Rigorózne konanie


Rigorózne konanie na Katedre rusistiky je možné absolvovať v nasledujúcich akreditovaných študijných odboroch a programoch:


Študijný odbor:  Filológia

Študijný program: Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii


Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy

Študijný program: Učiteľský kombinačný študijný program pozostávajúci z dvoch predmetov, z ktorého jeden je ruský jazyk a literatúra


Podmienky prijatia na rigorózne konanie

- Uchádzač o rigorózne konanie musí byť absolventom identického alebo príbuzného študijného odboru (Učiteľstvo ruského jazyka v kombinácii alebo neučiteľského odboru Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii). V prípade nejasností rozhoduje o možnosti štúdia dekan fakulty.

- Kandidát musí mať minimálne 1 rok praxe.

- Uchádzač sa môže prihlásiť na rigorózne konanie počas celého roka.

- Uchádzač si môže zvoliť vlastnú tému rigoróznej práce, ktorá po konzultácii so školiteľom bude predložená na schválenie komisii pre rigorózne konanie.

- Uchádzač bude vyrozumený písomne o rozhodnutí vo veci schválenia témy. Následne uhradí  poplatok spojený s rigoróznym konaním. 


Vyplnenú prihlášku na rigorózne konanie môžete poslať na adresu:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda

Oddelenie akademických činností 

Námestie J. Herdu 2

917 01 Trnava


Rigorózna skúška pozostáva z ústnej skúšky a obhajoby práce. Ústna skúška bude zameraná na jednotlivé časti ruskej jazykovedy a literárnej vedy, podľa zvolenej témy rigoróznej práce a zo skúšky z filozofie (PhDr.) alebo didaktiky (PaedDr.).


Profil absolventa:

Absolvent rigorózneho konania na základe samostatného štúdia a spracovania vedeckej práce získal hlbšie vedomosti o svojom študijnom odbore. Dokáže si samostatne osvojovať nové vedecké poznatky,  analyzovať a aplikovať ich v praxi, ale aj tvorivým spôsobom ich rozvíjať a prichádzať s vlastnými riešeniami.


Koordinátor rigorózneho konania: doc. PhDr. Lukáš Gajarský, PhD. (lukas.gajarsky(zav.)ucm.sk).Smernica pre rigorózne konanie


Prihláška na rigoróznu skúšku


Okruhy otázok k rigoróznej skúške PhDr.


Okruhy otázok k rigoróznej skúške PaedDr.


Aktuality
Harmonogram slávnostných promócií absolventiek a absolventov Filozofickej fakulty UCM v Trnave
Katedra rusistiky podporuje otvorený list ministrovi školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR 
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Kontakt
  • Katedra rusistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete