú tému prezentovali svoje prístupy k výučbe ruštiny – v mojom prípade odznela prezentácia na tému „Hry vo výučbe ruštiny ako cudzieho jazyka“.

Intenzívny dvojtýždňový program so 72 hodinami prednášok a seminárov sa niesol v profesionálnej a zároveň priateľskej atmosfére, stal sa miestom podnetných diskusií, výmeny pedagogických skúseností, ale aj miestom, na ktorom sa mohli zoznámiť učitelia, či budúci učitelia ruského jazyka, čo je základný predpoklad budúcej medzinárodnej spolupráce v oblasti výučby ruského jazyka naprieč celým svetom.


Zdroj: Igor Cintula 


Deň Ruska


Deň 12. jún 2021 sa po celej Ruskej federácii oslavuje ako Deň Ruska. Ide o pomerne mladý štátny sviatok, ktorý sa ešte do roku 2002 nazýval Deň schválenia Deklarácie o štátnej suverenite Ruska. Pri príležitosti tohto sviatku sa tradične uskutočňuje viacero podujatí, či už prezenčne, alebo online formou, v samotnom Rusku i za jeho hranicami. Práve do jednej takejto online akcie sa zapojil náš doktorand Mgr. Igor Cintula a časť jeho video pozdravu bola zaradená do oficiálneho videoklipu Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie, venovaného oslavám tohto sviatku.


link na video: https://fb.watch/6430SrtMxI/


Zdroj: Igor Cintula 


Hodnoty v literatúre a umení (Brno 2021)


Dňa 4. júna 2021 sa konala medzinárodná konferencia Hodnoty v literatuře a umění V, ktorá bola zameraná na doterajšie štúdium problematiky hodnôt a ich zachytenie v literatúre a ďalších druhoch umenia. Organizátorom vedeckého podujatia bola Česká asociácia slavistov v spolupráci s Ústavom slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity (Brno, Česko), s Katedrou ruskej a zahraničnej literatúry a metodiky výučby literatúry Filologickej fakulty Samarskej štátnej sociálnej a pedagogickej univerzity (Samara, Rusko), spoločnosťou Ars Comparationis (Slovanská sekcia Medzinárodnej asociácie pre štúdium slova a obrazu), Stredoeurópskym slavistickým centrom a Slavistickou spoločnosťou Franka Wolmana.

Okrem sekcií, venovaných základnej téme konferencie Zachycení/odraz hodnot a jejich osvětlování v umělecké literatuře a v literární kritice, boli organizované špeciálne tematické i diskusné sekcie a okrúhle stoly, predovšetkým na tému Energie „negativního hrdiny“ v literárním díle, Intencionalita ve ztvárnění časových a prostorových dimenzí v literárním díle, Existenciální konflikt v poezii a próze 19. a 20. století a Tvorba a život Jevgenije Nikolajeviče Čirikova.

Na konferencii v rámci jednej zo sekcií s názvom Existenciální konflikt v poezii a próze 19. a 20. století vystúpil člen Katedry rusistiky FF UCM v Trnave prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. s príspevkom Тема самоубийства у Ф.М. Достоевского и Л. Андреева как аксиологический вопрос, ako aj náš doktorand 2. ročníka Mgr. Igor Cintula s príspevkom na tému Hodnotové protiklady v básni „Občanská válka“ M. A. Vološina.


Zdroj: Igor Cintula 


Prvá zahraničná mobilita doktoranda Katedry rusistiky FF UCM v Literárnom inštitúte A.M. Gorkého v Moskve


V rámci mobility doktorandov som ako prvá doktorandka Katedry rusistiky absolvovala zahraničnú stáž v Literárnom inštitúte A.M. Gorkého v Moskve. Táto mobilita prebiehala online a trvala mesiac (od 17. februára do 7. apríla 2021). Aktívne som si vypočula cyklus prednášok z teórie literatúry profesora Sergeja Anatoljeviča Vasiljeva. Možnosť absolvovať prednášky práve v Literárnom inštitúte podporil samotný rektor inštitútu, profesor Alexej Nikolajevič Varlamov, ktorý v minulosti pôsobil ako pedagóg a garant študijných programov našej katedry. Svoju stáž som ukončila záverečnou skúškou z teórie literatúry, na ktorej som tiež odprezentovala časť svojej dizertačnej práce na tému Aвторский стиль А.С. Грина. Napriek tomu, že išlo o online mobilitu, vnímam túto skúsenosť ako skvelú, pretože mi rozšírila obzory a umožnila mi zúčastniť sa na vedeckom podujatí, akým bola napríklad aj medzinárodná vedecká konferencia s názvom Национальный стиль русской литературной классики, organizovaná Moskovskou pedagogickou univerzitou.Zdroj: Zina Špačeková


"Русские субботы": онлайн-проект "Россия многоликая"


Для популяризации русского языка и русской культуры был запущен новый этап международной культурно-просветительской акции "Русские субботы": онлайн-проект "Россия многоликая", который и посетили наши докторанты. Первой точкой встречи стал Дальний Восток России, а именно — о. Сахалин.

Уважаемые профессор Татьяна Владимировна Кортава и профессор Алексей Николаевич Варламов открыли встречу радостным приветствием участвующих и слушателей. Далее интереснейшие рубрики также вел профессор к.ф.н. Валерий Владимирович Частных. Центральной темой первой части встречи стала роль писателя Антона Павловича Чехова на Сахалине, а также его произведение "Остров Сахалин": мы виртуально побывали в музее книги Чехова "Остров Сахалин" и прослушали увлекательную лекцию директора музея Евгении Павловны Фирсовой и профессора Елены Александровны Иконниковой.

Популярность А.П. Чехова в Японии обсуждали с профессором славистики Токийского университета Мицуёси Нумано. Современность и прошлое образа жизни острова Сахалин, понятие "сахалинец" ведущие обсудили с сахалинским писателем Владимиром Владимировичем Семенчиком и профессором Еленой Александровной Иконниковой.

Во второй, не менее важной, этнографической части проекта мы познакомились с коренными народами, проживающими на территории Ых Миф (название о. Сахалина на языке нивхов): нивхами и уйльтами. Собеседниками стали представители народов: Елена Сергеевна Ниткук (нивхи), председатель Южно-Сахалинской местной общественной организации коренных малочисленных народов Севера «Этнокультурный центр "Люди Ых Миф" ("Люди Сахалина")», и Ольга Фёдоровна Соловьёва (уйльты), научный сотрудник отдела истории Сахалинского областного краеведческого музея.

О современном состоянии образования рассказала Наталья Вадимовна Лавренникова. Приглашены были и представители корейской диаспоры о. Сахалин: Светлана Анатольевна Мирова, Светлана Михайловна Ким, Марина Евгеньевна Гулакова. Слушатели узнали о сохранившихся традициях народов, привычках и особенностях менталитета, увидели, как проводится урок корейского языка для пятиклассников. Вместе с профессором Университета Саппоро (Япония) Казухисой Ивамото участники узнали о международной программе "Здравствуй, Сахалин!", благодаря которой 45 японских студентов посетили остров. Участники встречи искренне благодарны организатором за возможность познакомиться с замечательными людьми и узнать больше о культурах народов России! Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!Zdroj: Olesja Medukha 


Kostomarovské fórum 2021


V dňoch 24. – 28. mája 2021 sa uskutočnilo „Kostomarovské fórum“, organizátorom ktorého sa stal Štátny inštitút ruského jazyka A.S. Puškina v Moskve. Medzinárodné podujatie bolo venované pamiatke Vitalija Grigorieviča Kostomarova (1930–2020), zakladateľa a prvého rektora uvedeného inštitútu.

Na otvorení fóra, ktoré sa kvôli epidemiologickej situácii konalo online, súčasná rektorka inštitútu Margarita Ruseckaja pripomenula, že jedna z kníh V.G. Kostomarova sa volá „Jazyková chuť doby“, v ktorej akademik uvádza, že jazykový vkus je „... meniacim sa ideálom používania jazyka v súlade s povahou doby“. Následne počas štyroch dní prebiehali v online priestore fóra diskusie o aktuálnych problémoch ruského jazyka vo všetkých sférach verejného života. Jednou z kľúčových sa stala téma pochopenia úlohy ruského jazyka a jeho fungovania v nových podmienkach vytvorených informačnou revolúciou a technologickým pokrokom posledných desaťročí.

Kostomorovského fóra sa zúčastnili desiatky vedcov, spisovateľov, učiteľov, predstaviteľov najrôznejších inštitúcií vrátane rusky hovoriacich organizácií v zahraničí. Jedným z poslucháčov fóra bol aj Mgr. Igor Cintula, doktorand Katedry rusistiky FF UCM v Trnave.


Zdroj: Igor Cintula 


INTERLINGUA 2021

 

Na sklonku akademického roka 2020/21 sa v dňoch 18. a 19. mája 2021 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia INTERLINGUA 2021. Prebiehala pri príležitosti 65. výročia Lipeckej štátnej technickej univerzity (LŠTU, Rusko) a jedným zo spoluorganizátorov bola aj naša Katedra rusistiky FF UCM v Trnave. Konferencia sa stala potvrdením úspešnej dlhodobej spolupráce medzi KRUS FF UCM a LŠTU, ako i priestorom, na ktorom sa prezentovali aktuálne výsledky vedeckého výskumu širšieho kruhu odborníkov z najrôznejších oblastí ruského jazyka, literatúry a kultúry.

Na plenárnom zasadnutí odznel spoločný príspevok doc. PhDr. Andrey Grominovej, PhD. a prof. Josefa Dohnala, CSc. s názvom Восприятие дискурса художественных произведений в словацком вузе. V rámci jednotlivých sekcií odzneli referáty ostatných členov katedry, a to:

•Театральная сцена как средство культурной коммуникации (о театральной постановке романа «Братья Карамазовы» в Словацком национальном театре) (PaedDr. Marianna Figedyová, PhD.);

•Фразеологизмы и их использование на уроках русского языка как иностранного (Mgr. Andrea Spišiaková, PhD.);

•Межъязыковая омонимия как лингводидактическая проблема (PhDr. Lukáš Gajarský, PhD.).

O svoje poznatky i aktuálny stav výskumu sa podelili aj doktorandi katedry s nasledovnými príspevkami:

•Прием иронии в чеховском дискурсе (на примере повести «Цветы запоздалые» А.П. Чехова (Mgr. Svetlana Cherepanova);

•Структурно-семантические особенности концепта «ревность» и «зависть» в русской прозе XX – XXI вв. (Mgr. Jevgenija Kosheľkova);

•Литература как источник метафорического моделирования в российском медиадискурсе (Mgr. Linda Krajčovičová);

•Изучение поэтических текстов с иностранными студентами в современном поэтическом дискурсе (Mgr. Olesja Medukha);

  Фиктивность как особенность дискурса художественного произведения (Mgr. Zina Špačeková);

•Дискурс об отце и сыне в «Донских рассказах» М. А. Шолохова (Mgr. Igor Cintula; prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.);

•Смех, крик и слезы в «Жизни Человека» Л. Андреева: эмоциональный дискурс в художественном тексте (Mgr. Jevgenij Filippov).

Členovia a doktorandi katedry tak dôstojne reprezentovali svoju Almu mater, a tiež Slovensko pred zástupcami ruských, bulharských i chorvátskych filologických inštitúcií. Medzinárodný formát konferencie umožnil širšiu diskusiu, vďaka čomu sme mali možnosť vypočuť si aj názory iných rusistov mimo slovenského kontextu na skúmané otázky a témy. Sme veľmi radi, že sa našej katedre úspešne darí upevňovať medzinárodné vzťahy s partnerskými univerzitami J.

 

Zdroj: Igor CintulaРКИ в эпоху пандемии


Dňa 27. apríla 2021 sa uskutočnil medzinárodný online seminár pre učiteľov ruštiny ako cudzieho jazyka „РКИ в эпоху пандемии“. Organizátormi podujatia boli Centrum Zlatoust (Petrohrad, Rusko) a Ruský dom vedy a kultúry v Paríži. Počas seminára, ktorého sa zúčastnilo viac ako 1300 účastníkov zo 67 krajín sveta a 65 miest Ruska, sa diskutovalo o najaktuálnejších témach i problémoch vo výučbe ruského jazyka v podmienkach pandémie, ktorá vo veľkej miere presunula štandardný výchovno-vzdelávací proces do online priestoru, čo predstavovalo najmä zo začiatku výzvu nielen pre študentov, ale i samotných pedagógov. Seminár sa zároveň stal miestom pre výmenu skúseností z pedagogickej praxe učiteľov z najrôznejších krajín sveta – od Japonska až po USA. Účasť na tomto medzinárodnom podujatí prijal aj náš doktorand Mgr. Igor Cintula, ktorý je zároveň absolventom Doplňujúceho pedagogického štúdia Katedry pedagogiky FF UCM v Trnave.


Zdroj: Igor Cintula 


«Инновационный раут»


В медиа-центре НИУ «БелГУ» состоялся круглый стол «Инновационный раут». В рамках прохождения стажировки в НИУ «БелГУ» докторант Кафедры русистики Философского факультета Университета Святых Кирилла и Мефодия Кошелькова Евгения посетила это мероприятие. В нём приняли участие аспиранты, молодые учёные и увлечённые наукой студенты. Модератором круглого стола выступил проректор по науке и инновациям Белгородского государственного университета, кандидат физико-математических наук Николай Репников. В своём приветственном слове Николай Иванович отметил, что мероприятия такого формата способствуют развитию инновационного мышления, привлечению студентов к научным исследованиям и проектной деятельности. «Наше студенческое сообщество, аспиранты и молодые учёные благодаря круглому столу смогут ближе познакомиться с развитием инновационной деятельности в Белгородском госуниверсите и понять значительную роль инноваций в современной жизни», сказал Николай Иванович. Он подробно рассказал об инновациях за рубежом, выступив сдокладом «Открытые инновации».

В качестве приглашённого спикера выступила консультант отдела инновационной деятельности управления инвестиций и инноваций департамента экономического развития Белгородской области Ольга Трошева. «В настоящее время Белгородская область входит в ТОП-15 регионов по уровню инновационного развития, активно идёт поддержка молодых и перспективных учёных, которая способствует их дальнейшей успешной реализации», подчеркнула Ольга Алексеевна.

Гостям была представлена презентация, посвященная ключевым вопросам затронутой темы, благодаря которой каждый смог получить представление о самой инновационной деятельности и её уровне развития в Белгородской области, а также рекомендации для реализации собственных идей. В ходе круглого стола были рассмотрены проблемы и перспективы инициирования, сопровождения ифинансирования молодёжных инновационных проектов, ключевые программы идругие мероприятия, направленные на подготовку молодых предпринимателей.


Zdroj: Jevgenija Kosheľkova 


«Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения»


С 15 по 17 апреля проходила VIII (XXII) Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения» (г. Томск). 13 секций, 23 заседания и 207 зачитанных докладов – такой масштаб стал возможен благодаря преимуществам дистанционного формата. Наши докторанты Зина Шпачекова, Медуха Олеся и Игорь Цинтула выступили с докладами в секции «Русская литература ХХ века» на следующие темы: «Ономастический анализ имен собственных в произведениях А.С. Грина»; «"Два стихотворения на особый распев" Елены Шварц: авторский субъектв контексте актуальных исследований»; «Символика солнца в романе И.С. Шмелёва "Солнце мертвых"» соответственно. Эксперты конференции, канд. филол. наук, доцент Татьяна Леонидовна Рыбальченко, канд. филол. наук, ст. лаборант Малькова Алина Викторовна, и председатель конференции магистрант Буханова Екатерина Дмитриевна, а также гостья канд. филол. наук, доцент Рытова Татьяна Анатольевна создали замечательную атмосферу, поддержали интереснейшую дискуссию. Стоит отметить высокий уровень подготовки всех докладчиков и осведомленность участников о предмете исследований друг друга. Интерес к изучаемым темам привел в секцию 24 участника, что стало своеобразным рекордом конференции. Внимание участников привлекли доклады всех аспирантов. Эксперты отметили доклад Медухи Олеси как один из "Лучших докладов", а зрительское внимание завоевал доклад Игоря Цинтулы. Особую поддержку получило выступление Зины Шпачековой. Благодарим наших томских коллег за чудесную встречу! Надеемся, что уже в недалёком будущем мы встретимся лично!


Zdroj: Zina Špačeková, Olesja Medukha, Igor Cintula«Филология ХХІ века: новые исследования и перспективы»


8 апреля 2021 в Киеве на базе Института Филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко прошла Международная конференция, посвященная современным филологическим и интердисциплинарным исследованиям «ФІЛОЛОГІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ: НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ» («Филология ХХІ века: новые исследования и перспективы»). Докторантка Медуха Олеся приняла участие в секции «ТРАДИЦІЇ, ТРАНСФОРМАЦІЇ, НОВАТОРСТВО В ЛІТЕРАТУРІ: ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ» («Традиции, трансформации, новаторство в литературе: перспективы изучения») с докладом «"Два стихотворения на особый распев" Елены Шварц: авторский субъект в контексте актуальных исследований». Интерес преподавателей и молодых ученых обусловил активную дискуссию о классических и сравнительно новых методиках изучения литературы (среди которых экокритика, феминистическая и гендерная критика). Желаем всем участникам вдохновения и творческих успехов! Zdroj: Olesja Medukha


Семинар «Реализм в современном литературоведении: концепции, трактовки, дискуссии» (Екатеринбург, Россия)


09 апреля 2021 года в Уральском государственном педагогическом университете состоялся международный онлайн-семинар «Реализм в современном литературоведении: концепции, трактовки, дискуссии», в котором в рамках стажировки приняли участие докторанты Кафедры русистики Светлана Черепанова и Евгений Филиппов.

Семинар стал площадкой для обсуждения вышедшего в 2020 году в издательстве «Новое литературное обозрение» сборника статей «Русский реализм XIX века. Общество, знание, повествование».

Открыли заседание семинара преподаватели УрГПУ: зав. кафедры А.В. Тагильцев и проф. Н.В. Барковская. Также с докладами выступили проф. Т.А. Ложкова, проф. С.И. Ермоленко, доц. И.А. Семухина, доц. И.В. Петров, доц. О.А. Скрипова, А.В. Ложкова, проф. Е.Г. Доценко, доц. А.Н. Кудреватых, доц. О.Ю. Багдасарян, доц. Л.Д. Гутрина.

В обсуждении приняли участие преподаватели УрФУ проф. О.В. Зырянов, проф. Н.В. Пращерук, проф. Т.А. Снигирева, проф. Е.К. Созина, профессор ТюмГУ Н.А. Рогачева, проф. Университета свв. Кирилла и Мефодия в Трнаве Й. Догнал, доцент Белорусского государственного университета У.Ю. Верина.

Несмотря на то, что этот сборник подвергся довольно острой критике, участниками было отмечено и позитивное влияние данного исследования, которое наталкивает на множество дискуссионных вопросов в литературоведении. По завершении семинара пришли к выводам, что предложенный в сборнике «социологический» подход к художественным произведениям может быть продуктивным при его корректном применении с опорой на широкую теоретико-литературную базу.

Эта встреча позволила ученым из разных стран встретиться за «общим столом» и обсудить актуальные вопросы современного литературоведения. Также были намечены перспективы для дальнейшего сотрудничества.Zdroj: Svetlana Cherepanova, Jevgenij Filippov 


«Русские субботы»


Уже в четвертый раз Кафедра русистики приняла участие в международном культурно-просветительском онлайн-проекте «Русские субботы». Встреча состоялась 10 апреля 2021 года. Открыл мероприятие Вадим Владимирович Полонский, директор ИМЛИ РАН, доктор филологических наук. Его доклад был посвящен творчеству Ф. М. Достоевского. Продолжил встречу разговор с писателем, журналистом – Сергеем Александровичем Шаргуновым. Алексей Николаевич Варламов выстроил диалог с современным прозаиком таким образом, что были затронуты самые разные темы: история семьи, общественная и политическая деятельность С. Шаргунова, его художественные предпочтения, оценка современного литературного процесса, творческие планы и т. д.

С докладом о художественной культуре 60 – 70-х годов, включенной в широкий культурно-исторический контекст, выступил Mgr. Martin Lizoň, PhD. Профессор Гранадского университета (Испания) Рафаэль Гусман Тирадо рассказал о сложностях, с которыми он столкнулся, при переводе книг Евгения Водолазкина (участника одной из предыдущих встреч) на испанский язык. Александр Владимирович Леденёв в рубрике «Что почитать на досуге?» рассказал о книге Марины Степновой «Сад».

Во время обсуждений возникало много идей и предложений о путях развития межкультурного диалога в рамках проекта «Русские субботы». Надеемся, что организаторам удастся их воплотить. Будем ждать следующих встреч!
Zdroj: Jevgenij FilippovKonferencia Initium (Jekaterinburg, Rusko)


V dňoch 2. a 3. apríla 2021 sa v Jekaterinburgu (Rusko) konala medzinárodná vedecká konferencia «Initium. Художественная литература: опыт современного прочтения». Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu sa časť konferencie konala v online formáte (3. apríla), čím bolo umožnené zúčastniť sa aj zahraničným účastníkom. Na konferencii v rámci jednej zo sekcií s názvom Древнерусская литература и фольклор: образная система и жанр vystúpil aj náš doktorand 2. ročníka Mgr. Igor Cintula s príspevkom na tému Призыв к единству как основа наследия «Слова о полку Игореве».Zdroj: Igor Cintula


Medzinárodná online vedecká konferencia


Dňa 08.04.2021 sa naša doktorandka druhého ročníka Zina Špačeková zúčastnila medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom „Национальный стиль русской литературной классики“, ktorá sa konala v Moskve pod záštitou Moskovskej štátnej pedagogickej univerzity. Konferencia sa začala plenárnym zasadnutím, na ktorom vystúpilo niekoľko významných ruských literárnych vedcov, ako napríklad: Irina Georgievna Mineralovová, Andrej Jurievič Fomin, Sergej Anatoljevič Vasiľjev, Oľga Vladimirovna Timašovová  a iní. Naša doktorandka bola zaradená do sekcie „Obraz, žáner, tradícia v kontexte národného štýlu“ , v rámci ktorej vystúpila so svojím príspevkom na tému „Особенности стиля Александра Степановича Грина“ (Špecifiká štýlu Alexandra Stepanoviča Grina). Nakoľko jej mimoriadna pandemická situácia nedovolila vycestovať do Moskvy, tohto vedeckého podujatia sa zúčastnila online.


Zdroj: Zina Špačeková


Publikačný poradca – kurz Centra vedecko-technických informácií SR


V období od 23. februára do 30. marca 2021 zorganizovalo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v Bratislave kurz „Elektronické informačné zdroje pre vedu – Publikačný poradca“. Kurz bol zameraný na tvorbu, využívanie, hodnotenie a manažment vedeckých elektronických informačných zdrojov pre vedu, zahrňujúc prvky vedeckej i knihovníckej práce.

Náplňou kurzu vo forme série prednášok a praktických cvičení boli témy siahajúce od histórie vedeckej komunikácie, cez typy elektronických informačných zdrojov a vyhľadávanie v nich, spôsobov práce s citačnými manažérmi, jednoznačnými identifikátormi, až po manažment výskumných dát a spôsoby hodnotenia vedy a výskumu. Poslucháči kurzu sa bližšie zoznámili i so spôsobmi písania vedeckého článku, recenzným konaním, vedeckou a publikačnou etikou, autorskými právami či problematikou výberu vhodného časopisu, resp. ako sa vyhnúť pochybným vydavateľom.

Ukončenie kurzu bolo realizované formou skúšky, pričom pre získanie osvedčenia o úspešnom absolvovaní bolo potrebné dosiahnuť minimálne 75% úspešnosť v odpovediach na otvorený typ otázok, t.j. odpoveď na každú odbornú otázku sa uvádzala vlastnými slovami. Takýto typ otázok mal preveriť vedomosti každého účastníka kurzu, či porozumel odprednášanej tematike a je v nej ako budúci publikačný poradca dostatočne zorientovaný.

Napriek tomu, že je kurz určený predovšetkým pre vedeckých pracovníkov a knihovníkov, prihlásiť sa naň môžu aj tí záujemcovia, ktorí chcú získať základnú orientáciu v premenlivej oblasti vedeckého publikovania a pripraviť sa na prípadnú prácu publikačných poradcov, ktorí budú študentov a vedeckých pracovníkov sprevádzať svetom elektronických informačných zdrojov, pomáhať s výberom vedeckých časopisov a uverejňovaním príspevkov i výsledkov vedeckého bádania.


Zdroj: Igor Cintula


3 марта 2021 года докторант кафедры русистики философского факультета Кошелькова Евгения присутствовала на заседании кафедры филологии Историко-филологического факультета НИУ «БелГУ» по приглашению Чума-Жунь Ирины Ивановны, заведующей кафедры. Главной повесткой заседания стала предзащита диссертационной работы Мальцевой Гаяне Юриковны «Игровые аспекты репрезентации макроконцепта «ЖИЗНЬ» в художественном дискурсе (на материале русскоязычной прозы В.В. Набокова)». Также в рамках этого заседания Евгения Кошелькова выступила с докладом об опыте поступления и обучения в Университете Св. Кирилла и Мефодия в г. Транава в условиях пандемии. Аспиранты НИУ «БелГУ» задавали вопросы о требованиях преподавателей, организации учебных занятий и преподавательской деятельности.

Радует, что это заседание стало первым мероприятием в формате оффлайн. А это значит, что стажировку в этом вузе Евгения Кошелькова пройдет в стенах университета.


Zdroj: Jevgenija Kosheľkova 


Webinár Puškinovho inštitútu v Moskve – ako čítať literárne diela


Vo štvrtok 25. marca 2021 sa na portáli „Vzdelávanie v ruštine“ v rámci cyklu vedecko-metodických webinárov zameraných na štúdium ruskej literatúry 19. a 20. storočia a výučbu čítania literárnych textov uskutočnil webinár na tému „Как читать стихи на уроках РКИ (методика обучения чтению художественной литературы)“, ktorý viedla Natália Vladimirovna Kulibina – doktorka pedagogických vied, profesorka a vedúca pracovníčka metodického oddelenia ruského jazyka Puškinovho inštitútu v Moskve. Webinár bol zameraný na metodiku čítania a analýzy literárnych diel s prihliadnutím na univerzálne psychologické mechanizmy čítania a prirodzenú vzájomnú interakciu medzi čitateľom a knihou.


Zdroj: Igor Cintula


Jazykový kvet 2021


marci 2021 sa konalo podujatie s názvom Jazykový kvet, ktoré sa organizuje každý rok. Je to súťaž študentov základných a stredných škôl v prednese v cudzom jazyku. Tento rok bol však výnimočný, pretože pre pandemickú situáciu sa celé podujatie muselo presunúť do online priestoru. Mladé talenty to však nijakým spôsobom neodradilo, ale naopak ich to podnietilo k ešte väčšej kreativite, pretože nahrali krásne videá, na ktorých predviedli to najlepšie, čo v nich je. Spolu s Igorom Cintulom sme boli súčasťou hodnotiacej komisie v rámci kategórie ruský jazyk. A hoci to bolo náročné, pretože študenti boli viac menej vyrovnaní, pomohli sme vybrať tých najlepších, ktorí postúpia do krajských finálnych kôl. Všetkým zúčastneným blahoželáme ku krásnym výkonom a zároveň im ďakujeme, že sme si mohli takýmto spôsobom spríjemniť toto ťažké obdobie.


Zdroj: Zina Špačeková


Вручение литературной премии журнала «Урал»


19 марта 2021 аспиранты Универитета Св. Кирилла и Мефодия в Трнаве посетили церемонию вручения литературной премии журнала «Урал». Торжественная церемония проходила в Ельцин Центре, г. Екатеринбург. В торжественной обстановке редакция журнала «Урал» объявила лауреатов своей премии.

В номинации «Поэзия» премию получил Вадим Месяц за 14 сонетов из «Леруа Мерлен».

Премию в номинации «Проза» взял Виталий Аширов за роман «Пока жив, пока бьется сердце».

Лауреатом премии журнала «Урал» в номинации «Критика и библиография» стал Олег Кудрин за статьи «Непарадный коллективный портрет победителей «Большой книги-2019» и «Большая литературная игра: турнир Legoи чемпионат по пафосу. Дюжина книг в спину современной критике».

В номинации «Детская» премия посмертно присуждена Михаилу Яснову, постоянному автору «Урала», поэту, переводчику, детскому писателю.

Вместе с премией журнала «Урал» были вручены еще три премии.

Лауреатом премии им. Александра Верникова «За молодую зрелость» стал Иван Плотников за стихотворную подборку «Возьми эту горькую ноту…»

Премию ООО Выставки-ярмарки «Минурал-Шоу» за лучшую публикацию в разделе «Краеведение» получил Александр Дмитриев за статью «На крестовской – во всю Ивановскую!»

Премию читателя им. Людмилы Пачепской также получил Виталий Аширов за роман «Пока жив, пока бьется сердце».

Ознакомиться с произведениями лауреатов премии журнала «Урал» можно по ссылке.

Фото с церемонии вручения премии: Кирилл Дедюхин


Zdroj: Svetlana Cherepanova «Русские субботы»

Доброй традицией стало участие кафедры русистики философского факультета УКМ в лице доц. Андреа Громиновой, к.ф.н. и аспирантов в встречах международного культурно-просветительского проекта «Русские субботы». Третья встреча прошла 13 марта 2021 года. Встречу с субботним гостем предварила вступительная речь профессора Ольги Юрьевны Васильевой: мысль, которая красной нитью прошла через все последующие выступления, — о необходимости опыта особых культурно-философских встреч, позволяющих приблизиться к решению духовных запросов современности. Для слушателей конференции разговор с писателем Павлом Валерьевичем Басинским прошел под девизом "Возвращенный рай" (модератор – профессор Алексей Николаевич Варламов). Особыми стали выступления участников круглого стола и педагогической мастерской: профессор Любомир Гузи поделился тезисами исследования о 90-х в России; Сергей Владимирович Волков предложил интереснейшую методику работы с необычным стихотворением на уроке в школе; Валерий Владимирович Частных позволил слушателям расширить представление о том, как формируется интерес к изучению иностранного языка, в том числе и русского; Кочофа Анисет Габриель, посол Республики Бенин в Российской Федерации, рассказал об опыте знакомства с русской культурой и возможностях, которые дарят встречи с иной страной; профессор Александр Владимирович Леденёв открыл новую рубрику "Что прочесть на досуге?" поэзией Й. Анненского, текст которой каллиграфически оформила студентка, изучающая русский язык как иностранный. Участники встречи благодарны организаторам профессору Татьяне Владимировне Кортаве, вице-президенту МАПРЯЛ, и профессору Эве Колларовой, президенту Ассоциации русистов Словакии, за организацию и поддержку чудесной платформы для обмена опытом и мыслями. До новых встреч!


Zdroj: Olesja Medukha


«Слово и Космос»

В институте им. А. С. Пушкина стартовала виртуальная литературная гостиная «Слово и Космос». Этот проект планетарного масштаба, поскольку впервые происходит прямое подключение к Международной космической станции. Целью проекта является популяризация русского языка в мире, а площадкой для современной литературной гостиной стала Московская губернская универсальная библиотека в г. Королеве.

Старт проекта состоялся 27 декабря 2020 года. Тема космической литературной гостиной – «Онегинский космос. Роман А. С. Пушкина в потоке времени».

Ведущая Эльмира Афанасьева, доктор филологических наук, литературовед, руководитель Пушкинских проектов института А. С. Пушкина рассказала об истории создания «Евгения Онегина», о мотиве движения времени, которым открывается роман, о мире самого автора.

Космическим гостем литературной гостиной стал Сергей Рыжиков – инициатор проекта, Герой России, космонавт Роскосмоса. Сергей рассказал об идее проекта, поделился своим прочтением романа А. С. Пушкина, рассказал о роли литературной классики в своей жизни.

Также гостями литературной гостиной стали:

•заместитель директора Департамента развития персонала Роскосмоса – Денис Владимирович Вотоновский;

•ректор института русского языка им. А. С. Пушкина – Маргарита Николаевна Русецкая;

•проректор института русского языка им. А. С. Пушкина – Марина Ивановна Яскевич;

•руководитель центра технологической поддержки и образования института им. А. С. Пушкина – Евгений Евгеньевич Плахотин;

•участник волонтерского движения, посол русского языка в мире – Тамара Калечкина.

Участники литературного салона рассказали о своем знакомстве с «Евгением Онегиным», о своих впечатлениях. Также гости литературной гостиной поговорили о том, как классика позволяет раскрывать загадки русской души.

В завершении литературной гостиной бард и исполнитель авторских песен Дмитрий Богданов исполнил песни Булата Окуджавы, Владимира Дашкевича и Юрия Кима.

Проект, безусловно, интересен и уникален! Проект осуществляет деятельность по популяризации русского языка, а Космос стал благодатной почвой для просвещения всех любителей русской культуры.


Zdroj: Svetlana Cherepanova


Литературная гостиная «Слово и космос»


29 января состоялась вторая литературная гостиная онлайн-цикла «Слово и космос» с прямым подключением к Международной космической станции. Январская встреча была посвящена теме «“В Рождество все немного волхвы”. Рождественский цикл Иосифа Бродского». Литературная гостиная  приурочена ко дню памяти И. А. Бродского.

Литературная гостиная объединила Международную космическую станцию и людей, находящихся в разных уголках планеты, для того, чтобы поговорить об уникальном явлении в истории мировой литературы: формировании цикла из 21 стихотворения, в котором отражаются религиозные сомнения и метания человека, судьба автора и чудо Рождества Христова.

Эльмира Афанасьева (ведущая гостиной, доктор филологических наук, литературовед) пригласила к разговору Олега Лекманова – профессора Высшей школы экономики, автора публикаций о поэтике Иосифа Бродского, Александра Пашкова – кандидата филологических наук, исследователя русской литературы XX века, заведующего кафедрой Мировой Литературы Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, Сергея Рыжикова – космонавта Роскосмоса, подключившегося к обсуждению с МКС, и др.

Среди онлайн-площадок мероприятия были также дом-музей Иосифа Бродского в деревне Норинской (Архангельская область), где поэт находился в ссылке в 1964 – 1965 годах, и город Пиза (Италия), который представляла Алина Кунусова – доцент Пизанского и Сиенского университета.

Разговор получился интересным, содержательным. Подобные диалоги дают возможность взглянуть на русскую литературу с разных точек зрения (и даже из космоса!). Будем с нетерпением ждать новых встреч в литературной гостиной «Слово и космос»!


Zdroj: Jevgenij FilippovРусские субботы

13 февраля 2021 года заведующая кафедрой русистики философского факультета УКМ доц. Андреа Громинова, к.ф.н. и аспиранты приняли участие во второй встрече международного культурно-просветительского проекта «Русские субботы». На этой встрече гостям удалось почти лично познакомиться с доктором филологических наук, обладателем двух премий «Большая книга», автором Книги года в Словакии – Евгением Германовичем Водолазкиным, задать вопросы об одном из основных мотивов его творчества – «Времени нет». Помимо творческой встречи с писателем был проведен круглый стол, ведущей которого стала Эва Колларова, президент Ассоциации русистов Словакии. Основная тема – чаепитие. В ее рамках участники обсудили тему чаепития в синтетической художественной культуре (Милан Буйняк), узнали о секретах русского и японского чаепития (Кэнъитиро Такахаси), присутствовали на открытом уроке русского языка для иностранных студентов в Музее Тверского быта «Выпьем чайку и развеем тоску» (Частных Валерий Владимирович). А также гостям встречи удалось увидеть фрагмент выступления Ли Ён Сон, солиста Корейской государственной оперы и узнать о дворянских гнёздах России благодаря Зиновьеву Андрею Валерьевичу, проректору Тверского государственного университета. Это невероятно, что такие сложные времена предоставили нам возможность встречаться со столь потрясающими людьми, пусть и в формате онлайн. С нетерпением ждем следующей встречи!


Zdroj: Евгения Кошелькова

Road trip 2021

Napriek tomu, že pandemická situácia pretrváva aj v roku 2021, väčšinu z nás to však neodradilo. Práve naopak, podujatia sa aj naďalej organizujú v online priestore. Tomuto trendu sa prispôsobila aj naša katedra a zostala tak v kontakte nielen so študentmi, ale aj so širokou verejnosťou. V priebehu januára a februára 2021 sme preto spolu s dr. Olgou Iermachkovou a doktorandom Igorom Cintulom zorganizovali niekoľko virtuálnych stretnutí – road tripov so študentmi slovenských bilingválnych gymnázií s vyučovacím jazykom ruským. Konkrétne s Gymnáziom Alberta Einsteina, Gymnáziom Ivana Horvátha v Bratislave a Gymnáziom s rusko-slovenskou sekciou vo Vrábľoch. Takýmto spôsobom sme študentov v pohodlí ich domova oboznámili so všetkými výhodami, pre ktoré sa určite oplatí študovať na Katedre rusistiky FF UCM v Trnave a pokračovať tak v zdokonaľovaní sa v tomto bohatom a veľmi perspektívnom jazyku. Neopomenuli sme ani možnosť absolvovať štúdium v programe „dva diplomy“ a získať dva magisterské diplomy naraz, a to z Ruska a zo Slovenska, a zvýšiť si tak šancu na lepšie uplatnenie sa na trhu práce. Podelili sme sa tiež o zážitky zo stáží v Belgorode, Lipecku, Samare, Daugavpilse, Pule, Granade a iných mestách, informovali o možnosti individuálneho študijného plánu, výborných pedagógoch katedry, vrátane nositeľov jazyka, pestrom študentskom živote katedry, a v neposlednom rade o príjemnom prostredí Trnavy, ktorá je známa aj ako Malý Rím. Tešíme sa na budúcich poslucháčov katedry J.


Zdroj: Zina Špačeková 


Konferencia ,,Русский язык в условиях би- и полилингвизма

Dňa 18. decembra 2020 sa doktorandka Linda Krajčovičová prostredníctvom platformy Zoom zúčastnila konferencie s názvom Русский язык в условиях би- и полилингвизма, ktorú zorganizovala Čuvašská štátna pedagogická univerzita А. I. Jakovleva v meste Čeboksaryv Ruskej federáciiDoktorandka vystúpila s článkom Прецедентные имена как источник метафорического образа Брексита в российских СМИ.Skvelý výsledok doktoranda Katedry rusistiky v medzinárodnej olympiáde z ruského jazyka ako cudzieho

V termíne od 5.11.2020 do 13.12.2020 Petrohradská štátna univerzita v spolupráci s Ministerstvom školstva Ruskej federácie organizovala 2. ročník medzinárodnej online olympiády z ruského jazyka ako cudzieho, do ktorej sa zapojilo viac ako 9500 ľudí zo 147 krajín sveta. Podľa bodového rebríčka v druhej kategórii zaujalo 1. miesto 83 ľudí z 39 krajín, 2. miesto 159 ľudí z 52 krajín a 3. miesto 176 ľudí z 58 krajín. Jedným z účastníkov olympiády bol aj doktorand Katedry rusistiky FF UCM v Trnave Mgr. Igor Cintula, ktorý podľa bodového rebríčka obsadil 2. miesto. Spolu s ostatnými víťazmi má možnosť bezplatne absolvovať štátne skúšky z ruštiny ako cudzieho jazyka na Petrohradskej štátnej univerzite a získať medzinárodne uznávané ruské štátne osvedčenie, ktoré je úradným dokumentom potvrdzujúcim úroveň ovládania ruského jazyka. Igorovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu J.


Онлайн-встреча, посвященная творчеству Елены Шварц


10 октября 2020 г. на платформе polit.ru в рамках второго сезона серии семинаров “Сильные тексты” прошла онлайн-встреча, посвященная творчеству Елены Шварц. В дискуссии приняла участие наша докторантка Медуха Олеся. Серия открытых семинаров предлагает участникам пространство для увлекательной дискуссии о выбранных текстах и проходит несмотря на карантинные ограничения. В этот раз обсуждали стихотворение “Что меня бросило в объятия Диомида?”. Выступающие предложили разные подходы и методы его прочтения, развилась активная дискуссия, что в очередной раз подтвердило актуальность изучения поэзии, а также необходимость её терапевтического эффекта в условиях локдауна. 

Konferencia LOQUERE 2020

Dňa 4. augusta 2020 som sa spolu s doktorandmi Lindou Krajčovičovou a Igorom Cintulom zúčastnila na interdisciplinárnej doktorandskej konferencii LOQUERE 2020, ktorá sa konala na pôde našej univerzity v rámci Filozofickej fakulty. Konferencia pozostávala zo štyroch sekcií, a to zo sekcie etnológie a mimoeurópskych štúdií, sekcie filozofie a aplikovanej filozofie, sekcie psychológie a sekcie rusistiky. Myslím si, že táto konferencia bola pre nás všetkých veľmi prínosná, nakoľko prítomnosť doktorandov z iných katedier nám umožnila pozrieť sa z iného uhla na problematiku, ktorej sa vo svojej vedeckej činnosti venujeme.


Medzinárodná online konferencia

V dňoch 15.-17. apríla 2020 sa v Tomsku, v Ruskej federácii, konala online medzinárodná konferencia s názvom VIII (XXII) Международная научно-практическая конференция молодых учёных: Актуальные проблемы лингвистики илитературоведения, ktorú zorganizovala Filozofická fakulta Národnej výskumnej Tomskej univerzity pre študentov, absolventov magisterského štúdia, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov. Konferencie sa aktívne zúčastnila doktorandka Linda Krajčovičová s príspevkom Морбиальная метафора как средство моделирования Брексита в российских медиатекстах.

Jazykový kvet 2020

Dňa 5. marca 2020 sa v CVČ Kalokagatia v Trnave uskutočnilo krajské semifinálové kolo súťaže Jazykový kvet 2020. „Jazykový kvet“ je celoštátna postupová jazykovo-umelecká súťaž s medzinárodnou účasťou v dvoch vetvách „Poézia & próza“ a „Dramatizácia“ určená pre vekové kategórie od štyroch do devätnásť rokov. V súťaži sa prezentujú jazykové zručnosti detí a žiakov v jednotlivých súťažných jazykoch (slovenčina, ruština, nemčina, angličtina). Tento rok sa členmi organizačného týmu v Trnavskom samosprávnom kraji stali aj naše študentky magisterského stupňa štúdia Bc. Simona Sedláková a Bc. Gabriela Cígerová. Účasť na krajskom semifinálovom kole prijal v pozícii porotcu aj náš doktorand Mgr. Igor Cintula. Súťaž sa realizuje od roku 2011 postupovým systémom od krajských semifinále, pokračuje krajskými finále a vrcholí celoslovenským kolom.

Konferencia „Mladá rusistika“ 2020

       Dňa 28.01.2020 sa Mgr. Igor Cintula a Mgr. Zina Špačeková zúčastnili konferencie „Mladá rusistika“, ktorú už šesť rokov organizuje Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií, UK v Bratislave. Táto konferencia je zameraná predovšetkým na nové tendencie v literatúre, jazyku, translatológii, ale aj dejín a kultúry. Je určená predovšetkým pre doktorandov, ktorí takýmto spôsobom môžu predstaviť svoju vedeckú činnosť.

RoadTrip 2020

V rámci akcie RoadTrip 2020, cieľom ktorej je prezentácia jednotlivých pracovísk Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na stredných školách a gymnáziách, navštívili doktorandi Katedry rusistiky FF UCM (Mgr. Igor CintulaMgr. Zina Špačeková) bilingválne gymnáziá, na ktorých sa realizuje výučba ruského jazyka. Doktorandi zoznámili študentov končiacich ročníkov o možnostiach štúdia ruského jazyka na našej fakulte, o aktivitách členov Katedry rusistiky a jej študentov. V rámci RoadTripu 2020 bol po prvý raz predstavený aj nový program Dva diplomy, do ktorého sa majú možnosť zapojiť študenti magisterského stupňa štúdia. Tento program, ktorý Katedra rusistiky FF UCM v Trnave ponúka ako jediná rusistická katedra na Slovensku v spolupráci s Belgorodskou štátnou národnou výskumnou univerzitou, umožňuje študentom získať súbežne slovenský a ruský diplom o absolvovaní magisterského štúdia.

 Slávnostné otvorenie výstavy fotografií „Objekty svetového dedičstva UNESCO v Rusku“

Dňa 3. októbra 2020 sa vo výstavnej sieni Ministerstva kultúry Slovenskej republiky „Dvorana“ konalo slávnostné otvorenie výstavy fotografií pod názvom „Objekty svetového dedičstva UNESCO v Rusku“, ktorú iniciovala Komisia Ruskej federácie pre UNESCO. V zastúpení Katedry rusistiky prijal účasť na oficiálne pozvanie Veľvyslanca Ruskej federácie náš doktorand Mgr. Igor Cintula.  Podujatie otvorila riaditeľka Federálnej agentúry pre veci Spoločenstva nezávislých štátov, rodákov žijúcich v zahraničí a pre otázky medzinárodnej humanitárnej pomoci (Rossotrudničestvo) E. V. Mitrofanovová, nasledovne s príhovorom vystúpil Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike A. L. Fedotov. Na slávnostnom otvorení výstavy boli vyznamenaní predstavitelia slovenských a ruských kultúrnych či vzdelávacích inštitúcií. Pri príležitosti otvorenia výstavy vystúpil pred slovenským publikom ruský súbor „Babkiných vnukov“, ktorý okrem ruských pesničiek zaspieval aj slovenskú ľudovú pieseň z oblasti Horehronia „Na Kráľovej holi“.

Konferencia v Belgorode

Doktorandka Linda Krajčovičová v dňoch 15.5 - 16.5.19 aktívne vystúpila na konferencii s príspevkom Метафора семьи как средство создания метафорического образа Евросоюза в российских СМИ, ktorá sa konala 15. a 16. mája na Belgorodskej štátnej národnej výskumnej univerzite v ruskom meste Belgorod. Okrem vystúpenia na konferencii, doktorandka navštívila aj dejisko najväčšej tankovej bitky druhej svetovej vojny, dedinku Prochorovka. 

Sútaž Jazykový kvet 2019

V apríli 2019 sa Andrea Spišiaková a Linda Krajčovičová zúčastnili krajského kola súťaže Jazykový kvet 2019, na ktorej predviedli svoje recitačné a jazykové schopnosti deti rôznych vekových kategórií. 

Konferencia na UMB v Banskej Bystrici

Doktorandka Andrea Spišiaková aktívne vystúpila na konferencii s názvom Slovanské spisovné jazyky v synchrónii a diachrónii: západoslovanský a východoslovanský kontext, ktorá sa konala 20. marca 2019 na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici s príspevkom Využitie frazeologizmov a precedentných fenoménov v reklamných sloganoch.

Prednáška s prof. Ridou Zekrist 

27. septembra 2018 sa uskutočnila prednáška s prof. Ridou Zekrist pod názvom Prepojenie Koránu a Sunny s filozofickými a vedeckými koncepciami vo svete Sufizmu. Ktorá prebiehala na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM. Konzekutívny preklad zabezpečila doktorandka Mgr. Pavlína Tkáč .


Európsky deň jazykov 

Dňa 25. 09. 2018 sa doktorandky katedry rusistky zúčastnili na Európskom dni jazykov, ktorý sa uskutočnil na Trojičnom námestí v Trnave. Ani chladnejšie počasie a vietor neodradili záujemcov a účasť na akcii bola pomerne vysoká. Študenti základných a stredných škôl sa mohli zastaviť pri jazykových stánkoch a dozvedieť sa niečo viac o rôznych jazykoch a krajinách. Pre aktívnych účastníkov boli pripravené zábavné hry a sladké odmeny. Katedra rusistiky mala pre milovníkov jazykov nachystané ruské pexeso, hry a kvíz o Rusku, ktorý sa tešil veľkému záujmu u mladších, ako aj starších účastníkov. Európsky deň jazykov dokázal, že na slovenských školách rastie veľa jazykových nadšencov, ktorí majú záujem zasúťažiť si a dozvedieť sa niečo viac o jazykoch.


6. ročník medzinárodného festivalu «Друзья, прекрасен наш союз!»

Od 10. do 16. septembra 2018 sa konal 6. ročník medzinárodného festivalu «Друзья, прекрасен наш союз!», na ktorom sa zúčastnila aj naša doktorandka z Katedry rusistiky Mgr. Pavlína Tkáč. Festival bol organizovaný za pomoci fondu «Русский Мир» a fondu «Устойчивое развитие Болгарии» a taktiež za podpory veľvyslanectva Ruskej Federácie Bulharska. Daný festival je určený študentom, ktorý študujú rusky jazyk ako cudzí. Tu si študenti mohli nie len overiť svoje nadobudnuté vedomosti, ale aj si zdokonaliť vedomosti v oblasti ruského jazyka. Festival prebiehal, ako vždy, v súčasnom sanatórnom komplexe Kamčia, ktoré sa nachádza na Čiernomorskom pobreží, vzdialenom 25 km od Varny. 


Vymedzenie špecifík modelu "ruského sveta" v ruskom jazyku, literatúre a kultúre

   10. – 11.05.2018 sa na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave konala vedecká konferencia s názvom Vymedzenie špecifík modelu "ruského sveta" v ruskom jazyku, literatúre a kultúre, na ktorej vystúpila doktorandka Katedry rusistiky Andrea Spišiaková s príspevkom Трансформации мифологических фразеологизмов в русском и словацком языках в СМИ. Zároveň 11.05.2018 bola pre účastníkov konferencie pripravená exkurzia do mesta Pezinok a Modra. Študenti a doktorandi Katedry rusistiky oboznámili hostí s najzaujímavejšími pamiatkami týchto miest.


Mladá rusistika – nové tendencie a trendy V

Na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa 27.04.2018 uskutočnila konferencia s názvom Mladá rusistika – Nové tendencie a trendy V., na ktorej vystúpila doktorandka Katedry rusistiky Andrea Spišiaková so svojim príspevkom Transformácia frazeologizmov v politickom diskurze. 

Pasívne sa konferencie zúčastnila naša doktorandka Mgr. Pavlína Tkáč s článkom pod názvom Языковая игра в медиатекстах.


Deň otvorených dverí 2018

Aj v roku 2018 Univerzita sv. Cyrila a Metoda privítala v svojich priestoroch budúcich uchádzačov o štúdium. Deň otvorených dverí sa konal v aule na Bučianskej ulici 18. februára. Študenti stredných škol tak mali možnosť dozvedieť viac o štúdiu na vysokej škole. Doktorandka Mgr. Pavlína Tkáč so študentom 5. ročníka Igorom Cintulom úspešne prezentovali katedru rusistiky UCM. 

Čo ja viem

Dňa 23.01.2018 prebiehalo natáčanie zábavno-súťažnej relácie „Čo ja viem“ v RTVS, na ktorom sa mali možnosť podieľať aj študenti z UCM a preveriť si svoje vedomosti. 

Stáž v Belgorode

V rámci zahraničnej stáži naša doktorandka Mgr. Pavlína Tkáč pôsobila na „Belgorodskej štátnej národnej výskumnej univerzite“, kde vyučovala predmet „Praktické cvičenia z tretieho cudzieho jazyka (slovenský jazyk)“. 
Počas svojho pobytu v Belgorode sa mala možnosť zúčastniť niektorých podujatí, ktoré organizovala BelGU. V rámci dňa otvorených dverí BelGU mala možnosť ako zahraničný hosť privítať uchádzačov o štúdium na Inštitúte medzinárodných vzťahov. Taktiež sa mala možnosť byť poslucháčom na konferencii, ktorá sa konala v rámci dňa vedy a techniky BelGU. 
Každoročné podujatie, ktoré organizuje BelGU za účasti svojich študentov nesie názov „Posledný zvonček“. Je to koncertné vystúpenie študentov končiacich ročníkov, ktorí sa lúčia nie len so svojou Univerzitou ale aj pedagógmi, ktorým vďačia za svoje znalosti. Študenti vo svojich vystúpeniach preukazujú svoj talent, znalosti a v neposlednom rade dávku kreativity a originality.

Absolvovanie výmenného pobytu

Doktorandka Katedry rusistiky FF UCM Andrea Spišiaková vyučovala slovenský jazyk pre poslucháčov Belgorodskej štátnej národnej výskumnej univerzity (RF) v rámci výmenného pobytu zimnom semestri 2017 – 2018. 

Prednaška PhDr. Márie Šimkovej, Ph.D

V univerzitnej knižnici sa 15. novembra 2017 uskutočnila prednáška PhDr. Márie Šimkovej, Ph.D., ktorá je vedúca oddelenia Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústav Ľudovíta Štúra SAV. Témou prednášky boli Textové a jazykové databázy Slovenského národného korpusu ako zdroje informácií (nielen) o slovenskom. Prednáška pozostávala z dvoch blokov, ktoré spočívali v teoretickej a praktickej časti. V druhom bloku si mohli účastníci prednášky vyskúšať prácu s databázou Slovenského národného korpusu.


Stretnutie s prezidentom SR

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska prijal pozvanie UCM v Trnave a dňa 14.11.2017 sa zúčastnil stretnutia s našimi študentmi v priestoroch univerzity na Bučianskej ulici. Diskusiu s našim prezidentom si nenechali ujsť ani naši študenti rusistiky.


Týždeň vedy a techniky 2017

V rámci týždňa vedy a techniky 2017, Univerzita sv. Cyrila a Metoda organizovala množstvo zaujímavých prednášok. V stredu 08.11.2017 sa v univerzitnej knižnici uskutočnila diskusia výskumníkov na tému: „Kto sú dolnozemskí Slováci … alebo (nielen) o zabíjačke a pálenom“. Súčasťou podujatia bol krst novej publikácie profesora Ladislava Lenovského Naši vo svete. Slováci južne od hranice Slovenska II.. Túto knihu pokrstili profesor Ambruš s autorom knihy a to netradične - klobásou. Tohto podujatia sa zúčastnila aj naša doktorandka Mgr. Pavlína Tkáč.

Návšteva divadla

Divadlo Jána Palárika v Trnave uviedlo v stredu 8. novembra 2017 Palárikovu smutnohru Dmitrij Samozvanec, ktoré si s veľkou radosťou pozreli aj naši študenti rusistiky. Palárik v svojej hre priblížil okolnosti nástupu cára Lžedmitrija I. na ruský trón. Historická hra sa javí ako nadčasová, nakoľko je v nej vidieť boj o moc a manipuláciu davu. Dve oblasti, ktoré sú pertraktovanou problematikou, aj v súčasnom globalizovanom svete.

Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov II

V dňoch 7.-8.11.2017 sa uskutočnila konferencia Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov II., Univerzita sv. Cyrila a Metóda, Fakulta sociálnych vied, ktorej sa zúčastnila ako poslucháčka naša doktorandka Mgr. Pavlína Tkáč. 

Career day

Tak ako každý rok aj v roku 2017 naša Univerzita sv. Cyrila a Metoda organizovala podujatie Career day, ktoré prebiehalo v JAME 11.10.17. Podujatie bolo pripravené pre študentov a zameriavalo sa na hľadanie práce a pracovné poradenstvo. Zúčastnení študenti sa mohli stretnúť s predstaviteľmi rôznych slovenských firiem a porozprávať sa s nimi o možnostiach ako naštartovať svoju kariéru už počas štúdia.


Jazykový kvet

Dňa 07.04.2017 sa v Centre voľného času Kalokagatia v Trnave konala súťaž pre deti a tínedžerov v prednese poézie, prózy a dramatizácie v cudzích jazykoch Jazykový kvet. Ako členka poroty sa tohto projektu aktívne zúčastnila doktorandka Katedry rusistiky FF UCM Andrea Spišiaková. 


Slavica Nitriensia na FF UKF Nitra

Doktorandka Katedry rusistiky FF UCM Andrea Spišiaková sa dňa 10.02.2017 zúčastnila konferencie Slavica Nitriensia pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na FF UKF v Nitre s príspevkom Lingvistická analýza rusko-slovenských masmediálnych textov (na tému ukrajinskej krízy).


Deň otvorených dverí na FF UCM

Na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa dňa 23.11.2016 uskutočnil Deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnili aj doktorandi Katedry rusistiky FF UCM. Uchádzači o štúdium mali možnosť oboznámiť sa s Katedrou rusistiky a jej študijnými programami. Aktuality
Katedra rusistiky podporuje otvorený list ministrovi školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR 
Podávanie žiadostí o ubytovanie na UCM 
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Kontakt
  • Katedra rusistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete