Publikácie

Členovia Katedry rusistiky sú autormi a spoluautormi mnohých domácich i zahraničných vedeckých monografií, učebníc, študijných materiálov či slovníkov, o čom svedčí nasledovný zoznam publikácií: 

IERMACHKOVA, O.: Реалии России. Часть 2. Brno: Tribun EU, 2022. 142 s. ISBN 978-80-263-1716-6.

Vysokoškolská učebnica je určená v prvom rade poslucháčom študijného programu Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii na Katedre rusistiky FF UCM v Trnave, ale svoje využitie bezpochyby nájde aj na iných rusistických, slavistických či filologických pracoviskách. Cieľom učebnice je pomôcť slovenským študentom pri štúdiu ruštiny, zoznámiť ich so základnými reáliami Ruska a rozšíriť ich vedomosti o súčasnej ruskej spoločnosti.

CINTULA, I.: Občianska vojna 1917-1922 v ruskej literatúre. Brno: Tribun EU, 2022. 230 s. ISBN 978-80-263-1710-4.

V rámci univerzitného projektu podporeného z Fondu pre podporu výskumu UCM s registračným číslom a názvom projektu FPPV-01-2022 Zvyšovanie efektivity edukačného procesu na hodinách ruskej literatúry bola vydaná publikácia – čítanka s názvom Občianska vojna 1917 – 1922 v ruskej literatúre, autorom ktorej je doktorand Katedry rusistiky a súčasne vedúci projektu Mgr. Igor Cintula. Čítanka je koncipovaná ako doplňujúci učebný materiál určený slovenským študentom rusistiky, predovšetkým potom študentom ruskej filológie, ktorého účelom je zefektívniť štúdium ruskej literatúry začiatku 20. storočia na vyučovacích hodinách. 

GAJARSKÝ, L.: Axiological aspect of journalistic texts (on the material of Russian and Slovak news reports). Belgorod: Izdateľskij dom "Belgorod" NIU "BelGU", 2020. 96 s. ISBN 978-5-9571-3017-8

Vedecká monografia sa zaoberá axiologickým aspektom ruských a slovenských novinových správ. Cieľom monografie je preskúmanie a porovnanie jazykových prostriedkov na úrovni lexiky, pomocou ktorých sa prejavuje hodnotenie v ruských a slovenských spravodajských textoch.

IERMACHKOVÁ, O. – MATUŠKOVÁ, E.: География: 3 класс. Brno: Tribun EU, 2020. 223 s. ISBN 978-80-263-1587-2

Učebnica "Geografia: 3. ročník" je určená pre študentov rusko-slovenských sekcií bilingválnych a slovanských gymnázií. Zámerom učebnice je kompenzovať nedostatok učebných pomôcok pre slovenské bilingválne inštitúcie s vyučovacím jazykom ruským. Učebnica predstavuje základný komplex poznatkov o všetkých kontinentoch sveta a jeho regiónoch. Jazykové spracovanie učebnice prispieva k rýchlemu a efektívnemu zvládnutiu učiva. 

GRIGORJANOVÁ, T. – GAJARSKÝ, L.: Učebnica rusko-slovenských homoným. Brno: Tribun EU, 2020. 119 s. ISBN 978-80-263-1614-5

Moderne skoncipovaná učebnica je orientovaná na oblasť rusko-slovenskej medzijazykovej homonymie. Učebnica môže pomôcť študentom rusistiky efektívne zvládnuť pomerne široký repertoár rusko-slovenských homonymných dvojíc, tzv. falošných priateľov prekladateľa. Študenti sa naučia postihovať zhody a rozdiely vo význame medzijazykových homoným, no hlavne predchádzať chybám a významovým posunom pri ich praktickom používaní. 

FIGEDYOVÁ, M.: Обзор русской живописи от истоков до начала ХХ века. Brno: Tribun EU, 2019. 95 s. [CD-ROM] ISBN 978-80-263-1532-2

Prehľad vybraných diel ruského výtvarného umeniaje určený predovšetkým pre študentov Katedry rusistiky FF UCM, ale aj ostatným čitateľom, ktorí sa zaujímajú o ruské výtvarné umenie. Cieľom učebnice je oboznámiť čitateľa so základnými medzníkmi rozvoja ruského výtvarného umenia od jeho zrodu po začiatok 20. storočia. Výklad je zasadený do širšieho kontextu tvorivej činnosti, čo umožňuje jeho hlbšie pochopenie.   

GRIGORJANOVÁ, T. – GAJARSKÝ, L.: Slovník rusko-slovenských medzijazykových homoným. Brno: Tribun EU, 2019. 126 s. ISBN 978-80-263-1544-5

Slovník je určený predovšetkým pre slovenských študentov rusistiky, ale môže byť užitočnou pomôckou pre pedagógov, prekladateľov, lexikografov, ale aj širokú odbornú a laickú verejnosť. V slovníku je spracovaných 610 rusko-slovenských homonymných dvojíc, ktoré patria k širšiemu jadru ruskej a slovenskej slovnej zásoby. 

STĚPANOVÁ, L. – GAJARSKÝ, L. – Мир современного русского языка. Brno: Tribun EU, 2019. 97 s. ISBN 978-80-263-1528-5

Učebnica je jedným z výstupov grantového projektu KEGA 013UCM-4/2017 Vymedzovanie špecifík modelu „ruského sveta“ v ruskom jazyku, literatúre a kultúre. Učebnica poskytuje prehľad hlavných procesov, ktoré prebiehajú v súčasnom ruskom jazyku. Každá téma obsahuje krátky teoretický výklad a praktické cvičenia, ktoré sú zamerané na upevnenie učiva a novú slovnú zásobu. 

Acta Rossica Tyrnaviensis IV. Zborník štúdií Katedry rusistiky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Brno: Tribun EU, 2019. 99 s. ISBN 978-80-263-1480-6

Zborník je jedným z výstupov grantového projektu KEGA 013UCM-4/2017 Vymedzovanie špecifík modelu „ruského sveta“ v ruskom jazyku, literatúre a kultúre. Autori príspevkov sa zaoberajú reflexiou obrazu ruského sveta vo frazeologickom, paremiologickom, literárnom a masmediálnom priestore.

ŠAJGALÍKOVÁ, H. – POSOKHIN, I. – GROMINOVÁ, A.: Ruština pre samoukov a pre jazykové školy. Bratislava: Aktuell, 2018. 345 s. ISBN 978-80-8172-021-5

Učebnica je určená širokej verejnosti a spĺňa všetky požiadavky efektívneho prístupu k osvojeniu si jazyka. Vychádza z nulovej znalosti ruského jazyka a vedie k zvládnutiu základnej slovnej zásoby a potrebných gramatických javov. Tematické okruhy zodpovedajú aktuálnym požiadavkám praxe. Učebnica umožňuje dosiahnuť úroveň A2/B1. 

Определение картины мира в русском языке, культуре и литературе: zborník štúdií z konferencie Katedry rusistiky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Katedry ruského jazyka a ruskej literatúry Historicko-filologickej fakulty Belgorodskej štátnej národnej výskumnej univerzity. Brno: Tribun EU, 2018185 s. ISBN 978-80-263-1402-8

Konferenčný zborník predstavuje jeden z výstupov grantového projektu KEGA 013UCM-4/2017 Vymed­zo­vanie špecifík modelu „ruského sveta“ v ruskom jazy­ku, literatúre a kul­túre.

Jednotlivé príspevky sú venované osobitostiam obrazu „ruského sveta“ v ruskom jazyku, literatúre, v procese výučby ruského jazyka ako cudzieho a v médiách. 

Acta Rossica Tyrnaviensis III. Zborník štúdií Katedry rusistiky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Brno: Tribun EU, 2018. 136 s. ISBN 978-80-263-1414-1 

Zborník obsahuje príspevky, ktoré vznikli v rámci grantového projektu KEGA 013UCM-4/2017 Vymedzovanie špecifík modelu “ruského sveta” v ruskom jazyku, literatúre a kultúre.

KUSÁ, M.: Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825 – 2015. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2017. 264 s. ISBN 978-80-224-1556-9 

Publikácia prináša nové výsledky výskumu dejín prekladu na Slovensku a rozširuje časový záber do minulosti až po súčasnosť. Ruská literatúra je v slovenskej kultúre dominantným fenoménom s bohatou a dlhou tradíciou. Prekladanie z ruštiny svojím pôsobením určovalo vývoj, podoby a trendy umeleckého prekladu na Slovensku. Monografia má zásadný význam v rámci historiografie prekladu, kulturológie, literárnej aj lingvistickej rusistiky a slovakistiky, translatológie a v pedagogickom procese (translatologický, filologický a učiteľský program).

GRIGORJANOVÁ, T. – GAJARSKÝ, L.: Cvičebnica z konzekutívneho a simultánneho tlmočenia. Brno: Tribun EU, 2016. 120 s. ISBN 978-80-263-1152-2 

Publikácia je určená predovšetkým pre slovenských študentov rusistiky v magisterskom stupni štúdia, ale je vhodná aj pre začínajúcich tlmočníkov v odbore tlmočníctvo a prekladateľstvo s dobrou znalosťou gramatického systému ruského jazyka a jeho lexikálnej zásoby. Učebnica sa delí na dve časti, z ktorých prvá obsahuje desať a druhá osem lekcií. Prvá časť je zameraná na tlmočenie z listu a konzekutívne tlmočenie. Druhá časť je venovaná simultánnemu tlmočeniu. Všetky texty sú autentické a iba minimálne upravované. Súčasťou publikácie sú aj audio nahrávky.

GAJARSKÝ, L. – GRIGORJANOVÁ, T.: S ruštinou na cestách. Brno: Tribun EU, 2016. 125 s. ISBN 978-80-263-1151-5 

Vysokoškolská učebnica je určená predovšetkým pre študentov rusistiky a pre všetkých, čo si chcú prehĺbiť svoje komunikačné zručnosti z rôznych oblastí cestovného ruchu. Obsahovo je učebnica členená na 10 tematických celkov, v ktorých sa študenti oboznámia s témami súvisiacimi s cestovaním ako aj s témami, ktoré dopĺňajú ich jazykovú kompetenciu. Každá lekcia obsahuje slovnú zásobu k téme, hlavný text a jeho zvukový záznam, rôzne cvičenia, materiál k rozvíjaniu komunikačných schopností a prekladové cvičenia. Učebnica zahŕňa aj cvičenia na počúvanie, ktoré pozostávajú väčšinou z autentických reportáží, rozhovorov, reklám a pod.

GROMINOVÁ, A.: Обзор русских литературных памятников ХI–XVII веков. Brno: Tribun EU, 2016. 205 s. ISBN 978-80-263-1154-6. 

Učebnica je adresovaná predovšetkým slovenským študentom študujúcim ruský jazyk a literatúru. Kniha sa sústreďuje na kľúčové literárne pamiatky 11. až 17. storočia a jej cieľom je zvýšenie záujmu študentov o čítanie starej ruskej literatúry. Učebnica pozostáva zo štyroch kapitol, v ktorých sa študenti oboznámia s krátkym prehľadom skúmaného obdobia rozvoja staroruskej literatúry a so základnou charakteristikou jednotlivých literárnych pamiatok, ktoré sú podložené textami alebo úryvkami. Súčasťou učebnice sú aj kontrolné otázky a úlohy k preberaným témam.

МАРКОВА, E. M.: История русского языка литературного языка в общеславянском контекстеУчебное пособие. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2016. 112 s. ISBN 978-80-8105-810-3 

Učebnica opisuje formovanie a fungovanie súčasného ruského spisovného jazyka a je adresovaná slovanským študentom, ktorí sa v nej oboznámia s históriou praslovanského jazyka, vznikom a vývojom iných slovanských štátov a s krátkou charakteristikou literárnych diel, v ktorých sa objavili špecifiká toho alebo iného obdobia rozvoja ruského jazyka. Učebnica vysvetľuje úlohu spisovateľov a jazykovedcov pri stanovení jeho súčasných a štylistických noriem. Výrazná časť učebnice sa zaoberá charakteristikou ruského spisovného jazyka, jeho pôvodom, periodizáciou a štylistickým systémom súčasného ruského jazyka.

ПАРЗУЛОВА, М.: Медиалингвистика. Учебное пособие. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2016. 120 s. ISBN 978-80-8105-811-0 

Cieľom učebnice je v krátkosti oboznámiť študentov s medialingvistikou, ktorá sa zaoberá skúmaním pravidiel fungovania mediálneho jazyka. Učebnica pozostáva zo štyroch častí. Prvá časť definuje kľúčové termíny medialingvistiky. Druhá časť vysvetľuje podstatu mediálneho jazyka a mediálneho textu. Tretia časť sa venuje rôznym aspektom fungovania jazyka médií a tendenciám jeho vývoja. Štvrtá časť obsahuje cvičenia zamerané na analýzu základných typov mediálnych textov, lexikálnych a frazeologických jednotiek a ich štylistickej úlohy. Piata časť zahŕňa krátky slovník s najpoužívanejšími termínmi v komunikačnej sfére.

ГРИГОРЯНОВA, Т. – МАТЫЦИНА, М.: Практическая стилистика русского языкаУчебное пособие. Brno: Tribun EU, 2016. 100 s. ISBN 978-80-263-1153-9 

Cieľom učebnice je pomôcť študentom magisterského stupňa štúdia osvojiť si návyky komunikačnej kompetencie v ruskom jazyku a schopnosť vedieť optimálne využiť prostriedky ruského jazyka pri ústnej a písomnej komunikácii v administratívnom prostredí a v sfére vedy, ktoré sú kľúčovými pre ich profesionálnu prípravu. V učebnici sa študenti oboznámia so štylistikou administratívneho štýlu a pravidlami písania vedeckých prác v súlade s jazykovými normami a špecifickými požiadavkami administratívneho a náučného štýlu. Praktická časť učebnice je orientovaná predovšetkým na lexikálnu štylistiku.

МАРКОВА, Е. М.  ГРИГОРЯНОВА, Т.Динамические аспекты лексики современных славянских языков. Монография. Brno: Tribun EU, 2016. 187 c. ISBN 978-80-263-0566-8 

Na materiáli lexiky slovanských jazykov, ruského a slovenského a čiastočne českého, sa demonštrujú základné dynamické javy v lexike ako všeobecné tendencie zmien lexikonov na prelome 20. a 21. storočia, vektory sémantického vývoja lexiky a dynamické procesy v oblasti frazeológie a morfológie. Monografia sa venuje procesom preberania, archaizácie, aktualizácie lexiky, aktivizácii sémantickej derivácie, frazeologickým transformáciám, intertextualite a pod. V monografii sa zdôrazňuje úloha médií a internetu, vplyv anglického jazykaa všeobecné globálne tendencie v slovnej dynamike rôznych slovanských jazykov.

DOHNAL, J. Ruská povídka: Čítanka a cvičebnice interpretace literárního textu. Brno: Tribun EU, 2016. 201 s. ISBN 978-80-263-1117-1 

Čítanka a cvičebnica je určená študentom vyšších ročníkov stredných škôl a študentom vysokých škôl, ktorí študujú ruský jazyk a literatúru, resp. ruskú kultúru. Publikácia obsahuje výber z poviedok ruských autorov prelomu 19. a 20. storočia. Cieľom publikácie je sprostredkovať niektoré z vývojových tendencií, ktoré charakterizovali toto obdobie ruskej literatúry po obsahovej, ale predovšetkým po tematickej, štylistickej a formálnej stránke. Texty poviedok sú doplnené o úlohy, ktoré majú študenti plniť pri prenikaní do povrchových vrstiev literárneho textu.

Acta Rossica Tyrnaviensis II 2016. Zborník štúdií Katedry rusistiky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Brno: Tribun EU, 2016. 626 s. ISBN 978-80-263-1039-6 

Zborník je jedným z výstupov grantového projektu KEGA č. 025UCM-4/2014 Zvyšovanie efektivity edukačného procesu v rusko-slovenskej komparácii. Autori sa zaoberajú problematikou vyučovania ruského jazyka pre slovanských a neslovanských študentov; ruského jazyka ako rodného jazyka; úrovňami ovládania ruského jazyka; synergiou starej a novej metodiky učenia ruštiny ako cudzieho jazyka; profesionálnou prípravou učiteľov a prekladateľov ruského jazyka; súčasnou lexikografiou a novými technológiami tvorenia slovníkov, literatúrou a tiež kultúrou Ruska pri výučbe ruštiny ako cudzieho jazyka.

GROMINOVÁ, A.: Systém obraznosti a umelecký model sveta v lyrike F.I. Ťutčeva a A.A. Feta. Trnava. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. 138 s. ISBN 978-80-8105-684-0 

Vedecká monografia sa zaoberá lyrikou ruských básnikov F.I. Ťutčeva a A.A. Feta, ktorí sú zaraďovaní k esteticko-umeleckému prúdu tzv. čistej poézie. Večné témy ako láska, krása, život a smrť, hľadanie svojho vzťahu k svetu, zmysel ľudskej existencie, chaos ako prapočiatok, z ktorého sa všetko rodí a zároveň zaniká, sú neoddeliteľnou súčasťou básnického odkazu Ťutčeva a Feta a svojou nadčasovosťou sú aktuálne aj dnes. Autorka monografie sa snaží pomocou analýzy a interpretácie básnických textov oboch lyrikov odhaliť systém obraznosti ako nástroja na dekódovanie ich umeleckého modelu sveta.


 Acta Rossica Tyrnaviensis I. Zborník štúdií Katedry rusistiky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Brno: Tribun EU, 2015. 148 s. ISBN 978-80-263-0993-2 

Zborník je jedným z výstupov grantového projektu KEGA č. 025UCM-4/2014 Zvyšovanie efektivity edukačného procesu v rusko-slovenskej komparácii. Zborník sa zaoberá problematikou lingvodidaktického a lexikografického opisu lexiky a gramatiky, vyučovaním rečovej komunikácie na hodinách ruštiny ako cudzieho jazyka a otázkami organizácie učebného procesu.

DOHNAL, J.: Русская литература ХVIII века избранные тексты II. Хрестоматия. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 278 c. ISBN: 978-80-210-7065-3 

Tento súbor vybraných textov z ruskej literatúry 18. storočia nadväzuje na čítanku Русская литература XVIII века. Избранные тексты I. Kniha ponúka možnosť prečítať si v origináli texty, ktoré sa považujú za klasické a ktoré umožňujú zoznámiť sa s tým, čo ruská literatúra priniesla pred vstupom do svojho mimoriadne úspešného rozkvetu 19. storočia.

ДОГНАЛ, Й.Русская «малая проза» рубежа ХIX – XX веков в контексте изучения европейских моделей мира. Нижний Новгород: ННГУ, 2014. 184 c. ISBN 978-5-91326-326-1 

Autor monografie sa venuje štúdiu ruskej literatúry 19. a 20. storočia. Kniha podáva charakteristiku modelov sveta, ktoré sa odrážajú v literatúre. Autor sa dotýka problematiky duchovných hodnôt, úlohy symbolu v realizácii modelov sveta v literárnych dielach a zobrazenia povahy vnútorného a vonkajšieho sveta literárnych postáv. Autor poukazuje na vzájomne spojenie vývoja ruskej a europskej literatúry. Monografia obsahuje interpretáciu diel L. Andrejeva, L. Tolstého, S. Sergejeva-Cenského, F. Sologuba, I. Šmeljova v porovnaní s dielami F. Kafku a R. Musila.


Acta Rossica Tyrnaviensis. Zborník štúdií Katedry rusistiky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Brno: Tribun EU, 2014. 176 s. ISBN 978-80-263-0761-7 

Zborník je jedným z výstupov grantového projektu VEGA č. 1/0424/13 Hlavné a vývinové tendencie v lexike súčasných spisovných slovanských jazykov (na materiáli ruského a slovenského jazyka).Zborník sa zaoberá témami kognitívnej lingvistiky a lingvokulturológie, lexikológie, frazeológie, jazykom médií, textológiou a literárnou vedou.

Основные тенденции развития русского и других славянских языков в современном мире. Сборник научных трудов по материалам международной научной конференции 15-16 мая 2014 г., г. Трнава). Брно, 2014. 614 c. ISBN 978-80-263-0595-8 

V zborníku sú publikované články účastníkov konferencie – rusistov a slavistov z Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, Slovenska, Česka, Poľska, Bulharska, Srbska, Chorvátska a Taiwanu. V zborníku sú opísané tendencie vývoja fonetiky, lexiky, morfológie, gramatiky súčasného ruského jazyka v porovnaní so slovenským, českým, bulharským a chorvátskym jazykom. Zborník tiež obsahuje materiály, ktoré sa venujú tendenciám vývoja súčasnej ruskej literatúry, vlastnostiam súčasného jazyka médií, metodologickým tendenciám kognitívnej paradigmy výskumu a novým prístupom pri didaktike súčasných slovanských jazykov.

SOKOLOVÁ, J. – GRIGORJANOVÁ, T.: Lexika súčasného ruského jazyka 2: Európska únia – Miestna samospráva – Právo. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2014. ISBN 978-80-558-0653-2 

Vysokoškolské učebné texty sú určené študentom rusistiky magisterského štúdia. Cieľom textov je zvyšovanie komunikačných, prekladateľských a tlmočníckych kompetencií slovenských rusistov s dôrazom na aktívne znalosti a používanie. Vysokoškolské učebné texty zachytávajú výrazy súčasného slovenského jazyka a ich ruské pendanty. Prevažujú tu predovšetkým neutrálne slová, ktoré sú typické pre rôzne komunikačné sféry.

ФЕДУЛЕНКОВА, Т. Н. – АДАМИЯ, З. К. – ЧАБАШВИЛИ, М.Фразеологическое пространство национального словаря в сопоставительном аспекте. Москва: Академия Естествознания, 2014. ISBN 978-5-91327-273-7 

Monografia sa venuje veľmi dôležitej lingvistickej problematike – porovnávacej analýze frazeologických jednotiek a typológii frazeologizmov. Cieľom publikácie je odhaliť izomorfné a alomorfné črty vo frazeológii porovnávaných jazykov. Skúmanie sa uskutočňuje na základe dvoch mladých jazykovedných disciplín – frazeológie a typológie.

МАРКОВА, Е. М.: Семантическая эволюция праславянской лексики на материале имен существительных. Монография. Москва: ИИУ МГОУ, 2014. 312 с. ISBN 978-5-7017-2091-

Monografia je venovaná otázkam sémantických zmien v praslovanskej lexike. Na širokom jazykovom materiáli ruského a českého jazyka a lexiky iných slovanských jazykov sa skúma sémantická evolúcia podstatných mien praslovanského lexikálneho fondu jednotlivých tematických skupín: názvy častí tela, oblečenie, rastliny, zvieratá, časti krajiny, potraviny Slovanov. V monografii sa stanovujú typy sémantických zmien v praslovanskej lexike a demonštruje sa ich univerzálny charakter a národné špecifiká.


МАРКОВА, Е. М.: Говорим, читаем и пишем по-русски: русский язык на курсах (продвинутый уровень): учебное пособие. Москва: ООО «Диона», 2014. 136 с. ISBN 978-5-7017-2362-5 

Učebnica je určená pre študentov kurzov ruského jazyka ako cudzieho, s jazykovou znalosťou na úrovni A2. Je rozplánovaná na 60-80 vyučovacích hodín. Lexikálny a gramatický materiál zodpovedá úrovni B1. Učebnica pozostáva z troch častí: učebnica, zošit na písanie, kniha na čítanie.

МАРКОВА, Е. М.: Начинаем писать по-русски (элементарный уровень): раб. тет. Москва: ООО «Диона», 2013. 60 с. 

Pracovný zošit je doplnkovým materiálom k učebnici Начинаем говорить по-русски (русский язык на курсах для начинающих) (элементарный уровень) a je určený na oboznámenie študentov s písaním v ruskom jazyku. Lexikálny a gramatický materiál zodpovedá základnej úrovni znalosti ruského jazyka.

МАРКОВА, Е. М.: Начинаем читать по-русски (элементарный уровень): кн. для чтения. Mосква: OOO «Диона», 2013. 24 с. 

Kniha je prílohou k učebnici Начинаем говорить по-русски (русский язык на курсах для начинающих) (элементарный уровень). Jej cieľom je rozvíjať u študentov schopnosť čítať a zapamätať si prečítané texty, upevniť ich znalosť lexiky a gramatiky, rozšíriť ich slovnú zásobu a zlepšiť ich ústny prejav.

МАРКОВА, Е. М.Начинаем говорить по-русски (русский язык на курсах для начинающих) (элементарный уровень): учеб. пособие. Москва: ООО «Диона», 2013. 80 с. 

Učebnica je určená pre hodiny ruštiny ako cudzieho jazyka. Materiál je rozvrhnutý na 50-60 vyučovacích hodín. Lexikálny a gramatický materiál zodpovedá začiatočníckej úrovni znalosti ruského jazyka. K učebnici je priložený pracovný zošit, ktorý umožňuje preveriť lexikálne a gramatické znalosti a schopnosť počúvať, čítať, písať a hovoriť na začiatočníckej úrovni.

DOHNAL, J.: Русская литература XVIII века: Избранные тексты I. Хрестоматия. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. 266 c. ISBN 978-80-210-6495-9 

Čítanka obsahuje texty, ktoré poukazujú nielen na tematickú a žánrovú pestrosť, ale aj na vývoj ruského jazyka. Do čítanky sú začlenení autori, ktorí sú dôležití pre oboznámenie sa s vývojom ruskej literatúry 18. storočia. V čítanke čitatelia nájdu rôzne druhy textov: poéziu, prózu, drámu, satiru a iné.

Jubilejný zborník na počesť prof. Pavla Šimu. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-351-1 

Zborník bol publikovaný pri príležitosti životného jubilea emeritného profesora Pavla Šimu. Do zborníka prispeli Jevgenij Michajlovič Vereščagin, Pavol Žigo, Tatjana Iljevová, Ľubor Matejko, Jana Sokolová, Jelena Michajlovna Markovová, Helena Flídrová, Jozef Sipko, Alica Kulihová a Aleksandr Stykalin.

DOHNAL, J.: Proměny modelu světa v ruské próze na přelomu XIX. a XX. století. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 176 s. ISBN 978-80-210-5943-6 

Cieľom monografie je sledovať zmeny, ktoré nastali v ruskej literatúre na prelome 19. a 20. storočia po formálnej a obsahovej stránke. Autor v prvej časti práce skúma príčiny posunu v hodnotovom systéme a chápaní jednotlivca v porovnaní s 19. storočím. V druhej časti práce autor sleduje konkrétne javy, ktorých zmeny sa prejavujú v konkrétnych literárnych dielach, a to predovšetkým u V. Brjusova, L.N. Andrejeva, L.N. Tolstého, I. Šmeljova, S.N. Sergejeva-Cenského a F. Sologuba.

KOLLÁR, D., GRIGORJANOVÁ, T.: Slovensko-ruský slovník I.-II. ASAP-translation.com, 2011. ISBN 978-80-969670-4-9 

Slovensko-ruský slovník patrí do série všeobecných slovensko-inojazyčných slovníkov stredného typu, budovaných na konfrontácii dvoch jazykových systémov, a to nielen v rovine jazyka, ale aj v rovine reči. Vychádza z teórie prekladového ekvivalentu. Slovník si kladie za cieľ zachytiť reálny stav súčasnej slovnej zásoby oboch jazykov, vrátane zmien, ktoré v nej aktuálne prebiehajú.

GAJARSKÝ, L.  GRIGORJANOVÁ, T.  KORINA, N.: Ruština pre cestovný ruch. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-247-7 

Publikácia je určená pre študentov rusistiky. Obsahovo je členená na 21 tematických lekcií, v ktorých sa autori snažia študentom priblížiť najvýznamnejšie oblasti cestovného ruchu. V úvode sa študenti zoznámia so základnou slovnou zásobou k téme. Ťažiskom každej lekcie je hlavný text, ktorý odráža najnovšiu lexiku a obsahuje zaujímavé informácie, ktoré podnecujú diskusiu k téme a dopĺňajú ho kratšie texty a dialógy, na ktoré sa viažu rozličné gramatické, lexikálne a komunikačné cvičenia. Cieľom učebnice je oboznámiť študentov so základnými pojmami cestovného ruchu, osvojiť si slovnú zásobu a rozvíjať komunikačné kompetencie v tejto oblasti.

ŠIMA, P.: Hanigovské evanjelium. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. 119 s.ISBN 978-80-8105-157-9 

V monografii sa autor venuje analýze rukopisu Hanigovského evanjelia, pochádzajúceho zo 16. storočia. Cieľom autora publikácie je prehĺbiť poznatky o zvláštnostiach cirkevno slovanského dedičstva na Slovensku a súčasne hľadá odpoveď na otázku, prečo práve 16. storočie je obdobím, do ktorého patrí skúmaný rukopis. Pomocou chronologickej charakteristiky sa autor snaží zistiť typologické črty textov, nájsť predlohy danej pamiatky. V publikácii sa uvádzajú výsledky fonetickej, morfologickej alexikálnej analýzy textu.

Rusko-slovenské kultúrne kontakty. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008. 104 s. ISBN 978-80-89220-88-5

Zborník obsahuje príspevky z vedeckého seminára, ktorý sa konal dňa 5. októbra 2007 v Trnave. Seminár usporiadala Katedra slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metod v Trnave pri príležistosti ukončenia riešenia grantu VEGA (1/2240/05) – Rusko-slovenské kultúrne kontakty. Cieľom seminára bolo prezentovať dosiahnuté výsledky v rámci grantu.

POSPÍŠIL, I.: Srovnávací studie (Komparatistika, slavistika, rusistika, a česko-slovenské souvislosti). Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008. 262 s. ISBN 9788081050602 

Štúdia sa skladá z troch častí. Prvá časť obsahuje všeobecné fakty a prináša úvahy o súčasnom vývojovom štádiu porovnávacej literárnej vedy. Druhá časť obsahuje komparatívnu analýzu rôznych tém zo sféry vnútornej a vonkajšej komparatistiky. Tretia časť uvádza tému česko-slovenského literárneho, kultúrneho a literárnovedného priestoru do širších porovnávacích súvislostí.

МАРКОВА, Е. М.: Типология семантических трансформаций праславянской лексики и ее отражение в русском языке. Монография. Москва: МГОУ, 2007. 254 с. 

Monografia je venovaná problematike sémantických zmien v praslovanskej slovnej zásobe. Na širokom lexikálnom materiáli ruských a iných slovanských jazykov sa skúma sémantická evolúcia jednotiek praslovanského lexikálneho fondu jednotlivých tematických skupín: názvy častí tela, oblečenia, rastlín, zvierat, častí krajiny, potravín Slovanov. V monografii sa stanovujú typy sémantických zmien v praslovanskej lexike a demonštruje sa ich univerzálny charakter.

GRIGORJANOVÁ, T. – KOLLÁR, D.: Slovensko-ruský právnicko-ekonomický slovník. Bratislava: SPN, 2000. 255 s. ISBN 80-08-03041-0 

Odborný prekladový slovník spája princípy všeobecného dvojjazyčného slovníka s princípmi terminologického slovníka. Obsahuje výber slov z právnej a ekonomickej oblasti. Je určený širokému okruhu používateľov, ktorí sa stretávajú s novou odbornou terminológiou. 

Aktuality
Harmonogram slávnostných promócií absolventiek a absolventov Filozofickej fakulty UCM v Trnave
Katedra rusistiky podporuje otvorený list ministrovi školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR 
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Kontakt
  • Katedra rusistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete