Granty a projekty

 K najúspešnejším grantom, na ktorých participovala Katedra rusistiky, patria:


Typ grantu: Sponzorované Ministerstvom vedy a vyššieho vzdelávania v spolupráci s Národným vedeckým centrom a Národným centrom pre výskum a vývoj, Poľsko

Číslo projektu: NCN № 2021/41/B/HS2/04015

Názov projektu: Idealisti, romantici a múzy. Ruské katolíčky a ich prínos pre kultúru Európy 19. storočia

Doba riešenia:2022 – 2025

Vedúci projektu: dr hab. Urszula Cierniak prof. nadzw. UJD, Ústav literárnych štúdií, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie.

Riešiteľ projektuza KRUS FF UCM: Mgr. Alina Urazbekova

Anotácia projektu: Cieľom tohto projektu je vykresliť presný obraz ruských katolíckych žien a zdôrazniť prínos týchto osobností pre kultúru Ruska a Európy: Александра Голицына, Елизавета Голицына, Софья Свечина, Софья Ростопчина, Анна и Екатерина Толстые, сестры Протасовы, Прасковья Головина, Еллизавета Головина, Екатерина Солтыкова, Александра Дитрихштейн, Екатерина Гагарина, Екатерина Браницка-Потоцка, Зинаида Волконская. Poznanie týchto priezvisk je len úvodom k ďalším hĺbkovým výskumom jednotlivcov a ich tvorivej činnosti, ktoré pomôžu revidovať doterajšie stereotypy o tejto sociálno-náboženskej skupine. Dôležitým špecifickým cieľom tohto projektu je nájsť čo najširšie spektrum textov týkajúcich sa ruských katolíckych žien, preskúmať vhodnosť textov pre ďalšiu prácu a analyzovať ich, čo umožní určiť, aké miesto v dejinách literatúry a kultúry patrí katolíckym ženám. Medzi ďalšie špecifické ciele patrí: výber a analýza pramenných materiálov z ruských, francúzskych, talianskych a amerických knižníc a archívov, zhromažďovanie informácií o ženských konverziách v Rusku v 19. storočí, zostavenie súpisu životopisov ženských osobností významných pre európsku kultúru, určenie motívov zmeny vierovyznania žien a vplyv tejto zmeny na ich ďalší intelektuálny a duchovný vývoj, opis a hodnotenie jednotlivých oblastí tvorivej činnosti ruských katolíčok, rekonštrukcia ich súkromných a literárnych vzťahov, analýza vplyvu ruských katolíčok na literatúru, umenie a filozofiu.


Typ grantu: akreditovaný jazykový projekt MŠVVaŠ SR

Číslo projektu: MŠVVaŠ: 2017/13972:2-10B0 | IALFAC140901-LP-169

Názov projektu: Jazykový kvet

Doba riešenia: 2024

Vedúci projektu: Dr. Anna Dudová

Riešitelia projektu za KRUS FF UCM: Mgr. Tamara Mujkošová, Mgr. Alina Urazbekova, Mgr. Mikhail Kipchatov

Anotácia projektu: ,,Jazykový kvet“ je celoštátna jazykovo-umelecká akreditovaná súťaž pre deti a mládež vo veku od 4 do 19 rokov v prednese, dramatizácii, poviedkovej tvorbe, hrách a veršoch v rôznych jazykoch. Súťaž sa realizuje od roku 2011 postupovým systémom formou jednotlivých kôl. Hlavným organizátorom súťaže je International Association of Language Fans (oficiálny skrátený názov IALF o. z.).

Participujúci študenti doktorandského štúdia Katedry rusistiky pôsobia v rámci projektu ako členovia odborných porôt, vypracovávajú výsledkové listiny daného stupňa súťaže, navrhujú spolu s ostatnými členmi poroty udelenie ocenení, umiestnenie jednotlivých súťažiacich a ich postup do vyššieho kola súťaže.


Typ grantu: Grant sponzorovala Ruská nadácia pre základný výskum, Ruská federácia, v spolupráci s Nadáciou pre ruský jazyk a kultúru v Maďarsku.

Číslo projektu: 21-512-23003 RYAIK_a

Názov projektu: "Vlastné" a "cudzie" v súčasnom ruskom (ruskojazyčnom) a maďarskom beletristickom texte.

Doba riešenia: 05.03.2021 – 28.02.2024

Vedúci projektu: doc. Marina Lappo, PhDr. vedúca Katedry súčasného ruského jazyka a metodiky jeho vyučovania, Novosibírska štátna pedagogická univerzita.

Riešiteľ projektu za KRUS FF UCM: Mgr. Alina Urazbeková

Anotácia projektu: V rámci projektu sa analyzovali lingvokulturologické problémy preložiteľnosti modernej ruskej literatúry do maďarčiny (Лавр od E. Vodolazkina) a preložiteľnosti modernej maďarskej detskej literatúry do ruštiny (rozprávky od J. Berga); nové sféry vzájomných vzťahov a súvislostí medzi ruskou a maďarskou literatúrou, doteraz nepovšimnuté literárne presahy, a to aj v oblasti tzv. objektívnej lyriky (Mandelštamova poézia vo svetle "somatickej" poetiky a v porovnaní s maďarským básnikom Vörösom); v oblasti maďarskej prózy 20. storočia (osvojenie najdôležitejších témy, obrazov, motívových komplexov a naratívnych postupov románov F. M. Dostojevského metafyzickou prózou M. Mészöly a L. Krasznahorkai); rekonštruovala sa tvorivá recepcia románov – precedentných textov Dostojevského v dielach súčasných ruských a maďarských autorov; analyzoval sa etnošpecifický charakter niektorých lexém, ktorý ovplyvňuje stratégiu ich prekladu do iných jazykov; opísali sa typy poľských prvkov a funkcie, ktoré plnia v beletristickom texte v kontexte kategórie "vlastné - cudzie" (táto analýza môže slúžiť ako model na analýzu fungovania výpožičiek z akéhokoľvek jazyka v texte). Na základe výsledkov výskumu bolo publikovaných 18 prác: jedna kolektívna monografia, jedna kapitola v kolektívnej monografii, 16 vedeckých článkov v recenzovaných publikáciách; 25 príspevkov odznelo na vedeckých konferenciách.


Typ grantu: riešenie grantu je podporené dotáciou z Fondu na podporu výskumu UCM v Trnave

Číslo projektu: FPPV-02-2022

Názov projektu: Vyhľadávanie vedeckej literatúry k dizertačnej práci

Doba riešenia: 2022

Vedúci projektu: Mgr. Zina Špačeková

Anotácia projektu: Projekt Vyhľadávanie vedeckej literatúry k dizertačnej práci je zameraný predovšetkým na skoncipovanie kľúčových kapitol dizertačnej práce s názvom "Fantastický svet" v tvorbe Alexandra Stepanoviča Grina prostredníctvom zdrojov získaných priamo z autorovho rodného mesta – Kirova, ktoré leží na území Ruska. V Kirove sa okrem knižnice, pomenovanej podľa tohto autora, nachádza aj múzeum, sídliace priamo v dome, v ktorom sa tento unikátny autor narodil. Alexander Stepanovič Grin je dnes pomerne neznámym autorom, hoci v čase, keď žil a tvoril, bol populárny, možno aj vďaka tomu, že sa jeho tvorba vymykala z ruskej literárnej tradície dominujúcej na prelome 19. a 20. storočia. Cieľom tohto projektu je tak získať čo najväčší objem informácií, spojených so životom a dielom autora, a to práve vďaka návštevy knižníc a múzea. Keďže je projekt podmienený vycestovaním do Ruska, cieľovým mestom je okrem Kirova aj mesto Kazaň, v ktorom sa nachádza Národná knižnica Tatárskej republiky s bohatou zbierkou literárnych prameňov, prístupom k rôznym odborným časopisom a tiež k rozšíreným databázam licencovaných elektronických informačných zdrojov. Projekt tak poslúži na skvalitnenie dizertačnej práce, ktorá svojou tematikou tak bude „prvou lastovičkou“ v slovenskom literárnovednom kontexte. Výsledky projektu sa teda preukážu najmä pri písaní dizertačnej práce, nakoľko môžu prispieť k zvýšeniu jej kvality, ale tiež pri čiastkových vedeckých článkoch, vydávaných v odborných časopisoch.


Typ grantu: riešenie grantu je podporené dotáciou z Fondu na podporu výskumu UCM v Trnave

Číslo projektu: FPPV-38-2022

Názov projektu: Rímsky text v tvorbe Oľgy Sedakovovej a Eleny Schwartzovej

Doba riešenia: 2022

Vedúci projektu: Mgr. Olesia Medukha

Anotácia projektu: Projekt spočíva v príprave kľúčových kapitol, založených na vedeckom výskume v rámci dizertačnej práce, zameranej na mestský text v tvorbe ruských poetiek, a to najmä rímskeho textu v ich dielach. Aktuálnosť témy vo svetových humanitných vedách nás podnietila zamyslieť sa nad špecifikami urbanistického textu aj z pohľadu slovenskej literárnej vedy, ktorá aktívne skúma mestský text nielen v literatúre, ale aj iných druhoch umenia. Výskum však nie je možný bez toho, aby sme nevenovali pozornosť aj primárnym zdrojom či bez analýzy kultúrnej vrstvy mesta. Knižné zdroje a internet poskytujú len veľmi obmedzené množstvo materiálov a neumožňujú tak priamu interakciu s objektom výskumu. Najlepším riešením je preto pracovať priamo v rímskych archívoch s rímskym kultúrnym textom. Priamy kontakt s materiálom nám poslúži ako základ pre hĺbkový výskum v rámci slovenskej vedeckej pôdy a umožní podrobnejšiu analýzu špecifík slovenských, talianskych a ruských vzťahov. Tento výskum prispeje k prvému slovenskému pokusu o ucelený pohľad na ruskú ženskú poéziu či mestský text ako aktuálnu tému súčasného umenia a humanitných vied.


Typ grantu: Erasmus+ KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education

Číslo projektu: 2021-1-SK01-KA220-HED-000022917

Názov projektu: The innovation of the concept and curriculum of doctoral study programs and increasing their effectiveness (Inovácia koncepcie a študijných plánov doktorandských študijných programov a zvyšovanie ich efektívnosti)

Doba riešenia: 2022-2025

Koordinátor projektu: doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD.

Riešitelia projektu za KRUS FF UCM: doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD., doc. PhDr. Lukáš Gajarský, PhD., prof. Oleh Tyshchenko, DrSc., Mgr. Andrea Spišiaková, PhD.

Anotácia projektu: Projekt je zameraný na inováciu koncepcie a študijných plánov doktorandských študijných programov a zvýšenie ich efektívnosti. Cieľom projektu je zlepšiť metodickú a odbornú pripravenosť absolventov doktorandského štúdia. Zúčastnené univerzity majú v úmysle zjednotiť metodické postupy v oblasti tzv. tvrdých a mäkkých zručností a pripraviť študijné materiály, ktoré pomôžu poslucháčom rusisticky orientovaných programov úspešne absolvovať doktorandské štúdium a prezentovať výsledky ich vedeckovýskumnej činnosti.


Typ grantu: riešenie grantu je podporené dotáciou z Fondu na podporu výskumu UCM v

Trnave

Číslo projektu: FPPV-01-2022

Názov projektu: Zvyšovanie efektivity edukačného procesu na hodinách ruskej literatúry

Doba riešenia: 2022

Vedúci projektu: Mgr. Igor Cintula

Anotácia projektu: Projekt je zameraný na zvyšovanie efektivity výučby ruskej literatúry, v danom prípade na nie tak často v slovenskej rusistike reflektované obdobie ruskej občianskej vojny 1917 až 1922. Cieľom projektu je „doručiť“ priamo k študentovi vybrané (rozsahom kratšie) literárne diela, modelovo reflektujúce rôznorodé peripetie a dilemy u ľudí žijúcich v podmienkach tejto vojny, a to formou publikácie – čítanky Občianska vojna 1917 – 1922 v ruskej literatúre. Projekt tak súčasne potvrdzuje skutočnosť, že snaha o zapĺňanie tzv. „bielych miest“ ruskej literatúry je v slovenskom kultúrnom priestore stále živá a postupne sa pracuje na ich odstraňovaní. Výstupná publikácia projektu môže byť v praxi využívaná ako odporúčaná literatúra na čítanie určená slovenským študentom rusistiky, predovšetkým potom študentom ruskej filológie, taktiež pri štúdiu ruskej literatúry alebo histórie 20. storočia, ako sekundárny zdroj literatúry pre semináre resp. absolventské práce, no i v rámci samoštúdia.


Typ grantu: Medzinárodný osvetový projekt

Názov projektu: Veľký etnografický diktát

Doba riešenia: 2021

Vedúci projektu: Igor Barinov

Riešitelia projektu za KRUS FF UCM: Mgr. Jevgenija Kosheľkova

Anotácia projektu: Cieľom projektu je podnietiť obyvateľov Ruska, aby sa chceli dozvedieť viac o svojich koreňoch, tradíciách svojich predkov, ale aj o tých, ktorí žijú v ich blízkosti, pretože poznanie je základom vzájomného rešpektu a harmónie medzi ľuďmi rôznych národností.


Typ grantu: medzinárodný kulturologicky orientovaný projekt pod záštitou Moskovskej štátnej univerzity M.V. Lomonosova, Literárneho inštitútu M. Gorkého v Moskve, Medzinárodnej asociácie učiteľov ruského jazyka a literatúry (MAPRJAL) a Asociácie rusistov Slovenska (ARS)

Názov projektuРусские субботы (Ruské soboty)

Doba riešenia: 2021

Vedúci projektu: prof. T.V. Kortava, DrSc., prorektorka Moskovskej štátnej univerzity M.V. Lomonosova

Riešitelia projektu za KRUS FF UCM: doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD., PhDr. Lukáš Gajarský, PhD., PaedDr. Marianna Figedyová, PhD., Mgr. Olga Iermachkova, PhD., Mgr. Igor Cintula, Mgr. Zina Špačeková, Mgr. Olesja Medukha, Mgr. Svetlana Cherepanova, Mgr. Jevgenija Kosheľkova, Mgr. Jevgenij Filippov.

Anotácia projektu:

Cieľom projektu je prehlbovať vzájomné kultúrne kontakty a nadväzovať nové perspektívne partnerstvá, zabezpečujúce ďalší rozvoj rusistiky naprieč rôznymi krajinami sveta. V rámci projektu majú jeho členovia možnosť živého kontaktu so súčasnými ruskými spisovateľmi, literárnymi vedcami, kritikmi, ale aj predstaviteľmi rôznych popredných ruských i zahraničných vzdelávacích či kultúrnych inštitúcií.


Typ grantu: akreditovaný jazykový projekt MŠVVaŠ SR

Číslo projektu: MŠVVaŠ: 2017/13972:2-10B0

Názov projektu: Jazykový kvet

Doba riešenia: 2021

Vedúci projektu: Dr. Anna Dudová

Riešitelia projektu za KRUS FF UCM: Mgr. Zina Špačeková, Mgr. Igor Cintula.

Anotácia projektu:

„Jazykový kvet“ je celoštátna postupová jazykovo-umelecká súťaž s medzinárodnou účasťou v dvoch vetvách – „Poézia & próza“ a „Dramatizácia“, určená pre vekové kategórie od štyroch do devätnásť rokov. Hlavným organizátorom súťaže je International Association of Language Fans (oficiálny skrátený názov IALF o. z.).

Participujúci študenti doktorandského štúdia Katedry rusistiky pôsobia v rámci projektu ako členovia odborných porôt, vypracovávajú výsledkové listiny daného stupňa súťaže, navrhujú udelenie ocenení, umiestnenie jednotlivých súťažiacich a ich postup do vyššieho kola súťaže v súlade s postupovým kľúčom súťaže v stanovenom termíne.


Typ grantu: KEGA

Číslo projektu: 021UCM-4/2020

Názov projektuTvorba učebníc pre rusko-slovenské sekcie bilingválnych a slovanských gymnázií

Doba riešenia: 2020–2022

Vedúci projektu: doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD.

Anotácia projektu:

Projekt je zameraný na zlepšenie kvality prípravy študentov rusko-slovenských sekcií bilingválnych a slovanských gymnázií v predmetoch geografia, dejepis a občianska náuka tým, že pre nich členovia riešiteľského tímu pripravia kvalitné a pútavé študijné materiály v ruskom jazyku. V súčasnosti absentujú učebnice pre uvedené predmety, ktoré by reflektovali učebné osnovy MŠVVaŠ SR. Absencia potrebných učebných materiálov sťažuje učiteľom prípravu na hodiny a komplikuje samotný vyučovací proces. Príprava nových učebníc si vyžaduje zodpovedajúce teoretické spracovanie so zohľadnením špecifík slovenských poslucháčov, ako aj skvalitňovania metodických postupov vo svetle nových vedeckých paradigiem. V rámci riešenia projektu sa plánuje vydanie učebníc, ktoré budú zodpovedať požiadavkám kladeným na prípravu slovenských študentov v bilingválnej sekcii, pričom je treba zohľadniť súčasné vedecké paradigmy, predovšetkým antropocentrický prístup, metapredmetovosť, medzikultúrnu komunikáciu, lingvokulturologickú kompetenciu a osobnostný prístup, čo predpokladá v poslucháčoch nielen formovanie jazykovej, komunikatívnej, medzikultúrnej, sociolingvistickej a iných kompetencií, ale aj výchovu tvorivých osobností, ktoré sú schopné kreatívne myslieť, riešiť problémy, vedieť analyzovať, porovnávať a využívať získané teoretické a praktické vedomosti. Tomuto princípu zodpovedajú aj testovacie materiály, kontrolné otázky, učebné úlohy, projekty, ktoré formujú jednotný metodický aparát plánovaných didaktických publikačných výstupov.


Typ grantu: riešenie grantu je podporené dotáciou z Fondu na podporu výskumu UCM v Trnave

Číslo projektu: FPPV-04-2021

Názov projektu: Transformácia frazeologizmov v porovnávacom rusko-slovenskom pláne

Doba riešenia: 2021

Vedúci projektu: Mgr. Andrea Spišiaková, PhD.

Anotácia projektu:

Projekt je zameraný na vydanie monografie v anglickom jazyku, ktorá sa bude zaoberať jednou z aktuálnych jazykových tendencií, konkrétne problematikou transformácie frazeologizmov v rusko-slovenskej komparácii. Cieľom monografie je definovanie univerzálnych a špecifických príznakov transformovania frazeologizmov na základe analýzy vyexcerpovaného materiálu z vybraných publicistických zdrojov.


Typ grantu: Grantový projekt Ministerstva vedy a vysokého školstva Ruskej federácie

Číslo projektu: No16.W18.25.0007.

Názov projektu: «Весëлое имя: Пушкин: фестиваль с элементами научной школы»

Doba riešenia: 2016 – 2020

Vedúci projektu: prof. Nina Vladimirovna Barkovskaja, DrSc.

Účastník projektu: PaedDr. Marianna Figedyová, PhD.

Anotácia projektu:

Projekt «Весëлое имя: Пушкин: фестиваль с элементами научной школы» bol zameraný na rozvoj ruského jazyka, literatúry, vzdelávania a kultúrnych tradícií v oblasti východnej, strednej i južnej Európy. Podujatie s aktívnou účasťou Dr. Figedyovej (diskusný príspevok: Koľko ruskej literatúry nájdeme v slovenských základných a stredných školách?) sa konalo 5. – 9. 10. 2017 v Sofii. Spoluorganizátormi podujatia boli Ruské centrum – Sofia a Uralská štátna pedagogická univerzita, Katedra literatúry a metodiky vyučovania s finančnou podporou Ministerstva vedy a vysokého školstva Ruskej federácie. Festival umožnil tvorivé pracovné stretnutie kolegom z Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, Bulharska a Slovenska. Program bol zameraný na mapovanie aktuálneho postavenia ruského jazyka, literatúry, kultúry v jednotlivých krajinách. Výsledkom projektu bolo prehĺbenie vzájomnej tvorivej spolupráce.


Typ projektu: riešenie grantu je podporené dotáciou z Fondu na podporu výskumu UCM v Trnave

Číslo projektu: FPPV-14-2019

Názov projektu: Jazyková hra v súčasných literatúrach vybraných postsovietskych krajín
Doba riešenia:
2019
Vedúci projektu:
Mgr.  Olga Iermachkova, PhD.

Anotácia projektu:

Projekt s názvom Jazyková hra v súčasných literatúrach vybraných postsovietskych krajín sa zameriava na fenomén jazykovej hry, ktorá je dnes veľmi aktuálna a figuruje v rôznych druhoch diskurzu (masmediálnom, internetovom, politickom, hovorovom), a tiež v súčasných umeleckých textoch. Počas riešenia projektu plánujeme koncentrovať pozornosť na súčasnú literatúru postsovietskych krajín (ukrajinskú, bieloruskú, gruzínsku, arménsku), nájsť v nich spoločné a odlišné prvky. Jazyková hra je vedomé, úmyselné porušenie pravidiel a noriem jazyka s cieľom vytvoriť dodatočný efekt (komický, humoristický atď.). Je to jazykový experiment. V projekte sa zameriame najmä na vymedzenie prostriedkov pre vytvorenie jazykovej hry (irónia, paronomázia, kalambúr a iné), hľadanie podobností a rozdielov v metódach reprezentácie irónie a kalambúru v každom vybranom texte. V priebehu práce zadefinujeme kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele (ktorých rétorických figúr je viac a ktorých menej). V projekte sa tiež pokúsime identifikovať dôvody používania jazykovej hry, jej funkcie v texte a efekt, vplyv na čitateľa, a v neposlednom rade interpretovať a klasifikovať príklady jazykovej hry (z hľadiska fonetiky, grafiky, morfológie, slovotvorby, syntaxe, štýlu atď.).  Najväčší záujem a vedecké nóvum bude predstavovať porovnanie príkladov jazykovej hry vo vybraných literatúrach, ktoré neboli v slovenskom kontexte dodnes preskúmané. Nedostatočné preskúmanie irónie a kalambúru ako súčasti jazykovej hry naznačuje naliehavosť problému a jeho aktuálnosť pre vedecké bádanie.


Typ grantu: riešenie grantu je podporené dotáciou z Fondu na podporu výskumu UCM v Trnave

Číslo projektu: FPPV-47-2019

Názov projektu: Prezentácia a propagácia výsledkov výskumu habilitačnej práce na zahraničných rusistických konferenciách

Doba riešenia: 2019

Vedúci projektu: doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD.

Anotácia projektu:

Projekt priamo nadväzoval na dva predchádzajúce projekty – Umelecký model sveta v ruskej poézii metarealizmu/neobaroka (2017) a Recepcia metametaforizmu/metarealizmu v európskom kontexte (2018), ktoré boli úspešne vyriešené s podporou finančnej dotácie z FPPV UCM. Ich hlavným cieľom bol zber a excerpcia materiálu pre napísanie ústredných kapitol habilitačnej práce. Riešenie oboch uvedených projektov významnou mierou prispelo k dokončeniu aj obhajobe habilitačnej práce s názvom Поэтический мир И. Жданова, А. Еременко и А. Парщикова (к дискуссии о „метареализме“). Cieľom aktuálneho projektu bolo prezentovať a propagovať výsledky výskumu na domácich i zahraničných rusistických pracoviskách, medzinárodných vedeckých podujatiach. Okrem svetových rusistických pracovísk išlo o prezentáciu o. i. aj na 14. kongrese organizácie MAPRJAL s názvom Русское слово в многоязычном мире v Nur-Sultane, či na medzinárodnom vedeckom seminári s názvom Európska škola autorov učebníc ruského jazyka (20. – 21. september 2019) v Inštitúte A. S. Puškina v Paríži.  


Typ projektu: riešenie grantu je podporené dotáciou z Fondu na podporu výskumu UCM v Trnave

Názov projektu: Recepcia metametaforizmu/metarealizmu v európskom kontexte

Číslo projektu: FPPV-36-2018

Doba riešenia: 2018

Vedúci projektu: PhDr. Andrea Grominová, PhD.

Anotácia projektu:

Projekt priamo nadväzuje na projekt Umelecký model sveta v ruskej poézii metarealizmu/neobaroka, ktorý bol v r. 2017 úspešne vyriešený s podporou finančnej dotácie z fondu FPPV UCM. Jeho hlavným cieľom bol zber a excerpcia materiálu pre napísanie ústredných kapitol habilitačnej práce, pričom išlo o zmapovanie ruského literárno-kultúrneho kontextu. Keďže v prácach zameraných na analýzu a interpretáciu literárnych diel ruskej proveniencie často absentuje literárnovedná recepcia stredo- a západoeurópskeho priestoru, prostredníctvom tohto grantového projektu by mohlo dôjsť k saturovaniu tohto deficitu. Vzhľadom na to, že aktuálnosť danej témy je vo svetovom meradle nesporná, zmapovanie širšieho európskeho priestoru by prispelo k zvýšeniu hodnoty našej práce, ktorá v slovenských podmienkach predstavuje „prvú lastovičku“. Okrem práce s elektronickými zdrojmi so, žiaľ, obmedzenou dostupnosťou na internetových portáloch za najefektívnejšie riešenie považujeme priamy kontakt s primárnou i sekundárnou literatúrou v knižniciach a archívoch Európskej únie, čo by sa premietlo do teoretickej časti našej práce. Práve vďaka informáciám tohto typu by habilitačná práca v podobe prvého pokusu o komplexnejší pohľad na literárny smer metametaforizmus, resp. metarealizmus bola prínosnou nielen pre slovenský, ale aj svetový literárnovedný kontext.


Typ projektu: KEGA

Číslo projektu: 013UCM-4/2017 

Názov projektu: Vymedzovanie špecifík modelu „ruského sveta“ v ruskom jazyku, literatúre a kultúre

Doba riešenia: 2017–2019

Vedúci projektu: doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc.

Anotácia projektu:

Grantový projekt je zameraný na analýzu podôb a premien jazykového obrazu "ruského sveta" v ruskom jazyku, jeho prenos do rozličných médií a do literatúry a následne do prekladu v priebehu 20. a začiatku 21. storočia. Pozornosť sa bude preto koncentrovať na sledovanie a popis dynamických procesov, ktoré prebiehajú v jazyku, literatúre a preklade pod vplyvom spoločenských zmien, ako aj zmien v spôsobe používania jazyka ako znakového systému v interakcii so všeobecným kultúrnym vývojom (zmena v prístupe k jednotlivcovi, genderové stereotypy a ich premeny, vplyv ideologickej a hodnotovej orientácie, interkultúrny dialóg, globalizačné tendencie atď.), pričom skúmať sa bude aj vývoj samotných národných kultúr a s nimi súvisiacich hodnotových štruktúr, ktoré sa prejavujú v modeloch zobrazovania reality. Kľúčovým pilierom výskumu bude analýza jazykového obrazu sveta na materiáli ruskojazyčných textov.


Typ projektu: riešenie grantu je podporené dotáciou z Fondu na podporu výskumu UCM v Trnave

Názov projektu: Umelecký model sveta v ruskej poézii metarealizmu/neobaroka

Číslo projektu: FPPV-21-2017

Doba riešenia: 2017

Vedúci projektu: PhDr. Andrea Grominová, PhD.

Anotácia projektu:

Projekt je zameraný na prípravu nosných kapitol habilitačnej práce, ktorá bude venovaná odhaleniu umeleckého modelu sveta v ruskej poézii metarealizmu/neobaroka. Aktuálnosť danej témy vo svetovej literatúre nás inšpirovala k jej skúmaniu z pohľadu slovenského rusistu, ktorý sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti zaoberá práve súčasnou ruskou poéziou, na Slovensku zatiaľ zahalenou „rúškom tajomstva“. Správne dekódovanie jednotlivých prvkov tohto postmodernistického smeru v našich podmienkach je takmer nemožnou záležitosťou, pretože ako knižné a časopisecké zdroje, tak aj internetové poskytujú veľmi obmedzené možnosti na vedecké bádanie. Najvhodnejším a najefektívnejším riešením sa nám preto javí dôsledná práca priamo v ruských archívoch a knižničných fondoch, obsahujúcich bohatý zdroj primárnej i sekundárnej literatúry k danej téme, čo by pripravilo základnú bázu na napísanie kľúčových kapitol habilitačnej práce. Domnievame sa, že bezprostredný kontakt s materiálom i ruským prostredím, v ktorom sa táto literatúra zrodila a vyvíja sa aj dnes, by mohol zlepšiť kvalitu budúcej habilitačnej práce a prispel by tak k prvému pokusu o celostnejší a inovatívnejší pohľad na metarealizmus/ neobaroko ako súčasti moderného umenia a diania vo svete.


Typ projektu: Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, Научно-изследователски сектор, Научна и художествено-творческа дейност

Číslo projektu: Zmluva č. НИХ – 379/2016 г. от 27.05.2016 г.

Názov projektu: Медии. Език. Общество: проблеми и перспективи

Doba riešenia: 2016–2017

Vedúci projektu: prof. Mariyana Parzulova-Baeva, DrSc.

Anotácia projektu:

Cieľom projektu bolo poukázať na zmeny v súčasnej globálnej spoločnosti a ich odzrkadlenie v niektorých slovanských jazykoch (bulharskom, slovenskom a ruskom). Predmetom skúmania sú kľúčové funkcie masmédií a ich vplyv na vedomie spoločnosti prostredníctvom rôznych lingvistických prostriedkov.


Typ projektu: KEGA

Číslo projektu: 025UCM-4/2014

Názov projektu: Zvyšovanie efektivity edukačného procesu v rusko-slovenskej komparácii

Doba riešenia: 2014–2016

Zodpovední riešitelia: prof. Elena Markova, DrSc., doc. PhDr. Tatjana Grigorjanová, CSc.

Anotácia projektu:

Projekt bol zameraný predovšetkým na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v novoakreditovanom študijnom programe Ruský jazyk v odbornej komunikácii. Riešitelia reagovali na potrebu koncipovania moderných učebných materiálov, ktoré odrážajú nielen históriu, ale aj najnovšie tendencie vo vývine jazyka, zohľadňujú širší interdisciplinárny prístup a interkultúrny aspekt. Praktická časť učebných materiálov je zameraná na rozvíjanie komunikatívnych zručností, na prehlbovanie znalostí odborného ruského jazyka, skúmanie dynamicky sa rozvíjajúceho jazyka masmédií, na tlmočnícke a prekladateľské zručnosti, analýzu a interpretáciu literárnych diel. Všetky publikácie sú zamerané na ťažiskové predmety uvedeného študijného programu. Projekt rieši otázky aplikovaného výskumu a jeho výsledky sú prezentované vo forme vysokoškolských učebných textov a vedeckých a odborných štúdií.


Typ projektu: VEGA

Číslo projektu: 1/0424/13

Názov projektu: Hlavné vývinové tendencie v lexike súčasných spisovných slovanských jazykov (na materiáli ruského a slovenského jazyka)

Doba riešenia: 2013-2015

Zodpovední riešitelia: doc. PhDr. Tatjana Grigorjanová, CSc., prof. Elena Markova, DrSc.

Anotácia projektu:

Grantový projekt je zameraný na analýzu hlavných vývinových tendencií v lexikálnom systéme súčasných spisovných slovanských jazykov, predovšetkým však na analýzu súčasnej jazykovej situácie z pohľadu ruského a slovenského jazyka. V rámci vývinových tendencií sa pozornosť sústredí na dynamické procesy, ktoré prebiehajú v slovnej zásobe porovnávaných jazykov pod vplyvom intelektualizácie, demokratizácie, terminologizácie, determinologizácie, internacionalizácie a neologizácie. Dôraz sa bude klásť na vzájomnú interakciu vonkajších podmienok a nových vyjadrovacích a komunikačných potrieb. Ťažisko analýzy bude spočívať v skúmaní jazykových prejavov realizovaných v rozličných komunikačných sférach a analýze sémantickej a štylistickej diferenciácie.


Typ projektu: VEGA

Číslo projektu: 1/4741/07

Názov projektu: Tetraevangelium Hanigoviensis

Doba riešenia: 2007-2009

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Pavel Šima, CSc.


Typ projektu: KEGA

Číslo projektu: 3/5141/07 

Názov projektu: Teoretická a edukačná transformácia rusistického vzdelávania ma I. a II. stupni vysokoškolského štúdia

Doba riešenia: 2007-2009 

Riešitelia: prof. PhDr. Pavel Šima, CSc., doc. PhDr. Tatjana Grigorjanová, CSc.


Typ projektu: VEGA

Číslo projektu: 1/4742/07

Názov projektu: Slovensko-ruský slovník II.

Doba riešenia: 2006–2009

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Tatjana Grigorjanová, CSc.

Riešitelia: doc. PhDr. Liliana Belovičová, CSc., PaedDr. Lenka Čokinová

Anotácia projektu:

Ide o pokračovanie grantovej úlohy č. 2/3152/23A, Slovensko-ruský slovník, riešenej v r. 2003-2005. V priebehu realizácie pôvodnej koncepcie sa ukázalo, že jednozväzkový slovník nie je v stave zachytiť všetky dôležité jazykové zmeny, odohrávajúce sa v súčasnej slovenčine a ruštine, no najmä prudký nárast slovnej zásoby a zmeny v sémantickej štruktúre či textovom využití heslového slova (jeho sémanticko-syntaktickú kompatibilitu). Preto sa autori slovníka boli nútení rozšíriť pôvodný rozsah diela a namiesto jednozväzkového slovníka skoncipovať dvojzväzkový (I. zv. – písmená A-O; II. zv. – písmená P-Ž) a požiadať o nový grant na II. zväzok spomínaného diela.


Typ projektu: VEGA

Číslo projektu: 1/2240/05

Názov projektu: Rusko-slovenské kultúrne kontakty

Doba riešenia: 2005-2007

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Anna Pavlásková, CSc.

Riešiteľ: doc. PhDr. Tatjana Grigorjanová, CSc.


Typ projektu: VEGA 

Číslo projektu: 2/3152/23 A 

Názov projektu: Slovensko-ruský slovník I.

Doba riešenia: 2003-2005

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Tatjana Grigorjanová, CSc.  

Anotácia projektu:

Ide o všeobecný prekladový slovník stredného typu, založený na konfrontácii súčasnej spisovnej slovenčiny a ruštiny a zachytávajúci aktuálny stav slovnej zásoby konfrontovaných jazykov, s osobitným zreteľom na zmeny a vývojové tendencie, ktoré sa v nej uplatnili od publikovania posledného obdobného slovníka (no iba jednozväzkového) pred viac ako štvrťstoročím (1976). Slovník je určený predovšetkým slovensko-ruskému používateľovi. V súčasnosti nie je na knižnom trhu žiaden slovensko-ruský slovník tohto typu, a preto tak verejnosť, ako aj knižné vydavateľstvá prejavujú oň veľký záujem.


Aktuality
Harmonogram slávnostných promócií absolventiek a absolventov Filozofickej fakulty UCM v Trnave
Katedra rusistiky podporuje otvorený list ministrovi školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR 
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Kontakt
  • Katedra rusistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete