Granty a projekty

K najúspešnejším grantom, na ktorých participovala Katedra rusistiky, patria:


Typ projektu: riešenie grantu je podporené dotáciou z Fondu na podporu výskumu UCM
v Trnave

Názov projektu:Recepcia metametaforizmu/metarealizmu v európskom kontexte

Číslo projektu: FPPV-36-2018

Doba riešenia: 2018

Vedúci projektu: PhDr. Andrea Grominová, PhD.

Anotácia projektu:

Projekt priamo nadväzuje na projekt Umelecký model sveta v ruskej poézii metarealizmu/neobaroka, ktorý bol v r. 2017 úspešne vyriešený s podporou finančnej dotácie z fondu FPPV UCM. Jeho hlavným cieľom bol zber a excerpcia materiálu pre napísanie ústredných kapitol habilitačnej práce, pričom išlo o zmapovanie ruského literárno-kultúrneho kontextu. Keďže v prácach zameraných na analýzu a interpretáciu literárnych diel ruskej proveniencie často absentuje literárnovedná recepcia stredo- a západoeurópskeho priestoru, prostredníctvom tohto grantového projektu by mohlo dôjsť k saturovaniu tohto deficitu. Vzhľadom na to, že aktuálnosť danej témy je vo svetovom meradle nesporná, zmapovanie širšieho európskeho priestoru by prispelo k zvýšeniu hodnoty našej práce, ktorá v slovenských podmienkach predstavuje „prvú lastovičku“. Okrem práce s elektronickými zdrojmi so, žiaľ, obmedzenou dostupnosťou na internetových portáloch za najefektívnejšie riešenie považujeme priamy kontakt s primárnou i sekundárnou literatúrou v knižniciach a archívoch Európskej únie, čo by sa premietlo do teoretickej časti našej práce. Práve vďaka informáciám tohto typu by habilitačná práca v podobe prvého pokusu o komplexnejší pohľad na literárny smer metametaforizmus, resp. metarealizmus bola prínosnou nielen pre slovenský, ale aj svetový literárnovedný kontext.Typ projektu: KEGA

Číslo projektu: 013UCM-4/2017 

Názov projektu:Vymedzovanie špecifík modelu „ruského sveta“ v ruskom jazyku, literatúre a kultúre

Doba riešenia: 2017–2019

Vedúci projektu: doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc.

Anotácia projektu:

Grantový projekt je zameraný na analýzu podôb a premien jazykového obrazu "ruského sveta" v ruskom jazyku, jeho prenos do rozličných médií a do literatúry a následne do prekladu v priebehu 20. a začiatku 21. storočia. Pozornosť sa bude preto koncentrovať na sledovanie a popis dynamických procesov, ktoré prebiehajú v jazyku, literatúre a preklade pod vplyvom spoločenských zmien, ako aj zmien v spôsobe používania jazyka ako znakového systému v interakcii so všeobecným kultúrnym vývojom (zmena v prístupe k jednotlivcovi, genderové stereotypy a ich premeny, vplyv ideologickej a hodnotovej orientácie, interkultúrny dialóg, globalizačné tendencie atď.), pričom skúmať sa bude aj vývoj samotných národných kultúr a s nimi súvisiacich hodnotových štruktúr, ktoré sa prejavujú v modeloch zobrazovania reality. Kľúčovým pilierom výskumu bude analýza jazykového obrazu sveta na materiáli ruskojazyčných textov.Typ projektu: Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, Научно-изследователски сектор, Научна и художествено-творческа дейност

Číslo projektu: Zmluva č. НИХ – 379/2016 г. от 27.05.2016 г.

Názov projektu:  Медии. Език. Общество: проблеми и перспективи

Doba riešenia: 2016–2017

Vedúci projektu: prof. Mariyana Parzulova-Baeva, DrSc.

Anotácia projektu:

Cieľom projektu bolo poukázať na zmeny v súčasnej globálnej spoločnosti a ich odzrkadlenie v niektorých slovanských jazykoch (bulharskom, slovenskom a ruskom). Predmetom skúmania sú kľúčové funkcie masmédií a ich vplyv na vedomie spoločnosti prostredníctvom rôznych lingvistických prostriedkov.Typ projektu: riešenie grantu je podporené dotáciou z Fondu na podporu výskumu UCM
v Trnave

Názov projektu:Umelecký model sveta v ruskej poézii metarealizmu/neobaroka

Číslo projektu: FPPV-21-2017

Doba riešenia: 2017

Vedúci projektu: PhDr. Andrea Grominová, PhD.

Anotácia projektu:

Projekt je zameraný na prípravu nosných kapitol habilitačnej práce, ktorá bude venovaná odhaleniu umeleckého modelu sveta v ruskej poézii metarealizmu/neobaroka. Aktuálnosť danej témy vo svetovej literatúre nás inšpirovala k jej skúmaniu z pohľadu slovenského rusistu, ktorý sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti zaoberá práve súčasnou ruskou poéziou, na Slovensku zatiaľ zahalenou „rúškom tajomstva“. Správne dekódovanie jednotlivých prvkov tohto postmodernistického smeru v našich podmienkach je takmer nemožnou záležitosťou, pretože ako knižné a časopisecké zdroje, tak aj internetové poskytujú veľmi obmedzené možnosti na vedecké bádanie. Najvhodnejším a najefektívnejším riešením sa nám preto javí dôsledná práca priamo v ruských archívoch a knižničných fondoch, obsahujúcich bohatý zdroj primárnej i sekundárnej literatúry k danej téme, čo by pripravilo základnú bázu na napísanie kľúčových kapitol habilitačnej práce. Domnievame sa, že bezprostredný kontakt s materiálom i ruským prostredím, v ktorom sa táto literatúra zrodila a vyvíja sa aj dnes, by mohol zlepšiť kvalitu budúcej habilitačnej práce a prispel by tak k prvému pokusu o celostnejší a inovatívnejší pohľad na metarealizmus/ neobaroko ako súčasti moderného umenia a diania vo svete.Typ projektu: KEGA

Číslo projektu: 025UCM-4/2014

Názov projektu:Zvyšovanie efektivity edukačného procesu v rusko-slovenskej komparácii

Doba riešenia: 2014–2016

Zodpovední riešitelia: prof. Elena Markova, DrSc., doc. PhDr. Tatjana Grigorjanová, CSc.

Anotácia projektu:

Projekt bol zameraný predovšetkým na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v novoakreditovanom študijnom programe Ruský jazyk v odbornej komunikácii. Riešitelia reagovali na potrebu koncipovania moderných učebných materiálov, ktoré odrážajú nielen históriu, ale aj najnovšie tendencie vo vývine jazyka, zohľadňujú širší interdisciplinárny prístup a interkultúrny aspekt. Praktická časť učebných materiálov je zameraná na rozvíjanie komunikatívnych zručností, na prehlbovanie znalostí odborného ruského jazyka, skúmanie dynamicky sa rozvíjajúceho jazyka masmédií, na tlmočnícke a prekladateľské zručnosti, analýzu a interpretáciu literárnych diel. Všetky publikácie sú zamerané na ťažiskové predmety uvedeného študijného programu. Projekt rieši otázky aplikovaného výskumu a jeho výsledky sú prezentované vo forme vysokoškolských učebných textov a vedeckých a odborných štúdií.Typ projektu: VEGA 

Číslo projektu: 2/3152/23 A 

Názov projektu:Slovensko-ruský slovník I.

Doba riešenia: 2003-2005

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Tatjana Grigorjanová, CSc.  

Anotácia projektu:

Ide o všeobecný prekladový slovník stredného typu, založený na konfrontácii súčasnej spisovnej slovenčiny a ruštiny a zachytávajúci aktuálny stav slovnej zásoby konfrontovaných jazykov, s osobitným zreteľom na zmeny a vývojové tendencie, ktoré sa v nej uplatnili od publikovania posledného obdobného slovníka (no iba jednozväzkového) pred viac ako štvrťstoročím (1976). Slovník je určený predovšetkým slovensko-ruskému používateľovi. V súčasnosti nie je na knižnom trhu žiaden slovensko-ruský slovník tohto typu, a preto tak verejnosť, ako aj knižné vydavateľstvá prejavujú oň veľký záujem.Typ projektu: VEGA

Číslo projektu: 1/4742/07

Názov projektu:Slovensko-ruský slovník II.

Doba riešenia: 2006–2009

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Tatjana Grigorjanová, CSc.

Riešitelia: doc. PhDr. Liliana Belovičová, CSc., PaedDr. Lenka Čokinová

Anotácia projektu:

Ide o pokračovanie grantovej úlohy č. 2/3152/23A, Slovensko-ruský slovník, riešenej v r. 2003-2005. V priebehu realizácie pôvodnej koncepcie sa ukázalo, že jednozväzkový slovník nie je v stave zachytiť všetky dôležité jazykové zmeny, odohrávajúce sa v súčasnej slovenčine a ruštine, no najmä prudký nárast slovnej zásoby a zmeny v sémantickej štruktúre či textovom využití heslového slova (jeho sémanticko-syntaktickú kompatibilitu). Preto sa autori slovníka boli nútení rozšíriť pôvodný rozsah diela a namiesto jednozväzkového slovníka skoncipovať dvojzväzkový (I.zv. – písmená A-O; II. zv. – písmená P-Ž) a požiadať o nový grant na II. zväzok spomínaného diela.Typ projektu: VEGA

Číslo projektu: 1/2240/05

Názov projektu:Rusko-slovenské kultúrne kontakty

Doba riešenia: 2005-2007

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Anna Pavlásková, CSc.

Riešiteľ: doc. PhDr. Tatjana Grigorjanová, CSc.Typ projektu: VEGA

Číslo projektu: 1/4741/07

Názov projektu:Tetraevangelium Hanigoviensis

Doba riešenia: 2007-2009

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Pavel Šima, CSc.Typ projektu: KEGA

Číslo projektu: 3/5141/07 

Názov projektu:Teoretická a edukačná transformácia rusistického vzdelávania ma I. a II. stupni vysokoškolského štúdia

Doba riešenia: 2007-2009 

Riešitelia: prof. PhDr. Pavel Šima, CSc., doc. PhDr. Tatjana Grigorjanová, CSc.Typ projektu: VEGA

Číslo projektu: 1/0424/13

Názov projektu:Hlavné vývinové tendencie v lexike súčasných spisovných slovanských jazykov (na materiáli ruského a slovenského jazyka)

Doba riešenia: 2013-2015

Zodpovední riešitelia: doc. PhDr. Tatjana Grigorjanová, CSc., prof. Elena Markova, DrSc.

Anotácia projektu:

Grantový projekt je zameraný na analýzu hlavných vývinových tendencií v lexikálnom systéme súčasných spisovných slovanských jazykov, predovšetkým však na analýzu súčasnej jazykovej situácie z pohľadu ruského a slovenského jazyka. V rámci vývinových tendencií sa pozornosť sústredí na dynamické procesy, ktoré prebiehajú v slovnej zásobe porovnávaných jazykov pod vplyvom intelektualizácie, demokratizácie, terminologizácie, determinologizácie, internacionalizácie a neologizácie. Dôraz sa bude klásť na vzájomnú interakciu vonkajších podmienok a nových vyjadrovacích a komunikačných potrieb. Ťažisko analýzy bude spočívať v skúmaní jazykových prejavov realizovaných v rozličných komunikačných sférach a analýze sémantickej a štylistickej diferenciácie.

Aktuality
Pozvánka na vianočný večierok
«Неделя российского кино - 2020»
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
  • Katedra rusistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete