Rigorózne konanie


Rigorózne konanie na Katedre rusistiky je možné absolvovať v nasledujúcich akreditovaných študijných odboroch a programoch:


Študijný odbor:  Filológia

Študijný program: Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii


Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy

Študijný program: Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)


Podmienky prijatia na rigorózne konanie

- Uchádzač o rigorózne konanie musí byť absolventom identického alebo príbuzného študijného odboru (Učiteľstvo ruského jazyka v kombinácii alebo neučiteľského odboru Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii). V prípade nejasností rozhoduje o možnosti štúdia dekan fakulty.

- Kandidát musí mať minimálne 1 rok praxe.

- Uchádzač sa môže prihlásiť na rigorózne konanie počas celého roka.

- Uchádzač si môže zvoliť vlastnú tému rigoróznej práce, ktorá po konzultácii so školiteľom bude predložená na schválenie komisii pre rigorózne konanie.

- Uchádzač bude vyrozumený písomne o rozhodnutí vo veci schválenia témy. Následne uhradí  poplatok spojený s rigoróznym konaním. 


Vyplnenú prihlášku na rigorózne konanie môžete poslať na adresu:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda

Oddelenie akademických činností 

Námestie J. Herdu 2

917 01 Trnava


Rigorózna skúška pozostáva z ústnej skúšky a obhajoby práce. Ústna skúška bude zameraná na jednotlivé časti ruskej jazykovedy a literárnej vedy, podľa zvolenej témy rigoróznej práce a zo skúšky z filozofie (PhDr.) alebo didaktiky (PaedDr.).


Profil absolventa:

Absolvent rigorózneho konania na základe samostatného štúdia a spracovania vedeckej práce získal hlbšie vedomosti o svojom študijnom odbore. Dokáže si samostatne osvojovať nové vedecké poznatky,  analyzovať a aplikovať ich v praxi, ale aj tvorivým spôsobom ich rozvíjať a prichádzať s vlastnými riešeniami.


V prípade záujmu sa so svojimi otázkami môžete obrátiť na katedrového koordinátora štúdia, ktorým je PhDr. Lukáš Gajarský, PhD. (lukas.gajarsky(zav.)ucm.sk).Smernica pre rigorózne konanie


Prihláška na rigoróznu skúšku


Okruhy otázok pre rigoróznu skúšku

Aktuality
Harmonogram slávnostných promócií absolventov

Harmonogram štátnych skúšok - Máj - Jún 2023 
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Kontakt
  • Katedra rusistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete