Jednoodborové štúdium (Bc.)


Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii – bakalárske štúdium


Rada pre študijný program:

 • predseda RŠP: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
 • členka: doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD.
 • člen: prof. Oleh Vladimirovič Tyschenko, DrSc.
 • zástupca študentov: Bc. Samuel Žeňuch
 • zástupca študentov: Mgr. Tamara Mujkošová
 • zástupca externého prostredia ‒ absolvent: Mgr. Linda Hospodárová
 • zástupca externého prostredia ‒ zamestnávateľ: doc. Dmitrij Vaščenko, PhD.


  Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

  • prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.


  Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

  • prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. – funkčné  miesto profesora
  • prof. Oleh Tyshchenko, DrSc. – funkčné miesto profesora
  • doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD. – funkčné miesto docentky
  • doc. PhDr. Lukáš Gajarský, PhD. – funkčné miesto docenta
  • Mgr. Olga Iermachkova, PhD. – funkčné miesto docentky  Profil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov študijného programu – bakalársky stupeň štúdia


  Profil absolventa a ciele vzdelávania


  Výstupy vzdelávania v kategóriách:


  1.         Vedomosti:

  • disponuje slovnou zásobou študovaného jazyka postačujúcou k porozumeniu a aktívnej komunikácii na úrovni všeobecných tém,
  • ovláda odbornú lexiku v oblasti práva, ekonomiky a biznisu,
  • získa pojmový aparát a základné teoretické poznatky z lingvistiky a literárnej vedy,
  • oboznámi sa s históriou ruskej literatúry v kontexte európskej literatúry,
  • pozná základné reálie Ruskej federácie z oblasti geografie, histórie, kultúry a umenia,
  • získa všeobecné poznatky o problematike interkultúrnej komunikácie (iná hodnotová orientácia, iné tradície, ...).


  2.         Zručnosti:

  • orientuje sa v spôsobe myslenia zodpovedajúcom ruskej mentalite,
  • vie interpretovať a hodnotiť kultúrne determinované fakty spojené so súčasným i historickým, spoločenským vývojom Rusi, Sovietskeho zväzu a Ruskej federácie,
  • vie identifikovať fenomény, ktoré by mohli sťažiť alebo celkom znemožniť interkultúrnu komunikáciu,
  • dokáže spájať poznatky o ruských reáliách so slovenským a európskym kontextom a dynamicky ich konfrontovať s reáliami materskej kultúry,
  • dokáže efektívne využívať získané poznatky na prekonávanie jazykovej a kultúrnej bariéry,
  • vie identifikovať a verbalizovať kultúrne špecifiká, resp. kultúrne podmienené neverbálne správanie nositeľa ruskej kultúry,
  • ovláda základné informačné technológie a vie ich efektívne využívať v praxi,
  • ovláda stredne pokročilé zručnosti v oblasti odborného prekladu a tlmočenia všeobecných a základných odborných tém,
  • ovláda základné prvky obchodnej korešpondencie.


  3.         Profesijné kompetencie:

  • rozumie ruskému komunikátu na základe audiálnej prezentácie a vie aktívne reagovať,
  • číta originálne texty a rozumie čítanému ruskému textu strednej obťažnosti,
  • ústne sa vyjadruje bez zjavných problémov v rovine komunikatívnej dostatočnosti,
  • písomne sa vyjadruje v rámci bežnej všeobecnej a odbornej komunikácie,
  • vie prekladať písomné texty v oboch translačných smeroch v rámci bežnej komunikácie a v základných odborných oblastiach,
  • je schopný/schopná tlmočiť v oboch smeroch bežné prejavy a vykonávať kulturologicky zamerané sprievodcovské služby,
  • prostredníctvom pomôcok vie prekladať a tlmočiť aj náročnejšie texty vyžadujúce odbornú prípravu,
  • zvláda zručnosti späté so sociálnou komunikáciou v bežných životných a obchodných situáciách,
  • dokáže využívať poznatky z ruskej literatúry a kultúry k nadväzovaniu osobných vzťahov s partnermi z cieľovej ruskej oblasti a vie sa im prezentovať ako partner znalý a citlivý voči ich kultúre,
  • vie používať teoretické poznatky na dopĺňanie odbornej slovnej zásoby tak, aby sa ľahko adaptoval(-a) na podmienky budúceho pracovného zaradenia.


  4.         Prenositeľné kompetencie

  • je pripravený(-á) pracovať v tíme a odovzdávať svoje znalosti, zručnosti a skúsenosti ostatným členom tímu,
  • zvláda prípravu prezentácie, vie prezentovať, argumentovať a dobre vystupovať v diskusii,
  • vie vyhľadávať potrebné informácie v internetovom priestore a využívať ich pre vlastný profesijný rozvoj,
  • vďaka odbornej kvalifikácii vie rozlíšiť relevantné informácie od nerelevantných a od tzv. fake news.  Uplatniteľnosť absolventov bakalárskeho stupňa štúdia

  Absolventi študijného programu sa môžu uplatniť v hospodárskej a kultúrnej sfére, štátnej správe, medzinárodných spoločnostiach, prekladateľských a tlmočníckych agentúrach či v špecializovaných oblastiach komunikácie (ekonomika, obchodná korešpondencia, cestovný ruch, obchodné a finančné právo atď.).  Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu

  Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov FF UCM.

  • V rámci hodnotenia spokojnosti absolventov so štúdiom na Katedre rusistiky FF UCM sme za študijný program Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii získali spätnú väzbu – dve najvyššie hodnotenia „veľmi dobrá“ a „skôr dobrá“. 
  • Žiaden absolvent, ktorý sa zúčastnil prieskumu, nevyjadril nespokojnosť so štúdiom na našej katedre. 
  • Na otázku Zamestnali ste sa v odbore, ktorý ste študovali? až 52,9% absolventov študijného programu Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii odpovedalo kladne, zamestnali sa v prekrývajúcom odbore, a takmer 12% sa zamestnalo výlučne v študovanom odbore. 
  • Na otázku, či im pomohlo štúdium odboru v pripravenosti v zamestnaní takmer 30% odpovedalo jednoznačne “áno“ a 35,3% „skôr áno“. 
  • Na otázku, či bol ich zamestnávateľ spokojný s ich kvalitou pripravenosti v začiatkoch ich pôsobenia, až 70,6% absolventov odpovedalo jednoznačne „áno“ a takmer 18% „skôr áno“, čo svedčí o vysokej kvalite pripravenosti študentov Katedry rusistiky FF UCM pre ich budúce povolanie. Až 47,1% absolventov si našlo prácu za menej ako 3 mesiace po  úspešnom ukončení štúdia na našej katedre.  Súbory na stiahnutie:

  Infolisty pre denné bakalárske štúdium 

  Infolisty pre externé bakalárske štúdium

  Odporúčaný študijný plán pre denné bakalárske štúdium

  Odporúčaný študijný plán pre externé bakalárske štúdium

  Aktuality
  Katedra rusistiky podporuje otvorený list ministrovi školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR 
  Podávanie žiadostí o ubytovanie na UCM 
  Kalendár
  po ut st št pi so ne
            01 02
  03 04 05 06 07 08 09
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  Kontakt
  • Katedra rusistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
  Sociálne siete